N. IHERM. COSTER ZOON Speculaas 20,30 cd 35 Ct. de 5 ons. Sigarenmagazijn Openbare Vergadering, Spreker: H. KOLTHEK van Deventer. Stoombootdienst „Alkmaar—Packet. HOUT* Liederenavond, De Kranige Chauffeur. In de Korenbeurs. BORSTPLAAT, PERSOON. Drinkt „VICHY" Borstplaat. - ZUTPHEN. ill C van Stam. Jongen, van de Firma König Ebhardt Borstplaat8 Ct p. 011s. figuren 8 Beeld 8 A BRUIN. REIJNVAANS' Sigaren. l«an ge straat SS. KAALHOOPDIGEKT. C. EOMEIJM, ïZaarkundige. op Vrijde g 9 BTov. in de Sociëteitszaal der „EXAXUELCONXES," De Heer J. OU DEO EEST is uitgeiioodigd tot debat Bronwaterfabriek „HOLLAR? D". OTERBANKET. OTERSPECULAAS. Dagelijks versoh.. J. B. SOECK.BB, Langestraat 20. Telefoon 100. Zutphensche Courant, prima BOTERSPECULAAS, Woensdag 21 Pffov. 1906 in do HARMONIE. FEUILLETON. Hoofd-Agent voor Alkmaar en Omstreken KANTOORBOEKENFABRIEK te Hannover. Voor de a.s St. Nicolaas prach tige collectie SUIKERWERK. Aanbevelend w BOTERSTUKJES en BOTER- SPECULAAS. TH. van der KLEI. Horloges - Pendnles Een groote Levensverz. Mij. VRAAGT te Alk maar voor hare Afd. „Volksverzekering", een solied en ijverig Hulp verzekerd en flinke provisie, llr, fr. Lett E 25, Bureau van dit ltlad. Eenigst adres voor Crinoflooy fyhao*. tt Ook zjj die lijden aan andere Haarziekten, wenden zich kosteloos, mondeling of schriftelijk tot Ged. Nieuwesloot B 81, Alkmaar. Attesten franco toezending. 's Avonds 8 uur. Onderwerp: Moderne en onafhankelijke Vakorganisatie, naar aan leiding van de staking te Enschedé. 33 "37 R E JE1 ÏO O 3X3 IV *37. ,v\ icings de Zaan Van ALKMAAR 8.— 10.— 230, uur. AMSTERDAM 9.30, 2-30, 4.uur. 21 ©tsa. per Litereclu-oefflescli. Franco liuis. Verkrijgb. bij de Firma A. CONIJN AzC. M. B. WANNA, Apotheker, Dagelijks verBch voorradig Voorts een uitgebreide collectie Chocolade artikelen, als Tabletten, Bonbons, enz. Vraag de bekende KROONTJES SPECULAAS. te 8 uut*, Johanna van Linden van den Heuvell, sopraan,den Haag Mej. Janette Walen piano,Hilversum Hendrik C. van Oort, has,Utrecht. INGEZONDEN STUKKEN. VAN DE V) V) V) 19 11 11 DAGELIJKS VERSCE. tJ. W. van «Ier VEJEA lAKi»! THAHhl K ié.014. KOOLTUIN, ALKMAAK Grootste keuze eai. Reparation worden good er spoedig afgeleverd. Aanbevelend, W. MWAGICH. ROMEIJN f£/J Tc lp rekent EISBI VR1JBA6 vu ll-S aar, 99 DER HIEXT e Tclephoon 135 AliHiTEAAR. «e|. O. M. HMiaoéSia», Leenre» Plano Theorie. Mient C 15, ALKMAAR, Srrefiknrea Woensdag.Donderdsg en Vrijdag v?je 1— 2 uur, Zjj, die wensehen te adverteeren te Zutphen en In de tirMfsehap, worden opmerkzaam gemaakt op de uitgevers W. J. THIEME Oo., door welk dagblad daar de meest afdoende publiciteit wordt geboden. alsmede Aanbevelend B I1H te koop gevraagd. Brieven onder lett. X Z a. d. Boekh. A. LAND Ezn., Hailiegec. GEVRAAGD een nette 12—14 jaar, P. G., in het Oonfcctie-Magazjjn, Hof B 25 O P 't PROGRAMMA bavat duetten van Iliindel» Menschel, «Vacobf, C. van Hennes en liederen van Schumann en Cornelius. KAARTEN a f 1.zjjn verkijjgbaar by de K. V. COSTJHK <k Zn. en 's avonds nan de Zaal. Plaatsbesprekina aan da Harmonie op 19, 20 en 21 dezer E- circuleert Reen Ijjst. He wondrrlRke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVEL1NCK. 56) Ze houdt van een «Lords arme tante Mary en haar gezicht werd eenige duimen langer bjj Jimmy's mededeeling, dat Montie een zeer teruggetrokken mensch was, niet op zjjn gemak met dames en zeer zeker be dacht zou zjjn zich uit den weg te houden. Bjj onze terugkomst in het hotel schrok ik vreeseljjk. De brief aan den WelEdelen John was er niet meer I Ik hield me overtuigd dat het nu tot een scheiden moest komen tusschen den Spyker en mjj, tenzij we zoover weg reisden dat hjj beter een andere auto kon huren dan de zjjne achtervolgenbuitendien, eenmaal verdwenen, zou hjj ons niet weten te vinden. Dat was leeljjk van me, is het niet En slecht en listig Ik zond Brown een boodschap dat wjj den volgenden morgen om negen uur zouden vertrekken, en verbeeld u zoo'n aardigheid nadat wjj een poosje en route waien, vertelde ik hem wat er gebeurd was en toen bleek dat hij den brief had weggenomen om hem aan zjjn meneer op te zenden I Even voor ons vertrek zei Jimmy een telegram van Lord Lane te hftfcben ontvangen met bericht, dat zjjn auto stond in de garage op den Boulevard Gambetta te Niceen na een prachtigen rit van Cannes hielden we daar stil, omdat Brown de gelegenheid kende en ze geschikt achtte er onzen Spyker te stallen. We zonden onze bagage per rijtuig naar het hotel en lunchten in een sierljjk restaurant's middags zei Jimmy vrooljjk«Ik zal je vliegensvlug heen en weer naar Monte iijJeu.« Ik begreep onmiddelljjk zjjn bedoeling, maar tante Mary meende dat zjjn eeuwigdurende Lord l.ane op het tooneel zou verschijnen en was niet weinig teleurgesteld dat hij maar over Monte Carlo sprakZijn Montie was ongesteld en verplicht te bed te bljjven, vertelde Jimmy, maar hjj hoopte dat wjj er niet over zouden spreken in tegenwoordigheid van Brown, want Lord Lane wenschte niet dat zjjn vriend Jack Winston vernam, dat hjj nkar de Riviera was gekomen zonder het hem te schrjjven. Dus, na de lunch stoven we weg van het stralende, blauw en wit en goud gebloemde Nice langs den prach tigen zeekant naar Monte Carlo. Maar u kent toch dien vweg! Ik geloot niet dat er iets moders ter wereld kan bestaan. En wat is Monte Carlo zelf mooi, en toch schjjnt me zjjn schoonheid niet echt en gezond on natuurljjk, u wel? Het ljjkt op die prachtige vrouwen, die bjj avond schitteren als schoonheden van den eersten rang, doch het daglicht niet kunnen verdragen, omdat dit ai te duideljjk doet zien hoe zjj zich verven en bianketten. Als Monte Carlo door een vrouw gepersoni fieerd moest worden, zou het er zeker een zjjn van de soort die veel odeur gebruiken, doch maar zelden een bad nemen. Wjj wandelden langs de winkels en zagen veel moois boe het kwam, weet ik niet, doch er was niets bjj, dat ik «begeerde te bez.ttens, zooals mjjn kindermeid a'itjjd zei. In plaats van er over te denken of die fraaie hoe den, japonnen en juweelen, voor de winkelramen uit gestald, mjj goed zouden staan, moest ik ze telkens in verband brengen met de vrouwen, die tevergeefs getracht hadden haar roofvogeltype door poudre de riz in dui~ venonschuld te herscheppen en die wjj telkens in de straten en in de tuinen van het Casino ontmoetten. Jimmy kent «Monties zeer goed en blufte wel wat op zijn kennis. Een ding moet ik echter toegeven hjj kan uitstekend een diner bestellen. Hjj bracht ons in een restaurant, nam den oberkellner even ter zjjde, spiak een paar minuten met hem, en ons mêedeelend dat wjj dioeeren konden zoodra wjj wilden, leidde hjj ons naar «de zalen®. Ik had zooveel afbeeldingen van hei Casino gezien, dat het mjj volstrekt niet vreemd voorkwam. Het eerst wat mjj trof, was de benauwdheid die er heerschte; het leek wel of vele opvolgende geslachten van menschen. er al de zuurstof der lucht verbruikt hadden en da irna de onheilspellende, drukkende stilte, alieen verbroken door het gerammel der geldstukke», wanneer de croupiers ze met hun harkjes naar zich toe haalden. Jimaay stond er op een louis voor mjj op te zetten en ook een voor tante Mary, die verrukt was toen zjj dertien louis won en zeker het diner er aan gegeven zou hebben om te kunnen doorspelen als zjj niet al spoedig haa.r geheele winst en nog meer verloren had. Toen wij in het restaurant aan tafel zaten was zjj eerst erg stil, maar alles was zoo sierljjk en opgewekt, dat zjj S'poedig weer opvrooljjkte. Ons tafelkleed was bestrooid met rozen en greote donker-paarso violen, en het diD.er was meer dan volmaakt. Onopboudeljjk kwamer i en gingen er opzichtig gekleede dames en luidruc htige heeren, een schouwspel dat ik wei amusant vond om eens te zien, maar waarvan ik toch gauw genoeg; zou hebben, 't Is mij onmogeljjk me voor te stellen slat iemand rust ot vrede kan vin en te Monte Carlo, selfs niet in de tuinen. Een lang verbijjf in die plaats, zou even spoedig tegenstaan als het voortdurend ruiken van parfum of het eten van spe«erjjen. Het ciiner was atgeloopen en Jimmy betaalde de reke ni,ng (onwillekeurig zag ik dat zjj bizonder groot was), f,oen hut schuifelen van stoelen achter ons bewees dat een nieuw gezel-chap was binnengekomen en een tafel achter de onze had ingenomen. Het was een luidruchtig, druk-pratend troepje aan de stemmen te hooren alleen hoeren en een van die stemmen klonk bizonder bekend. H.st scheen dat de eigenaar er van een ver- makel jjke geschiedenis vertelde, waarin hjj door het binnentreden van het restaurant en het plaats nemen was gestoord. «Wel, zjj hapte gretig toe,« zei de man, en terwijl ik nog steeds zat te bedenken, waar ik die stem toch geboord kon hebben, ging hjj voort«Eigen- Ijjk vond ik het, wel wat erg een Yankee-onschuld te bedriegen., maar in de liefde en bjj het automobiel-rjjden is alles geoorloofd. Het rjjtuig was het verfoeilijkste ding dat, je ooit zag; het leek wel een ijzerwinkel op wielen. En het meisje was verduiveld aardig Het woord «automobiel® bracht mjj alles weer te Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). De hat vergadering Béolthck-Oudegecst. Mijnheer de Redacteur Langs dezen weg wenscht ondergeteekende mede te deelen, dat hjj van de uitnoodiging om met den heer Eolthek te debatteeren geen gebruik zal maken, omdat deze heer K., die met de arbeidersbeweging niets uit- Staandfl beeft Hat hri or 7nnV i;-fLaLla E•- *wv is. uuuijo ill iicmouuci b en aan niemand eenige verantwoording schuldig is voor wat hjj doet ot zegt. van geenerlei belang is voor de ontwikkeling der vakbeweging. Hjj kan het met mjj eens sjjn of met mjj van mesning verschillen, het is van niet den minsten invloed op den gang der vakbeweging. *m deze reden debatteerde ik eenige weken gelede'n ook niet met Ds. Schermerhorn. Iets anders zou het zjjn wanneer de heer van Erkel, die een paar weken geleden niet kon komen, hoewel hjj was aangekondigd en die wel verantwoordeljjk is aan de personen die hem hebben aangesteld, een rede over dit onderwerp zou komen houden. Als ik dan ge legenheid had, zou ik zeer zeker niet verzuimen ook eens te komen luisteren. Deze heer schjjnt zich echter veiliger te Amsterdam te gevoelen. Mijn dank voor de plaatsing, Hoogachtend, J. OUDEGEEST. (Wegens plaatsgebrek eerst heden geplaatst). Arbeid door kinderen verricht. Geachte Redactie Ik geloof niet dat iemand zal verlangen dat een redacteur van een courant alles kan weten wat in de plaats zjjner inwoning geschiedt en vooral niet van u die zich nog zoo kort hier gevestigd heeft. Prijzens waardig is het dat gjj uwe kolommen van de courant wilt openstellen om de misstanden die hier in Alkmaar zjjn door middel van uw blad openbaar te maken. Gaarne maak ik daar gebruik van om een aanvulling te geven op het schrjjven van den heer Barten in de Alkmaarsche Courant van 1 November. Niet zeg ik, zooals de heer Barten, dat zjj zich moesten schamen om die jeugdige krachten te exploiteeren, want waar ik weet dat de markt zoo overvoerd is van arbeidskrachten en de ouders van die kinderen en ook de kinderen zelf hunne diensten aanbieden, is het dien personen niet zoo kwaljjk te nemen, dat zjj die kinderkrachten exploiteeren. En of de wet op den kinderarbeid er iets aan kan doen om dien kinderen te beletten 's morgens met den broodmand of melkemmer te loopen Misschien dat ik niet goed op de hoogte ben van de kracht dier wet, maar ik geloof het niet, omdat die kinderen getrouw aan de verplichting van de schoolwet voldoen, en waar de economische toestand van de ouders nog zoo is, dat zjj de kleine verdiensten van hun kinderen als aanvulling moeten gebruiken om in hunne behoeften te voorzien geloof ik dat de geheele maatschappjj daar schuld aan heeft en wjj niet enkele personen daar aansprak el jjk voor kunnen stellen. Maar dat de wet op den kinder arbeid niet voldoende gehandhaafd wordt, och daar kan elke politieagent zich van overtuigen. Vooral Zaterdag- avonds ziet men dat slagers- en bakkersjongens soms tot 10 a 11 uur nog met de fietsen rennen om de klanten te bedienen voor den Zondag. Ook in sommige barbierswinkels staan jongens van 13 en 14 jaar tot 11 A 12 uur in te zeepen en als men een blik slaat in Alkmaar's straten en ziet dat dagmeisjes van 12 en 13 jaar soms werk verrichten dat een groot mensch behoorde te doen, dan komt men tot de overtuiging, dat hier in Alkmaar evenals in andere plaatsen nog veel te doen is om die misstanden te doen ophouden. Als men ziet dat bjj zich noemende burgermenschen een kind boven op een trap staat om de glazen te lappen of den stoep te dweilen en men ziet dan de dochters des liuizes door de venelors kijkou of dat klad hot work. wel goed verricht en zjj vermeenen dat haar stand het niet meebrengt om aan de straat te werken en hun financieëlen toestand van dien aard is, dat zjj geen volshgen dienstbode kunnen exploiteeren, daar zou ik aan hun willen vragen of zjj oordeelen of het schande is om ruwen arbeid te verrichten, arbeid adelt immers. En of het dan niet beter was dat zjj dat werk zelf verrichtten, inplaats van die kinderen te laten klieteren met dweil, zeemleer of bezem U zegt in uw onderschrift aan den heer Barten dat hjj zich waarschjjnljjk te veel door zjjn goede hart laat leiden en u niet kan denken dat de toestand, door den heer Barten geschetst, zoo erg is als hjj schrjjft. Och, waarde Redactie, als men alles eens openbaar ging maken, de economische wanverhoudingen in de maat schappjj, en waar de jeugd en gezondheid der kinderen aan wordt opgeofferd, heusch, dan hadden wjj uw ge- heffe courant wel noodig. Ik geloof niet dat zelfs bjj een goede handhaving der wet op de kinderarbeid, die kinderexploitatie zal ophou den, want waar de maatschappeljjke toestand van de ouders van dien aard is dat zjj met hun kleine ver diensten niet in staat zjjn hunne kinderen behoorljjk te voeden en te kleeden. zullen zjj zelf, door nood gedreven, trachten die wet te ontduiken. Daarom is elkeen die het goed meent met de kinderen opdat zjj in hun jeugd niet worden afgestomd zedeljjk verplicht mee te helpen dat de ouders in zulk een maatschappeljjken toe- staud komen, dat zjj hun jeugdige kinderen niet meer behoeven te laten of zelf te exploiteeren om hunne geringe inkomsten aan te vullen, en als daaraan voldaan is dan geloof ik dat de wet op den kinderarbeid niet meer noodig zal wezen. Als het door bovenstaande aangehaalde in practjjk wordt gebracht, dan behoeft die wet niet meer ontdoken te worden. Mot oprechten dank voor de plaatsing teaken ik mjj EEN VRIEND VAN DE TEUGD. binnen en in een oogwenk doorvloog ik Europa van het restaurant in Monte-Carlo naar de dorpsherberg te Cabham. Juist was onze rekening betaald en stonden wjj op om heen te gaan. Ik keek rond en precies in het gelaat van den heer Cecil-Lanstown. Midden in zjjn laatsten zin ontmoetten onze oogen elkander, on willekeurig stond hjj half op, maar ging dadeljjk met een oanoozelen glimlach weer zitten, terwjjl ik hem langzaam van het hrofd tot de voeten opnam. Toen wjj het tafeltje voorbjj gingen, zei tante Mary, hem ook gezien had tameljjk iuid tegen mjj. »Zag die je ooit zoo'n mispunt En ik heb hem nog wel voor een hertog aangezien.® Ik geloof zeker dat hjj het gehoord heeft In den tuin van het Casino zagen wij de maan boven de zee opkomen, wat zoo'n prachtig effect maakte dat ik het nooit vergeten zal. Maar juist de schoonheid van onze omgeving stemde mjj treurig. Is dat niet dwaas I Ik geloof zeker dat ik niet al te wel ben in den laatsten tjjd. Ik zal eens iets opwekkends of wat zenuwdroppels moeten innemen. Wjj gingen terug naar Nizza om den nacht door te brengen en reden den volgenden morgen naar Mentone, waar ik liever dan ergens elders aan de Riviera een langen tjjd zou willen bljjven. Het is het bevalligste en aardigste plaatsje dat men zich voorstellen kan; het bezit de landeljjké rust, welke de andere missen en toch heerscht er de leven digheid en vrooljjkheid eener stad. Wjj gingen er heen langs den bergweg, dia ontzagljjk mooi is. Ik ver zocht Brown langzaam te rjjden opdat we de omgeving goed zouden kunnen opnemen in plaats van er maar enkele vluchtige indrukken van te krjjgen. Wordt vervolgd). Druk N.V, voorh. Henna, Coaler Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4