No. 26I. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën VRIJDAG 9 NOVEMBER. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rtfk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Dief«tel ALKMAARSCHE COURANT. Tweede Kaner. In de zitting der Kamer van gisteren werd besloten tot toelating ran bet oieaw benoemde Kamerlid voor Leiden Dr. Do Visser. Vervolgens warden de algemeene beschouwingen geopend over de Indische begrooting. De heer Brummelkamp (A.-r. Loosdninen) wenschte, waar gebleken is dat noch de «verboden kringen*, noch de regie tot vermindering van het opiumverbruik hebben geleid, een algeheel verbod van invoer en verbruik van opinm, desroods verbonden aan den fatalen tnrmjjn. Mr. P i e r b o n (U. L. Gorischem) juichte 's Ministers beleid toe, vooral op onderwjjs- en landbouwgebied, maar was tegen het putten van geld uit de rijkspostspaarbank ter bevordering van de eoonomische ontwikkeling en waarschuwde tegen te groote uitbreiding van staats ondernemingen. Spreker keurde 's Ministers politiek van vertrouwen tegenover den inlander goed en prees zjjn finantieele politiek wegens haar oprechtheid en eerljjkheid. Hg maande echter den Minister, wjjzende op de ondirvonien teleurstellingen bjj de Solovallei en de zoutbrqnetteering aan, voorzichtig ta zjjn bjj het als vaststaande aannomen van de productiviteit van z.g. productieve werken. De heer Van Kol (S. D. Enschedé) nagaande de geschiedenis der laatste jaren, rjjk aan schoone woorden, maar arm aan daden, oord-elde dat op Nederland als koloniale mogendheid van toepassing is het «gewogen maar te licht bevonden*. De veiligheid laat nog altjjd te wensohen over, hetgeen bljjkt uit het toenemend aantal moordpartijen en dief stallen. De behandeling der dwangarbeiders en hun ge bruik bjj expedities is nog altjjd allertreurigst. De rotan- ilagen zjjn nog altjjd niet afgeschaft. De preventieve hechtenis is nog het oude liedje. Wat is hier jaar op jaar aangedrongen op bescherming van den arbeider en och, hoe diep treurig is het nog. Mishandeling en slecht loon, ziedaar het lot van den arbeider. Spr. herinnert aan het bekende rapport van rnr. Rhemrev waarin eisdeljjk de misstanden en knoeie rijen zga erkend. Maar luchthartig werd heen geloopeu over die treurige toestanden en alleen gedacht aan de meer bevoorrechten. Heeft spr. dan niet het recht ook ditmaal weer het beleid onzer Regeering te critiseeren. Zgn Igstje van grieven vervolgende wjjst spr. op het gemis aan voldoend geneeskundig personeel in Indië en op de onvoldoende geneeskundige behandeling. Overleg en nog weer eens overleg maar van daden geen sprake, terwjjl kinderziekte, malaria, lepra en beri-beii welig tieren. Aan vroedvrouwen op Java is zoo goed als totaal ge brek. Er zgn er 58 terwjjl er 3800 noodig zgn. Wat ren eindeloos gezeur 1 Beter deed de minister met geen beloften te doen, dan zoo bitter weinig uit te voeren. Nog altjjd heerscht in Indië de autooratie en het decen tralisatie stelsel is niets dan klein geknoei. Met genoegen heeft spr. gezien, dat de minister wil overgaan om inlanders toe te laten tot booge bestuurs- lunctiën en officier. Wat de financiën betreft, nog staat steeds niet vast welke lasten moeten worden gedsagen door den inlander, door de Europeanen en door de vreemde oosterlingen. Van het totaal der inkomsten zou zooveel meer bjjgodragen kunnen worden door de bedrjjven het geen zou kunnen bljjken uit een commercieele boek houding. Ten aanzien van het boschwezen is eindeljjk ten gunste van Staatsexploitatie beslist, maar hoeveel meer zon niet geprofiteerd kunnen worden van een doel matige Staatsexploitatie ook van andere bedrjjven. Reeds in 1898 werd toegezegd dat het opiumverbruik beperkt zou worden. Wat is er nu 8 jaar later aan gedaan De Regeering haeft zelf een groot pakhuis opgericht waar zjj zelf het gif verkoopt. Een schande is het, dat niet een flink deel der winsten der petroleam-maatsohappjjen ten bate der gemeenschap komt. Ook met den «jjnbouw worden enorme winsten gemaakt waarvan de gemeenschap niets profiteert. Schandeljjke winsten worden gemaaakt door bevoor rechting der bezittenden. Door uitbreiding der Staats bemoeiing moest daaraan een einde worden gemaakt, opdat die ontzagljjke winsten ten bate der gemeenschap komen. Spr. betreurt het, dat de Regeering terugdeinst voor de pressie van versohilllende zjjde, om die groote heeren van die enorme winst afwerpende maatschappijen te sparen. Hierna komt spr. tot de drukkende belastingen, die steeds moeiljjker door den verarmden Javaan kunnen worden opgebracht. Spr. handhaaft zjjne motie, om een overzicht der wer- n !en *an e*pedities te verkrjjgen. De salarissen van Europeesche ambtenaren zjjn te hoog in vergeJgking tot die der inlandsche. Aan pensioen krjjgen do Nederlandsche ambtenaren 11,3 millioen, ter- Wn .1,. tienmaal talrjjker Indische ambtenaren samen 1,9 millioen krygen. Wat doet men ten behoeve van de ontwikkeling der inlanders Voor Europeesche scholen wordt 3 millioen, voor inlandsche slechts 2,7 millioen uitgegeven. Voor armenzorg geen cent I Spr. herhaalt zgn grief, dat van de handhaving der neutraliteit de inlander de kosten draagt. De minister make een einde aan het geawendel met conoesBies 1 De minister zorge dat ambtenaren niet meer hun eigen belang op den voorgrond kunnen schuiven De minister streve naar StaatsexploitatieParticuliere exploitatie geeft tot misbruiken aanleiding, die niet te overwinnen zgn in het tegenwoordig stelsel. Indië gaat financieel achteruit. Tenzjj men spoedig een vermeerdering van productie verkrggt, zal alom hongersnood gaan heersohen. De Javaan ljjdt gebrek Zgn armoede is een gevolg van bet Nederlandsch beheer De in 1817 gedane belofte, dat ons bestuur voorname- Ijjk den inlander ten goede zou komen, is nog niet in gelast. Ten slotte wil spr. de expeditie naar Boni en Bali bespreken. De minister had behooren te erkennen, dat de Vorst van Boni in zgn gezag schriel behandeld is. In scherpe woorden oritiseert spr. de slachting te Badoeng en hjj beweert, dat de Gouvt meur-Generaal daaromtrent andere mededeelingen deed dan de bladen. Volgens den Radja beeft er geen strandroof plaatsgehad en is volstrekt geen hnlp geweigerd aan het gestrande Ghineesche schip, dat niet onwaarschjjnljjk moedwillig op strand werd gezet om de verzekeringspremie op te slrjjken en op de verklaring van onbetrouwbare Chineezen en van een controleur, die de zaak niet behoorljjk heeft onderzocht, werd een expeditie tegen Bali op touw gezet, die aan zoo .els mannen, vrouwen en kinderen het leven kostte. In gloedrjike woorden schetste spr., hoe de Baliërs door eigen hand den dood verkozen boven het vallen in handen van den overwinnaar en een moordtooGeel schiepen, waarbjj geharden in den strjjd de tranen in de oogen kwamen. De heer Bogaardt(K. Breda) betoogde dat als zonder uitzondering buitengewone uitgaven door leening geaoht worden voor dekking der gewone uitgaven, geen ver sterking der Indische geldmiddelen en geen belasting- verhooging noodig is. Had men bjjvoorbeeld de 200 millioen, uitgegeven voor den Aijeh-oorlog, gedekt door leening in plaats van die uit de gewone middelen te betalen, dan zou men thans geld beschikbaar hebben voor productieve doeleinden. Naar sprekers overtuiging is er van teruggang in de welvaart geen sprake en evenmin kan men spreken van inzinking, doch er is niet voldoende gelet op de econo mische ontwikkeling, die enorme bedragen heeft geëischt. Hoewel spreker toejuicht hetgeen gedaan is en wordt voor die economische ontwikkeling, staat het voor hem vast, dat daarmede niet zal bereikt worden, hetgeen men beoogt, want ten slotte komen de voordeelen dier econo mische ontwikkeling terecht in banden van hen voor wie ze niet bestemd zgn. Ook wordt het doel met die economische ontwikkeling niet bereikt tengevolge van het laag peil der moreele ontwikkeling van een groot deel der bevolking. De groote font is volgens spreker de noodlottige politiek tegenover den inlander gevolgd, waarbjj de Islam wordt gehuldigd. De heer VanBylandt (Chr.-H. Apeldoorn) wenschte den minister geluk met zjjne sluitende begrooting, al is het dan ook buiten zgn schuld door de stgging der tin- prjjzeu. minlsterleele plannen. De Haagsohe correspondent van De Tijd schrijft „Algemeen heerscht hier in politieke kringen nieuws gierigheid naar wat op de jongstleden gehouden buitengewone vergadering der ministers is behandeld. Doorgaans welingelichten verzekeren dat zij is gewijd geweest aan de vaststelling der houding van het Kabinet bjj de a. s. begrootingsdebatten. Bepaald zou dan zijn, dat, onmiddellijk na de algemeene beschou wingen Financiën aan de beurt zou komen. Vallen de belastingplannen, dan gaat het heele Kabinet heen. Keurt men echter het financieel beleid van het ministerie goed, dan zal het zich als geheel onverschillig houden als bij Oorlog of Marine de betrokken bewindslieden tuimelen. Algemeen wordt geloofd, dat de ministers aan het behoud van hun zetels geen groote waarde hech'en." „Men zal echter wèl doen", aldus De Tijddeze berichten onder de moodige reserve te aanvaarden, zeggen wij met onzen oorrespondent. Spoorwegiynen ln de HaarlensMermeer. Het ontwerp van wet tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's rjjks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van spoorweglgnen in de Haarlemmermeer en omgeving werd bljjkens het Voorloopig Verslag der afdeelingen der eerste Kamer algemeen met voldoening ontvangen. Enkele leden betreuren het, dat de ljjnen niet als spoor voor zwaar materieel waren aangelegd, daar alsdan een nieuwe goede verbinding tusschen AmsterdamLeiden en HaarlemUtrecht zou zgn verkregen. Van meer dan één zjjde werd er op gewszen, dat voor de vrees, dat de nieuwe ljjnen de Bpoorwegljjn Amster damRotterdam concurrentie zouden aandoengeen grond bestond. Verschillende leden meenden hunne verbazing te mos ten uitspreken over de bewering, dat de inundatie in oorlogstjjd gevaar zon loopen door de voorgestelde spoor- wealjjnen. Vele leden opperden nog bezwaren, de defensie rakende eenige leden waren eohter van oordeel, dat de verant woordelijkheid van dezen deskundigen minister hun een voldoende waarborg was, dat de voorgestelde ljjnen geen nadeel voor onze defezsie konden opleveren. V nderzcehoot. Bljjkens het Voorloopig Verslag dar afdeelingen der Eerste Kamer over het wetsontwerp nopens het aange vraagde krediet voor den aankoop van een onderzeeboot, werd aigemeene ingenomenheid betuigd met het feit, dat deze boot, op een Nederlandsche werf gebouwd, aan de zeer zware, haar geetelde eieoheo, zoo schitterend voldaan heeft. Door sommige leden werd de vraag gedaan, of men wel reeds voldoende op de hoogte was van de onderzee vaart en of men in verband met het gebeurde met de «Lutin* niet nog had moeten wachten met 't aanschaffen van een dergeljjke boot. Daarentegen betoogden andere leden, dat de kennis der onderzeevaart voldoende was, om het aanschaffen van een onderzeeboot te rechtvaardigen en dat bjj de behandeling van de «Farfadet* en de «Lutin* fouten gemaakt zjjn, die vermeden kunnen worden. Vrjj algemeen was men van gevoelen, dat 't bezit van een dergeljjk wapen, mits door uitnemende krachten gehanteerd, voor een klein land als het onze van groot gewicht is. Door eenige leden werd er prjjs op gesteld, van den Minister te vernemen, of er onder de 4} ton, die voor da boot moeten betaald worden, een aanzienljjk patent recht is, zoodat dus de kosten van latere booten a&n- merkeljjk minder zullen zjjn. Enkele ledea hadden met leedwezen gezien, dat de aanschaffing van onderzeesohe booten bljjkens de Memorie van Toelichting geene aanleiding kon geven, om ons kostbare zware materieel te verminderen. Provinciale Staten vnn Woord-Holland. De afd. Haarlem der „Vereeniging tot bestrijding der tuberculose" zond een adres aan de Staten om subsidie Ged. Staten adviseerenden afwijzend. De afdeeling zond nu een tweede verzoekschrift aan de Staten, waarin o. a. gewezen werd op don in Zuid- Holland door de Staten verleenden steun aan de Zusterverenigingen te Rotterdam en 's-Gravenhage, en waarin vorder werd uiteengezet dat adressante niet streeft naar „geneeskundige armenzorg* zooals Ged. Staten aanvoerden doch dat de bestrijding der tuberculose, als volksziekte, hoofddoel is. Het Ned. Centraal Comité ondersteunde dit verzoek. De zaak is in behandeling bij een oommissie uit de Staten van Noord-Holland, die met meerderheid van stemmen besloot meê te gaan met het oordeel van Ged. Staten. Het automobilisme en onveiligheid. In het afdeeli»geverslag over de Waterstaatsbegrooting wordt algemeen geklaagd over de onveiligheid van het verkeer op de openbare wegen, veroorzaakt door bet rijden met automobielen, en er op gewezen, dat de verregaande brutaliteit en de onbesuisdheid van be stuurders van motorrijtuigen in den laatsten tijd tot het verlies van verscheidene mensehenlevens aanleiding heeft gegeven. Verscheidene leden wenschten de motor- wet gewijzigd te zien in dien zin, dat harder rijden daa met eene snelheid van 25 K. M. per uur belet worde en in overweging werd gegeven, alleen die automobielen toe te laten welke niet harder kunnen rijden dan 25 K. M. per uur, of een behoorlijken snel- heidsregistrator bezitten om overtreding met zekerheid te oonstateeren. Voorts werd van versohillende zijden aangedrongen op strengere, represie van overtrodins-en der wet, en ernstige vergrijpen dienen met hechtenis gestraft. Ongevallen»verzekering te Zaandam. De gemeenteraad van Zaandam besloot Donderdag avond de risico haar opgelegd door de Ongevallenwet over te dragen aan de Onderlinge Risico-vereeniging van Nederlandsche gemeenten, als onder-afdeeling van de Centrale-Werkgevers-Risicobank, en mitsdien als lid der vereeniging van Nederl. gemeenten toe te treden. Verbetering van de Holterdamsche Beurs. In de gisteren gehouden vergadering van den Rotter- damschen Raad was o. a. ingekomen het voorstel tot vergrooting en verbouwing van het Beursgebouw. Dit voorstel zal dezer dagen in druk verschijnen. De werkeloosheid In IIen Hnag. Gisteren heeft het werkloozencomité zgn eerste zitting gehouden. Er hebben zich in deze zitting 325 werkloozen opgegeven met een gezamenljjk aantal van 756 kinderen, terwjjl het aantal weken waarin door hen niet gewerkt is 2316 bedraagt. Timor. Bljjkens een bjj het Departement van Koloniën nit Nederlandsch Indië ontvangen telegram is in het land schap Nenonsetan op het eiland Timor bjj een gevecht met een zwaar gewapende bende kwaadwilligen ge sneuveld een Europeesch militair beneden den rang van officier en zwaar gewond een Inlandsch minder militair, die later overleden is. Het bendehoofd en zeven volgelingen werden gedood, geweren, munitie en blanke wapens werden buitgemaakt. Posterijen en telegraphic. Uit het afdeelingsverslag over de begrooting van Waterstaat blijkt, dat verscheidene leden de voortdurende en belangrjjke stjjging der uitgaven voor posterijen en telegraphie bedenkelijk achten. Over de centralisatie en het beheer werd van verschillendejzjjden geklaagd. O.a. werd beweerd, dat de directeuren van postkantoren en zelfs de inspecteurs steeds meer afhankeljjk worden van bet hoofdbestuur, dat zoowel in groote als in kleine zaken zjjn wil doordrjjft. Bjj de benoemingen der lagere beambten wordt met het gevoelen van inspecteurs en directeuren weinig rekening gehouden. Opnieuw werd aangedrongen op het geljjkstellen van het port voor alle periodiek verschjjnende bladen met dat van weekbladen. Aangedrongen werd op portverlaging voor telegrammen zoodat voor 25 cent niet 10 maar 15 woorden geseind kunnen worden, een verlaging welke zal leiden tot vermindering van het deficit op den telegraaidienst. ■Ie Verhouding tot het Hablaet. Da Nederlander, de verhouding der mindeiheid tegen over het Kabinet besprekende, waarschuwt nog eens tegen de meening, als hadde de oppotitie tot hoofddoel het Kabinet op alle wjjzen zooveel mogeljjk te verzwakken. Gelukkig, zegt het blad, heerst die me. ning niet in bet parlement of in de leidende organen. Maar daarbuiten komt het nog wel eens voor, dat men juicht over de afstemming van een ontwerp in zake de particuliere landeigen op Java of de reorganisatie van het korps mariniers, wat soms in ééu adem met den uitslag der verkiezingen te Leiden wordt genoemd. Hoe meer minis ters vallen, des te beter denkt men. En het ideaal zou voor dezen zgn, dat het geheele Kabinet mocht worden meegesleept. Het blad verklaart, dat dit niet het standpunt is door de beginselen van haar partjj aangewezen noch dat, wat in vroeger jaren is gevolgd. Maar de wjjza, waarop van vrjj',innige en socialistisohe zjjde onder het vorig ministerie is te werk gegaan, kon licht ook de kerkeljjken thans in een andere richting voeren. Daartegen dient in het landsbelang met beslistheid gewaakt. Van anti-revolutionair standpunt nu in ruimen zin genomen behoort niet in de eerste plaats ge streden te worden om de macht, om de portefeuilles, véór of tegen een Kabinet als zoodanig. Elk Kabinet, dat, om welke reden dan ook, onze beginselen ontziet, kan gesteund worden. Moet het op een bepaald pont om des beginsels wille bestreden worden, dan geschiedde ditmaar niet uit rancune over een stembusnederlaag, maar omdat het algemeen belang dit vordert. Elk ontwerp worde voorts naar zgn eigen waarde beoor deeld. En wanneer een ontwerp, in de neutrale zone liggend, wegens innerljjke voosheid moet worden afge stemd, dan is het driedubbel onverantwoordelijk, dit votum op te blazen tot eeu belangrijk politiek échèc van het ministerie en van de politieke richting die aan het bewind is. Na een philippica aan het adres van het Vaderland, naar aanleiding van deszelfs advies aan de linkerzjjde om met voorbjjzien van technische bezwaren om politieke redenen tooh maar vóór onderwerpen van teohnischen aard te stemmen, als b.v. de reorganisatie van het korps mariniers, besluit de Nederlander Ons ideaal behoort te zjjn, niet dat het ministerio zoo spoedig mogeljjk valt, maar dat het zóó regeere dat het onzen steun verdient. Waar 't op aankomt, is niet wie de lakens uitdeelt, maar dat goede soort lakens uitgedeeld worden, Critiek is daartoe ontzagljjk nuttig. Doch die critiek zal het vruchtbaarst zgn, wanneer ze niet, als onder de vorige oppositie, in speldeprikken en muntelaan ontaardt, maar evenredig bljjft aan het gewicht der zaken welke ze geldtwan neer niet afmatting der ministers, maar juiste beïn vloeding hunner daden haar oogmerk iswanneer ze haar motief vindt gansoheljjk niet in stembusranenne, maar louter in den eisoh van eigen inzicht of beginsel. Ken ongelukkige asoeder. De ongehuwde moeder Gerarda S., te Haarlem, had in den nacht van 2 op 3 Ang. j.l. haar pasgeboren kindje te vondeling gelegd aan het Spaarne te Haarlem. De rechtbank te Haarlem eisobte gisteren 1 maand gevangenisstraf tegen haar. Zjj was niet versohenen, doch had voor den rechter commissaris verklaard, het feit te hebben bedreven in het belang van het kindje zelf, waarvoor zjj niet te eten had. Rijwieldiefstal. De rechtbank te Haarlem deed gister uitspraak in de zaak van G. S., te Velsen, onlangs door ons vermeld, die een rjjwiel zou gehuurd hebben en dit, vóór de huurpenningen waren aangezuiverd, zou hebben verkocht. De eisch was 1 maand. De rechtbank veroordeelde hem tot f 25 boete, subs. 10 dagen hechtenis. V er d ulat erlng. Het gerechtshof te Arnhem bevestigde gister het vonnis der rechtbank dd. 2 October, waarbjj S. M., wal-agent der stoomboot-onderneming Wilhelmina te Lobith, wegens verduistering ten nadeele dier maatschappjj, veroordeeld werd tot acht maanden gevangenisstraf. Di Rotterdamsohe rechtbank veroordeelde gisteren J. H. Simons, geschorste concierge van het rechtsgebouw te Rotterdam, thans gedetineerd, wegess diefstal van f 4.50 uit de kamer van den griffier mr. Alting Mees tot 6 maanden gev. De eisoh was 8 maanden. misleiding. De Haagsche Rechtbank veroordeelde gisteren C. P. te 's Gravenhage die een een juffrouw met wie hg in 't geheim verloofd was zonder bare toestemming borg deed big ven voor een bedrag van f 8400, tot 3 jaren gevan genisstraf. Doodslag. Ter strafzitting der rechtbank te Roermond heeft terecht gestaan M. H. van de Groote Poort, oud 64 jaar, gepens. O.-I. militair, voorheenwonende te Neder- weert, thans te Someren, en beklaagd, ter zake, dat hg in den nacht van 13/14 Augustus 1905 te Someres eu in vereeniging met eer of meer personen, opzettelijk met het oogmerk, L. F. Jansen (zjjn schoonzoon) van bet leven berooven, althans opzettsljjk zwaar lichameljjk letsel toe te brengen, dezen met een knDppel of ander Fcherp voorwerp beeft geslagenwaardoor bjj verschillende bloedende verwondingen beeft bekomen, alsmede een verbrjjzeling van den gebeelen schedel, warraan L. F. Janssen voornoemd, in den morgen van den 14en Augustus is overleden. De eisch was drie jaar gevangenisstraf. meineed. Gisteren stond voor den Haagecheu rechtbank terecht de 29 jarige A. S., van Rotterdam, verdacht van meineed in een zaak van een Haagsche «deskundige*, zich noe mende mevrouw Annema. Het O. M. eisehlte tegen haar 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1