,L P. KROM Jr,, Openbare Voordracht Prijs f 12 ÖO BURG ERlITkYST a¥Ï). Kantongerecht te Alkmaar. LAAT StTbYrTcTh TEN. ADVERTENTIE N. Klein bedrag als le Hypotheek gevraagd op Huis en Erf. Nederlandsche Afdeeling. „Theosofie en de Theoso fische Vereeniging." N V. HERMs. COSTER ZOON, Algemeene Boekhandel Gemengde Mededeel in gen. La atste Post. INGEZONDEN STUITEN. BEURSBERICHTE Ni Markt flauw. 47} 14} 47} 110 90} 66A 1271 79# 102 101} 28} 40} 43} 77| 90} 92 99f 73} 72} 72} 67} 77fi 73} 48 102 97} 722} 75} 46} 14} 90} 66} 127} 79A 1011 100} 28} 40 43} 28A, 34} 93} 101} 91} 33 181 110 36} MARKTBERICHTEN. Faillissement. - op Vrijdag 16 Nov. e.k., (les avonds to 8 nren precies, in de bovenzaal van „DE UNIE", Koorstraat, W. B. ERICKE, ran AMSTERDAM, De DIRECTIE der (directeur de Heer Dr. F. v. EEDEN), bericht haren spaarders, dat in de plaats van den Heer J. OUDES, als AGENT is aangesteld de Heer Heldersche weg 9, Jnist verschenen en voorhanden b(j V00RDAM. Telefoon Inerc- No. 3. een nagelaten verhaal van Diederich Knickerbocker naverteld door Washington Irving, met vijftig chromo's naar teeke- ningen van ARTHUR RACKHAM. Van dit werk werden slechts 325 genummerde exemplaren gedrukt. Op aanvrage gaarne ter inzage. verklaarde hjj, dat daartoe eerst dan mookt worden over gegaan, wanneer alle takken van beituur zoo zullen zgn ingericht, dat ze naar behooren kunnen werken en daar algemeen wordt erkenddat dit nog lang het geval niet ie, moeten de voordeelen, voortvloeiend uit de conversie en' uit de toeneming der inkomsten in de eerste plaats worden aangewend om die takken van den staatsdienst, die nog niet behoorlijk kunnen functionneeren daartoe e-rst in staat te stellen. Terwjjl de Berl. Lokal-Anz. volhoudt, dat er in Duitsck- land geen sprake is van een Kanseliers-krisis, meldt het Berl. Tagebl. dat Vorst Vod Bülow heen gaat doch dat het tjjdstip nog niet is vastgesteld. Do veran dering moet binnen 2 maanden plaats hebben. Het is mogelijk, dat Von Bttlow, erkennende den onhoudbaar geworden toestand, thans de beslissing forceert. Een plausibele reden zou zjjn gezondheidstoestand zijn. Er zou verandering komen in het Ministerpersoneel. De Minister van Eeredienst Studt zou worden vervangen door den Minister van Binnenlandsche Zaken Bethman- Hollweg. In de Alg. Nordd. Ztg. wordt gezegd •Verscheidene bladen gewagen van een ontslag van Von Bülow. Het heet, dat er een vice-kanselier komt of een presidium. Het Pruisisohe staats-ministerie zal ge scheiden worden van het departement van de Rijkskan selarij. W\j kunnen verzekeren, dat zulke plannen niet bestaan.* De Berl. Lokal-Anteiger zegt: »Het ontslag van Minis ter Podbielski is, op zgn eigen verzoek, toegestaan.» Gisteren heeft het Engelsohe Hoogerhuis verder vervormd art. 4 der onderwijswet tot een middel om van openbare, geheel door het algemeen bekostigde scholen feiteljjk sectescholen te maken. Het heeft een amendement aangenomen, waarin de graafsckapsraad verplicht wordt, toe te laten, dat de gewone onderwijzers aan de bizondere scholen van dit artikel het Bectarische onderricht geven. Dat komt in de praktijk hierop neer, dat aan de vele scholen, waar dus sectarisch onderwjjs in het geregeld schoolplan wordt opgenomen (n.l. als.het artikel in den vorm, dien het Hoogerhuis er aan gege ven heeft, in de wet komt) de onderwijzers bjj hun aan stelling naar hun geloof worden gevraagd. En dat is juist een van de twee dingen, die de kiezers in Januari veroordeeld hebben. Een volgend amendement, bepalende dat een kind, waarvoor de ouders sectarisch godsdienstonderwijs ver langen, op zoo'n school eerder toegelaten wordt dan een kind, waai voor de ouders dat niet verlangen, werd mede aangenomenalsook een amendement, instellende een commissie van ouders om toezicht te houden op het gods dienstonderwijs op de bewuste scholen. Keir Hardie, de leider der Engelsche arbeiderspartij, heeft in het Lagerhuis verzocht een wetsvoorstel te mogen indienen strekkende tot verleening van he' kiesrecht aan vrouwen. De Minister-president zei dat de regeering in het loopend zittingsjaar geen gelegenheid zou vinden om een dergeljjk voorstel te doen. Uit Tanger wordt gemeld dat bet onderzoek in zake den aanval op matrozen van het Fransche oorlogs schip sGalilés* aangetoond heeft, dat eenige Fransche matrozen op het havenhoofd standjss kregen met inlandsche bootslieden. Daarop begonnen deze met steenen te gooieni Het zou dus niet onmogeljjk zgn, dat de Franschen be gonnen zjjm In tegenstelling met de Fransche berichten, dat geen Europeaan in Marokko veilig is, zegt het Berl. lagebl., dat de Duitsehe regeering geen enkel bericht heeft ge kregen, dat Duitschers in dat land gevaar loopeni De Times verneemt uit Madrid, dat de overeenkomst van Algeciras bekrachtigd is door Marokko, België, Rus land, Engeland en Zweden. De overige betrokken mogend heden wachten de goedkeuring van de parlementen. In het Oostenrgksche Huis van Afge vaardigden is een motie aangenomen van Geszmann over de dringende noodzakelijkheid van kieswetherziening en wel met 227 tegen 46 stemmen. De kiesrechtcommissie heeft een sub commissie van 14 leden gevormd om een wet te ontwerpen tot bescherming van de vrjjheid vau stemmen bjj verkiezingen. Uit Rusland wordt thans melding gemaakt van niet minder dan drie overvallingen door roovers. Een telegram uit Moskou meldtWoensdagnacht werd een stoute overval gepleegd op het landgoed Bolkow. Vyf personen drongen in het woonhuis van Bolkow binnen roofden geld en voorwerpen van waaide, bonden Bolkow, spanden diens rijtuig in en reden met hem weg. En uit Tiflis wordt gemeldTwintig met geweren gewa pende rooverB vielen gisteren een geldpostwagen aan, waarmee 42.000 roebel vervoerd werd en die door een viertal soldaten begeleid werd. Zjj beschoten het transport uit een hinderlaag. Da soldaten slaagden er desniettemin in het geld te beschermen en in zekerheid te brengen, zonder dat een van hen gekwetst werd. En het derde bericht komt uit Bjelgorod in het gouvernement Koersk tn zegt: Een naar Borissowka gaande postwagen iz aangevallen doGr roovers, die 26000 roebel daaruit hebben meegenomen. Uit Tiflis wordt voorts nog melding gemaakt dat bjj het onderzoek naar een wegentransport bleek dat 7000 tups wjjn gestolen is en door water vervangen. De cohade bedraagt 50000 roebel. Bjj Lodz is het Donderdag tot een treffen gekomen tusschen arbeiders, behoorende tot versohillende politieke partgen. Twee arbeiders werden gedood, twee zwaar en verscheidene min of meer gevaarljjk gekwetst. Een aantal politieke misdadigers (1), die in de gevangenis te Lodz zitten opgesloten, willen geen voedsel meer tot zich nemen wjjl men hen niet vóór Zondag in verhoor wil nemen. De Roomsche geestelijken zgn van de verkiezing voor de Doema uitgesloten. Daar tegen heeft bisschop Roop te Petersburg bjj den Minister-president geprotesteerd. Sedert de instelling van de veldkrjjgsraden in Rusland zoo wordt meegedeeld, zgn er 278 doodvonnissen vol trokken. Tegelgk met het bericht van de belangrgke inperking van het Doemakiesreoht door Stolypin, die daardoor tallooze ultra-democratische, sooialistische en revolution naire kiezers heeft geëlimineerd, is er een manifest aan de kiezers van de partjj der Vreedzame Vernieuwing verschenen. De partjj zal strjjden tegen de beide tegengestelde maohtende resten van de oude bureaucratie en de revolutionnaire uiterste partjjen. Tusschen de regeering en deze partjj bestaat een kloof, omdat de regeering de revolutionaire beweging met revolutionnaire middelen beetrjjdt. Bjj het station Rogof van den spoorweg Warschau— Weenen is gister op den posttrein een bom geworpen. Uit den trein werd ongeveer een millioen roebels geroofd. Vele personen moeten gedood of gewond zgn. Diefstal. in Rümelingen zgn door inbrekers gisteren uit een kruitschuur gestolen 400 kisten met dyaamietpatronen, twee centenaars kruit en 100 rollen lont. •De wraak van een millionair.» Harry Thaw, die den architect White vermoord heeft, zal binnenkort voor den rechter te New-Vork versohgnen. De procureur-generaal Jerome wil de aanklaoht ook tegen mevrouw Thaw instellen en wel wegens aansporen tot den moord. Ds directeur van 't New-Yorkscbe volks theater heeft nieuwe stof opgedaan en geeft iederen avond voor een uitverkochte zaal »de wraak van een millionair* een stuk, waarin alle personen bjj 't proces betrokken, onder hun vollen naam optreden, uitgezonderd de ver moorde White, die Blaok wordt genoemd. Thaw wordt onder luid gejuich van 't publiek iederen avond op 't tooneel vrijgesproken. ONDERTROUWD 8 Nov. Johannes Bruin en Dientje Anna Raaves. Oornelis Plomper en Wilhelmina Perfors. Harm van der Hulst alhier, onl. te Zierikzee en Jantje van Noord te Leeuwarden, onl. te Diepenheim. GEBOREN 8 Nov. Anna en Pieter, d. en z. van Jacob de Boer en Grietje Koog. OVERLEDEN 8 Nov. Aaltje, d. van Dirk Schrier en Stjjntje Kaan, bjjna 12 j. Jacobus Hendricus de Boer, 81 j. 9 Jan Schipper, 90 j. Uitslag veiling. gehouden op Donderdag 8 November 1906 ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van de volgende perceelen te Alkmaar 1. Huis en erf aan het Scharloo, groot 1 a. 7 c.a. Str. F. J. Quax f 3005.— 2. Huis en erf aan het Scharloo, groot 1 a. 6 c.a. Str. K. Koster Jbz. 3005.— 3. Huis en erf aan het Scharloo, groot pl.m. 97 c.a. Str. K. Koster Jbz. 3030.- 4. Stalling, koetshuis met twee bovenwoningen en erf, groot pl.m. 3 aren Str. D. de Raat 6510. 5. Winkelhuis en erf aan de Voormeer, groot 1 SI. 10 Ci£l. Str. D. Kistemaker 2015. 6. Woonhuis en ert aan het Luttik Oudorp, groot 83 c.a. Str. D. Kistemaker 2925. De afslag en combinatiën zullen plaats hebben op Donderdag 15 November 1906, des avonds 6 uur in het café »het Wapen van Heemskerk» van A. PEPERKAMP aan de Breedstraat. Zitting 9 November 1906. Ai de J., Noordscharwoude, A. G., Heer-Ilugowaard, A. P. N., Alkmaar, J. Z., Zuidscharwoude, overtreding leerplichtwet, le f 3 boete of 1 dag hecht., 2e f 2 of 2 dagen hecht., 3e f 3 boete of 3 dagen hecht., 4e f 1 boete of 1 dag hecht. J. L., Egmond-Binnen, drankwetovertreding, f 3 boete of 1 dag hecht., met teruggave van de in beslag geno men kruik. C. F. Jz., Castricum, loopen over verboden grond, f3 boete of 1 dag hecht. G. D. Hz., Egmond aan Zee, in staat van dronken schap de orde verstoren, t 10 boete of 5 dagen hecht. A. Z. Az., Egmond aan Zee, jachtwetovertreding, f 5 boete of 3 dagen hecht. A. v. d. C., zonder bekende woonplaats, dronkenschap 2 maal gepleegd en opgeven van een valschen naam, f 10 boete of 3 dagen hecht, en 2 maal 14 dagen hecht. J. K., D. Mi, Alkmaar, P. de Z. Ez., Castricum, dronkenschap, le f 2 boete of 1 dag hecht., 2e f 1 boete of 1 dag hecht., 3e f 2 boete of 2 dagen hecht. P. Hi, Akersloot, W. J., G. N. S., B. L. V., Alkmaar, le en 2e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., 3e teruggave aan zjjn ouders, 4e f 2 boete of 1 week tuchtschool. J. de V., W. F. R., Castricum, W. de L., S. K., Alk maar, J. K., J. P., J. ten Wi, D. de Wi, de Rjjp, S. A., Egmond aan Zee, L. H., Heer-Hugowaaid, overtreding motor- en rjjwielwet, le, 2e, 4e, 5e, 7e en 9e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., 3e f 2 boete of 1 dag hecht., 6e en 8e ieder f 1 boete of 1 week tuchtschool, 10 f 2 boete en f 10 boete of 1 en 3 dagen hecht. Vit Hcerhugowaard. De boerenwoning met ruim 5 H. A: bouwland van P. Schilden is den 8 Nov. bjj publieken verkoop in eigen dom overgegaan aan Dr. A. C. G. Post voor f 7625,50. 's GRAVENHAGE 9 Nov. In de Tweede Kamer bjj de voortgezette algemeene beschouwingen over de Indische begrooting betuigde de heer De Waal Malefytin stemming met de begrootingsvoorstelling en betoogde hjj o.a: de wenscheljjkheid van gewesteljjke decentralisatie. De heer Van Deventer maande hoofdzakeljjk aan tot voorzichtig financieel beleid in verband waarmede hjj aandrong op economische versterking van Indië in den geest van het vrjjzinnig democratic ch program. De fltaktag te Deventer. DEVENTER, 9 November. Het aantal stakenden van de Deventer Tapjjtfabriek bedraagt in totaal 129. De politie doet onderzoek naar de mishandeling van deg touwbaas Timmermans door een der stakers, dat, zooals men weet aanleiding gaf tot het ontslag van dezen en staking tengevolge had. Ongeoorlooldc Loterij. AMSTERDAM9 November. De rechtbank alhier veroordeelde twee bestuurders der Hollandsohe Grond- credietbank wegens het houden van een ongeoorloofde loterjj tot driehonderd gulden boete, subsidiar tien dagen hech tenis. Het betreft het organiseeren van een premieleening, waarvan de laatste trekking 19S0 valt. WARSCHAU, 9 Nov. Bij den aanslag op den posttrein aan het station Rogof werden ook verschillende reizigers gewond. Een gendarmerie-officier en zes soldaten werden gedood. Aanslag op een trein. WARSCHAU, 8 Nov. Volgens een particulier bericht werden bjj den aanslag op den posttrein bjj het station Rogof drie bommen geworpen. Door de ontploffing werden twee waggons in brand gestoken en vernield. 9 soldaten sn 2 beambten werden gewond. De daders zgn ontkomen. Dulkzandsteen. Bergen, 5 November 1906. Geachte Redactie Met genoegen laa ik in Uwe courant van 1 November een verslag van het verhandelde in eene buitengewone vergadering van den bond van Technici der afdeeling Amsterdam, kalkzandsteen betreffende. Tot mijn spijt was hierin echter weggelaten de hoofdzaak, waarop het aankomt, namelijk op de ver houding van kalkzandsteen tot andere soorten van gebakken steen, wat de drukvastheid aangaat. Immers ook op die vergadering van Technici, waar van het artikel een verslag geeft, werd daaromtrent twijfel geopperd, en die twijfel werd weggenomen door het resultaat mede te doelen van een offioieel onder zoek, dat hieromtrent door bet Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid ingesteld werd. Daar de toen onderzoohte steenen speciaal voor dat doel door de fabrikanten geleverd werden, kan men tooh gerust aannemen dat zij het beste leverden wat zjj konden maken. De bjj dat onderzoek verkregen cijfers toonen ten duideljjkste dat kalkzandsteenwat druk vastheid aangaat, zeer goed kan oonourreeren niet al leen, maar ook dat de steenbakkers, het niet in hun hand hebben, om steenen van steeds gelijke drukvast heid te leveren houdt men dan echter ook nog den prijs in het oog, en die speelt toch steeds eene groote rol. dan wint kalkzandsteen het ver, daar deze per duizend stuk meerdere guldens goedkooper in prijs is dan hardgrauw en boerengrauw, waarmede hij, wat drukvastheid aangaat, volgens bovengenoemd onderzoek, gelijk staat. Dat overigens een steen, zelf van geringe drukvastheid, practisch nog zeer goed te gebruiken is, zal een ieder begrjjpen die weet dat bij een fabrieks schoorsteen van 25 Meter hoogte, de onderste lagen slechts eenen druk hebben te weerstaan van 4 kilo op den vierkanten oentimeter en dat een steensmuur van een meter lengte, gemetseld van steenen die sleohts 50 kilo drukweerstand op den vierkanten oentimeter hebben, nog eene last kan dragen van 110.000 kilo. Daar verder de beste mortel hoogstens eenen druk kan verduren van 40 kilo zoude duB steen met eene druk vastheid van 50 kilo de capaciteit van den besten mor tel nog met 20 pet. overschrijden. Evenzoo is het gesteld met de wateropname blijkens een artikel, voorkomende in de „Ingenieur" van 10 Fe bruari 1906 heeft hardgrauw en boerengrauw eene even- groote wateropname aangetoond als redelijk goede kalk zandsteen en zoogenaamd best rood nam meer water tot zich. Hierbij dient nog vermeld dat ook de aan deze proof onderworpen steenen speoiaal voor dat onderzoek geleverd werden. UEd. Dw. Dienaar AUG. MASCHME1JER. Geduldige Menschen. Ja, düt mag men wel zeggen van de bewoners der Wil- helminalaanDie lof komt hen ten volle toe. Onbegrjjpe- ljjk is het dat zjj niet telkens wederom vragen aan den Gemeenteraad'verbetert toch enze laan, diebijelecht weer onbegaanbaar ie.* Waarom niet bestrating aangebraoht of nog boter misschien een trottoir Die laan is toch geen afgelegen buitenwegmaar een die druk begaan en bereden wordt. Zsndt, bewoners dier laan, maar voortdurend adressen Eindeljjk zal men wel uw billjjk verlangen inwilligen. X. AMSTERDAM. 8 Nov. 9 Nov. pOt, Gert Nederland, N. W. 8ehuld....;ïS.v. 8 76 dito i dito1 911 dito, ObligS 92A Oostenrijk, Obl. in pap. fi. 1000 Febr.-Ang. t 1001 dito, dito April-Oet.. I 100A dito, Kronen 2000 bal.vrj|e(Kronenr.)Mei-Nov. 4 99A dito, dito 1000 bel.vri|e(Kronenr.) Jan.-Juli 4 99} Portugal le ser. S°/0 M 10-100S 69 A dito, Se id. Amert. Sehuld Sfrancs 500 4 66 f Rnaland, Iwang. Dombr. Oblig4} 85} dito, Binnenlandsche 18944 dito, 1880 geeons. Z. B. 1SS-6SS IS Mei-Nov. 4 78 dito, 18891* Se ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 72} dito, 1894, Doneti-8poorwS.4 dito, 1867/69 M 80-100 Mei-Mov4 77} dito. Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transe. 8pw. Obligi Z. R. 118/615. S dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6S5.... 4 dito, 1889.Ï.C.3....E..xS dito, in goud 1884, 18 Jan. IS Juli...;: 8 83 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Tarkjje, gepriv. Conv. leening 18904 Recep. geünificeerde sehuld free. 500-1600.. 4 Egypte, Obl. leening 1S76..4 Mexico, Obl. Bins. Seh. aflosb. oblig5 dito dito 1899 6 Veneinela Obligatiën 1881..;...'g, 4 N. Y. Noord-Holl. Grond-Grediat. Pandbr.. 4 N. W. A Pae. Hyp. Fdbr.;;j 206} Nederland, Guit. Maatsch. d. Vorstel, land. 97} dito, Koloniale Bank Aandeelsn.83} dito, Had. Ind. Handelab. Aand:i 133 dito, Eon. Hed Mij. t. axpl. patr. br.A. 726 dito, Petr. Mij. Snmatra-Palambang A. 75} dito, Aand. Had. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. O. Cart v gew. Aand- United States Sten orp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., w „v.Praf. Aand. Nadarland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Nea. Cantr. Spoorw. Aand. f S60 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. [talie, Spoorwegleening 1887/89,n. 8 dito, Zuid-ltal. 8poorweg-Obl...>8 Polen, Wars.-Weenen Aandeel...;;...;..:. Rusland,Wladik. 1885 5 Z.R. 615 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topeka Cart. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl«...4 Roek Island somp. Cart. v. gew. Aandeclen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand.. dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeden dito, Illinois Cart. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand... 28} dito, Miss. Kans. Taxai Oar v. Aand.. 34} dito, dito, la Hyp....;8..I 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeden 94} dito, Oregon Calif, goud le hyp.... dito South. Pacife. gew. Aand;s 92} dito, Southern Railway gaw. Aand33} dito, Union Pas. Hoofd. O. v. At 182 Union Pas. Convert Gold. Bond4 dito Wabaah Ct. v. praf. Aand Nadarland Stad Amsterdam f 1008 Hongarije Theiss Loten....;4 Oostenrijk Staatil. I860.;.;.;.;;;..g 5 ditodito 1864 .;;..g Knsland 8taatsleening 1864 Loten...,.;..} 5 370} dito dito 1866. Dito,6 T irkfe Spoorwegleeningi;.8 Alkmaar, 9 Nor. Aangev. 3011 mudden. Tarwe f 6.25 a 7.—, rogge f 5,70 a f 0.—, gerst f 0.— a idem Chev. f 5,25 a 5,70, haver f 3.25 a f 5.65, pauideboonen a 6,25 a 6.75, bruine id. f9,25 a 10,50, citroen id. f 14. t 15.duiven id. f 7.25 a 9.10, witte id. f 14.a 15.kanariezaad f 0.—a 0.rood mosterdzaad f 20. a geel id. f 16.a koolzaad f a lgnzaad f a kar weizaad f 16.a blauwmaanzaad f 17.— a Erwten groene f 8,— a 15,grauwe id. f 11,a 15. valo id. f 6.20 a 10.witte id. f a Voorloop!* kaasberleht. Alkmaar, 9 Nor. Aangevoerd 300 stapelswegende 130.000 kilogrammen. Kleine kaas f 31.50, commissie f 32.Middelbare f 33.00, Groenteveiling, Bovinkabspel Station 8 Nov. Heden werd besteed voor: Aardappelen (blauwe) f 1.45 a 1.65 per l7'/j H.L., Bloemkool (le soort) f 6.a 8.—, idem (2e soort) f 4.— a f 6.Aanvoer stuks. Roode kool f 3.50 a 4.25, witte kool f 3.a 4.50 gele kool f 4.a 5.50. Aanvoer st. Uien f 1.30 f 1.50 per 50 K.G. Bieten f 2.70 a 4.20 per 1000 st. slaboonen f 1.50 a f 1.80 per 15 KG. Getrouwd: G. KUIPER en J. NELLEKË, die, ook namens wederzjjdsohe familie, hun harteljjken dank betuigen voor de vele bljjker. vau belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Alkmaar, 7 Nov. 1906. Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader JAN SCHIPPER, in den ouderdom van 90 jaar. Uit aller naam, CORN. SCHIPPER. Alkmaar, 9 November 1906. Verzoekt' van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Voor de vele en harteijjke bijjken van belangstelling ondervonden, gednrende de ziekte en het overigden van ons geliefd dochtertje A I. D A betuigen wjj onzen oprechten dank. E. VAN BROEKHUIZEN en A. VAN BROEKHUIZEN Van Essusn. Alkmaar, November 1906. Bjj vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, d.d. 8 November 1906, la verklaard te verkeeress la staat van faillissement, NEELTJE MEELDIJK, weduwe van GERRIT DE GRAAF, winkelierster te Oade Sluis, gem. Zjjpe, met benoeming van den E.A. Heer Mr. E. L. UMBGROVEtot Rechter-Gommissaris, en van den ondergeteekende, tot Curator. Mr. A G H I N A. Hof, B 4. Alkmaar. Fr. br. lett. H 25, bureau dezer Courant. door den Heer over Gele gen 1 eld tot het stellen van vragen. TOBUANUIPRlJë fO.lO. welken wij als zoodanig aanbevelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3