No. 265. Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Verwoeste levens. De Kranige Chauffeur. Jimmy Payne aan Chauncey Randolph. 1906 ZATERDAG ÏO NOVEMBER. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheeie Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3 Prijs der gewsne advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot,e letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Menschen kunnen zedelijk stijgen Velen klimmen en bereiken een hoog zedelijk standpunt en worden, door hun persoonlijkheid, hun karakter, door den invloed die van hun spreken en zwijgen, van hun doen en nalaten, van hun teeder- lieid en kracht, uitgaat, een weldaad in hun om geving. Men ziet in ootmoed tot hen op en gevoelt groote achting, ja eerbied voor hen. Eigen kleinheid beseffend, staart men op hen, zich toewenschenc „een deel van hun geestEen zegen voor talloos velen tijdens hun leven, zijn ze niet weinigen tot blijvenden zegen na hun dood. Hun namen worden met eere genoemdhun beeltenis rijst op voor onzen geest en een woorc van dank en hulde ontglipt ons als van zelf aan de lippen. Zij leven voort door hun daden, bovenal door wat ze zijn geweest en dit is van veel hooger waarde. Onder hen zïjn bekenden ieder schier kent hen min of meer maar evenzeer „stillen in den lande", doch middelpunten in hun kring. Velen zijn geklommen ook, van wie men het niet had verwacht, ja zelfs niet durfde hopen. Men vreesde dat zij zouden vermeerderen het heirleger van hen die „ondergingen" en zedelijk stierven Voor hen koesteren wij te grooten eerbied, naarmate hun strijd te zwaarder was. Deze feiten vervullen met blijdschap, met ver trouwen, met geloof in den mensch. Zij versterken onzen moed en verhoogen onze innerlijke kracht en doen ons tot ons zelf zeggen „ook ik wil toonen wat 'k vermag." Sterken maken zwakken krachtig Doch nu de tragedie Menschen kunnen zedelijk dalen Kent ge iets tragischer Kunt ge u iets droevigers denken dan ditdat menschen die eens naar wij vast meenden een hoog standpunt innamen en wier namen alom en in wijden kring met eere werden genoemd, daalden van hun voetstuk en wier leven werd een verwoest leven Hoe dikwijls her haalt zich die tragedie, welke niet altoos even diep hén ontroert, die schreien als een treurspel in den schouwburg wordt opgevoerd En toch het is zoo innig droevig. Gij hebt hen gekend - 't zij slechts bij name, 't zij persoonlijk wier zon eens zeer hoog aan den hemel stond en die smadelijk ondergingen, in de moerassen des levens. Ge hebt met achting, met lof van hen hooren spreken of met hen verkeerd eenmaal, wier namen nü een schandnaam zijn geworden, wier eere werd eerloosheid, wier karakter ontaardde in karakter loosheid, wier gaan langs koninklijke wegen is ge worden een betreden van slinksche paden, wier buigen voor en gehoorzamen aan hooge beginselen plaats maakten voor een slaafsch knielen voor allerlei afgoden. Hoe diep tragisch Mannen van eer en aanzien genietend veler onbe paald vertrouwen, gezonken in diepte van ellende. Me wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 58) een enorm contrast vormde de hooge, helder i*1 waar beschaafde Engelsch sprekende klonken, knappe mannen en aardige meisjes mflt di d1Def g d' *achtten op het geluid der gong, huLn AlulTt en h6t geraas van den storm daar-' SÜüi i hc ,naai ons toen wjj gesluierd en gemaskerd als duikers binnen traden. Van morgen even voor zeven werd ik wakker en keek naar buiten. De wind was gaan liggen en de zon !^JU1St ,0P' I00! lag de tuin.lchoon als het dys, met guirlandes van rozen tusschen oranje U1C1 öd uaar een rood dak te voorschgn kwam en daarachter de zee. De opkomende zon wierp haar stralen over de golven en de gebogen kustljjn, met Monte Carlo en Mentone glanzend als parels. Aan den horizon zag ik den onduidaljjken, wazigen vorm van een eiland, dat als een geest op het water scheen te drijven, doch toen ik er goed naar keek verdween het plotseling als een uiteenspattende zeepbel ?B "O zee geheel ledig. Ik dacht dat het een luchtspiegeling moest geweest zjjn maar later vertelde my een zachtsprekend, overvriendeljjk kamermeisje met den naam Apollonia, dat het Corsica was, gewoon Id k na een storm 's morgens vroeg zichtbaar als de zon een bepaalde hoogte heelt bereikt. Wjj ontbeten in onze zitkamer met lekkeren honig en versche broodjes, ea toea ik later naar beneden ging Vrouwen, bewandelend de paden der zonde, velen tot hare slachtoffers makend Knapen, meisjes die ook eenmaal veler hope waren, ook eens onschuldig lachend, spelend, toon beelden van Irisschen, gezonden levenslust un wier vreugde anderen blij maakte en weer jong, doch die deden zien, hoe een mensch allengs kan ver liezen wat eens zijn kroon en sieraad was. Wie kan in veler levensboek lezen zonder diep ontroerd te worden Er is een sterven, daarom zoo weemoedig, omdat het zoo langzaam gaat, terwijl het lichaam zijn kracht behield. Neen, gij wildet niet ondergaan. Ook u lachte het leven eenmaal toe als iets moois en heerlijksook gij wildet geadeld worden door uw arbeidook gij omgorddet u en wapendet u ten strijde en vondt in liefde 't levensgenot, ont vangenden gevend. Idealen koesterdet ge en sclioone droomen droomdet ge en ook gij hadt uw verruk kelijke vergezichten. Maar 't goede dat uw ziel liefhad, volbracht ge niet en het kwade, dat ge haattet, deedt ge. Daar kwamen vele en velerlei verzoekingen op u aan stormen, te zwaar om aan haar het hoofd te blijven bieden. Satans zongen hun lied en spraken hun vleiend woord, terwijl hun schoon schijnende beloften bij u weerklank vonden. Wat al invloeden oefenden hun verderfelijke, verteerende, doodende machtMoeilijk werd de strijd en in 't eind kondt ge geen weerstand meer bieden. Persoonlijke tirannen zooals Nebukadnesar er een was, die een gouden afgodsbeeld deed oprichten voor hetwelk allen moesten ter aarde vallen om het te aanbidden zijn er nog zoovele en niet allen zijn als Daniels drie vrienden, die zich door geen bedreiging tot afgoderij lieten bewegen. Venuszetelt in schitterend gewaad, in verlok kende pracht. En velen worden haar prooi Bacchuszorgt wel dat jaarlijks millioenen in drank worden omgezet en hem geofferd. Wel klonk Schiller's „De maagd van Orleans", als een stem tegen den geest der eeuw, tegen dien van het „moderne Babel". Wel zong da Costa„Zij zullen ons niet hebben de goden onzer eeuw", doch de afgoderij bleef bloeien tol op dezen dag. Dat prediken ons de gevangenissen, de krank zinnigen-gestichten, de ziekenhuizen en filanthropische inrichtingen. Dat verkondigen de verwoeste levens, de veront ruste gemoederen, de Ahasverussen" die zwerven in de wijde wereld. Dat herinneren ons de droeve lotgevallen van armen en rijken, van bekenden en onbekenden, van menschen zonder titel en zoovelen die eens prat waren op hun weidschen naam, hun afkomst, hun plaats in de maatschappij, hun invloed op velen, op om aan u te telegrateeren, was er in de vestibule een heerljjke dennengeur, want zij was versierd voor het Kerstfeest. In het heele huis heerschte een zekere, opgewekte Kerstmisdrukte, zoodat het meer van een vrooljjk, groot landhuis had dan van een hotel. Toen hoorde ik ook dat dit hotel beroemd is voor de viering van het kerstfeest, leder die er logeerde was dien dag de gast van den eigenaar aan een keurig diner, een waar feestmaal, met dozijnen gerechten en aan het dessert pistaches, die wjj vrooljjk lieten knallen- Ten slotte werd de eetzaal donker gemaakt en kwam een lange processie van kellners met geïllumineerd ijs, *roen, rood, goud, geel en rose. Wjj lachten en klapten in de handen als kinderen en de hotelier hield een kleine speeeh. Alles was zoo gezellig en feestelijk, dat zelfs de somberste menschenhater onmogelijk heimwee kon evoelen. Toen het diner was afgeloopen meende ik dat e eigenljjke feestviering ten einde was. Maar neen, juist het tegendeel. Allen gingen in groepjes een groote, met geschilderde paneelen versierde conversatiezaal binnen, die den geheelen dag het tooneel was geweest van een geheimzinnige drukte en waar nu een reusach tige kerstboom bleek te staan, schitterend van allerlei versierselen en zwaar beladen met geschenken door den eigenaar bestemd voor allen, die zich in het hotel bevonden. Ieder trok een nummer ik kreeg een mooie ingelegde doos met een geheime sluiting en tante Mary een klein, zilveren vaasje. Er was ook muziek, harpen en violen. Het speet me erg dat die arme Brown er niet bjj kon zjjn, en daarom gaf ik hem een cadeautje. U weet dat hjj geen fooien wil aannemendus kon ik hem geen geld geven, maar in Cannes keek hjj erg verdrietig en toen ik hem naar de reden daarvan vroeg, kwam het uit dat er iets met zjjn horloge gebeurd was; wat weet ik niet precies want zjjn antwoorden waren een beetje verward. Ik zei er toen niet veel van, maar te Monte Carlo kocht ik een heel geschikt voor yyftig dollars (hjj verdient het werkelijk) en dat gaf ik hem vanmorgen met een vvrooijjk kerstfeest.ï U kan u niet voorstellen hoe bljj hjj was. Hij leek wel aangedaan. Daar hoor ik een klok ergens middernacht slaan. Wel het gezag dat zij hadden, het vertrouwen dat zij ondervonden. O tragisch leven! Weg is de naam, geschonden de eerverspeeld het karakterZij speelden met plichtbesef, met het gevoel van verantwoordelijk heid jegens zichzelf en andoren met edele begin selen en overtuigingen. En daar staan zij nu I veracht door de menigte verachtend zichzelfEn de wereld spreekt haar vonnis uit en laat hooren haar kreet van wraak en vervloekingterwijl niet weinigen van hen, die slechts harde woorden kunnen spreken misschien den moed niet zouden hebben eigen masker af te werpen en zichzelf onder de oogen te komen. „Wee, wie het kwade goed noemen!" Wee, wie de zonde willen verkleinen vergoelijkenbeman telen, en tegenover haar met drogredenen aankomen Maar wee ook over hen, wier wraakzucht hun zonde is wier vonnis over anderen d' oogen sluit om de „balk in eigen oogen" niet te zien Wie zonder zonde is, werpe den eersten steen!" Deernis, innige ontferming met hen die bezig zijn te zinkenaltoos meer te dalenom straks te vallen wellicht. Laat ieder zich afvragen„welk zou mijn lot zijn geworden, indien het leven mij tegenover even zware verzoekingen had geplaatst Laat elk zioh stellen voor de vraag„ben ik ook medeplichtig aan anderer val P" Een ieder vrage zich af„wat deed ik om te voorkomen anderer ondergang en zedelijken dood Geen wraak kreten Tonen van erbarming passen slechts Zelfinkeer, zelfonderzoek om te komen tot meer zelfkennis. ,'t Zijn sterke beenen die de weelde dragen ou „Hoogmoed komt voor den val." Bedenken wij het: „wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle I" De zonde loertZij ligt voor den drempel. „Prijs niemand gelukkig voor zijn dood Wie niet in zich heeft een stevig houvast, waarop hij zich verlaten kan'; wie niet voedt den eerbiet voor zichzelf Wie niet versterkt het besef van grootsche roe ping en van dure aansprakelijkheid Wie niet leert buigen voor en gehoorzamen aan de Godsstem in zichdie staat elk uur bloot aan de kans van te vallen, want wij zijn allen „V aller uur in gevaar." Zedelijke ernst alleen zal doen staande blijven Zoekende liefde alleen zal voor wankelen behoeden Goddelijke liefde slechts zal redden. De tragedie veler mensehen roept allen toe waakt over u en d' uwen J. F. T. A. Voor dames. Kijkjes in de modewereld. Bij de costumes voor dit seizoen heeft 't empire model de overhand gekregen. Zooveel moeite men te rusten, beste vader. Den heelen dag waren mijn gedachten bjj u. Uw Molly. Rome, Grand Hotel, 27 December. Waarde heer Randolph, Het is een moeiljjk geval voor mjj maar ik wil de koe maar direct bjj de horens pakken en u over som mige dingen schrjjven die u naar mjjn idéé behoort te weten. Ik hoop dat onze vriendschap en mjjn u be ken 'e gevoelens en wenschen ten opzichte van Molly als een excuus zullen gelden, zoo u mjj soms wat bemoeiziek mocht vinden. Als ik u alles heb meege deeld zal u het met mjj eens zjjn, dat ik er niet aan denken kan baar de zaak in het ware licht voor te stellen maar u als man en haar vader, zal het dadeljjk begrjjpen en tevens inzien dat mjjn eenige beweegreden is) haar te beschermen. Ik heb u reeds dank gezegd voor het beantwoorden van mjjn brief, waarin ik u verzocht mjj te melden in welk deel van Europa Molly reisde, en zjj vertelde mjj u geschreven te hebben over onze ontmoeting te Pau. Ik kwam daar een paar dagen vroeger aan dan zjj en juffrouw Kedison en was er bjj toen zjj in de beroemde automobiel, waarvan u zeker al wel gehoord zal hebben, arriveerden. Reeds op het eerste gezicht voelde ik een soort wantrouwen tegen den chauffeur in mjj oprjjzen en de ondervinding heeft mjj geleerd dat mjjn instinct mjj niet dikwjjls bedriegt. Het heeft mjj reeds vaak in onzekere gevallen goede diensten bewezen. Men heeft mjj dikwjjls geplaagd met mjjn geljjkenis op Sherlock Holmes, den grooten ontdekker van bedrog, maar ik heb haar steeds erkend en ben er trotsch op en geloof te mogen veronderstellen dat zjj niet alleen het uiterljjk betreft. Een zekere speuizin is mjj aangeboren. Deze begon zich reeds te openbaren toen ik nog een kleine schooljongen was en sedert heb ik hem aangekweekt en geoefend als een soort hoogere opvoeding van het zich vroeger gaf om de taille-lijn te verlengen, zoo ernstig zijn nu de pogingen om haar te verkorten en de taille op te schuiven waarbij men er zorg voor draagt, dat de taille in den rug korter is dan aan de voorzijde. De reform-dracht heeft het oog reeds aan de korte taille doen gewend raken, maar er is toch nog een groot onderscheid tusschen reform- en empire-stijl. Voor wandelcostumes komen de empire-toiletten weinig in aanmerking. Ze worden gebruikt voor visite- en bal-toiletten. Het wandel- costuum wordt in dit seizoen meer samengesteld uit rok en mantelwaaronder dan een meer of minder gekleede blouse wordt gedragen dan een toilet uit rok en corsage bestaande. De empire-japon moet uitsluitend als huistoilet, soirée-japon of bij feestelijke gelegenheden worden gedragen. Hoogstwaarschijnlijk zal het „genre empire" slechts een voorbijgaande gril zijnzooals zulks met de korte empire-jakjesdie het vorig jaar over de wintermantels gedragen werdenhet geval was. De empire-mantelsdie dit jaar gebracht worden zijn zéér verschillend; men treft in de eerste plaats de korte paletotjes en dan de halve en driekwart mantel, 't Korte manteltje reikt slechts tot aan de heupen op sommige is een ceintuur aangebracht die de taillelijn aanduidt. Zulke manteltjes zijn bijzonder geschikt voor slanke figuren. Geheel fluweelen costumes staan door hun voor name elegance nog altijd in de gunstvooral nu de keursrokken van deze stof vervaardigd worden en de bekoring er van nog verhoogen. De nieuwe gestreepte kamgaren stoffen maken ook een zeer gedistingeerden indruk. Er moeten evenwel rustige kleuren voor gekozen worden, b.v. grijs met wit groen met zwart en dergelijke. Deze gestreepte stoffen worden in de lengte gewerktmaar met tl w ares tropen gegarneerdwaardoor een levendig effect wordt verkregendaar men door deze wijze van garneering alleraardigste motieven kan ver krijgen. Voor tailleur of modiste is deze wijze van garneeren echter geen gemakkelijke taak, daar het werk buitengewoon veel nauwkeurigheid eischt. Daar de mouwen aan jacquettes mantels zelfs aan bontmantels nog steeds half of driekwart lang worden gedragenis dragen van lange glacé handschoenen onvermijdelijk. Om deze dracht ge durende den winter niet al te luchtig te maken hebben de fabrikanten vleeschkleurige ondermouwen in den handel gebracht van fijn zjjden tricot die onder de glacé-handschoenen en ook onder kanten manchetten gedragen kunnen worden. De rokken worden dezen winter algemeen gegar neerd in lijnen, die van den rokband naar beneden gaan tot ongeveer den enkel en dan verder rondom den rok loopen. In plaats van garneering brengt men ook wel rijen stiksels aan. Dikwijls worden alle naden opgestikt. Soms ook laat men de ge stikte plooien die tegenwoordig zooveel gedragen worden en meestal even beneden de knie uitvallen, doorgestikt tot aan den enkel. Voor garneering gebruikt men veel zijden tres en bandfluweel. Vooral dit laatste ter breedte van ongeveor drie centimeter, wordt van den winter zeer veel gedragen. verstand. In verschillende gevallen is het mij gelukt valschheden aan het licht te brengen, welke zonder het zuiver onpersoonlijk, wetenschappelijk belang dat ik in de', zaken stelde, gewis steeds verborgen zouden zjjn gebleven. Natuurlijk heeft dit mij vijanden bezorgd, maar wat doet dat er toe Het belang dat ik stel in de zaak, waarover ik u nu wilde schryven is, dat beken ik, niet geheel onpersoon lijk. Maar ik hoop dat u. de gegeven omstandigheden in aanmerking genomen, daarom niet minder goed over mjj denken zult. By mijn eerste vluchtige ontmoeting met Brown ont ving ik reeds, zooals ik zei, een onaangename?! indruk van hem. Ik meende een zekere onbeschaamde ver waandheid en zelfoverschatting by hem op te merken, die in een man van zjjn stand bizonder zjjn af te keuren. Hjj nam het air aan of hjj zich zelf de geljjke vond van zjjn meerderen, en dat is een gevaarljjk ding in iemand, aan wien de zorg voor dame3 is toevertrouwd. Mjjn indruk werd nog versterkt door hetgeen Molly mjj van haar automobiel-ervaringen vertelde, waarbjj zjj zich volstrekt niet bewust was, dat haar verhalen zeer tegen haar chauffeur getuigden, maar integendeel in den waan verkeerde dat ze hem m een voordeelig licht plaatsten. Ik begon te vreezen dat de kerel wel eens misbruik zou kunnen maken van het vertrouwen door twee onbe schermde vrouwen in hem gesteld, te meer daar hjj zeer zeker onderstelde, dat zjj wel goed van geld voor zien zouden zjjn. In het eerst had ik nog geen vasten grond voor mjjn vermoedens, hoewel er toch steeds een gevoel in mjj leefde, dat ik nog wel eens iets zou ont dekken. Toch zou ik mjj tot een zwjjgende afkeuring, een raad aan Molly, of een strenge waarschuwing aan den man hebben kunnen bepalen, als ik niet op den laatsten dag van mjjn verbljjf te Pau naar de kolfclub was gegaan. Tot mjjn groote verbazing zag ik Brown daarhjj trachtte medespelers te vinden en deed zich voor als een heer. Hij was net gekleed en speelde zjjn rol tamelijk goed goed genoeg ten minste om den niets kwaads vermoedende te bedriegen. Wordt vervolgd.) lPn An na ntfln nn i. Ook de onpersoonlijke tirannen gold cu eer en heerschzucht, mode en zoovele andere vindt men nog in grooten getale en velen zijn hunne slaven. „Mammon" zegt„buig voor mij en ik zal u geven alle koninkrijken der aarde." En velen dansen om het „gouden kalf" totdat zij vallen in peillooze diepte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1