No. 266. Honderd en achlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 12 NOVEMBER. BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.™AAR f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEJRMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKNIAARSCHE COURANT Sneller berechting. Ebb wetsontwerp tot vereenvoudiging en bespoediging der berechting tan kantongerechtzaken, in de Troonrede aangekondigd, zal zeer spoedig worden ingediend. Intercommunaal telefoonnet. Blijkens 't Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot verhooging van de Waterstaatsbegrooting voor^ uit breiding van het intercommunaal telefoonnet, werd in de afdeelingen de opmerking gemaakt, dat de minister niet te voortvarend zjj met. het toestaan van aanvragen om aansluiting, daar de ondervinding heeft bewezen, dat de daarvoor toegestane gelden niet geljjk staan met een rentegevende belegging. m i inr ai ■Ie ■lddeistand. Bljjkens het Voorloopige Verslag over de begrooting van L., N. en H. bestond bg vele leden bezwaar tegen de subsidie voor Banken voor den middenstand. Het wekte bevreemding, dat dit voorstel gedaan wordt, voordat het lang verwaohte verslag van de Staatscom missie voor den middenstand verschenen^is. Andere leden hadden met genoegen gezien, dat op deze begrooting enkele bescheiden posten ter bevordering van de belangen van den middenstand zjjn uitgetrokken. Zjj hoopten dat regeering op dezen weg zal voortgaan. Tegen den post voor een rjjkabureau voor het onderzoek van handelswaren en gebruiksartikelen bestond bjj zeer vele leden bezwaar. Men zou gaarne nader vernemen, op welken grond het voorstel des ministers berust en waarom hg winke liers en klein-industrieelen en niet andere particulieren wil helpen aan kostelooze onderzoekingen en adviezen. SpoorwegHJuen lu de Haarlemmermeer. Het ontwerp van wet tot toekenning van een renteloos voorschot uit 's Rjjks schatkist, ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van spoorweglgnen in de Haarlemmermeer en omgeving, werd blijkenB het Voorloopig Verslag algemeen met voldoening ont vangen. Enkele leden betreurden het, dat de ljjnen niet als spoor voor zwaar materiaal worden aangelegd, daar als dan een nieuwe, goede verbinding tussohen Amsterdam Leiden en HaarlemUtreoht zou zjjn verkregen. Hen adres. Het bestuur van de Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank enz. «Onderling Belang* te's-Graven- hage heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden, waarin het, met verwjjzing naar de in het adres aan- gevoerde bezwaren, verzoekt»het voorstel tot ver- ooging van den accjjns op het gedistilleerd niet te steunen, door verdere verwarde toestanden te voorkomen, en daarom het te kort van 's Rijksmiddelen aan te zuiveren, door alle klassen naar evenredigheidfte laten bijdragen, om daardoor allen schijn te vermjjden.|dat de Staat moet drijven op de kurk van de jeneverflesch." Belangstelling ln de koloniën. Het komt zoo weinig voor, dat over Nederland als koloniseerende natie door Britsche beoordeelaars gunstig wordt gesproken, dat wjj met eenige voldoening melding maken van een uitlating, welke wij aantroffen in een artikel van A. Ernest Crawley, voorkomende in het 8-November-nummer van het tijdschrift Natura. Crawley leidt zjjn artikel over «Nasporingen in Br.- Indië* in met de volgende opmerkelijke openhartigheid «Het moet worden erkend, dat de Engelschman in eigen land weinig belangstelling heeft tenzij dan politieke belangstelling voor het Indische keizerrijk. Dat feit is zelfs den Hindoes opgevallen. Een vergelijking te dezen opzichte b.v. met de Nederlanders, die zeer levendig belang stellen in al wat betrekking heeft op hun bezit in het Oosten, valt niet uit in ons voordeel.* NR. Ct.) Scheepvaart tentoonstelling. De heeren J. H. Bergmann, directeur van den sleep dienst Amsterdam, J. J. van Capelle, lid der Staatscom missie voor de Binnenschipperij en bestuurslid van de afd. Amsterdam, der schippersvereeniging Schuttevaêr, en G. S. Vlieger, algemeen secretaris van Schuttevaêr, hebben een circulaire verspreid, waarin zjj spreken van een plan tot het houden van een nationale tentoon stelling van binnenscheepvaart met alles wat daarmede in verband staat, een tentoonstelling met inzendingen van de scheepvaart zelve, van haar heden, verleden en toekomst, van scheepsbouw, zeilmakerij, touwslagerjj, verlichtingsartikelen, reddingsmiddelen, kaarten com- passen, scbeepsboekwerken, voorwerpen door schippers en schippersgezellen in hun vrjjen tjjd vervaardigd, scheeps-, stoom-, motor- en zuiggasmachines, provian deering, enz., die vermoedelijk geljjktjjdig zou kunnen plaats vinden met de te Amsterdam verwacht wordende Nijverheids en Middenstands-tentoonstelling. Er is reeds toezegging van moreelen steun uit regee- ringskringen verkregen, en financieele steun is niet uitgesloten. Liberale Unie. In het gebouw «Eensgezindheid* te Amsterdam, hield Zaterdag de Liberie Unie hare^ jaarvergadering onder voorzitterschap van den heer mr. H. Goeman Borgesius. Een groot getal leden was opgekomen en onder de aanwezigen waren verscheidene Kamerleden. De voorzitter, mr. Goeman Borgesins, werd met applaus begroet en hield de openingsrede. Na een woord van welkom, veitigde spr. er de aandacht op, dat deze ver gadering de eerste der Liberale Unie is, na de verkie. zingscampagne van 1905. De nitslag d er campagne heeft op 28 Juni 1905 de verwachting overtroffen. Dan stond spr: stil bjj de gevolgen der behaalde overwinning. Het nieuwe ministerie trad op met een regeerings- program, waaruit bleek, dat het zich ten doel stelt de hervormingen, die voorkomen op «ons actieprogram,* in hoofdpunten tot verwezenlijking te brengen. Hoe spoediger de politiek der antithese plaats maakt voor meer zuivere partjjverhoudingen, gebaseerd op ver schil van politiek iazicht en politieke beginselen, en niet op verschil van geloof, des te aangenamer zal het ons zjjn. Er zjjn teekenen, die op kentering wjjzen. Let op het laatste manifest van «Patrimonium*, zegt hjj, waarin met zoovele woorden tot de antirevolutionnaire on Katholieke politici wordt gezegdWjj zjjn voorstanders van meer uitgebreid kiesrecht, kiesrecht ook voor de arbeiders. De vrijzinnigen zjjn verplicht al het mogelijke te doen, om een beteren toestand voor te bereiden. Dit kan ge schieden, zegt de heer Borgesius, door le, alles na te laten en te vermjjden, wat ook maar den schjjn op ons zon kannen laden van het niet ernstig te meenen met de vrjjheidmet den eerbied voor de gevoelens van andersdenkenden, met den eerbied ook voor het geloof, dat niet het onze is 2e. onze kracht te zoeken niet ia maatregelen, die een groot deel van ons volk in zjjn gevoelens kwetsen, maar wel in maatregelen en hervormingen, die het geheele volk ten goede komen. Spr. wierp de vraag op, of de tegenwoordige regeering den vrijzinnigen reeds aanleiding heeft gegeven tot ge gronde teleurstelling. En nu vestigt hg er de aandacht op, dat ook politieke tegenstanders, o. a. de «Nederlander*, het ministerie hulde brengen voor zjjn werkkracht; en wat wjj vooral op prjjs stellen, is wel dit, dat het ministerie niemand in iet onzekere laat, welke gedragslgn het zal volgen, welk standpuit het speciaal bjj zjjn sociaal hervormingswerk zal innemen. De spoedige indiening van de bslangrjjke belastingwetten zal ook de kans op het tot stand komen van ingrjjpende sociale wetten in hooge mate verhoogen. 59 afdeelingen waren vertegenwoordigd. De Liberale Unie nam in het afgeloopen jaar toe met 14 kiesvereenigingen, tellende 779 lede*. De Liberale Unie telt thans 122 afdeelingen met 9587 leden. De secretaris, de heer Roodhuizen, bracht het jaarver slag uit, dat hoofdzakelijk was gewgd aan de verkiezings campagne van 19D5. Hulde werd in bet bjjzonder ge bracht aan de vrjjzinnige propagandaclubs, en aan de Kamerleden Smeenge en Rejjne, die onvermoeid bleven. Ook de uitgever van het vrjjzinnige propagandaboek, de beer Misset, te Doetinchem, werd niet vergeten. De seoretaris besloot zjjn mededeelingen met een woord van hulde aan dm voorzitter, den generaal, die in 1905 zjjr troepen ter overwinning heeft geleid. De vergadering ging hierop in comité-generaal tot het afdoen van huishoudelijke aangelegenheden. Te kwart voor 2 uur werd de openbare vergadering heropend. Medegedeeld werd, dat tot leden van het hoofdbestuur zjjn gekozen de heeren mr. H. Smeenge, mr. E. Scbaafsma en J. IJssel de Schepper. Alsnu verkreeg de heer mr. N. G. Pierson, Tweede Kamerlid, het woord ter bespreking van de bij de Twesde Kamer ingediende belastingontwerpen. In het kort heb ben de ontwerpen de volgende basis: Ds meerdere uitgaven zjjn geraamd op f 24,530.000. Het accres der gewone middelen van inkomsten wordt geraamd op f 11.020,000, accres der successierechten op f 1,500,000 en der overige middelen op f 1,800,000, totaal f 14,230,000, zoodat het tekort is rond f 10,000,000. Deze 10 millioen wil de minister van Financiën vinden uit een inkomstenbelasting f 2,500,000, wjjziging suo ceseierecht f 1,500,000, zegelrecht op effecten f 1,000,000 wjjziging registratie f 200,000, recht op mousseerende wjjnen f 800,000 debietrecht van 10 op tabak f 2,000,000, technische wjjziging invoerrecht f 500,000, terwjjl de minister de ontbrekende 2 millioen wil vinden uit een verhooging van den accijns op gedistilleerd. Spr. wgst op de groote sommen, die de ingediende siciale wetten zullen kosten, plus bet administratierecht, uitvoering der onderwijswet van 1905 enz. Hjj wgst er op, dat het buitenland veel deed tot ver laging van den suikeraccgns, maar ons land in dit op zicht stilstond. Vervolgens behandelt spreker de voorgestelde gesplitste inkomstenbelasting, welke spreker een verbetering vindt van zjjn eigen, thans ingediende vermogens- en bedrijfs belasting. Het systeem van de nieuwe belasting is zwaar der te belasten dan de inkomens uit vermogen, dan de inkomens uit arbeid, Co-educatle. Eene oommissie, bestaande uit de heeren M. H. Lem, O. F. A. Zernike en H. H. Zglstra, door de afdeeling Amsterdam I van de Vereeniging voor paedagogiek aan gewezen om een onderzoek in te stellen omtrent de resultaten in ons land verkregen met de co-edncatie, inzonderheid op hoogere burgerscholen en gymnasia, heeft de onderstaande vrag.n aan directeuren van hoogere burgerscholen en rectoren van gymnasia ter beantwoor ding gezonden: 1. Zjjn er bepaalde vakken te noemen, waarin de vor deringen van manneljjke en vrouwelijke leerlingen be langrjjk niteenloopen, en wel a. Vakken, waarin de jongens verder komen dan de meisjes b. Vakken, waarin de meisjes de jongens overtreffen o. Is dit ook afhankelijk van de klasse, waarin de leerlingen geplaatst zjjn 2. Is het aantal meisjes, dat geregeld naar een hoo gere klasse bevorderd wordt, of dat het einddoel van het onderwijs bereikt, merkbaar grooter of kleiner dan dat der jongens 3. Zoo dit onderscheid geconstateerd kan worden, welke zjjn daarvan, naar nw meening, de naaste oorzaken? 4. Geven uw ervaringen u aanleiding om gezamenlijk onderwijs aan jongens en meisjes goed te keuren of aan te bevelen 5. Oefent, volgens uw ervaring, de studie al of niet etn nadeeligen invloed uit op de gezondheid of 't ge moedsleven van sommige (vele, alle) meisjes f. Is door n iets op te merken aangaande den moree len invloed, dien manneljjke en vrouwelijke leerlingen op elkaar uitoefenen f 7. Zijn er door u nog andere opmerkingen aan 't bovenstaande toe te voegen P De Haagsche Kroniekschrjj»er van de N. Gr. Ct. meldt «De oorlogsbegrooting ik doelde er in mjjn vorigen br ef reeds op zal dit jaar het hoofdmoment van de begrootings campagne zjjn. En het feit dat de generaal Smeding zjjn ontslag heeft genomen als inspecteur der kavalerie, wagens verschil van opvatting met den Minister over de afschaffing van het bljjvend gedeelte der beredenen wapenen, dreigt aan den strjjd een nog ietwat scherper karakter te zullen geven dan te voren. Nu is de daad van den generaal zeker een bljjk van zjjn flink karakter, van zjjn gehechtheid aan eigen overtuiging, van zjjn besef van plicht tegenover een door hem veroordeelden, maar niet door hem te weerhouden maatregel. Of do geachte opperofficier volkomen correct heeft gehandeld door reeds voordat de beslissing is gevallen het gewicht van zijn persoon in de sohaal te leggen en 's Ministers taak te bemoeieljjken door een daad van zoo gepronon ceerde oppositie, laat ik daar. Er wordt heel veel over gesproken, maar in zjjn verschillenden zin.* En verder o. a. En nu ten slotte nog iets heel pikants. Dezer dagen werden me, in een sigarenwinkel, kaarten aangeboden, in 't Frsnsch bedrukt, voor een thé dansant en voor een groote soiiée met souper meen ik, de eene nog in dit jaar, de andere in Januari, in de groote feestzaal in het «Hötel de Twee Steden* te geven. Door de prjjzen van toelating f 10 en f 15, kon men niet anders dan den indruk krjjgen dat 't piek-fijne partijen zouden zjjn. Maar het ligt voor de hand, dat ik de vraag stelde van wie die feestavonden uitgaan. Een banket bjj inschrijving en een dansparty met publieken toegang onder de fine fleur der Hagenaars dat kwam me toch nog al vreemd voor. Men wist me niet te zeggen wie de organisateurs waren doch men wist dat 'net heel deftige dames en heeren zgn, die xioh er voor spanden en er werden mg eenige prachtig klinkende namen genoemc van deelnemers, met dames. Voordat ik me voor deze uitlokkende partgen liet aanwerven, ging ik tooh nog eens verder op informatie ait en nu kwam ik tot de ontdekking dat de eigenaar van dn Twee Steden van 't gansche plan onwetend was en geen het minste idéé had om zulke deftige publieke partges in zjjn établissement toe te laten. Men heeft hier dus blgkbaar met een allerdomst opgezet pretje te doea of met een poging tot oplichting van degenen die er mochten inloopen en die, na hon kostelijke 10 en 15 guldens voor elke kaart te hebben betaald, later tot de ontdekking zouden komen dat er geen feesten zgn te vieren. Het ie well'cht goed dat de zaak bekend worde, opdat er geen meerdere dupes gemaakt worden en de politie, zoo noodig, een schotje kunne steken voor de eventueele voortzetting van het bedrgf, die heel veel van brutale oplichterg heeft, al meen ik dat degenen die zich voor den verkoop der kaarten beichikbaar gesteld hebben, volkomen onschuldig zgn aan het plan.* De briefschrgver uit de Residentie van de Arnh. Crt vertelt 't volgende over de werkloosheid in den,Haag: Dat de Burgemeester gistermorgen een deputatie van deze benarde stadgenooten ten Raadhuize ontving, heeft de pers reeds wereldkundig gemaakt. Aan welwillende gezindheid hapert 't niet, maar een geneesmiddel voor de kwaal is daarmede nog niet gevonden. Terecht meende de Burgemeester dat de deputatie, die van 7000 werk loozen in do bouwvakken sprak, de cgfers te hoog stelde, daar dan toch de Arbeidsbeurs een veel grooter stgging van werkzoekenden zon aantoonen, dan zg in werkeigk- heid doet. Maar, dit daargelaten, er is inderdaad reden om hnlp te zoeken. De kwestie van verzekering tegen werkloos heid i vanwege de Arbeidsbeurs bjj B. en W, aanbangig gemaakt, die de zaak geenszins licht tellen, maar zonder grondige voorbereiding niet knnnen handelen. Derhalve is de voorlichting van de Kamers van Arbeid gevraagd, een regeling dezer zaak kan slechte op tgd werken. En toch moet spoedig raad worden geschaft. Met 't oog hierop hebben B. en W. aan de Commissie van bgstand voor de bedrjjven verzocht, dat rg da directeuren zouden uitnoodigen om zooveel mogeljjk nog vóór aanvang van den winter werken te doen ter hand nemen, welke anders wat later aan de beurt zouden komen. Zgn persoonlgken invloed zou bjj ter bespoediging van uitbestede werken gaarne aanwenden. Over sommige vertragingen gaf hg voorts opheldering, de ontwei pen van bouwplannen dr.gen meirmalen hiervan de schold, doordien zjj vaak zeer onvoldoende en gebrekkige teekeningen overleggen De deputatie kon zich echter overtuigd er van honden dat men doen zou wat men doen kan. In antwoord op de vraag om machtiging tot 't honden van een collecte lange de huizen merkte de heei Sweers de Landas op, dat zoodanige machtiging niet van hem alleen afhing, een aanzoek daartoe moest aan B. en W. gericht worden. Maar daarbg wees hg tevens nadrukke- ljjk op twee punten, n.l. waarborgen zgn in zoo'n geval noodig, dat slechts zeer vertrouwde personen de inzame ling houden en verder dat zóó iets eigenlgk in petto b gven moet, bg wijze van laatste redmiddel. Hierin had Z.E.A. zeker gelgk. Laat eerst, het overige gebeuren en wacht met collectesren tot zich ngpende koude gevoelen laat. Dan eerst gaan de beurzen wgd open, want dan beseft men eerst het voorrecht van een wat men haard en een warm bed te hebben; men zg om zichtig om de kip met de gonden eieren niet ontgdig aan het «leggen* te brengen: Op rechtstreeksche hulp uit de stadskas te rekenen, zooals een woordvoerder der deputatie seheen te doen, is een illusie, die, zooals illusies meestal, licht in rook zou opgaan. De Amsterdamsobe briefschrgver van de Prov. Gron. Ct. schrgft De burgemeester van Gruno's veste heeft dezer dagen een bezoek gebracht aan het hoofd onzer gemeente, mr. W. F. van Leeuwen. Mr. Van Leeuwen ontvangt dikwerf bezoeken van colle ga's uit de provincie, die zgn raad en voorlichting komen inwinnen omtrent deze of gene aangelegenheid, die in hanse gemeente aan de orde van den dag is en in de eerste handelsstad des lands reels haar beslag heeft gekregen. En het blgft niet alleen bg bezoeken, neen, ook scbrif- toljjk worden onzen knndigen burgervader voortdurend over alle'j.mogelgke onderwerpen van gemeentepolitiek inlichtingen gevraagd. Met da meeste bereidwilligheid worden deze door mr. Van Leeuwen gegeven, alhoewel hg steeds tot over zgn ooren in het werk zit. Wat zegt men er b.v. van dat hg geregeld iederen dag eeu 1500-tal handteekeningen moet zetten gedurende do dagen dat Z.E.A. op het stadhuis is? En dit beteekent nog niets in vergelgking met den arbeid, die verbonden is aan de verificatie der stukken, die hjj ter teekening krggt. Want mr. Van Leeuwen onderteekent om zoo te zeggen geen enkel stuk, waarvan hg don inhoud niet kent. Het geeft in dezen gedachtengang wellicht pas eens aan de vergetelheid te ontrukken, dat mr. Van Leeuwen het zóó druk heeft, dat hjj al het spoedwerk thuis afgedaan heeft,voordat hg dei morgens cfficieel ten s^adhuize komt. En is Z.E.A. dan somtgds eerst kwart over elf of half twaalf op zjjn post, waarna het geoonfereer met allerhande ambtonaren direct een aanvang neemt, dan glimlacht menige bode en mompelt in zgn baard«wat is onze baas laat van daag De goede man weet dan niet wat zgn «baas» al achter den rug heeft als bg officieel ten stadhuize komt. De betrekking van burgemeester van een stad als Amsterdam is waarachtig geen sinecure. Toen mr. Van Leeuwen door den kabinets-formateur Borgesius na de jongste Kamerverkiezingen aangezocht werd eene portefeuille te aanvaarden heeft bg deze ge weigerd uit deze overweging, dat er o, zoo weinigen in den lando waren, die voor het dan epen te vallen burge meestersbaantje van Amsterdam. En die er voor te vinden waren hadden nog groote bezwaren, omdat het raderwerk onzer gemeentelgke instellingen in verschillende opzichten te langzaam in beweging kan gebracht worden om met succes binnen korten of langoren tj,d Amsterdam's b'oei en voorspoed een gooi eind vooruit te brengen. Het ziet er op dit oogenblik waarach ig niet florissant uit bjj ons. De financieele toestand onzer schatkist is, dank de groote vrjjgevigheid van den Raad voor ver schillende «ociale doeleinden, lang niet in orde. Dat wil niet zeggen, dat wjj op den daar betalen kunnen, maar wjj mogen dat geld tooh niet met een gernst hart uit gever De sohrgver van IJ en Amatel in de Sehied. Crt. heeft het over den Amsterdamschen Schouwburg en zegt daarvan In den Amsterdamschen Stadsschouwburg is bgna alles mogelgk op het tooneel, dank zg de moderne in richting daarvan. Maar met den Stadsichouwbarg zelf is het niet geheel rooskleurig tegenwoordig. Er zjjn stemmen opgegaan tegen de wijze van beheer of eigenlgk tegeu de manier van exploitatie door de Kon. Ver. het Nederland Tooneel, die als het ware pachteres is van de Stadsschouwburg- maalschappg aan welke sedert 1890 eerst de bouw en toen de exploitatie werd opgedragen. Deze maatschappjj echter sloot direct eeu contract met de Kon. Vereeni ging en liet aan deze verder alles en dns ook de hoofd zaak het artistieke deel der exploitatie over. Over dit laatste nn is niet iedereen te\ reden en daar het contract in 1907 afloopt worden er vuurtjes gestookt om een verandering in een eu ander te brengen. Een verandering ten goede Meer vrgzinnig-democra- tisch den Amsterdamschen Kunsttempel op het Leldsche- plein te doeD worden Wat wil men eigenlgk De grenzen die de Kon. Vereeniging stelt voor haar reper toire kannen misschien wel wat verlengd worden maar of een andere exploitant een verandering kan bewerk- Btelligen waarmee het betere deel van het uitgaand publick tevreden zal zgn dat is een gioote vraag? In 't Dagbl. v. Gouda zegt Peripateticus: Er is in ons 's Gravenhage een deel, dat eertijds wvs de glorie van Den Haag, ja, van het landde oude, de heel oude stad, die landzaat en vreemdeling naar D n Haag deed tjjgea alleen om den eeoigon Vijverberg hot Lange en Korte Voorhout, den Kneutetdgk te aan schouwen, met hunne eerwaardige, eeuwen trotseerende patrieuër-paleizen, van welke ieder e n brok ReEohiedsnis vertegenwoordigt. Wie ziet er meer naar om. Geen bloempje dat er groeit, geen grassprietje dut er opschiet. Liederijjke hossende troepen vieren er jolyt op de «nationale feestdigen* en braken a hunne Godslas teringen eu vuiligheden in het aangnzioht. Kantoren en modewinkels, restaurants en koffiehuizen nemen de plaat- ien in van de paleizen waar eens de gezanten vat. vreemde mogendheden onzen landbestierders do hulde hunner sonvereinen kwamen brengen; kantoorbedienden en winkeljuffers heerschon nu waar eertjjds zjjden gewaden rnisehten en rapieren kletterden. Weemoed is op het gelaat te lezen raa die enkele oude heeren, op wier gelast de onuitwhehbare spiren van aristooratische distinctie nog te lezen staan. Wee moed denkend aan de dagen van het deftig 's Gravenhage,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1