No. 267. Honderd en achlste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Paardenmarkt Groote Scheiveemarkt DINSDAG 13 NOVEMBER. te ALKMAAR Woensdag 14 November a.s. te ALKMAAR, Woensdag 21 November a.s. TüTK en HERIJK. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentifin Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. KENNISGEVING. Het HOOFD Tan het Plaatselgk Bestnnr te Alkmaae brengt, op grond Tan artikel 1 der Wet tan 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is orergegeren het kohier der personeels belasting No. 12, voor het dienstjaar 1906 executoir verklaard door den Directeur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam, den 9 November 1906 dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bp de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatseljjk Bestuur Alkmaar, voornoemd, 12 Nov. 1906. G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaab, brengen ter algemeene kennis, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, bij beschikking van 20 October j.l. No. 9199, afd. N. en H.t heeit goed. gevonden 1' te bepalen, dat het goedkenringswerk, gedurende het jaar 1907 te bezigen, zal zjjn bjj den jjk en herjjk van maten en gewichten de letter q in den gewonen schrijfvorm bjj den jjk en herjjk van ga meters, de Koninklijke kroon 2' dat als merk bjj eerste steinpeliog aan het jjkkantoor te Alkmaar gebezigd wordt het cjjfer 10. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 12 Nov. 1906. DONATH, Secretaris. fierste Kmer. Naar de Prov. Qron. Ct. verneemt, zal de heer J. E. Scholten zioh in 1907 niet weer verkiesbaar stellen voor de Eerste Kamer. De tuchtschool te Velseu. De bouw van de tuchtschool te Velsen, die uitgevoerd wordt door de firma Jansen te Utrecht, is thans zoover gevorderd, dat de fundcering bjjna geheel gereed is. Reeds zjjn bjjna 500.009 steenen verwerkt. Met het oog op den winiertjjd zullen de werkzaamheden tot primo Maart worden gestaakt, waarna met den bovenbouw zal worden aangevangen. Ds tuchtschool zal verrjjzen op een terrein op Velser- oord, dat daartoe door F. baron van Tuyll van Seroos- kerken is afgestaan. (Tel). Het Academiegebouw te Groningen. Ten einde den goeden gang van het onderwjjs aan de universiteit te Groningen Toor volgende jaren te ver zekeren zal het noodig zjjn aldus betoogt de minister van binnenlandsohe zaken in eene nota aan de Tweede Kamer in de eerste plaats zoo spoedig mogelijk tot de herstelling van het Academiegebouw over te gaan, vervolgens tot den bouw van het pbysiologisch labora torium aldaar en in de derde plaats van het chemisch. pharmaoeutisoh laboratorium, een en ander te verdeelen over eene tjjdrnimte van 4 jaren. In verband daarmede wordt in afwachting van de nota van wjjziging behoo- rende bjj de eerlang in te zenden memorie van antwoord op het voorloopig verslag betreffende het ontwerp van wet tot vaststelling van het Ve hoofdstuk der Staats- begrooting voor 1907, reeds nu voorgesteld dat hoofdstuk te verhoogen met een eersten termjjn voor de herstelling van het academiegebouw te Groningen ad f 200,000, benevens een len termjjn voor de stichting van een oin n K'°C t> °ra*°"nm a^aar ad f 10,000, te zamen f 210,000. Bj de herstelling zal als vaststaand beginsel moeten worden aangenomen, dat in het nieuwe academie gebouw geen laboratoria of verzamelingen voor chemie, pharmacie cf zoölogie meer zullen worden ondergebracht, doch dat men zich slechts zal bepalen tot het maken van een behoorlijk aantal college-, senaats-, faonlteits- en curatorenkamers, aula, enz., welke aan billnke eischen van lichttoetredmg en afmetingen voldoen. firkennluff uatuurlljk kind door de moeder. De Voogd graad te Haarlem heeft aan geneeskundigen geesteljjken, armverzorgers, enz. in het arrondissement Haarlem een oirculaire gezonden, waarin het hun mede werking inroept ter bereiking van wat bjj acht te zon een groot belang van het buitenechtelgk, zoogenaamd natuurljjk kind. De Voogdgraad wensoht n. 1. te bevor deren, dat in de toekomst meer dan tot heden placht te gesohieden, ongehuwde moeders hare kinderen erkennen. BlnueuschlpperU- Da minister van landbouw, njjverheid en handel heeft zoo meldt de N. R. Ct. door tusschsnkomst van de commissarissen der Koningin in de onderscheidene pro- vinciën, aan de gemeentebesturen doen toekomen vier vragenlijsten, teneinde de daarop gestelde vragen te ba- antwoorden teu behoeve der Staatscommissie voor de binnenschipperg. De vragen betreffenle. de reederjjen en de schipperijen en de in verband daarmede staande bedr jjven2e. de scheepswerver, de daarop aanwezige werklieden en het gemiddelde loon 3e. de ondernemers en ondernemingen van jaagpaarden, van sleepbootdiensten en motorbooten4e. den aan- en afvoer van water in de binnensoheepvaart en het belang der gemeente bjj aanleg, verbetering of uitbreiding van waterwegen. VI snotter i j ach oei. Na»r wij vernemen, zal de vissscherjjschool te IJmuiden op 26 November a.si geopend worden, aanvankelijk ter opleiding voor de, naar verwacht mag worden, eerlang ingesteld worden staatsexamens voor schipper en stuurman ter visscherjjeen oprosping to* aanmelding als leerling zal binnenkort worden gedaan. Spoedig daarna zal worden overgegaan tot het openstellen van gelegenheid voor opleiding tot matroos, terwijl later ook de opleiding tot stoker en machinist ter vissoherg zal worden ter hand genomen. (Tel.) Or. A let(a Jacobs. Dr. Aletta Jacobs, die met de presidente van den Tnternaionalen Bind voor Vrouwenkiesrecht, mevrouw ChapmanCat, op de doorreis in Weenen vertoefde om er te spreken voor het vrouwenkiesrecht, is daar zeer gevierd. Het *Berl. Tageblattverhaalt van e»n feeste lijke ontvangst ten huize van mevrouw Von Fttrth en van een feestmaal na de uitnemend geslaagde vergadering waar beide dames het woord voerden. Bond van orde personeel 11. IJ. ft. M. Te Amersfoort iz Zendag de bondsvergadering ge houden van de Orde Personeel H. IJ. S. M. Na eenige discussie werd o. a. de volgende motie aangenomen van den Bond van Staatspensionneering „de Bond van Orde, enz. gehoord de discussies, „is van meening, dat de geldelijke last, eener wette ljjk geregelde ouderdomsverzorging niet gelegd behoort te worden op den arbeid, dus niet op werkgevers en de werknemers, dooh naar draagkracht behoort verdeeld te worden over allen en het recht op pensioen niet alleen moet ten goede komen aan loontrekkenden, maar ook aan niet-loontrekkenden, zoowel mannen als vrouwen „en besluit, deze motie te publiceeren en ter kennis te brengen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal." Overtreding begrafeniswet f Met eenige pleohtigheid werd gisteren de nieuwe begraafplaa's van de Nederlandsch-Israëlietische Ge meente te 's-Gravenhage onder Wassenaar gelegen, in gebruik genomen. Die plechtigheid was verbonden aan de eerste be grafenis die aldaar, gisterenvoormiddag, plaats had. Tijdens de vervulling van godsdienstige ceremoniën, verzochten twee veldwachters der gemeente Wassenaar toegang tot de begraafplaats tot het opmaken van proces verbaal, in verband met een door het Kerkbe stuur der N. Isr. Gem., gepleegde overtreding der Begrafeniswet. Het prooes-verbaal werd namelijk opgemaakt op grond van overtreding van art. 1, in verband met de artikelen 16 en 18 der voornoemde wet. Alinea 1 van art. 1 der Begrafeniswet schrijft voor: „Geene begraafplaats wordt aangelegd dan op den afstand van ten minste 50 meters van elke bebouwde kom der gemeente.' Nu is rond de nieuwe begraafplaats een muur opge trokken, dooh naar de meening van den burgemeester van Wassenaar, blijkbaar niet op den door de wet voorgeschreven afstand van de bebouwde kom. Landbouw In Hollands Noorderkwartier, De «Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier® houdt haar najaarsver gadering der leden op Woensdag 28 November 1906, des voormiddags half elf in de «Doelen® te Purmerend. Op den beschrijvingsbrief komen o. a. voor de volgende punten Rapport omtrent a. het bevorderen van goed melken. Uit te brengen door den heer Dr. L. T. C. Schejjb. de beoordeeling der uitkomsten van de in het vorig jaar ingevoerde Wensleydale rammen met prjjs-uitdeeling. Uit te brengen door den heer C. Mol; c. de beproeving van Visser's weideploeg. Uit te brengen door den heer D. Brander Tz.d. het onderzoek Gierkelders. Uit te brengen door den heer P. Schenk Dz.benoeming van een onder voorzitter benoeming van eene commissie tot het on derzoeken der rekening van dit en der begrooting van het volgende jaar. Voordracht van het bestuur: de heeren K. de Moor, C. Koog Hz. en C. Nobelbepaling van de plaats waar de algemeene vergadering in Maart 1907 zal worden gehouden voordracht v&n het bestuur Benningbroekvoorstel van het bestuur om de rgks- landbouwieeraren en den zuivelconsulent in deze pro vincie te benoemen tot adviseerende leden van het bestuur. In te leiden door den voorzitter; bespreking van de belangen, waarvan men de behartiging voor het volgende jaar aanbeveelta. tot het voortzetten van het bevorderen van goed melken. Inleider de heer dr. L. T. C. Schejj b. tot het opleiden van veeverlos kundigen. Inleider de heer A. J. Peeckc. tot verbetering der varkensfokkerjj. Inleider de heer H. J. Avis; d. om te onderzoeken of koeien met eene gro jte melkopbrengst, naar verhouding meer voedsel gebruiken, dan koeien met mindere opbrengst. Inleider de heer V. Kajj Jz. e. het onschadelijk maken der afvalstoffen van zuivel fabrieken ter voorkoming van verontreiniging van het polderwater. Inleider de heer J. Zjjp Kz.f. tot het steunen van een cursus in hoefbeslag te Schagenj. om een vergeljjkend onderzoek in te stellen naar de uit komsten verkregen met de ingevoerde Lincoln- en Wensleydale rammen. en g. in te leiden door den heer P. Schenk Dz.; bespreking inzendingen ter nationale en internationale tentoonstelling in 1907 te 's-Gravenhage. Inleider de heer H. J. Avis. Verworpen. De Hooge raad heeft verworpen het cassatieberoep van J. Wagenaar, koopman in ongeregelde goederen te Am sterdam, door het Gerechtshof aldaar wegens diefstal in vereeniging, met valsohen sleutel en recidive veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Overtreding Hotorwet. Voor de rechtbank te Haarlem diende gister in hooger beroep de zaak van baron van Ittersum, die door den kantonrechter te Haarlem was veroordeeld tot f 100 boete sub. 10 dagen, wagens overtreding der Motorwet. Gersqoireerd werd bevestiging vonnis. Hen Gasthuiskwestie te Middelburg. Te Middelburg is een kwestie omtrent de oorzaak van het droevig uiteinde van de adjunct-directrice van het gasthuis, mej. Glaser, nu ruim een jaar geleden nog in onderzoek, en thans doet zich in dat gesticht weder eene nieuwe kwestie voor. Zuster S., sedert een paar jaar in het gasthuis werk- zaam, werd wegens een gering verzuim door den directeur drie weken keukendienst opgelegd. De zuster nam met die straf geen genoegen cn vroeg over drie maanden haar eervol ontslag. Kort daarop werd haar door den directeur medegedeeld, dat zjj dadeljjk werd ontslagen en haar verzocht het gasthuis te verlaten. Over een dergeljjke handelwjjze verontwaardigd, wendde de zuster zioh tot den voorzitter der regenten, den heer mr. A. P. Snoeck Hurgronje, die haar beloofde de zaak te zullen onder zoeken. In een onderhoud met den direoteur en den voor zitter werd haar medegedeeld, dat het ontslag gehandhaald bleef, doch dat haar nog 3 maanden salaris zouden worden uitbetaald. Dit laatste werd door zuster S. geweigerd, terwjjl zjj zich ook niet geneigd betoonde het gesticht te verlaten. Thans hebben 9 andere verpleegsters zioh met een sohrjjven tot de heeren regenten gericht, waarin zjj eisohen dat het onmiddellijk ontslag aan zuster S. worde inge trokken en haar, ingevolge haar verzoek, over 3 maanden eervol ontslag.worde verleend. Wordt hieraan niet voldaan, dan verzoeken zjj allen over 3 maanden eervol te worden ontslagen. (N. v. d. D.) Be staking te Beventer. In zake de staking aan de tapjjtfabriek te Deventer wordt gemeld Vrijdagavond heeft een vergadering plaats gehad van stakende en niet-stakende arbeiders der Lbriek. In deze vergadering werd een commissie van niet stakers benoemd om bjj den direoteur aan te dringen Van de Leur weer in de fabriek toe te laten, zjj bet dan ook met een zware straf. De commissie had Zaterdagmorgen met den directeur een onderhoud van ruim 2 uur, dooh zonder resultaat. In de vergadering van commissarissen der fabriek hebben dezen eenparig verklaard, dat de directeur vol komen correct had gehandeld en gemaohtigd werd de zaak naar omstandigheden verder af te wikkelen. Na langdurige besprekingen werd besloten de volgende ver. klaring af te geven, welke de oommissie in de Zater dagavond gehouden Tergadering van het personeel kon overleggen >De directeur, met voorkennis van commissarissen, verklaartlo. Het ontslag te handhaven van den wever Van de Leur; 2o. is bereid de stakende werklieden ge zamenlijk weer in de fabriek terug te nemen, indien zjj zich vóór Woensdag 14 November te 10 uur daartoe hebben aangemeld. Het werk kan dan Donderdagmorgen te 8 uur worden hervat. Na dien termjjn behoudt de directeur zich het recht voor, die maatregelen te nemen, welke hem voor den goeden gang van zaken en in het belang der fabriek, wenscheljjk voorkomen.'' Zondagavond zjjn in een vergadering van het stakings- comitié de volgende eischen tegenover het besluit der directie gesteld le. Onvoorwaardelijk toelating van v. d. Leur in de fabriek2o. Geen enkele uitsluiting3o. Afzetten van Timmermans als getouwbaas. Aan fabrieken en werkplaatsen is in de afgeloopen week f 325 voor de stakers bjjaengebraebt. Noodlottig. Gisteravond is tussohen Heemstede en Bsanebroek een noodlottig ongeluk gebeurd. De arbeider Landweer, uit Haarlemmermeer, bevond zioh op het balcon van een der wagens in de van Haarlem komende stoomtram. Even nadat de tram bg de kerk heeft gestopt, springt do man nabjj de Bennobroeksoho brug uit de tra.n die in volle vaart reed. Ongelukkigerwgze kwam hg terecht op en tegen het daar ter plaatse langs den weg staande muurtje en brak zjjn nek. De man was onmiddellijk dood. Hjj laat een groot gezin na. Oplichter^). Men meldt ons Zaterdag markte de zoon van den landbouwor Apel doorn uit Heiloo twee koeien op ds Velsermarkt. Hg verkocht die spoedig aan twee hem onbekenden, die te 11 uur in hotel Appeldoorn zouden komen af rekenen. Zjj kwamen niet en bjj onderzoek bleken de koeien reeds weer verkooht te zjjn. De onbetrouwbare kooplui ïjjn nog niet gevonden. Branden. Op de grens der gemeente Haarlem bjj Haarlemmer- liede, brak Zondagavond brand uit de Beetstraat, doordien een juffrouw een lamp liet vallen. Haar perceel brandde totaal uit en van de belendende een viertal zolders, terwjjl er bovendien enorme waterschade werd toege bracht. Een pas gehuwd schilder, die even verder woonde, bleef van den schrik dood. De eleetrisohe spoor had groote vertraging, doerdat de slangen van de brandweer over de rails naar de vaart waren gelegd. De passagiers hadden over te stappen. Alles was verzekerd. Gebrek. De politie te Rotterdam traoht op te sporen zekere v. G., een man zonder vast beroep, die al enkele weken, en zijn vrouw, die dezer dagen met, een anderen man spoorloos is verdwenen, in zeer hulpbehoevende omstandigheden in een woninkje in de Tuindersstraat achterlatende hun vijf kinderen van 5 tot 12 jaar oud. Voor haar vertrek beleende de vrouw zelfs nog de kleeren van de kinderen en verkooht het huisraad dat er was, niets aohterlatende dan een tafel en een stroo- matras. De kinderen, die van honger en gebrek zeer te lijden hebben, werden zooveel mogelijk door buren, die het ook al niet te breed hebben, gesteund. De straat konden zij niet op wegens gebrek aan behoorlijke kleeding, en zoo moesten zjj zioh in een allerbedroe- vondsten toestand in het door de ouders verlaten huisje behelpen. Thans heeft ook de politie van het bureau in de Witte de Withstraat zioh het lot der kinderen aangetrokken en poogt de ouders tot hun kinderen terug te brengen intussohen hebben de kleinen gebrek aan ligging en alles. NR. Ct.) Spoor weg diefstal Bg aankomst aan het Weisperspoorstation te Amster dam bleek ean groote oartonnen doos te worden vermist, waarin voor f800 aan boa's en moffen was geborgen. De doos was uit Rotterdam herwaarts gezonden. Verduistering. Te Heerenveen is aanvankelijk binnengebracht W., besteller van de tram naar Gorredjjk, verdacht van ver duistering van geld sedert langen tjjd. Blefstnl. Door de recherche te Arnhem zjjn aangehouden een viertal personen, zekere K., P., B. en M., verdaoht van diefstal van het onderstuk van een draaimolen uit een gewezen speeltuin aan den Velperweg aldaar. Dit onder stuk hebben zjj met hun vieren moeten dragen om het te kunnen Terkoopen bjj een opkooper. Hen dievenbende ontdekt. Een geheele dievenbende is te Zwolle ontdekt. Reeds werd bjj een medeplichtige van den Zaterdag genoemden B. huiszoeking gedaan in de Warmoesstraat en een aantal goederen werden in beslag genomen. Verder is een knecht van de firma Gebr. Boerboom in hechtenis genomen. Dsze bleek artikelen van waatde (loxe-anikelen) te ontvreemden uit de magazjjnen van zjjn patroon en ruilde die dan bg de spoorwegdieven in tegen hem passende voorwerpen. firnstlge Mishandeling. Zondagavond omstreeks negen uur drongen te Zutphen een drietal soldaten der koloniale reserve, die bljjkbaar onder den invloed van sterken drank waren, het winkeltje der weduwe Uiterwjjk in de Barlheze binnen. Na eerst den zoon der weduwe afgeranseld te hebben, zonder dat daartoe eenige aanleiding bestond, vielen de lafaardB de weduwe aan, dij haar zoon te hulp was gesneld. De vrouw werd zoo deerljjk mishandeld, dat zjj zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. De politie hoeft tegen de daders prooes-verbaal opge maakt. In de vnl geloopen. Te Amsterdam vervoegde zieb aan een d6r politie bureau! een Duitsoher, die opgaf Beker te heeten en te Amsterdam van geld en horloge berooid te zjjn, wer halve hjj onaersteuning wenschte. Bjj het nazien van signale- meaten van de vreemdelingen, wier opsporing was ge vraagd, bleek de Duitsoher geheel te beantwoorden aan het signalement van een persoon, die zich te Crefeld aan verduistering zon hebben schuldig gemaakt. Da man erkende een vaRcnen naam te hebben opgegeven en werke- ljjk uit Crefeld te zjjn ontvlucht. Onrechtmatige vrljüeldsberoovlag. Den 29sten September j.l, werd door den kantonrechter te Leeuwarden een vonnis gewezen, waarbjj iemand, op tegenspraak, werd veroordeeld tot betaling van een som gelds, plus de kosten. Het vonnis iiet ljjlsdwang toe, niettegenstaande hooger beroep of verzet. Van dit vonniB kwam veroordeelde in hooger brroep. In den nacht van 28 op 29 October j.l. werd appellant door een door de wet aangewezen ambtenaar, die in het bezit was van een geregistreerde machtiging, in hechtenis genomen en in gjjzeling gezet. Op verzoek van den procureur van appellant werd het hooger beroep nu in een spoedeischende zitting van de rechtbank behandeld, het vonnis [vernietigd en elscher veroordeeld in de kosten, zoo deelde men ons mede. Do aldus in 't gelgkstelde heeft een klacht ingediend tegen den ambtenaar, wegens onrechtmatige vrjjheidabe- rooving. Tm. Ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1