No. 269. Honderd en aehlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Scheiveemarkt DONDERDAG 15 IVOVEMBER te ALKMAAR Woensdag 21 November a.s. IJK en HERIJK. Gevonden Voorwerpen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnuittBier 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. OOSTER ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. li echtzaken. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkhaak, brengen ter algemeeae kennis, dat de Minister tan Landbouw, Njjverheid en Handel, bij beschikking tan 20 October j.l. No. 9199, afd. N. en H heelt goed- getonden 1' te bepalen, dat het goedkeuringswerk, gedurende het jaar 1907 te bezigen, zal zjjn bjj den jjk en herjjk tan maten en gewichten de letter <i in den gewonen schrijfvorm bjj den jjk en herjjk tan ga meters, de Koninklijke kroon 2' dat als merk bg eerste stempeling aan het jjkkantoor te Alkmaar gebezigd wordt het ojjfer 10. Burgemeester en Wethouders toornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 12 Not. 1906. DONATH, Secretaris. Te betragen aan bet politiebureau tan 912 uur. Een zeemlederen lap, een kruiwagen, een kinderzak inh. portemonnaie enz., een portemonnaie met eenig geld, esn notitieboekje, een zakdoek, een bril in étui, een defect gouden oorknopje, een dekkleed, een huissleu tel, een passer, twee handschoenen, een nikkelen horloge met ketting en een kinder-omslagdosk. Alkmaar, De waarn. Commissaris tan Politie, 14 Not. 1906. W. J. DE WILDE Jr. Tweede Kuier. In de Tweede Kamer werd gisteren eerst toortgegaan net de replieken orer de Indische Bsgrooting. De Minister tan Koloniën, de heer Fock, zei na eenige replieken, aan den beer de Waal Malefjjt, dat bjj de in het volgend jaar te verwachten inkomsten belasting de winsten der petroleummaatschappjjen niet zullen worden vergeten. Speciale petroleumbelasting voor één jaar is echter niet doenljjk. Tegenoter den heer Bogaardt bleei da Minister agressief optreden tegen den Islam badenkeljjk achten. Tegenoter den heer de Sleirs verdedigde de Minister nader de betrouwbaarheid der ambtenaren. De Minister wilde niet treden in de ver houding tusschen den heer de Steurs als ambtenaar des- tjjds en diens toenmalige Ministers. Maar de Minister hield zioh overtuigd, dat zjjn ambtenaren hem niet tot slachtoffer zullen maken ter wille van een of andere animositeit. De heer de Steurs (K. Weert) zag in de herinnering op deze wjjze aan zjjn ambteljjke loopbaan een insinuatie. Op verlangen tan den Voorzitter nam spr. het woord «insinuatie* echter terng. Hierop werden de algemeens beschouwingen gesloten. Bjj de tweede afdeeiing der uitgaven (J astitie) b-toogde de heer Troelstra (S.-D. Amsterdam III) o.a. de urgentie van herziening tan bet drukpers-reglement en de nood zakelijkheid tan arbeids inspectie in Deli en verzocht een onderzoek naar de intrigue, waaraan de heer Van den Brand in Medan van de zjjde der bestuursambtenaren bloot staat. Spr. klaagde tevens over de willekeur van de ambtenaren in de Lampongsche districten. Do heer Van K o 1 (S. D., Enschedé) wees op koeli- sohandalen en drong aan op inlichtingen. Spr. wees voorts op misbruiken bjj de werving van Javanen voor de Straits. Spr. drong evenals vorige jaren wedor aan op inrichting van geschikte verbeterhuizen voor jeugdige veroordeelden. Uitbreiding van de vacantiekolonies op Java met rijkssubsidie, achtte spr. ook noodig. Nu kwam spr. op een teer punt, dat hg zjjn plicht acht zonder aanzien des persoons te bespreken, n.l. de knoeiergen met de naamlooze vennootschappen in Iudiö. 570 millioen kapitaal nominaal is gestoken in de Indische ondernemingen de heer Bogaardt sprak zelfs van 1000 millioen. Welk een speculatie is daarop gebaseerd 1 Er wordt gretig gebruik van gemaakt. De goudkoorts herleeft in Iodië. Bjj de mjjubouwondernemingen neemt de zwendel dag aan dag toe. Er wordt hoog spel gespeeld aan de Beurs. Ook de spaarpenningen van de kleine loyden zjjn hierbjj betrokken. Ook in de oircolairee worden tal van valsche voorstellingen gegeven, terwjjl bjj de concessiën al te gemakkeljjk kan worden geknoeid. Spr. herinnerde ook aan de con cessiej acht op Djambi. De Minister weifelt nu weer of bjj Djambi wel zal sluiten voor den particulieren mjjnbouw. Daa ook daar zal weer gelegenheid zjjn den gelddorst te lesschen. Breedvoerig besprak spr. de vriendelijkhedenc -bjj concessie-ver leeningen. De inbreng in de naamlooze vennootschappen van concessiën is de kanker. Daaraan moet een einde worden geaaakt. Staatsexploitatie zou dezen concesBiezwendel doen verdwijnen. Voorbeelden aanhalende, wees spr. er op, dat de »Perlak-Mjj.» (eigenaren de heeren Deen) als r°7 ie? *^on- P«troleum-Mjj,< in 4 jaren tjjds i r,l<o,UuU heeft ontvangen. .P°or le(?eering8wege hebben de fa- P8811 88 Stoop millioenen aan winst en royalties opgestreken. Al die zwendelarjjen bjj de naamlooze vennootschappen zgn oorzaak van de sensationeels koersschommelingen die vaak voorkomen. De droevigste teleurstellingen volgen op de schitterende voorspiegelingen in de prosproti, waardoor de argelooze kleine luyden worden verlokt om' hun spaarpenningen te riskeeren. De heer Bog aai d t (R.-K. Breda) dron„' aan op een onderzoek naar de Centrale gevangenis te Soera- baya en betoogde dat de nieuwe gevangenis niet moet gebauwd worden te Soerabaya ot Semarang, doch te Magelang, Djokja of elders. De Minister van Koloniën antwoordde dat de klachten van den heer v. d. Brandt wederom onder- zooht en ongegrond gebleken. Door den Gouv.-Gan. is een nieuw onderzoek gelast aan den proo.-generaal. Deze ii naar Deli geweest en beeft rapport uitgebraoht waaruit bljjkt dat mr. Van den Brand klacht ten eenenmale on gegrond is. Voor Indië acht de Minister den tjjd nog niet gekomen om de doodstraf af te schaffen. Van inmenging in de rechtspraak moet de Indische Regeering zioh onthouden de preventieve hechtonis moet zooveel mogelpk beperkt worden; 's Ministers bedosling met de arbeidsinspectie is in de Memorie van Antwoord uiteengezet. De bedoeling is een algemeene arbeidsinspectie te maken, niet onder de ambtenaren van het B. B. Van de Riouw-koeliemisstauden is den Minister inder daad niets bekend maar hjj zal een onderzoek doen instellen. Koeliewerving op Java voor boiten Nederlandsoh- Indië mag niet geschieden zonder verganning. Uit het drukpers» glsment is het preventieve thans weggenomen behoelte aan andere beperking is niet noodig gebleken en partieele wjjziging van het strafrecht is ook overigens niet gewenscht. Art. 75 zooals het nu is gewjjzigd aoht de Minister, in strgd met de opvatting van den heer Van Kol,"volkomen uitvoerbaar. Over de centrale gevan genis te Ssmarang (niet te Soerabayi) kan de minister op dit oogenblik niet oordeelen. De heer Van Kol moet zjjn grieven tegen zwendel der Naam), venn. voorbrengen bjj den Nederlandschen Minister van Justitie. De Minister moet opkomen tegen de oritiek geoefend op het geven van conses8ies door den- Gouverneur-Generaal Van der Wjjck tjjdess het ministerschap van den heer Creiner. Waar de heer Vuu Kol gunstbetoon verwjjt moet hg dit bewjjzen. Djambi is voor den particulieren mjjnbouw gesloten. Van de Regeering kan men niet eisohen, dat zjj beletten zal, dat ambtenaren of gewezen ambtenaren ah commis sarissen van mjjnbouw- en andere ondernemingen optreden. Na repliek en dupliek werd de beraadslaging gesloten. Bjj onderafdeeling 11 (Raden van Justitie) besprak de heer De Savornin Lobman (Ohr.-Hist. Goes) de afschaffing van het residentiegerecht te Medan in vtrband met de oprichting van een Road van Justitie aldaar. Door der zaken kundigen wordt die afschaffing niet wensoheljjk geacht in het belang eener vlugge procedure en spr. meent, dat er grond is voor het behoud van het residentiegerecht. Spr. vroeg of het niet mogelgk is dat gerecht te behouden. Da Minister gaf toe, dat de procedure voor hst residentiegerecht eenvoudiger is, maar het is de bedoeling die eenvoud ge procedure te volgen ook v or den Raad van Medan voor alle zaken tot f 500. Wanneer mocht blijken, dat de eenvoudige procedure ook wenschelgk is voor hooger bedragen dan f 500, zal die maatregel worden to-gepast. Bjj de 3de afdeeiing (Finano öa) kwam de heer Van Kol terug op zgn klacht betreffende de inning der landrente. He K(|lesmiddelen. Ook de maand October kan voor de schatkist een zeer gunstige heeten. De opbrengst der Rjjksn iddelen bedroeg toch f 15.545,758,89 tegen f 15,186,705,21 in Ootober 1905, d.i. f859,053,68 meer. Wat die uitkomst nog gunstiger maakt, is de zooveel geringer ontvangst uit het wisselvallige successierecht. Uit deze bron van inkomst vloeide toch ditmaal f594,299,90) minder dan in Ootober van verleden jaar. Uit de verschillende rubrieken blgkt, dat, bg verge- Inking met October 1905, in de afgeloopen maand meer werd ontvangen uit de grondbelasting ongivesr f 20,000, het personeel f22,000, bedrjjfsbslasting f98.000, vermo gensbelasting f 253,000, invoerrechten f 90,000, suiker- accnns f264,000, wjjnacojjns f 1000, gedistilleerd 1 62,000, zoutaccjjns f4000, geslacht f29,000, gouden en zilveren werken f 6000, registratierechten f 54,000, postergen f40,000, rjjkstelegraaf f25,000, staatsloterg f 1000 en loodsgelden f 26,000. Minder leverden op; het recht op de mgnen ruim f 2000, bieraccijns f6000, zegelrechte» f 11,000, succes sierechten f 594,000 en domeinen f 24,000, terwjjl uit de hypotheekrechten en de jacht- en vschaoten ongeveer feljjke bedragen met verleden jaar October werden ont- vangen. De maand October heeft hel surplus dos met boven genoemd bedrag van f 359,053.68 vermeerderd. Was over de eerste tien maanden van 1905 de ont vangst f 123,221 219.341/!. die °*er 8elÖk tgdPerk dif jaar bedraagt f 128.280,800.86V,, zoodat we nu bp verleden jaar reeds bet aanzienljjk bedrag vac i 5,059,081.52 vooruit zgn. Het gebeurde met de wWve*t»eu". Ia de afdeelingen derjTweede Kamer werd o a. geviaagd, waarom na het ongeval met de «Evertsen» niet kraobti- gerfis opgetreden tegen den betrokken officier, zooals m Engeland bg zulke gelegenheden gesohiedt. Dio toevoeging gaf evenwel ook aanleiding tot de opmerking, dat onza ongolukkonstatistiek en onze officieren de vergelgking met de Brioche niet behoeven te schromen. Verder werd o.a. gevraagd: welk bedrag is gemoeid geweest met het herstellen van de schade, welke de vEvertses» beliep bjj het ongeval in 1905. Vermindering van het blijvend gedeelte. De regeering heelt zich, blgkeis haar Memorie van Antwoord, solidair verklaard met den Minister vac Oorlog ten aanzien van de vermindering van het bljjvenu gedeelte. »Da portefeuille-kwestie is hiermee gisteld» zegt Het Huisgezin, Treft Minister Staal een votum van wantrouwen, dan gaat niet hjj alleen heen, maar gaan ze alle negen. Zullen de oud-liberalen, die, naar hun pers organen te oordeelen, met de vermindering van het bljjvend ge deelte niet zjja ingenomen, het ministerie er aan wagen of zolien zjj intjjds tot de gehoorzaamheid terugkeeren »Zal de rechterzjjde als een gesloten phalanx tegen het ministerie optrekken »Of zal de Kamer zich laten tevreden stellen door de voorzieningen, welke de Minister van Oorlog heeft ge troffen, om de nadeelige gevolgen, welke uit de vermin dering van het blijvend sedealte zouden kunnen voort vloeien, te neutraliseeren »Hoe het zjj, de zaak is hoogst ernstig, nu het heele ministerie generaal Staal dekt. >Maar van den anderen kant zegt Het Huisgezin ten slotte «start de minister van Oorlog sterker, nu zgn collega's besloten zgn, met hem te staan of te vallen.» Aubtenaren bj| de lljjksverzeberlugsbaak. In eene vergadering van het departement Haarlem der Maatschappij van Nijverheid ia besloten er bjj het hoofd bestuur op aan te dringen dat bet zioh tot de Tweede Kamer wende met het verzoek, den post van f 62000 voor het aanstellen van 200 nieuwe ambtenaren aan de Rijksverzekeringsbank, van de Staatsbegrooting te schrap pen. Man was van oordeel, dat de thans werkzaam zjjnde 353 ambtenaren wel voldoende zgn om bet werk af te doen of anders moet men maar een deskundigs reorga nisatie in de inrichting van het veel te omslachtige administratief beheer brengon. Ontwerp Ziekteverzekeringswet. Naar wjj vernemen, worden door het hoofdbestuur der Nedetiandsche Maatschappij tot bevordering der Genees kunst plannen beraamd om nu het nieuw-iugediende wetsontwerp zoo goed als geen rekening houdt met de uitspraken der Maatschappij, voordat hst in de afdeelingen der Tweede Kamer onderzocht wordt, zich namens de Maatschappij door middel van een adres tot de volks vertegenwoordiging te wenden, ten einde te trachten, haar alsnog te overtuigen van de noodzakelijkheid en wenscheljjkheid van de in het ontwerp aan te brengen wjjzigingen, zooals deze door de Maatschappij herhaalde lijk zgn kenbaar gemaakt. (Tijd). Vrouwenkiesrecht. Naar wjj vernemen is dezer dagen met het oog op de a.s. periodieke aftreding van eenige leden van het hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, door de besturen der afdeelingen Breda en Loiden een circulaire san de ledea verzonden, waarin wordt uitge sproken, dat het niet in het balang der Vereeniging is te aohten, dat de leiding wederom aan dezelfde handen wordt toevertrouwd. De bedoelde besturen verklaren volkomen te waar- deeren, wat de pioniersters der vrouwenbswegiug hier te lande tot stand hebben gebraoht en een open oog te hebben voor de activiteit en de werkkracht van de aftredende leden van het hoofdbestuur, mevr. dr. A Jacobs, mej. M, Kramers, mevr. 8. Tilma-Sohaafi en mej. J. Egelicg. Zjj erkennen voorts ten volle den groeten jjver en de toswjjding, waarmede mevr. dr. Aletta Jacobs aaa-t baar werkkring als presidente ook nog het Maand blad redigeert, en beeohonwen mej. Martina Kramer, die op zoo voortreffelijke wjjze bet secretariaat van den wereldbond vervalt, als een onschatbare kraoht voor het internationale werk. Toch meenen zjj, dal het met behoud van mevr. S. 'filmsSshaaff als vertegenwoordigster der noordeljjke provinciën in het hoofdbestuur voor den blooi der Vereeniging bevordeljjk is, wanneer de andere aftredende leden thans vervangen worden door personen, die de meer gematigde richting in de beweging voor vrouwen kiesrecht vertegenwoordigen, een richting, welke onge twijfeld die van de groote meerderheid der leden is. Zjj meenen dit vooral met het oog op het winnen der publieke opinie, waarvan zoovetl afhangt in de eerstvolgende, voor de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht zoo gewichtige jaren (grondwetsherziening en het samenkomen der leden van den internationalen bond voor Vrouwenkiesrecht hier te lande). In haar plaats worden dan aanbevolen de dames mevr. Van DorpVerdam (bereid gevonden zich als presidente te doen candideeren), Wjjnaendts, Francken en Lorentz. Deze drie zullen echter alleen dan een -jerk-ezing aan vaarden, wanneer zjj gezamenljjk gekozen worden, daar bet hoofddoel bjj deze verkiezing moet zgn, de richting der meerdethe.d in de Vereeciging beter te vertegenwoor digen. (Fad.) Congres voor de zuivelbereiding. Het programma is voischsnen van bet derde interna- t'onual zuivelcongies Den Haag-Schevenirgen, 16, 17, 18, 19 en 20 September 1907, georganiseerd door het Nederlandsche Nationaal Comité van den Internationalen Zu'velbond, onder hot hioge bescbermheerschap van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Het co'gres zal zjjne werkzaamheden verdoelen over 3 afdeelingen, zullende behandeld worden in de le afdaehng, wetgeving en regiementezring; 1. Eenheid van methodes voor het scheikundig onderzoek van melk, boter en kaas; 2. Eenheid van metbodes voor de oontrö ie van de melk en hare bpproduct6n (behalve boter en ksas) op de plaatsen van voortbrenging en op de verkoop plaatsen j 3. Boteroontröle4. KaascontrAle5. Bsdrjjfs- cottióle: door wie moet zjj worden uitgevosrd en waarop moet zjj betrekking hebben 2e afdeeiing, hygiëne. 1. Eischen te stellen aan don meikverkoop in het groot en iu bet klein 2. eischen, waaraan de melk behoort te voldoen, welke bestemd ia voor bet gebruik als zoodanig en speoiaal voor de kinder voeding 3. pasteuriseren van melk in de zuivelfabrieken en de wjjze, waarop de gepasteuriseerde onderineik aan de melkleveranciers moet worden teruggegeven 4. sterili- seeren van de melk ten bshosve eener langdurige con- serveering5. «gouttea de lait*6. stalbygiëns met het oog op do melkproductie; 7. schadelijkheid van de melk alkomstig van koeien, welke op de tuberculine proef reageerden. 3e afdeeiing, industrie 1. reincultures voor de boter en kaasbereiding 2. oorzaken, die het watergehalte in de boter behserschen j 3. boterconserveering 4. resultaten verkregen bjj de tospassing van middelen tot verbetering van de hoedanigheid van de boter. De vergaderingen zullen gehouden worden in het Kur- hans en in het Palace hotel te Scheveningen. Maandag 16 September, te 3 uur 's nam. Algemeene vergadering voor de opening van het congres in de groote zaal van het Kurhaus te Scheveningen, onder voorzitter schap van Z E. den Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel. Aan het congres zjjn verschillende uitstapjes verbon den o. a. bezoek aan het boter-eontrdle-Btation en aan het Rjjks- zuivelstation te Leidenaan de Rjjksseruminriehting te Rotterdam aan het bacteriologisch laboratorium te Delft. Stoomboottocht op de Maas ter bezichtiging van de nieuwe havenwerken bjj Rotterdam. Een excursie naar Alkmaar wordt georganiseerd om aldaar de kaasmarkt en een kaasiabriek in den omtrek te bozoeken. Bezichtiging der modelboerderij Oad-Buisum tnBussum van het Rjjkslandbouwproefatation en proefmivel boerderjj te Hoorn eener groote ka&sfabriek van groote zuivel fabrieken van het boter-contrölestation te Leeuwarden van verschillende boerderijen (Friesch veeslag). misbruiken bf| den verkoop op afbetnllng. Naar aanleiding van het indertjjd op het L eowarder Middenstandscongres genomen besluit, aangaande do misbruiken bg de afbetalingsmagazjjnsn, is door het bestuur van den Middenstandsbond een uitnoodiging gericht aan alle aangesloten vereenigingen, om uit iedere vereeniging een oommissie van minstens 3 personen te benoemen, tot taak hebbende ter plaatse waar de ver eeniging haar zetel heeft, te onderzoeken welke misbruiken zioh bg den verkoop op afbetaling voordoen. Hst voornemen bestaat om de rapporten, die naar aanleiding van dit uitgebreide onderzoek bjj het Bonds- bestuur zullen inkomen, te verzamelen en na te gaan in hoever het gewenscht is, dat vanwege den geheelen middenstand een agitatie tegen de misbruiken zal worden op touw gezet en in hoever het noodzakeljjk is, onder verwjjzing naar de gegevens, uit de rapporten over genomen, der Regeering te verzoeken, te ovorwegen, ia hoeverie wettelijke regeling van het albetalingscontrao'. gewenscht is. Welke tyd f Onder dit op ohrift bevat de Standaerd de volgende driestar Reeds meer dan vjjftien jaren hangt ten onzent het vraagstuk van den tjjd, en steeds ernstiger dringt men op aan regeling van deze quaestie. Vergissen we ons niet, dan heeft 't eerst de heer Van Houten aan dit vraagstuk een oplossing pogen te geven, en ook het vorig Kabinet hield er zioh mee bezig, maar zonder te willen wjjken voor den aandrang, om hier den Midden-Europeecohen tjjd in te voeren. Thans is door dit Kabinet een voorstel ingediend, om dan tooh eindelijk aan den aandrang der minnaars van dan Midden-Europeeschen tjjd toe te geven, en eerlang zal dit voorstel van wet in behandeling komen. Maar nu daagt er dan tooh verzet op. Mannen van wetenschap, si&m me Spoorwagdireotie3 en andere belanghebbenden, dienden een advies in, waarin ze verklaarden, dat invoering van den Midden- Europeeschen tjjd onzinnig voor ons land zou zjjn, en dat, zoo men niet den nationalen tjjd wil nemen, alleen de West-Europee;che tjjd voor ons in aanmerking komt. Van al dat gepraat orer vervroeging van het leven ten onzent, willen ze niets weten, en wjjzen er met nadruk op, dat heel dit pogen van de Midden-Euro- sche tgf-minnaars tegen de natuur ingaat; dat de zon het leven regelt, en dat hiertegen geen wetsbepaling belpt. Zeer hopen we, dat dit ernstig protest gehoor moge vinden. Aanneming van het iogediende voorstel zoo een mis slag zgn. We hooten niet bjj Mijden Europa, maar bjj West Europa. Heel onze historie dankt daaraan haar verloop, la onte tial is dit Wectersch karakter uitgedrukt, la heel onze levensmanier komt ons verschil van bestaan met onze Oosteiscbe naburen uit. Aan dit Westersch karakter van ons volks ype en oaten landaard mag geen afbreuk «orden gedaan. Niet alleen onze ligging in de Wes'er-zone, en de eisch dar natuur, maar ook ons nationaal-historisch belang eischt, dat we óf den Amsterdamschen nationa len tjjd vaststellen, óf, zoo wa een zone nemen, dat we dan de Middsn-Europaesshe beslist afwgzen, en de Westorsohe kiezen. ArrunilissemcQts-Uechtbsnk te Alkwur. Zitting 13 November 1906. Mishandeling. Pieter D., 20 jaar, arbeider te Bovencarspel, was heden de eerste beklaagde, die zich voor de Rethlbank had te verantwoorden, lig moest terecht staan, omdat bjj be klaagd was Jacob Ton, oen arbeider te Knkhuizen, op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1