RONWATER Co. Openbare Verkooping Liederenavond, ALKMAAR - MIENT 26. Binnen- en Buitenlandsche Geneesmiddelen. Doggenaar's -- -Bloemenmagazijn Nieuw! Nieuw! NL Yenster- en Si KOSTER k VAfi BATENBURG. F. J. FASEN JriarflfflT iisteriaiscliB Vaart 16-18, Haarlem, een KET, Scheurkalenders. I Bi lei. 1. SB! een HUIS, met Erf en Tuin, Een Brood-, Koek- eo Banketbakkery Verhuring. J. van der Veen, SfüTftKlt Naaimachines. Langestraat 83, Alkmaar. RECLAMEBORDEN, BARWAGEN. BORSTPLAAT, Heden Ontvangen Pakhuis, TE KOOF .r VAN DER VEEN, Vyf nieuw gebouwde Woonhuizen met Erven, in het openbaar te verkoopen: te Alkmaar. "Woensdag 21 Nov. 19Ö6 in de HARMONIE. NUTTIG ST. NICOLAAS CADEAU. SINGEE-MAATSCHAPPIJ. het goedkoopste adres voor RING CARBID Hf Aug. Maschmeper. Het nieuwste en geschiktste W and ver siering, Binnen- en Buiten-decora tien. Hypotheekbank voor Nederland te AKSTEaiAM. A. GOEDE Dz., Keunemerpark 24, ALKMAAR. Waterdichte Dekkleeden or schkleeden Scheeps- en Molenzeilen Brandspuitslangen en verdere benoodigdheden. Firma A. F. JtËRREBIJN Jr Steeds versch voorhanden: A. VAN DIEPEN, Boek- en Kantoorboekhandel. EGB. BROERS. is de St. -NICOLA AS-ET AL AGE GEREED uitmuntende in aardige, fraaie practische en billijke cadeaux. Puike nieuwe Busgroenten Fijne Speculaas 30 ct. per pond. Borstplaat, Fondant-Borstplaat, Flikker, Keepen en Haverstrooballen Boldoot's Eau de Cologne Boldoot's Eau de Cologne-Zeep. Nieuwe Pruimen enz. enz. G. TIMMER, te HUUR met recht van Koop, Victoria Apollinares Fachingen Emserwater 10 cent. 12 cent. 12 cent. 11 cent. Verkrijgbaar bij Apoth. C L. MOLENAAR, Langestraat 1, ALKMAAR. Bitterwater Vichy water Helenenquelle Kronen quelle 17 4 cent. 20 cent. 174 cent. 174 cent. het perceel hoek Nieuwesloot en Krebbesteeg, No. 42 met den aanwezigen inventaris (zonder vergunning.) is voornemens op Maandagen 19 November 190(> bij opbod en 26 November 1906 bij afslag, tel kens des middags 12 uur, in het Café „Het Paards hoofd aan den Dijkte ALKMAAR, in het opeabaar te verkoopent het van ouds goed beklante en gunstig bekend staande LOGEMENT met koffie huis, genaamd „Het Paardshoofd", met gewaarborgde vergunning, doorrijdstal met uitspanning, stalling voor ongeveer 150 stuks paarden en vee, en erf, een en ander groot 613 vierkante meters, staande en liggende aan den Dijk en uitkomende aan de Kanaalkade te Alkmaar. O P te 8 tin**, Mej. Johanna van Linden van den Heuvell, sopraanden Haag Mej. Janette Walen, piano,Hilversum Hendrik C. van Oort, bas,Utrecht. es- In Nederland vertegenwoordigd door méér dan 50 eigen Magazijnen. DAAR IS AanbevelendNIEROP SLOTHOÜBER. VRAAG STEEDS KING CARBID. Bezoekt s. v. p. GEEST, bij de Bergerpoort. Zie étalage wit, rood en blauw, hard en meskant VCOR Zeilmakerij. Zaadmarkt O 65, Alkmaar. tegen sterk concurreerende prijzen. Zaadmarkt 35, 36, 37. Stoom Wasch- en Stookinrichting „LAND EN VAARTZICHT", wasschen en aankantmaken der wasch, BOTERBANKET (goed gevuld) 70 cent. BOTER SPECULAAS 40 - 50 HONING TAAI 20 De Echte STROOIMOPPEN 25 Wegens verandering TE KOOP mak bij den weg, 5 jaar oud, en een J. BENJAMIN, BOTERSTUKJES en BOTER- SPECULAAS. DAGELIJKS VERSCH. G. W. VBLU der VEEN Van Dag tot Dag. Internationale Scheurkalender. Eiken dag wat uit de natuur. Mooi Nederland. Nederl. Kunstkalender. Muzikale Woorden (een bloemlezing uit Van Eeden's Werken). Nic. Beets-kalender. Hollandsche Scheurkalender. Boon's en Jacobs' Hum. kalender. Vriend van den Huize. Week- en Maandkalenders. Agenda's. VOORDAM C 9 ALKMAAR Telefoon Intercommunaal no 3. Verschillende lijne merken SIGABEN van bovengenoemden Fabrikant zijn verkrijgbaar gesteld in het Sigaren- Magazijn van Het nieuwste en verrassendste St.-Nicolaascadeau ie: Hatdrnk-photograllën op modern fantasie carton in verschillende modellen en poses. W. HOOIJER PAYGLOP 18, per heele blik 32, per halve blik 20 ct. Alsmede per flesch en per maatje. Schoutenstraat 21, hoek Breedstraat. Hoekhuis by de Markt. B BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar tnlltn op donderdag 29 lorcmber a. a. de> namiddags te één ure, in bet cpenbiar verhuren, bjj ÏDBebrjjving, voor den t||d van drie jaren, De gezegelde isBcirgvisgsbiljetten, inhoudende den prjjs waarvoor men per jaar ineobrpft, moeten op boven- genoemden dag, vóór des middags 12 uur, ter gemeente secretarie bezorgd zjjn. Zij moeten, persoonlijk ondertee- Vend zjjn door den inschrjjver en twee rolide borgen. VorrwM'de» l'geen ter lezing ter gemeente-scoietarie Burgemeester en Wethouders roornoemd, G. RIPI'ING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Notaris te Alkmaar, aan de zuidzijde van de Stationsstraat te Alkmaar, plaatselijk genummerd E 17, 19, 21, 25 en 27 kadastraal bekend in sectie C, Nos. 1994, groot 09 c.A., 1993 groot 70 c.A., 1992 groot 69 c.A., 1990 groot 70 c A., 1989 groot 84 c.A. De perceelen hebben uitgang door de steeg ten westen van het perceel wijk E no. 27 en zijn voor zien van gas- en waterleiding. Elk perceel is verhuurd voor f 3.per week. Eigenaar de heer H. Vos te Alkmaar. Inlichtingen worden verstrekt door den eigenaar en door voornoemden notaris. Inmiddels uit de hand te koop No'aris te ALKMAAR is voorneaietss op Woensdag 91 November 1BO0, 's «ronds te 5 nor, ie bet C»fé van den heer W. MEEREBOER, aan bet Niedorper Verlaat, Een goed onderhouden Uulsmanswaalng m*t Krf en Boet en 2 perceelen nitmunt'nd Welland, aan den Waarddjjk, in de onmiddelljjka nabpfceid van liet Niedorper Verlaat, kadastraal bekend in de gomeente Heer Hogowaard, sectie F, nummers 5C3 huis, grcot —.83 H.A. 504 weiland, —.72.99 363 —.46 30 Samen 1.20.12 H.A. Te veilen in versch llende perceelen, bjj biljetten bree der omschreven. Eigendom van des beer P. VLUG, vroeger te Heer Hegowaard. In):cbtin?en zerBtrekt ponremde Notaris. J. VAN BHU VKEN, Notaris te AI.K1HAAB, ig to' rnemens op Maandagen 19 November 190G, bjj opbod, en 26 November 1996, bp «is'cg, telkens des middags 19 uur, in na:amelden peic^'l, in het openbaar te verkoopen De zaak wordt retds sodert jaren met het grootato succes gedreven door dm Eigenaar, den heer S. KRAMER Hz. Jr. Te veilen in 4 perceelen, nsder omschievon bjj biljetten. Aaivaardlag 1 Haart 1967. Betaling der kooppenniigen 1 Februari 1997. Bjj toewjjzing vt»n het geheel in één koop, kan de kooper desverkiezende de brlft der kooppenningen op eerste hypotheek houden, tegen 4'/» procent rente 's jasrs. Inlichtingen jjjn te bskomoa bp den e'ffeeaar en ter: kantore van voornoemden Notarle, san do Oudegiacht, No. 156, te Alkmear. Inmiddels uit de hand te koop. 't PROGRAMMA beva1 dnetten vn «ft adel Henschel, Jacohl, C. van Hennes an liederen var Schumann en Cornelius. KAARTEN a f 1.—, «rkrggb»8r bjj de N. V. HHUls. COSTUH di Xn. en *8 avonds •a* de Baal. Plaatsbespreking aan de Haimonie op 19, 29 m 21 dezer Er circuleert geen ljjst. Onderricht gratis ook la het moderne bordurem en stoppen. Al één- ia winkels met dit nithaugbord zijn de S1NGUB Naai machines verkrgg- b ar. Goedkoope Drogisterij DE 2 GAPERS. ALLEEN ZAL UWE LANTAARN SCHOONHOUDEN en U een SCHITTEREND LICHT GARANDEEREN. Overal VERKRIJ GE AAR Metselsteen leve»t voor lagen prjjs de BHRGBB UHillflM. VABRlUh van Verstrekt Held op Kerstc Hypotheek op bil lijke voorwaarden, zonder vooiuitbetaling vac rente, pb greh 4 °/0 Pandbrieven uit, in stukken va» t ÏOOO f SOO,— en f tOO,— Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrieven bjj den AGENT, den beer voor feLaasfabrieken en Dorschmachlues. In alle grootten ea soorten. leveren tegen concurrecrende pi()zen Opgericht A°. 1848. (Geen synd'caatsprjjzee, deze bestaan niet.) beveelt zich beleeid aan voor het tegen billijken prg». Hen vrnge prijscourant. Alles per S ons. Aa» bevelend, Banketbakker, Fnldsen 69. Zlcii te vervoegen bj) Sehelpenhoek A 90, Alkmaar. H AINHKTH AH.KKH, HOK. Voorhanden bjj m ra i P'jjp per stuk AO et., nabestelling 2A et Met het oor op de a.s. St. Nicolaas-drnkte, tijiigt bestelling g*\een*cht. Aanbevelend, Ondegraclit 20A, Alkmaar Beleeid aanbevelend, Uezamenlijk of leder afzonderlek benevens naastgelegen thans in gebruik bjj den heer NAP en gelegen in het Uroot Nieuw land. Te be*rager b{j TH. KRAAKMAN, Steeuenbrng. of met drukke Harktzaak, Helksalon. Noordholland. Jaren bekende rjjke zaak. Koopsom en huur billjjk. Br. fr. lett. K 25 bureau dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 10