STADSNIEUWS. IJlt Wier lager waard. Tot ocderwjjzer alhier is benoemd de heer D. L. Biyneveld te Haarlem. Uit Beheraaerhorn. In de gisteren gehouden vergadering van den Raad dezer Gemeente was aan de orde de Herziening der Politieverordening. Besloten werd de verordening arti- kelsgewjjze te behandelen. Enkele wijzigingen, door de in de vorige vergadering benoemde commissie voor onderzoek, werden door den Raad goedgekeurd, waarna met algemeene stemmen deze wet werd vastgesteld. Bjj de rondvraag, klaagde de heer Westerhot over het te vroegtijdig blusschen van de lantaarns aan den Stationsweg; de voorzitter beloofde hierin te voorzien. Niets meer te behandelen zjjnde, werd de vergadering gesloten. IJlt Icheorl. Door de Notabelen der Herv. Gemeente alhier, is tot Kerkvoogd herkozen de heer J. van Essen door de stemgerechtigden 'ot Notabelen de heeren J. Duin Dz. en A. van Liecen Sr. en door het Kiescollege tot onder ling de heer J. Zwakman en tot Diaken de heer J. de Graaf. Van Texel. Bjj de heden gehonden stemming voor 2 Hoofdinge landen van het witersohap de 30 gemeenschappelijke polders op Texel, werden gekozen de heeren P. H. Ko ning Sz. en Jb. Kikkert P.Pz., altredende. In den Eierlandschen polder op Texel heet schen tegen woordig in vrjj hevige mate de mazelen. Tengevolge daarvan is de school te Midden-Eierland voor eenigen tod gesloten. De bloembollenteelt breidt zioh op Texel meer en meer uit. Thans is weder eene vrjj belangrijke oppervlakte in den polder »'t Noorden* voor dat doel bewerkt eu met bollen bepoot. Mocht de proef goed slagen, dan zal die teelt, in verband met de lage landpijjzen in ge noemden polder, stellig een groote vlocht nemen. 0 In de Ned. Herv. Kerk te Oosterend is een nieuw orgel geplaatst, dat op Zondag 18 Nov. a.s. des middags te 5 uren zal worden ingewijd. Het zal bij die gele genheid worden bespeeld door Ds. Schroder, herv. predikant te Den Burg. Op den avond van dien dag bieden de Chr. Jongelingsvereen. „Philadelphia" en de Chr. Jongedochtersvereen. „Maria Martha", een gezel- ligen avond aan in het kerkgebouw, toegankelijk voor begunstigers en genoodigden. Onder vele blijken van belangstelling herdacht j.l. Donderdag de heer Van 't Hoff, directeur van het post- en telegraafkantoor te Texel, zijne 25-jarige werkzaamheid bij de posterijen. Des avonds waren bijna alle beambten van het hoofdkantoor en de daar onder ressorteerende hulpkantoren van het eiland ten huize van den jub larie bijeen, en boden hun geachten chef een bureaustoel met een bloemstuk aan. Fnbrleksbleten call uur. Over de cultuur van fabrieksbieten vernamen wij van bevoegde zjjde het volgende. De opbrengst bedraagt van 35 tot 40 duizend E.G. per H.A. het suikergehalte loopt van 15,9 tot 17,1 percent. Gecontracteerd werd tegen 8,50 gld. de 1000 K.G. op een gehalte van 14 pot. met 10 cent voor elke 0,1 pot. boven de 14 pet. De entvangsten zullen per H.A. ongoveer 400 gld. bedragen. Btn ryksdsaldcr voor honderd centen. A. J. schrjjft aan de H. Ct. Zaterdag was ik te Amsterdam ik kocht iets en ontving geld terug, 't Viel mjj op, dat de centen, welke ik ontving, eerst goed bezien werden; op mjjn vraag, waarom deze zoo geïnspecteerd en enkele in een afzon derlijk doosje gedaan werden, kreeg ik ten antwoord In 1901 is voor f 10.000 aan centen geslagen met een fout er opdeze worden nu opgevraagdvoor elke 100 stuks ontvangt men f 2.50. De fout was, dat er koninkrjjk, in plaats van als op andere geldstukken koningrjjk, op staat. En inderdaad, ik merkte dat in genoemd jaar twee soorten zjjn geslagen. In den trein hoorde ik er ook over spreken en dat ze te Utrecht ingewisseld moesten worden. Gaaine zou ik vernemen, of het aldus waarheid is en dus het verzamelen de moeite loont of achterwege kan bljjven. I'e Velserpont. De stoompont Velsen is weer defect. De Kennermer- land is in dienst gesteld; Het varen met beide ponten had alleen plaats laatst leden Zaterdag, t >en er veemarkt was, en toen nog maar voor een gedeelte van den dag. Beslag gelend op een schip Namens de gemeente Zaandam is heden conservatoir beslag gelegd op het Zweedsche stoomschip Phyllis, liggende in de haven aldaar, wegens het veroorzaken van schade aan den zwaaistoel. Partleele staking. Gisteren staken ongeveer een 40 tal voorwerksters en spinsters bjj de firma D. van Woudenberg te Veenendaal als het ware spontaan de hoofden bjj elkaar, sloten de machinerieën uit en legden het werk neer. Daarna begaf zich een viertal van haar naar het kantoor en eischte hooger loon, omdat zjj den laatsten tjjd wegens eenige slapte naar haar zin te weinig meer verdienden. Haar verlangen was daarom óf vast weekgeld of hooger loon per kilogram afgewerkte sajet. De patroon verzocht haar aan den arbeid te bljjven, dan zou hjj nagaan wat hjj doen kon en des middags vóór het laatste schaft bescheid geven. De arbeidsters echter verlieten de fabriek. Nu is eigenljjk het moeilijke van het geval, dat door deze onverwachte partieele staking, wanneer die eenige dagen bljjlt aanhouden, de heele fabriek zou moeten worden stop gezet. En of nu deze wetenschap of wel het gebeurde van de vorige week, toen ook een 20-tal haspelsters hetzelfde spelletje gespeeld hekben, waai bjj de firma reeds heeft toegegeven, als aanleidende oorzaak genoemd moet worden, is niet te zeggen, te meer niet, omdat hier van den kant der werksters in het minst geen organisatie bestaat. Dit wordt door de arbeiders zelf trouwens zeer goed inzien, waarom zjj dezen plotselingen overval ook niet goedkeuren, maar zjj hebben niet den minsten invloed op deze voor een groot deel nog jonge meisjes. Hbl Uit de Awsterdansche haven De onderhandelingen tusschen de Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied en de bootwerkers - organisatie Reoht en Plicht, doren voort. De werk lieden zjjn geneigd de Btsking niet verder uit te breiden, en willen zelfs het werk door de stakers doen hervatten, als maar de ingetrokken werkboekjes worden teroggegeven. Daartoe zjjn echter de patroons niet bereid. Zjj ver langen dat de teergelegde arbeid door niet-stakers, leden van Recht en Plicht wordt opgenomen. De staking te Deventer. De stakers der Koninklgke Deventer Tapjjtfabriek hebben vergaderd om te overwegen de vraag of Je gens, de voorzitter van Broedertrouw, die niet staakte, alsnog zal gaan staken. Jargess had zich reeds een paar maal daartoe bereid verklaard volgms de stakers als zjj zulks wensohten. Jurgers heeft het werk echter niet neergelegd en de niet-stakers, waartoe bjj dus ook nog behoort, besloten hun standpunt te handhaven. Typhus. In Leiden doen zich in den laatstee tjjd weder ver scheidene typhusgevallen voor, waarvan enkele met doodeljjken afloop. Het is nog niet ontdekt waar de besmettingshaard moet worden gezocht. De storm. Gisterenmorgen ontdekte men Noordwest van Urk een visschersvaartuig met een noodsein in den mast. De botter UK 199 zeilde erheen, verleende hulp en bracht 't vaartuig in de Urker haven. Qet bleek te zjjn de bot.ter UK 21, schipper G. Baarsen. Op de thuisreis was door den storm het roer weggeslagen en de dreg mede verloren gegaan, waardoor het schip geheel ontredderd op de golven dobberde. De hevige wind, vergezeld van een hoogwatergetp, het was juist springvloed, heeft in den nacht van Don- derd8g op Vrjjdag zjjn iivloed doen gevoelen, zjj het dan ook in zeer geringe mate, op de verschillende werken en djjken te Rilland. Aan den Reygerbergschen polderdjjk kwam eenige schade, terwjjl aan den djjk van den Tweeden Bathpolder, een gedeelte krammat over een kleine oppervlakte was weggeslagen. Bg de aannemers van de werken in den Eersten Batbpolder werd de ring dijk vernield, zoodat het water in den zoogenaamdeo »karreput» liep. Het gevolg hiervan is, dat in het werk vertraging komtde aannemer had nog één of twee dagen voor grondaanvoer noodig gehad. Ook de ringdjjk, die dienst deed voor grondaanvoer naar den spoordjjk en die niettegenstaande de werkzaamheden aldaar klaar waren, was bljjven staan, in het belang van andere aannemers, is doorgebroken. Hoord f De 30-jarige ongehuwde rangeerder Hendrik Drost, van de H. IJ. S. M. te Amersfoort, begaf zich eergister avond even na zessen van zjjn kosthuis aan den Soes- terstraatweg naar den wachtpost bjj de electrische centrale en de machineloods op het stationterrein, doch is daar niet aangekomen. Te zeven uur zond men iemand naar zjjn huis om te informeeren waarom hjj niet op zjjn post was. Gisterochtend vonden van hun werk naar huis terugkeerende machinisten zjjn Ijjk met ingeslagen schedel op het voetpad, dat van zjjn huis naar zjjn post leidt. De zaak is in onderzoek. Het is nog niet uit te maken of moord dan wel zware mishandeling met doodeljjken afloop heeft plaats gehad. Er loopen geruchten, dat de verslagene als verrader bekend stond van diefstallen bjj de H. IJ. S. M. Nader meldt men In verband met den doodslag arriveerden gistermiddag uit Utrecht de officier van justitie met den rechter commissaris en den griffier. Deze drie heeren, vergezeld van den inspecteur van politie, den heer A. Palm, hebben op het terrein een zeer nauwkeurig onderzoek ingesteld opgravingen gedaan en wat kon dienen in beslag ge nomen, tot zelfs grassprietjes waaraan bloed zat. Het ljjk is naar het ljjkenhuis van het militair hos pitaal vervoerd, waar de artsen Kamerling en Groneman zich met het onderzoek bezighouden. Tot nu toe is niets bekend, zelfs geen vermoedens. Aanhouding gevraagd. Den 11 November is te 'e Gravenhage ontvreemd: 1 gieren geldkistje, ithcudende f250, bestaande uit een bankbiljet van f 40 vjjf van f 10 en de rest specie 1 rgkBpostspaarbankboekje ten name van O. J. Ipenburg, waarop een bedrag van ongeveer f 100 1 spaarbankboekje van het Nut van het Algemeen ten name als voren, waarop een bedrag van ruim f1500; 1 spaarbankboekje van het Nnt van hst Algemeen te Scheveningen ten name als voren, waarop een bedrag van ruim f 600 en eenige waardelooze papieren. Het ledige geldkistje werd in den morgen van 12 Nov. j.l. in de Waldorpstraat teruggevonden p de straat De commissaris van politie in de 2a afdeeling te 's Gra venhage en aanhouding van de onbekende daders en bericht. Oatslag, De burgemeester van Heemskerk, jhr, mr. H. Gevers, heeft eervol ontslag gevraagd. Sinds 5 Juni 1888 be kleedde hg het ambt. Nieuws uit Hoorn. Geen markttrein. Vroeger meldden we reeds, dat de Kamer van Koop handel tot de H. IJ. S. M. het verzoek heeft gericht een Zaterdagschen markttrein Alkmaar—Hoorn, ongeveer 9 nar in Hoorn aankomende, te laten loopen en dan daaraan te verbinden de uitgifte van goedkoope markttrein- kaarten. Da Kamer heeft thans bericht ont-azgen, dat, met het oog op de groote kosten en het te verwachten geringe vervoer, aan dit verioek niet kan worden voldaan. Benoemd, Benoemd tot volontair bg de politie alhier, de heer H. J. Visser. Predikbeurten, Zondag 18 Nov. Hervormde gemeente. Groote kerk10 uur, Ds. Post. Namiddags te 12.30, Godsdienstoefening voor jongelieden. Avond te 6 uren, Ds. van Doorn. Luthersche gemeente 10 uur, Ds. de Mejjere. Remonstrantsche gemeente10 uur, Ds. Terwogt. Doopsgezinde gemeente10 uur, Ds. Uiterdjjk. Gereformeerde gemeente10 uuren 5 uur, Ds; Zantinge. Vereeniging tot Evangelisatie: Voormiddag te 10 uur en 's avonds te 6 uur, R. R. Posthuma, Evangelist. Politie-nieuws. Verloren een belastingpenning 2e klasse, een zilveren heeren-remontoirhorloge, een portemonnaie met eenig geld, twee brillen in etui. Gevonden een nikkelen kachel sleutel, een zinken put deksel, een rood koralen collier met gouden slot. Op de voordracht voor de benoeming van een leeraar in het teekenen aan de Hoogere Burgerschool ea Middelbare meisjesschool te Dordrecht, komt voor de heer E. Temme alhier. Ds. ficher wei hora over „Brand" van Ibsen. Voor een zeer goed bezette zaal hield ds. N. I. C. Schermerhorn, predikant te Nieuwe Niedorp, voor de afdeeling Alkmaar e.o. van den Neder 1. Protestantenbond boven café Central zjjne lezing over het drama »Brand« van den Noorschen dichter Ibsen. Vóór de pauze gaf de spreker een zeer levendig overzicht van het drama, toegelicht door vele der treffendste momenten. Na de pauze gaf hjj eenige beschouwingen ten beste naar aanleiding ervan. Toen begon hjj te zeggen, dat hjj niet licht den indruk zou vergeten, dien de eerste lezing van dit stuk op hem gemaakt had, en hjj verklaarde, dat het in hem eene omkeering had bewerkt, wat be treft zjjne levensbeschouwing. Zjjne opvatting van roeping en plicht was er dieper door geworden, zijn blik op het leven ernstiger, zjjne geheele opvatting van het Christendom was er door gewjjzigd. Tegenover de veelszins platte opvatting van plichten roeping stelt hier Ibsen de prediking van den eisch van een goddeljjke taak den mentch opgelegd. In «Brand« spreekt het önvoorwaardeljjk plichtsbesef. Is het noodig, dat wjj zoo worden opgeschrikt Noodig er op te wjjzen dat de menschen geroepen worden tot net werken aan het groote Godswerk Noodig dat dit beeld van den religieusen mensch ons wordt voorgehouden En spreker zegtZeer beslist ja Er is in onzen tjjd een verslapping van religieeen kwjjning van geestdrift. Daarom is het te begrjjpen, waarom velen neerzien met minachting op hen, die nog ter kerke gaan. Men is te veel gaan neerliggen in een goedigen sluimer. En scherp wordt in het oog gebracht het verschil tusschen de oorspronkeljjke geestdrift en opofferingsgezindheid der eerste Christenen en de slap heid, het doode en duttende van het tegenwoordig Christendom. Deze maatschappij, die zich Christeljjk noemt geeft een treurigen aanblik er is geen broeder schap: zjj wordt wel beleden, maar tevens vertreden. Aan alle zjjden verrjjzeu de gebouwen gewjjd aan religie, en hoe verschillend in opvatting zjj zjjn die er prediken, zjj verkondigen er allen den broeder, den Christus. Het is hjj die gezegd heeft: »Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard,* en »Wie niet liefheeft heeft God niet gekend, want God is liefde. »De boodschap des heils van dien man wordt gepredikt. En tóch hoe ver is deze wereld van het rjjk van den Christus. Het Christendom wordt overal beleden; maar de samenleving is toch droevig, het is geen vereeniging van broeders. Weeldo en armoede staan schril tegenover elkaar. Allerlei verkeerde gebruiken en gewoonten heerschen. Scheiding is waar eenheid moet zjjn. Dit alles te zien geelt pjjn, we voelen, dat iets teers in ons getroffen wordt. Hoe is het mogeljjk, dat ia een Chrieteljjke maatschappij, waar het >Onze Vader* wordt gebeden, zooveel ellende, hoogmoed en heerschzucht is Omdat er de God van Einar wordt gediend en de ziel van Vogt de ziel des volk; is. Er zjjn zeker menschen in wie een groote liefde woont, menschen met een roeping. Maar over het algemeen zjjn reine geestdrift en het vuur van een heiligen wil verbannen. De religie is in plaats van een machtigen drang tot wjjding iets geworden dat staat naast het leven, een Zondagskleed, dat men aandoet, om eens mooi te wezen. Eén streven kenmerkt onze hedendaagsche maatschappij het is dat naar stoffeljjke welvaart. Alle standen trekken op naar het goudland, ze knielen met elkander neer voor bet gouden kalf. En als ze moe zjjn van bet dienen van den mammon, dan komen ze uitrusten in de kerk. Zoo weten ze treffend den dienst van God en den Mammon te vereenigen. Brand zegt bg de eerste ontmoeting met Einar, dat hg ten doodenmale gaat, om den god des volks, den ouden god te begraven. Er moet een einde komen aan het slap en dood geloof. Nog altjjd dient er geluisterd naar zulke woorden als: »Weest heilig, want ik ben heilig 1* >Weest gijlieden dan volmaakt geljjk uw vader in de hemelen volmaakt is IOok voor ons mag God geen goedig vadertje meer zjjn, doch een verterend vuur. 't Leven dezer generatie is een bespotting van het geloof en een miskenning van de Christus. Onze roeping is het, om te arbeiden aan de volbrenging van de beginselen die de Maatschappij nog altjjd Meet aan te hangen. Dit is de beteekenis van het drama »Brand.< En als wjj dan die figuur voor ons zien met zjjn valles of niets,* dat bjj in toepassing brengt eerst tegenover zjjne moeder, dan tegenover zgr kind en tenslotte ook tegenover zjjn vrouw, die Alles moet afgeven, wat haar nog herinnerde aan haar kind, dan gevoelen we iets van huivering over ons kornet. We zien in hem iets als een mammon. Maar toch zoo moest Ibsen hem teekenen als held van zjjn drama. En herinneren we ons ook niet dit woord van onzen held, Jezui: »Wie vader of moeder liefheeft boven mjj, is mjjns niet waardigi* Als ons klaar ge worden is, wat onze heilige plicht is, wat Gods wil is met ons, dan moeten we ook de kracht hebbtn, om 200 noodig te breken met menschen en dingen die ons lief zjjn. Brand is ons het beeld van den volkomen trouw aan het geweten en het is ons goed hem te zien in zjjn Uebermenschlichkeit*. Het is een duideljjke bespotting tü van een Christeljjke maatschappjj te spreken. We kannen, we moeten meer. Wil verwezenljjkt word-.n het ideaal, dat ons trekt, het koninkrjjk Gods, dau is er wjjding noodig, om aan het werk te gaan. We moeten hieibjj niet vergeten Jezus' woorden Het koninkrjjk Gods is binnen in nalle groei gaat van binnen uit. Wel spreken vele Christenen heel aandoenljjk over de zonde en de ellende van het menschdom. Maar wat ont breekt, dat is de smart over die zonde. Brand leert ons: dat we het leven niet moeteu nemen, zooals hst is, maar dat we het moeten mRken tot wat het moet zjjn. En daarbjj hebben we te bedenken, dat we geen kwaad in de wereld bestrijden mogen, tenzjj we datzelfde kwaad ook in ons zelf trachtes te overwinnen. Maar bjj al dit droeve is er toch één lichtpunt. Dit boek Brand is niet alleen geschreven, het wordt ook gelezen en met klimmende graagte gelezen. Een geslacht, dat Brand met graagte leest is nog niet verloren, daarin is nog een leven, dat verdient te worden aangewakkerd. En is er iets in ons van Brand, dan hebben we daaraan te gehoorzamen, ook al zal ons dat veel onaangenaamheden bezorgen Dit heeft Brand ons ook geleerd en het werd maar al te vaak vergeten bjj het Christendom behoort een kruis. Brand leert ons een geestelgke revolutie, hjj gooit omver wat is uitgeleefd en vergaan. Maar als wjj zóó willen zjjn en tegen het leugenachtige in het leven willen optreden, zullen wjj zwakken dan niet nog veel jammerljjker ondergaan dan Brand, de groote, de sterke Letten wjj, tot het antwoord op die vraag, op 't Blot van het drama. Als Brand reeds half bedolven onder sneeuw en jjs vraagt: of het ernstig willen genoeg is, klinkt als antwoord een stem »Hjj is de god der liefde 1* Laat ons in dat vertrouwen mede bouwen aan den tempel der menschheid. De voorzitter, de heei De Regt, bracht ten slotte een woord van dank aan den spreker. Theosofie. Gisterenavond hield Mevrouw Godefroy van Amsterdam op de bovenzaal van het gebouw de «Unie* haar aan gekondigde voordracht over «Reïncarnatie en Karma.* De vergadering, die uitging van de Nederlandsche afdeeling der Teosofische vereeniging werd geleid door den heerGrundlehner, die, ofschoon niet tot de vereeniging behoorend, gaarne deze taak op zich had genomen nu degene, die de vergadering presideeren zou, verhinderd was geworden. Mevrouw Godefroy behandelde in korte trekken (de theosofische leer is te moeiljjk dan dat ze in een enkele vergadering ook maar eenigermate grondig zou kunnen worden uiteengezet), de drie wetten, die volgens deze leer door den grooteu Wereldwil, wiens machtigen greep wjj allen gevoelen, zjjn gegeven, volgens welke de ont wikkeling der ziel haar einddoel zal kunnen bereiken, en die dan ook min of meer de grondslagen vormen voor de theosofie. Die wetten zjjn: de wet der reïncarnatie of weder geboorte, die van het karma of de wet van oorzaak en gevolg en van het darma of die van de innerlijke ont wikkeling. De kennis dier wetten geeft den mensch de kracht en macht zjjn zieleleven zoo te ontwikkelen, totdat hjj God geljjk woidt en als Heiland weer op de aarde zal kunnen verschijnen. De spreekster toonde in de eerste plaats aan, hoe de leer der reïncarnatie een noodzakeljjke aanvulling is voor de evolutieleer van Darwin, zoowel als van de erfeljjkheidsleer van Weissman, die in den laatsten tjjd meer op den voorgrond treedt. Noch de hoofdstelling van Darwinsleer, dat de eigen schappen der ouders worden voortgeplant op de kinderen, noch de theorie van den strjjd om het bestaan, geven verklaring van de ontwikkeling van het zieleleven. De mensch stjjgt juist hooger door de schoone deugd der zelfopoffering, niet door den strjjd om het bestaan en hoe zou men die deugd van zelfopoffering als resultaat van een geheel menschenleven voortplanten, hoe zal die bljjven voortleven, waar zjj die de wet der zelfopoffering volgen, sterven Juist door den strjjd om het bestaan zullen de heb- zuchtigen bljjven leven. Waar deze beide stellingen dus geen antwoord geven, daar geeft de leer der reïn- carnaten dat. Bjj het breken van den vorm (het lichaam) bljjft de ziel voorleven, daardoor alleen is de ontwikkeling van het goddeljjk karakter enzer ziel mogeljjk. Ook de stellingen van Weissman le. die van het vooitbestaan van het stoffel jjk leven en 2e. die van het niet overgaan der verstandeljjke en redelijke eigenschap pen op ae nakomelingsschap tenzjj deze eigenschappen in den vorm zjjn vast geweven, eischen dat aangenomen wordt een voortbestaan van het geestelijk leven. Dit spreekt duideljjk uit het feit, dat een genie, waardoor aangewezen wordt het hoogste punt, waartoe de ziel in een zekere phase kan komen zich niet voortplant de nakomelingschap van een genie is meestal niet mee.i dan middelmatig ontwikkeld. Volgens de leer der naturalisten zou de ontwikkeling van het lichaam tevens de ontwikkeling der ziel ten gevolge moeten hebben. Dat die stelling niet opgaat, werd door spr. met een enkel weord aangetoond waarna zjj besloot, dat alleen het aannemen van een tweevoudigen ontwikkelingsgang, een van het lichaam en daarnaast een van de ziel alleen bevrediging kan schenken, daardoor alleen zal het mogeljjk zjjn, dat de kiem van het goddeljjke in eiken mensch zich ontwikkelt. Dat de leer der reïncarnaten zich ook aanpast aan de wetenschap werd o. a. aangetoond uit het feit, dat het kind ter wereld komt met eigenschappen, die zich bjj de opgroeiing openbaren. Zoo vult dus de theosofie aan de gapingen in de ontwikkelingsleer der wetenschap. Na een kleine pauze werden nog behandeld de leer van het karma en het darma die nauw met elkaar verbonden zjjn. Het darma, den mensch opgelegd, geeft aan het stand punt der ontwikkeling dat wjj hebben bereikt, en wjjst den weg, dien wjj hebben te volgen, om een volgend standpunt te bereiken. Daarbjj onderscheidt men vier trappen, die overeenkomen met de vier kasten bjj de oude Hindoes, n.l. die der producenten, die der koop lieden, die der krjjgslieden en die der leeraren (Brah manen). De laagste kaste wordt gevormd door de menschen met de minst ontwikkelde zielen, de hoogste, die der leeraren, door de hoogst ontwikkelde zielen. Deze indeeling is, zei spr., een voorwaarde voor een goed geordende maatschappjj. In onzen tjjd is echter die indeeling geheel ontaard en berust de klasseverdeeling niet meer op het verschil in innerljjke ontwikkeling: De oorzaak daarvan ligt hierin, dat de menschen in hun aardsche leven, waardoor zjj later in een andere kaste konden overgaan, niet hun plicht deden. Dat is de oorzaak van den tegenwoordigen toestand, die door geen klassenstrjjd is te verbeteren, maar alleen daardoor, dat elk zjjn plicht doet in de klasse, waarin hjj krach tens de ontwikkeling van zjjn ziel, zjjn karma, is ge plaatst. Op de rede van Mevr. Godefroy volgde een min of meer geanimeerde bespreking van enkele vragen, door de aanwezigen gesteld. Daarna werd de vergadering, die zeer matig was be zocht, door den voorzitter met een woord van dank gesloten. Bei lezing. Woensdag 21 November a.s. zal 's avonds om half negen in »de Unie* een vergadering worden gehouden door de afdeeling Alkmaar van den Nationalen bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland. De heer H. Sellemars. zal het onderwerp »De Studie van de Handels- en Kantoorbedienden* inleiden. Ben verzoek. Een onzer lezers vraagt ons langs dezen weg het ver zoek tot de kerkvoogden der Ned. Herv. kerk te mogen richten om de zonnewijzer tegen den Zuid-munr der groote St. Laurens- en Mattheuskerk te laten opknappen, 't Is eene kwestie van wat verf en wat verguldsel. Nu is de toestand van dien vroeger zeker prachtigen zonnewjjzei- allerdroevigst, de kerk wordt er door ontsierd zoo schrjjft bjj. Wordt hjj in orde gemaakt, dan kan men tegelgk aflezen van den toren den middelbaren tjjd en van den zonnewjjzer den waren tjjd. TeoneelvereenlglBg „Talmt". Door de Tooneelvereeniging »Talma» alhier zal op den 2en Kerstdag, 26 December a.s., in het gebouw >Di)igenlia> worden opgevoerd: «Boven de Golven», van Georg Engel, vertaald door J. M. Schellekens. Oplichter;). Zooals men zich herinneren zal, kwam eenigen tjjd geleden in ons blad een advertentie voor van een banketbakker, waarin een meisje' werd verzocht ver schillende dingen terug te brengen, die zjj daar gehaald had. Men bleek met oplichterij te doen te hebben. Bij verschillende banketbakkers en fruitverkoopers heeft ditzelfde meisje boodschappen gedaan. Zij bestelde dan voor de eene of andere familie in de stad iets en zeide ook wat mede te zullen nemen. Zoo heert zij achter eenvolgen doozen bonbons, chocolade, taartjes, druiven etc. medegenomen. Werd 't geen ze besteld had bij de familie, die zij opgegeven had, bezorgd, dan bleek, dat deze er niets vnn wist. Toen zij na eenige dagen geleden weer bij een banketbakker verschillende lek kernijen bestelde, vertrouwde men het niet al te zeer en onderzocht het zaakje eens. 't Bleek dan ook, dat de familie, die zij opgegeven had, niets besteld had. De politie heeft onderzoek gedaan en gisteren is meisje, dat 15 jaar oud is, aangehouden. Bij haar thuis werden de leege doozen, enz. gevonden. Zjj vertelde 't lekkers weggegeven te hebben, dooh niet meer te weten aan wie. De zaak is in handen van de justitie Predikbeurten. Zondag 18 November. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Verwaal. Avond 6 uren, Ds. Vinke. Cateoh. Zond. 12. Kapel, 10 uren, Ds. van Leeuwen. Namiddag(2 uur), Ds. Guldanarm. Bediening van den H. Doop. Woensdagavond, 7'/» uur, Ds. Vinke. Evang. Lnth. Kerk, lO'/n uur, de heer J. H. 0. Kater, Theol. Gand. Doopsgezinde Kerk, 101/, uur, Ds. Glasz; Rem.-Geref. Kerk 10uur, de heer J. C. Wannée, Proponent te Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2