Voor de SI. Nicolaas doel men zijne inkoopen in PRENTEN en LEESBOEKEN Notaris M. Gouverne Demi-saisons, Pardessus, Regenjassen, Rijjassen en Jekkers, cd Cloppenburg's literal- en liièitlding. Aanbesteding. MAGAZIJN van JANSEN SMIT Speelgoederen, Lees- en Prentenboeken, JANSEN SMIT. YEILIGHE1DSLANTAARN Geldbelegging TELEFOON Een nette Tuinmanswoning POSITIE. SCHEIMARKT z I ~B U R gTrlTjk e stand» G-roote voorraad. Ruime keuze. bij R. ZOMERDIJK, Verdronkenoord. Daar is het goedkoopste adres. gy Naar het bekende en meest gesorteerde Ansichtkaartenmagazyn, Verdronkenoord 33. ADVERTENTIE N. te ALKMAAR de Boerenplaats, Wederom ontvangen nieuwe zendingen: Elegant en goedkoop. Eenig adres van HOF B 25, ALKMAAK. HEDENT GEOPEND: Mient, tegenov. deEangestraat het meest gesorteerd in Portemonnaies, Pijpen, Albums, Pelucke-goed, Nikkelgoed, Para- pluies, Kammen, Kinderwagens, Stoommachines en Tooverlan- taarns, Spoorwagens op rails, Kinderspelen enz. enz. ten zeerste aan te bevelen. Verkrijgbaar bij K. BOS, Nieuwe Op besten stand een Winkel huis te koop. Koopsom f 4500. zeichiN aanslui tingen. LÊZIlVGr, ROLPENS, HOOFDKAAS, Bloedworst en Rookworst, by c. h. NOOME, PURMEREND, Maandag, 19 November a.s. VERPLAATST, r\Metiusgraclit 19. LAATSTE BERICHTEN. BEUR8BERICHTEN 771 MARKTBERICHTEN. De bekende Boon's, Jacobs' en Roelants' Scheurkalenders 1907 Ook verkrijgbaar een heele mooie Scheurkalender voor 127» ct. Voor H.H. wederverkoopers het beste adres. 77s twee perceelen SLOOT WERK, in genoemden polder, SINT KTICOLAAS Grossierderjj St. ANNASTRAAT. Detail-zaak PASSAGE ZAADMARKT. FNIDSEN. Ter voorkoming van BRANDGEVAAR is de beroemde Deze Lantaarn kan bij omvallen geen brand veroorzaken, daar zij dan van zelf uitgaat. te huur of te koop aangeboden. WA^tR ■x C. König Ebhardt 77. Hoofdagent Voor dam, voor Alkmaar en Omstreken o— Alkmaar. TELEF. INTERCOMM, No. 3. TH. van der HLEI. Horloges - Pendules LUCHTFILTERS, onfeilbaar geneesmiddel voor kalfziekte, f 5,— en f 3,— per stuk. MAAGSONDES, onmiddellijk helpend middel voor windpens of trommelzuchta f 2,25 per stuk. LAMERS INDEMANS, 's Bosch. Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland. Woensdag 21 November 1906, des avonds 8'a uur precies, in de bovenzaal van „De Unie", aan de Koorstraat. Inleider de Heer H. SELLEMANS. Onderwerp„De stadie van den liandels- en Kantoorbediende". De Coöperatieve Vereeniging: Sociëteit tot bevordering van Handel en Industrie, gevestigd Wijnstraat 106 Rotterdam, ten doel hebbende het verstrekken van Bedrijfs kapitaal aan hare Leden, vraagt voor hare op te richten Provinciale Bijkantoren solide BEHEERDERS. Sollicitatiën, uitsluitend schriftelijk, onder opgave van referentiën etc. te zenden aan het Kantoor Wijnstraat 106, Rotterdam. Van af heden verkrijgbaar: Locaalboot „Z IJ P E". Gereform. Kerk, 10 uur. Ds. Weohgelaer. Bediening tan het H. Avondmaal. 6 uur, Ds. Wecbgelaer. Dank- Gbrf Ger. Gem. Gebouw »Reboboth»Koningsweg 10 onr on 6 unr, Godsdienstoefening. Dinsdagavond t /2 nar, Ds. t. d. Vecht, Chr. Geref. Pred. te Haarlem. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustjjns'etg, 10 uui en 's avonds 5 uur Godsdienstoefening. Hert. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Poo'. Hert. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Natzjjl. Avond maalbediening. Hort. Gem. to Stompetoren, uur, Wornoi. CORRESPONDENTIE. Een belast, bet. burger. Uw ingezonden stuk wordt geplaatst, zoodra de plaatsruimte dit toelaat. Het b eet liggen omdat dit tot nu toe niet het geval was. Uitslag veiling. gehouden op Donderdag 8 November 1906, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. H. DE LANG L, van de volgende perceelen te Alkmaar 1. Huis en erf aan het Scharloo, groot 1 a. 7 l-a- Str. F. J. Quax Gemjjnd door D. Pesser op f HO. <2. Huis en erf aan het Scharloo, groot 1 a. 6 c.a. Str. K. Koster Jbz. •**».- Gemjjnd door T. J. Water q.q. op f 20.— 3. Huis en ert aan het Scharloo, groot pl.m. 97 c.a. Str. K. Koster Jbz. >030.— Niet verhoogd. 4. Stalling, koetshuis met twee bovenwoningen en erf, groot pl.m. 3 aren Str D. de Raat 6510.- Gemijnd door C. Koopman op f 300. Niet toegewezen. 5. Winkelhuis en erf aan de Voormeer, groot 1 a. 10 c.a. Str. D. Kistemaker -Ola. 6. Woonhuis en ert aan het Luttik Oudorp, groot 83 c.a. Str. D. Kistemaker 2925.— Perceel 5 en 6 niet gemijnd en niet toegewezen. Het Paataerscblp Kortenaer. 's GRAVEN HAGE, 17 November. Het PantserEch p Kortenaer, waaromtrent geruohten gingen dat het naar Venezuela werd gezonden, is te Martinique om te worden gedokt. J. F. van Bossuna. t 's GRAVENHAGE, 17 November. Heden is overleden, in den ouderdom van 72 jaar, de gepensionneerde Schout- bjj-Nacht J. P. van Rossum. Me begrafenis van den gezant Taglnl. •b GRAVENHAGE, 17 November. De gezant Tugim wordt Dinsdagochtend op het R. K. kerhof ter aarde besteld. De troepen van het garnizoen gaan de lykkoets vooraf en worden gevolgd door 30 ijjtuigen waarin vertegenwoordigers der Vorstelijke Familie, onze Ministers, Corps diplomatique enz. AMSTERDAM. U«rt N. W. gehuld, dito Nederland dito, dito, Oblif OostenrijkObl. im pep. ft. 1000 Febr.-Aug. dito, dito April-Oct.. dito, Kronen 2000 bel.vrfle(Kronenr.)Mei-Nov. dito, dito 1000 bel.vri|e(Kronenr.) Jzn.-Juli Portugal le eer. S°/0 B 10-100.... pOf, i. J$ 8 S I I 4 4 S ditoT Se i(L Amert. Sehuld freaee 500 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 19065 dito, Iwang, Dombr. Obllg4$ dito, Binnenlandiebt 189s.4 dito, 1880 geeone. Z. B. 185-81518 Mei-Nov. 4 dito, 18891 Se eer. 1 Ja* 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1889/1890 Hope en Co4 dito, 1894, Donete-Spoorw4 dito, 1867/89 B 80-100 Mei-Mor.J 4 8 4 8 4 4 4 i 8 4 118/685 685... dito', Groot» 8pw. Oblig. 1881. dito, dito, G, S. 500 1898. dito, Trense. 8pw. Obllgi Z. B. dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. dito, 1889 9... .3. dito, i* goud 1884, 18 Jan. 18 Juli..... Bpanie, Ohl. Buit. Perpetr e*le.....f.-.. Turkije, Beeep. geun f. sehuld fres. 500-8500 ggnti, Obl. leeeing 1876. Mtxieo, Ohl. Bi**. 8eh. eflosb. oblig dito dito 1899 N. V. Noord-Hoil. Grond-Orediet. Pandbr.. N. W. A Pae. Mvp. Pdhr....7...i Nederland, Guit. Maataeb. d. Vorstel. Aa*d. dito, Koloniale Bank Aandeele*. dito, Med. Ind. Handelsb. Aand dito, Bon. Med Mij. t. sipl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumetre-Pelsmbeng A. dito, Aend. Med. Ind.Expl.Mij. Amerika America Car. foundrij Cert. v. Aand. Inter. Mero. Marine pref. aand United States Btee. orp. Par*. Peruvian Corporation Gert v. Aend.., m v. Pref. Aend. Nederland,Expl. St. Spw. Aend*. dito, Ned. Cantr. 8poorw. Aend. f 850 dito, N.-Brab. BoxteLW. Aend. 1875/80 gaat. Italië, Spoorwegleening 1887/89Ifï 8 dito, Zuid-Itel. 8poorweg-ObL.8 Polen, Were.-Wcanen Aendsel Rusland,Wladik. 1886 h Z.B. 685 Oblig.... 4 Amerika, Atehiso* Topeke Cert. v. Aend... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rook Island eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito Deav. Rio Greeds Cerl. gew. Aend.... dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeelen dito, Ulinoie Cert. v. Aend dito, Keniae City South. Railw. Aand... dito, Min. Kans. Taxa* Oer v. Aand.. dito, dito, le Hyp...9..t 4 Norfolk A Western Cert. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito South. Peoifte. gew. Aendi. dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pee. Hoofd. C. v. Ai dito Wabash Ct. v. pref. Aend Nederland Stad Amsterdam f 100....'..... 2 Hongarije Theiss Loten4 Oostenrijk, Staatsl. 1860.5 dito, dito 1864 Rusland Staatalaening 1864 Loten6 dito dito 1866. Dito5 Terkfe Spoorwegleening Is ov. 17 Nov 76$ 76 S 901$ 91 92 92$ 100$ 100$ 99A 99$ 92$ 99A 66$ 82$ 66$ 82$ 84 73$ 73$ 72$ 73$ 72$ 72$ 67-6 73 73t$ 48$ 209 96$ 97$ 128 713 710 75 44$ 44H 28$ 29$ 47$ 48$ 15 15$ 48$ 48 HO 33$ 92$ 92 127 66$ 79$ 102$ 103$ 100$ 100$ 30$ 30 A 40$ 41$ 44 44$ 28$ 28$ 37 37$ 94$ 95$ 100$ 100 rè 95 I 95$ 34$ 1 34$ 183$ 186$ 1106 370 274 Markt vast; Hookh, 17 Nov. Tarwe f 6.— a 7.75, rogge f a gerst f 4.50 a 5.25, haver f 3.50 a 4.—, witte Erwten f a groene dito f 10.50 a 13.grauwe f 14.a 17.—, vale 1 11.— a 16.50, bruine boonen f 9.50 a 11.karweizaad f 16.75 a mosterzaad f 20. 6 paarden f 90 a 150, —0 koeien f 0 a 0, 11 schapen f 20 a 24, 0 lammeren f a 3 kalveren f 11,— a 19.varkeus f a,0 zeugen f 0.0, 112 biggen f 8.— a 13.50, 0 kippen f a kip eieren f 7.a f 7.50, per 100. 0 E*ndeieren 1575 kop boter 70 a 72$ ct. per kop. Alkmaar. ONDERTROUWD 15 Nov. Arend Hendrik Meinderts en Antje Mollevanger. Isaak Tascb, wednr. van Grietjs Aogutk, alhier, en Roosje Schaap, wed. van Elkan Vorst, te Amsterdam. 16 Jacob Prins, alh.er, en Cornelia Soboenmakor te Zuid-Schar wonde. GEBOREN 16 Nov. Jantje Ada, d. van Pieter Martens en Tijjntje van der Wonde. Anna, d. van Gerrit Groot en Grietje Schoen. Guurtje Johanna, d. van Johannes Zwerver en Clasina Oly OVERLEDEN 16 Nov. Theodorus Htnrions Johannes Cocx, 73 j. voor slechts Ml cents. Alkmaar, 17 Nov. Aangevoerd 5 Paarden f 100 a 130 10 Koeien en Ossen f 160 a 300, 23 Nuchtere Kalveren f 14 a 2840 Magere Schapen f 16 a 28, 45 magere varkens f 15 a 18, 287 Biggen, 10 w., f 8 a 11,— 19 11.— aanvoer l a iu, toi JJ Kgeu, 1U w., I O a ii,— Bokken en geiten f 3 a 8,boter hoogste prjjs f 0, middelste f 0.75, laagste 0.70 per ned. pond, aan 3817 kop, eieren f 7.a 8.— per 100. Bovinkarspbl, 16 Nov. Groentenveiling. Heden werd besteed voor Aardappelen (blauwe) f 1.60 a f 1,70 per H.L., Bloemkool (Te soort) f8,a 10,—idem (2a soort f 3,75 a f 5 per 100. Aanvoer 28i40 atuksi Roode kool f 2,50 a 3,50, Geele kool f 2.75 a 4,50 Witte kool f 3,50 a 4,25 per 100. Aanvoer sinks. Uien f 1,a 1,20 p. 50 K.G., Bleten 1 2,50 tl 4.per 1COO, Slaboonen f 1,40 a f 1,60 p. 15 K,G. Getrouwd REINDERT BALLAST en MARIA CLASINA HILLEGONDA CRLFELD, die namen8 wederzjjdsche familie hunnen dank betuigen Toor de talrjjke bewijzen va* belangstelling, aan hen betoond vóór en bjj de voltrekking van hun huweljjk. Alkmaar 17 Nov. 1906. G e b o r e n t Doohter van AN M K Alkmaar 16 Nov. G. GROOT. G. GROOT—Schobn. 1906. Na een smartelijk en geduldig lijden, meermalen ge sterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden overleed onze Geliefde Zoon en Broeder, GHBABMII8 JOHANNB8 WEI8BL1MCI, in den oud»rJom van bjjna 21 jaar. Uit allernaam, Alkmaar, 15 Nov. 1906. C. G. WESSELING. zal verkoopen op IluniUg ÏO December 1006 bij opbod en op Maaadag lt lleceatber d. a. v, bij afslag, telkenmale des voormiddags 10 uren, te Alk maar aan het Ritsevoort in de UitBpanning »HET GULDEN VLIES", zgnde de nieuwe Huismanswoning met Schuur en Erf te HE1LOO en diverse perceelen Weiland en Bosch aldaar, waaronder enkele perceelen bijzonder gesobikt voor de Bloembollen cultuur, liggende aan den Oos- teiweg, dsn Straatweg onder Heiloo, de Oostertocht en het Bofoh aan den Hoogenweg, samen groot 22.47.70 hectaren. De landeigen zjjn te aanvaarden nu betaling der koop penningen en de gebouwen en erf met 1 Mei 1907. Tot dien tfc'd is een en ander in huur bjj Mej. de Wed. L. van Veen. J. H. L KUHL. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder HUGH I1UGOWAABD zullen op Woeasdag 28 November 1906, des namiddags 2 uur, in bet café tde Tijdaan den Laan weg te Heerhugowaard, bjj in- sohrjjving presenteeren aan te besteden: waarvan vanaf heden bestekken verkrijgbaar zgn bjj den Polderbaas op franco aanvrage legen betaling van 10 cent per exemplaar. Djjkgraaf en Heemraden voornoemd, M. KALIS, Djjkgraaf. 7 P. WONDER Az., Secretaris, rs| met bet oog op Uec verloskundige. jffl ab| ff Brieven Bureau van deze Courant. Lett. V 25. met gced onderhouden TIJ15DER1J, zeer geschikt voor aardbeien-, bollen- en aspergeteelt, staande en ge legen in de gemeente HfülljOOwordt Br. fr. bureau dezer courant onder lett. R 25. c C0 O 3 XI Q. el u u O JZ O E o u x: V TTf oritehond# Marken ale Wasserzelohen enthllt dee Papier derjenigen (wie HauptbOoher, 6eschaftsbiicher n»1.-*"* Kaaeabüchar uew.) aue der Pabrik von LONDON -c-^3 HANNOVER wien an deren Haltbarkell hohe Aneprüche zu stellen eind. Oie Fabrik leietel damit Gewfthr, dass das Papier surrogetfrei iet, our aus reinen Hadem besteht und Jnfolgedessen von hervorragender Haltbarkeit und Güte let. Xmadmmrkt. 235. BELONJE, J. L. G, Wilhelminalaan. 231. PRINS, Mr. A., Advooaat en Proc., Park. 230.* WINKEL, J. en L., Nieuwl. Singel E 2c. Veruleuwde aauslultlmgen. BESTELDIENST POT, Kantoor, boek Houttil- Paardensteeg. SLUIS, J. VAN DER, Schoorsteenveger, Baai sloot. Bovendien aedert de gids vsn Sopt. 1.1. 232. Centraal Aphotheek en Drogisterjj, J. MEIJER, Mient 9. HAASBROEK, D., fitter v. d. Alkm. Water leiding, Ged. N. Sloot. H1LDERING, A., naaimachine- en rjjwielhandel, ROVER, J. DE, Vleeechhouwerjj, Laat. TIL, G. VAN, gasornamenten, aanleg alle lei dingen, Hoogstraat. VROOM en DREESMAN, Manufacturen, Houttil. abonré's worden dringend verzocht deze opgaaf 200.* 111. 236. 237. 102. 128*. De in hunne gidsen te willen plakken of over te nemen. -o S co s ft =r T3 12. ft *i ft KOOLTUIN, ALKMJULB Grootste keuze enz. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. Verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing bg Iw Afdeellng ALKHAAM. op Alle Handels- en Kantoorbedienden worden uitge- noodigd deze lezing bij te wonen. Introductie-bevjjzen worden verstrekt door de leden en door A. W. VAN DER HOEK, Dubbele Buurt 9. VLHCIICHUOUWBK en fiPHUILAUiin, Heerenstmat Alknaar, tiew|jzigde dienst Vertr v. 't ZAND-ALKMAAIt 's nachts. 1.30. ALKMAAU-PURMEREND smorg. 4.30. Terug v PURMEREND-ALKMAAR 's oamid. 12.30. ALKMAAR-'t ZAND 2.45. »HBB. KUB B9HLGA. het kantoor der fa Uelir. HHIJKR van Houttil hoek Langestraat, naar d" iaiv et v Aanbevelend, JAO. G. MEIJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3