D. A. WISSELINK, SCHOUTEN's eeD IIWiükelhuisj pakhuis eu erf, ffl I E L E C Bazar „De Transvaler" Winkelhuis te buur GERARD WORM, ongev. 10000 pood best paardenhooi. St. Nicolaas ételage nieuwe Hors d'oenvre-artikeleD. vertrouwbare merken COMESTIBLES Gemeubileerde Zit- en Slaapkamer. BERGEN. Firma Joh. F. MORRA. H. W. M. RIJKS, Algemeene Maatschappij van Levensverzehering en Lijfrente Landbouwcrediet Fransche COGNAC'S. Borstplaat. Ontvangen bij I. MANHEIM, f 4000. Een Gasornament, M. A. ERK AMP, Fnidsen. Een nette Jongen Aangeboden Firma J. SCHOUTEN Co., TE KOOP of TE HUUR tv, Goud- en Zilversmeden en Graveurs, in Nikkelen, Verzilverde en Koperen Huishoudelijke en Luxe ArtikelenKristal en Lederwaren HDIGBROUWERSTEEG, HOEK LAAT. I Voor galanteriën en vooral Speelgoederen is het beste en meest gesorteerde adres Houttil 11B, Alkmaar. A. HILDERING, Hekelstraat 13 Alkmaar, JOHN's patent trekkende Schoorsteenen. M. BE WILD. Voorradig vele Nouveauté's voor de a.s. SINT-NICÖLAAS. Regulateurs (85 cM. lang) f 9,95 2 jaar (100 f 0,90 14 dag. gaand garantie. Firma Wed. G. M PEDROLI, Langestraat R 104, Alkmaar. voor ST.-NI€0LAAS-CADEAUX is ontegenzeggelijk het ENGELSCH HEEREN-MODEMAGAZIJN Alkmaar, Voor dam C 13. Wijnhandel. Grootste Verkoop J*® Ondergeteekende bericht, met Grabbelmand A. BURGER. O TERBANKET. OTERSPEOULAAS. Dagelijksch versch. J. BSOECKER, Langestraat 20. Telefoon 169. H. W. M. RIJKS. J. de Lange Corns. Johs. Zn., H. W. M. RIJKS, Brokken Speculaas 40 ct. per pond, Boter Speculaas 50 ct. Vanille Wafeltjes 14 ct. per ons, Ainsterdamsch Roggebrood, Weet U wat ik graag zou wenschen een Fototoestel, A een Gramophone, III een Phonograaf, een Stereoscoop \j J. met fijne platen, Schouwburg „DILIGENTIA." Zondag 18 UT ov. 1906. Prima droog Turfstrooisel Extra fijn Turfmeel Alkmaar, Houttil 54. Verleent Handelscredieten op overeen te komen voorwaarden. Opent Bekening- Conrant Neemt gelden in deposito. Discon teert Handelspapier. Verhuurt Safe-loketten. onder voortdurende Scheikundige controle is alleen verkrijgbaar in verpakte maathoudende flesschen. ALKMAAR. es 'a ra ra 6 - Alleenverkoop voor Alkmaar en Omstreken van artikelen hebben de eer de ontvangst te berichten van de nieuwste modellen en noodigen beleefd tot een bezoek nit aan hnn Magazijn Speelgoederen vóór de St. Nicolaas gekocht, knnnen des- verlangd na de St. Nicolaas, mits tegen Speelgoederen geruild worden. Wormerveer en Purmerend. XP Het eenige afdoende middel tegen NIET op prima stand te HAARLEM, geriefelijke winkel met ruime frissche woning. HOUTTIL 24, ALKMAAR. Eene mooie collectie Heereu-Dassen Handschoenen Cachenez Gekleurde OverhemdenGekleurde Fronts, ManchettenPochets, Portemonnaies, Wandelstokken, Parapluies, Front- en Manchetknoopeii. bpoi 1 petten.Aanbevelend. Mooie Schoorsteengarnituren f5,25 met garantie. Barometers, eerste kwaliteit, grootste keuze. Zilveren Heeren Horloges met garantie van af f 4,80 Goud- en Zilverwerkenziet prijzen in de Etalages. EIGEN WERKPLAATSEN. DEPOSITO RENTE 3» 2 ©|0 Verdronkenoord 62-63. Achter de Visehmarkt, Alkmaar. M. H. -j Koorstraat 25 en 26. Telef. no. 207. aan zijne geachte Cliëntelen, dat de gereed is. Achtend Kassier en Commissionnair in Effecten, Uitsluitend 1ste steeds voorhanden bij Vanaf beden verkrijgbaar: 42 Laat, over de Kapelkerk. LEGER DES HEILSL Gevraagd, als le Hypotheek, op uitmuntende landerijen. TE HUUR GEVRAAGD voor de maanden Juni, Juli, Aug en Sept. '07, eên flink huis of villa. Variété- en Operettegezelschap „EXCELSIOR* „IINT DE K.LEM" Entrée le rang 50 ct. 2e rang 30 ct. NA AFKOOP BAL. Aanvang 8 nur. H andelaars HULPMESTSTOFFEN. LEVEREN zeer concurrenten prijs. Voor de levering van DINERS, SOUPERS, en het aannemen van gelieele PARTIJEN, met of zonder servies enz., als ook dagelijksche Diners aan hnis, beveelt zich beleefd aan Kok en Banketbakker. op tea der beste standen van Alkaiaar waarin sinds jaren gevestigd is een Tabak- ea Slnarea- liaadel. Br. fr. lett. S 25, Bureau van dit blad. (TRvpstiirS f. A MRTt!17 Tl A M Tlv *ia ffevestig-d te AMSTERDAM, Damrak 74 •eed^ekenrd bij Koninklijk Beslnit ran 1 November 1880, Ho. 38. c* DIKBOTElrEISM: fc. 1L J. T. SCHKVICHAVEiS, E. ff. SCOTT en J. F. L. BLUKKSBERfl. li Seorptans der Directie: Hr. J. f. SCUKVICHAEH Volteekend V aataehappaltjk Ka pit aai Verankerd Kapitaal Veraekerde Rente 1.000.000.— lS0.3O4J4V.r7, 204i.7va.6a Ontvangeten In 1006 Kftftjwi Jwonren op SI December 1905 JL'.'.'"44.121.W606 Tot 31 December 1906 aan reraekerden betaald VSJSgJltsiso 20 30 30 40 46 50 JA1BL1JKSCH K premie roor 1000.- ■a 20 Jmi na 16 18 64 f 41 37 42 27 - 24 - 43 IA 28 97 44 81 34 *6 83 43 03 50 36 of dadelijk bij niirtijlw ■tt to M 60 ra 64 M 78 46 S3 19 83 «J BO 60 60 66 70 Dadelijk In traande (LI jaarlljkaeha lijfrente nor 100 (teatort kapitaal. nor aunnes. t 6 87 09 98 6 54 T 79 7 14 O 8 88 8 io 87 28 1» 40 O 11 11 Agept voor Alktaar en omBlreken de heer H. J. HAASBROEK, Lnttik-Ondorp 61. H. BOSSERT en ZOOIÏ St. Nicolaas. Aanbevelend, JA! JA! Daar gaat ie weer ooor i 32.AO bet allernieuwste model HAND-NAAIMACHINE met rond kokertje, splinternieuw, met 8 jaar garantie en gratis onderricht, wordt gegeven door een vakkundige. Ook op 50 oent per week bjj Speciale inrichting zoor reporatie. Eigen werkplaite. Telefoon No. S 3d. r> Vai1 VERKRIJGBAAR BIJ N.V. HOLLANDSCH IJZERMAGAZIJN v/h. LAAT A 61, ALHIAAR. Br. fr. onder No. 2530 aan het Adv. Bar. van H. N. Mal, Kruisstraat 25, Haarlem. V) IOOUDHOLLANU2GH Hoorn, 's Graveahage, Delft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99, Lelden, Kort Rapenburg hoek Breestraat, KapitaalT wee aalllloen «uliea, waarvan geplaatst en volgestort f 1.000.000.— De VENNOOTSCHAP verleent Credteten, neemt gelden In déposlto, belast zich met den urn- ea verkoop van effecten en coupons, sluit belee- nlngea en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het Kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1906. Loopende Oredieten f 3.981.V8A.02i Deposito'sl OO».741.72 Reserve162.A4A.ir Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. P. M 0 E N 8, Vice-President-Commissaris. Directeur. Te bevragen bnrean dezer conrant. - 1 AA 1.80 - 2 OA 2.AO - 2.AA - 3.OA - 4 SO p. PI. p. L. In fl|ne - l.SO 1 AO Traaft volledige prijscourant. belast zich met het koopen en verkoopen van effecten, inwisselen van coupons, incasseeren van wissels op het binnen- en bnitenland, bezorgen van levensver zekeringen en lUfrente-contractea, neemt gelden k deposito enz. Kantoor PAItOOBITfiHG. Zondags versch brood. Beleefd aaabevelend. O, 't ls Wonderbaar! Hen teleurstelling zal wordea vergoed. Adjudant en Mevrouw MASTE zullen er zijn. Op- drachtsdienst van een kind aan God in het Leger des Heils. Niemand verzuime te komen. Br. fr. lett. D, aan TRAPMAN <fc Co., boekhandel. Scbagen. VAN lcaa geplaatst worden b|J Kaa<], Kooltuin 2, Alkmaar. Brieven lett. T 25 bureau van dit blad. Opgaaf van huur, ligging enz. onder letter U 25 bureau van dit blad. te geven door het uit AMSTERDAM. Directie: DB COCK cn böllLHB, met medewerking van den Heer en Mevr. KifHLER en DDO DE COCK, verwacht het Kluchtspel! of zonderling wachtwoord IN voor de stallen. voor broeibakken enz., tegen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4