No. 271 Honderd en ach Isle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. 190ft. ZATERDAG 17 NOVEMBER' RERLIJNSCIIE BRIEVEN. FEUILLETON. Van Molly Randolph aan haar vader. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80 franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h, HERMs. COSTER ZOON Voordara O Q {Particuliere Correspondentie Berlijn, 15 November. De Duitsche vlootvereeniging gaat het als zoovele vereenigingeD, ze zou zeer gaarne over een grootere kas beschikken, dan wel het geval is. Nu is ze zeer ingenieus in het bedenken van middelen om aan het noodige geld te komen. Daartoe behooren de kijkautomaten. In de metropoltheater-passage, in het Anhalterstation en elders kan men voor 10 pfenningen de terugkeer uit China van het stoom schip „Keurvorst Prederik Willem", of wel het van stapalloopen van de „Kroonprins" zien. Nu is de Duitsche marine arm aan geschiedkundige glorie- oogenblikken. De vlootvereeniging was dan ook spoedig uitgeput met het vinden van vertoonings- onderwerpen binnen haren eigenlijken progaganda- kring. Om echter toch een voldoende aantal tien- pfenningstukken uit de zakken van kijklustigen te kloppen, geven ze zoo tusschen door het „gevecht tusschen hond en kat" of „reisepisode in den tunnel" ten beste. Mogelijk neemt Neêrlands jonge vereeniging: „Onze Vloot" een voorbeeld aan hare oudere Duitsche zuster en brengt zij een soortgelijk middel om aan de dubbeltjes te komen, in toepassing. Gisteren gaf het eerste Berlijnsche pruikenmakers- en kappersgilde zijn openingsfeest. Terwijl aan het einde van het seizoen de jongere gezellen en zij die naar eenen hoogeren graad dingen, toonen wat zij in den afgeloopen winter geleerd hebben, geven de meesters in den aanvang aan hoe de dames dit jaar gekapt moeten worden. Zoo'n plechtige bijeenkomst begint gewoonlijk nog al laat, want voordat de eigen salon gesloten en de feestzaal bereikt is, wordt het half elf, elf uur. Gisterenavond werd de openingsrede zelfs nog later afgestoken. Na een „Hoch" op den Keizer, boden de meesters hunne dames den arm en geleiden haar naar de lange wit gedekte tafels van groote spiegels voorzien. Keurig zijn de toiletten der uitverkorenen, eeni- gen zelfs in uitgesneden kleederen. Doch al dat fraais verdwijnt voorloopig onder de groote kap mantels, de draagsters behoeven geen vrees te hebben, ze worden geheel ingewikkeld. Het concours begint. Wie heeft niet zoo du en dan in stille verbazing de nieuwste modeplaten bij zijn kapper aangezien. Welnu, het meest buitenissige wat deze teekeningen op het gebied der friseerkunst bieden, wordt hier tot werkelijkheid. Men ziet een schip met electrische gloeilampjes, de haren vormen de barenwat verderop torst een fraai blond hoofd een korf veldbloemen ginds is een luchtballonnetje door sierlijke ankers aan de lokken van een forsch gebouwde Duitsche schoone bevestigd. Boven het hoofd, dat de meester die de openingsrede hield verzorgt zweeft eene witte duif met een hrietje in den snavel. En terwijl de professoren in dit vak ijverig voort gaan het verbaasde publiek steeds meer te bieden, We wonderlyke avonturen va* een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVEL1NCK. 64) Gisteravond bracht Brown mjj naar het Colosseum al laat de maan kwam juist uit de donkere wolken te voorschijn. Maar ik heb gezegd niet over Rome te zullen schrjj- ven, en dus zal ik het ook niet doe* ik beloof u, ik zal net niet doen, zelfs niet over den St.-Pieter. Ik vind dat je hier óf gedurende tien dagen zooveel moet gaan bezichtigen als je kunt natuurlijk wat je graag zien wilt, met wat je behoort te zien, óf maanden lang moet blijven om alles behoorlijk op je te laten inwerken. Het laatste is voor mjj ondoenlijk, met den Spyker wachtend en wachtenddus tracht ik zoo goed mogelijk het eerste in praktjjk te brengen. gereïncarneerde Romeinsche prinses Molly. Napels, hotel Parker, 13 Januari. Lieve Vader, lk heb Napels gezien, maar wensch niet te sterven. Niet uit onwilligheid om heen te gaan na het gelukkig leven dat u mjj bezorgd heeft, maar hoe jammer zou het zjjn dood te gaan, terwjjl er nog zooveel te zien is. uaar heb je Capri en Sicilië om zoo te zeggen naast laat het orchest de meest geliefde Berlijnsche wijsjes hooren. Ditmaal is het een ernstig feest. De gezellen en leerlingen staan met uitgerekte halzen toe te zien. De zaal loopt daartoe trapsgewijze naar de wanden op. Men ziet aan de zekerheid en de rust waarmede de meesters werken, dat zij hun vak beheerschen. Binnen het vastgestelde halve uur zijn allen gereed. Thans begint de eerste rondgang. De muziek zet de Tanhiiusermarsch in, de kapmantels worden afgedaan, paarsgewijze schrijden kapper en gekapte plechtig rond. Men kijkt, men bewondert, men kritiseert hier-en-daar, doch niet luid want 't is de meesteravond. De kapsujetten zetten zich ten tweede maal. Thans is als opgave gesteld „eine Priseur mit Hut." Na een half nur de tweede ommegang. Bij niemand verflauwt de belangstelling. De Duitschers zijn gewoon alles ernstig op te vatten en daardoor bereiken ze werkelijk veel. Voor de derde maal vallen de zwarte, roode, kastanjebruine lokken langs de kapmantels. Opniew gaan de meesters aan 't werk. Voor besluit maken ze een „alltagsfrisur". De veelgeplaagde hoofden vertoonen zich thans wed r gaandeweg in normalen vorm. 't Is reeds lang over het middernachtelijk uur voordat de dans begint, want zonder dat, is in Berlijn moeilijk een samenkomst denkbaar. Hoe- laat de Berlijnsche kappers ditmaal naar huis zjjn gegaan, kan ik niet zeggen. Menigeen zal het waarschijnlijk niet meer de moeite hebben gevonden zijn legerstede op te zoeken. Maar men heeft'zich dan tenminste uitstekend geamuseerd, want gecon stateerd dient te worden, dat de Berlijnsche werkende stand zich op zeer gepaste en aangename wijze weet te onderhouden. In welke kringen men ook een kijkje neemt, men ontvangt steeds den indruk dat een zekere beschaving tot ver naar beneden is doorgedrongen. Als gewoonlijk bracht ook ditmaal de rustelooze Keizer van Duitschland slechts kortstondige bezoeken aan Berlijn. In vroegere jaren toen alles nog te paard en per rijtuig moest worden afgedaan, kwam het nog al eens voor dat Wilhelm II in het Koninklijk slot alhier overnachtte. Thans behoort dit tot de hooge zeldzaamheden, 's Namiddags wordt de slaap kamer te Berlijn nog wel eens voor een enkel uur in gebruik genomen, want Z.M. heeft de gewoonte overdag eenigen tijd te bed uitterusten, doch 's avonds snort hij per auto naar zijn paleis te Pots dam terug. Thans is de Keizer weder ver van hier. In het jachtseizoen reist en trekt hij van Oost naar West, van Noord naar Zuid; er is geen oog op te houden. En de ministers achter hem aan om, zoo tusschen de drupjes door, door den monarch te worden ontvangen. Vóór zijn vertrek nam Wilhelm II een kijkje in de automobiel-tentoonstelling en in het atelier van den beeldhouwer, professor Brütt, die weder eens eene buste van den Keizer en eene van de Keizerin ontworpen heeft. De hoeveelsten zijn dit wel Wie later opdracht mocht krijgen een monument ter eere de deurzelfs een verbljjf van Zaterdag tot Maandag op Mars zou n*q niet schadeloos kunnen stellen voor mijn gemist bezoek aan die eilanden. Wjj sloegen onze handen aan den ploeg en reden in zes uur van Rome hierheen, dat is maar één uur meer dan de sneltrein noodig heeft. Wjj hielden niet stil om te lunchen, doch gebruikten onderweg eenige vleesch- tabletten, die akelig smaakten maar zeer voedzaam waren. Wjj wilden eens zien hoe gauw wjj het konden doen en zelfs tante Mary had er schik in. Zjj is veel aardiger zonder Jimmy en wjj hadden werkeljjk plezier. Als de regen de stof niet vastlegt voor een auto is hjj niet veel waard, dus zegenden wjj nu het weer dat wjj eerst verwenscht hadden. Nadat het den geheelen nacht had gegoten, klaarde het op voor wjj vertrokken en het werd een van de mooiste dagen die wjj nog gehad hebben. Ik herinnerde mjj allerlei dingen, die gebeurd waren toen ik twee duizend jaar geleden een Romein-che prinses was en had een gevoel of ik in mijn eigen wagen van mjjns vaders paleis te Rome naar zjjn villa bjj voor beeld te Bajae reisde. Mjjn eenige vrees was dat wjj, zoo snel rjjdend, onze bestemming zouden bereiken lang voor de bagage, waardoor ik het verscheidene dagen zonder mjjn bad van ezelitsnen-melk zou moeten doen, en wat zou er dan van mjjn koninklijk teint worden Het was zes uur en donker toen wjj iets zagen dat mjj een «Ohl* van verbazing ontlokte. Ik zag een doften gloed, hoog in de lucht en een zwarte gedaante als een groote gewonde stier met het helder roode bloed in twee stroomen afvloeiend langs zjjn gekwetste flan ken. De Vesuvius I Brown had het zoo aangelegd dat wjj den berg het eerst in den avond te zien kregen. Ik had mjj al verwonderd over zjjn voorstel om eerst na den middag Rome te verlaten, daar hjj altjjd zoo graag vroeg wil vertrekken, doch op mjjn vraag waarom kwam een ontwjjkend antwoord. Toen ik echter na m jjn uitroep van mjjn verbazing was bekomen, vertelde hjj het mjj. Vader, wat is Brown toch een heerljjke gids. Hjj heeft als het ware Napels aan mjj geopenbaard. Ik kan het niet anders uitdrukkenniemand, die mjj ooit van een bezoek aan die stad heeft verteld, deed wat wjj gedaan van den derden Hohenzollernkeizer te maken, zal zich niet behoeven te pijnigen hoe deze er wel heelt uitgezien. Brütt, Eberlein en Begas, dat zijn de kunstenaars die van Wilhelm II de meeste bestellingen krijgen. De eerste is de ontwerper van het beeld van onzen stadhouder Frederik Hendrik, dat op 't oogenblik gegoten wordt. Begas maakte onder meer de sar- cophaag, die ter eere van den jjzeren kanselier. Bismarck zit in vollen wapenrusting op zjjn doodkist in den nieuwen dom zal worden opgericht en van een standbeeld van de Keizerin in wandeltoilet met hoed en parasol, ten voeten uit. Eberlein, die steeds in opdracht van zijnen Keizer werkzaam is, mag thans eene nieuwe buste van Richard Wagner maken. Deze is bestemd voor Venetië. Wlhelm II denkt als bewijs van sympathie het nieuwe monument aan deze Noord-Itaïiaansche stad te vereeren. Men schijnt hier erg hardleerscli te zjjn. Eerst werd Washington met een beeld van Frederik de Groote verrast. Men wist er daar feiteljjk geen weg mede. Na lang zoeken vond men er een plaatsje voor in het plantsoen van de mili taire school. Niet veel beter ging het met een Goethe-monument te Rome, eveneens een schepping van Eberlein. 't Schjjnt echter niet tot den Duitschen Keizer te zjjn doorgedrongen, dat hij met zijne gedenkteeken-attenties tot lieden niemand bijzonder gelukkig gemaakt heelt. De burgemeester van Venetië heeft Wilhelm II doen weten dat het geschenk zjjn stad welkom zal zjjn. Nu ligt dit nog al voor de hand, Wagner stierf aldaar in het Pallazzo Vendramin-Calerzi. De onthulling zal bjjzonder plechtig zijn. De Keizer zendt de Königliche kapelle het orchest van de groote opera naar Venetië, waar het eenige avonden uitsluitend Wagneriaansche muziek zal ten gehoore brengen, gedeeltelijk in het Fenice- Theater, gedeelteljjk op gondels in het kanaal vóór het paleis waar Wagner den laatsten adem uitblies. De Tiergarten, sedert mjjn laatste monumenten- brief weder verrijkt met twee kunstwerken eene amazone van Tuaillon en een beeld van Lortzing ziet als eerstvolgende noviteit de buste van Geitner tegemoet, 'n Bewijs dat het teneinde gaat met de beroemde mannen, de Keizer raakt uitgeput en werpt zich thans op celebriteiten van den tweeden of van nog lageren rang. Geitner was de getrouwe uitvoerder van de Tiergarten-verfraaiingeD, onder den tegenwoordigen Keizer. Tegeljjkertjjd wordt in de beeldengalerjj der beroemde mannen Dr. Ilintzpeter bijgezet. Deze is beroemd als leeraar en opvoeder van Wilhelm II altjjd in 't oog van den laatste 't Zal niet lang meer duren of ook Slabij, de Duitsche man van de draadlooze telegraphie, en Habjj, bjj alle baarddragende Nederlanders onge twijfeld welbekend, zijn aan de beurt. En met het: „Es ist erreicht" dient de serie der hedendaagsche Duitsche mannen van meer dan gewone beteekenis te worden opgesloten. Er is nog niets naders bekend betreffende de hebben en ook bjj tante Mary en mij zou het zeker niet zjjn opgekomen. Zonder hem hadden wij den gewonen tour gemaakt, en bjj ons vertrek zou Napels slechts een bekende voor ons zjjn geweest en niet een lieve, oude vriend, die ons zjjn diepste geheimen heeft meégedeeld. Natuurljjk zouden wjj niet beter geweten hebben dan onzen intrek te nemen in een groot, in het oog loopend hotel, midden in het drukste gedeelte der stad, in plaats van hierheen te gaan, waar de lucht zuiver is on wjj een van de schoonste uitzichten der wereld hebben zonder dat we er eenige moeite voor behoeven te doen. Het is zoo'n huiseljjk hotelde oranje-marmelade van Siciliaanscho sinaasappels laten zjj hier niet uit Engeland komen, zooals de andere alle schjjnen te doen, maar maken haar zelf van hun eigen vruchtenhet ljjkt wel een sprookje. Wjj hebben den Vesuvius bezocht, niet overdag als het gros der toeristen maar bjj toortslieht en wjj zagen er de maan opkomen. In plaats van het allereerst naar het museum te rennen en er uren lang doelloos rond te loopen, wachtten wjj met dat bezoek tot we met de auto naar Pompeji waren geweest; toen was het veel inte ressanter en na ons bezoek aan Capri gingen wjj er nog eens hoen voor de bustes van Tiberius en zjjn wreede moeder. In Rome had ik een gevoel of het onbeschaamd was modern en joog te zjjn. Maar in Pompeji o, wat ik daar voelde kan ik onmogeljjk zeggen. Ik geloof ik geloof waarljjk dat ik er geesten zag en zjj waren veel wezenijjker en belangrijker dan ik. Het was of je het betooverde kasteel van de schoone slaapster in het bosch binnen trad, maar nog oneindig veel wonderljjker en aangrijpender. Het leek mjj toe dat er na de opgravingen nooit iemand anders was geweest dan Brown en ik en tante Mary natuurljjk. Brown kende verrukkelijke Italiaansche restaurants en voor de thee reed hjj ons in de auto naar een nieuw hotel op een hoogen heuvel, bjjna een berg. Dat is de plaats voor hen die het weten om thee te gaan drinken, die je bjj mooi weer krjjgt op het schoonste terras van heel Napels. Wjj brachten een ganschen morgen te St. Elmo door, wat een van mjjn liefste herinneringen zal bljjven, evenals u zult er wel om lachen ons onthulling der vijf Oranjevorsten voor het Konink lijke slof alhier. Ook de beeldhouwers konden hier over geen uitsluitsel geven, evenmin is het hier bekend welke spreuken onze Koningin voor elk hunner gekozen heeft. Haverkamp, de schepper van Willem II, meent zelfs dat voor dezen Stadhouder geen spreuk gevonden is, aangezien hij reeds in zijn 24ste levensjaar stierf. Bonke te Düsseldorf heeft den Stadhouder-Koning gemodelleerd, 'n Buitenkansje voor de Nederlandsche monumenten-commissie, die een beeld van Willem III voor Nederland hoopt bijeen te bedelen. Mis- schien geeft de beeldhouwer Bonke haar wel een reproductie tegen verminderden prijs. Misschien j verrast de Duitsche Keizer ons land wel met het zoo vurig hegeerde beeld. Bij de bekende manie van Wilhelm II gedenkteeken-attenties te bewijzen, is het nog niet eens zoo ongerijmd zelfs reproductiën de vijf beelden te verwachten. Neerlands van Koningin kreeg ze in miniaturen, waarom zou de bevriende natie dan niet voor duplicaten in de origineele grootte in aanmerking kunnen komen? Doch ook zonder dat, biedt de onthulling dei' vijf eerste stadhouders aan menig Hollander een prachtig kansje bij die gelegenheid wat naar voren te komen, ja, zelfs de mogelijkheid gedecoreerd te worden, is dan volstrekt niet uitgesloten. Hier regent het iederen dag een aantal kronen ol adelaars. Ja, zelfs 's nachts, sedert in de Wilhelmstrasse aan een der landsgebouwen een bordje prijkt„Nacht-Klingel zur Ordens Kommission." De Duitsche Keizer heeft reeds eenige malen met groote ingenomenheid medegedeeld, dat van uit Holland buitengewone belangstelling in zijn plan getoond werd. Een huldigingscommissie, die met een vijital kransen gewapend, bij de aanstaande plechtigheid komen opmarcheeren, kunnen er zeker van zijn. hier veel succes te hebben. Het spreekt van zelf, dat ook de hier wonende Hollanders zich niet onbetuigd zullen laten, doch die worden natuurlijk maar voor half vol aangezien, zo zijn niet onvervalscht meer, ten deele door een jarenlang verblijf in het buitenland reeds doortrokken met den Duitschen zuurdeesem. Wie zich dus opmaakt om bij de onthullings feesten der vijf Oranjes Willem de Zwijger, Prins Maurits, Prins Frederik Hendrik, Willem II en Willem III tegenwoordig te zijn, moet zich tijdig bij den opperceremoniemoester of een anderen grootwaardigheidsbekleeder om een goed plaatsje melden. Dat krijgt hij zeker en hem wordt dan de gelegenheid geboden de geheele plechtigheid van nabij te zien. Men zal dan den Keizer kunnen zien en hooren spreken. En zonder twijfel zal hij zich van een groot aantal zijner familieleden omringen. De Hohenzollerns zijn er wel fier op, uit huis van Oranje af te stammen. Met het oog hier op zjjn de monumenten van Willem van Oranje en Prins Frederik Hendrik op hun plaats, minder dat van Prins Maurits en nog minder die van Willem II en Willem III. bezoek aan het aquarium. Heeft u daar ook een ding gezien, geljjkend op den «geest van een komkommer*,*) doorschijnend als kristal en regelmatig om de twee minuten een prachtig kleurenspel vertoonend als van opalen en robjjnen Volgens Brown is het of zjjn voorganger er al zoo lang als hjj zich herinneren kan. Dat groene licht in het aquarium mag ik wel, het geeft je de illusie een zeemeermin te zjjn, meer geneigd om te zwemmen dan te loopen. Bjj het rjjden naar ons hotel op den heuvel, zei Brown dat deze weg bjjna zoo steil en kronkelend was als dien van Capri naar Anacapri. Dit, en het uitzicht van ons balcon ojj Parker over de blauwe baai op het eiland, dat wel een uit zee oprjjzende sphinx geleek, hebben mjj doen besluiten de auto mee te nemen naar Capri. Brown «raadt het niet aan* en gelooft, dat wjj groote moeite zullen hebben om te landen*, maar dat maakt het avon tuur nog aantrek kei jjker voor mjjwjj gaan morgen - niet maar voor één dag als de meeste menschen die niets geven om Tiberius en denken dat da Blauwe Grot het eenige bezienswaardige is maar om er een poosje te bljjven. Bi own zegt dat je een maand lang iederen dag een verschillende wandeling kan maken op het eiland zonder dat de eene iets ljjkt op de andere, hoewel Capri maar drie en een halve mjjl lang en ongeveer anderhalve breed is. Ik heb een gevoel of er iets bizonders gebeuren zal, me dunkt zooals u moet hebben als u een groolon slag denkt te slaan «in de straat*. Uw rechtgeaard evenbeeld Molly. P. S. Ik wilde mjjn brief niet uit Napels verzenden, uit vrees dat u mocht denken dat wjj met ons rjjtuig in de zee waren verzonken, als ik u den afloop van het avontuur niet tegeljjk met het begin vertelde dus wordt dit een groot post scriptum. Ja, een reus van een post scriptum. Wordt vervolgd). ALKMAARSCHE COURANT Ui Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de Meloenkwal (Beroë).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 5