Wortelsnijders Stroosnijders Kookpotten, J Poets-Extract Voorhanden eene groote collectie gebonden Boeken. ROMANS. NOVELLEN. GEDICHTEN. It H. S. CL0ECK, van f 7,50 tot f 25. van 12,— tot f 15,—. Boterspeculaas, Groote voorraad, solide kwaliteit, lage prijzen. W deNafuur-V/ollen Ondergoederen Voor dames. Kantongerecht te Alkmaar. AD VERTEN TI EN. Gerrit Lucas van der Post Elsina Angenita Doll GRAAN-, BOONEN- en LIJNKOEKBREKERS, DorschmachinesRosmolens, Wanmolens, Vraag prijscouranten en inlichtingen. SggféT poetst beter Op aanvrage ruime zichtzendingen. „Het Witte Huis", ALKMAAR. in solide donkergrijze of mooie fantasie-dessins in verschillende modellen, Beslist goedkoope prijzen. BOTERLETTERS en stukjes Banket. 40, 50 en 55 ets. p. 5 ons. J. A. NETTEN, Appelsteeg 1. Conflsenr. Kijkjes in do modewereld, In de elegante wereld der groote steden, als Londen en Parijs, worden groote voorbereidingen gemaakt voor 't winterseizoen, er worden bals georga niseerd, diners, avondpartijen, muzikale soiree's, enz. Daarvoor worden met zorg toiletten gekozen, even als voor het schaatsenrijden, waar reeds veel aan gedaan wordt op een kunstmatig aangelegde ijsbaan. In Londen wordt er vooral veel gebruik van ge maakt, hoewel het weder nog heerlijk zacht is. De dames, die liefhebsters van de ijssport zijn, brengen er evenwel al menig uurtje door. De jonge gravin van Chesterfield, in Londen bekend om haar schoon heid, is een van de beste rijdsters van haren kring. Zij heeft zich ook reeds op de ijsbaan vertoond en droeg daar een heel aardig costuum van licht grijs laken, versierd met chinchilla-bont. De rok was in diepe plooien gelegd, die om de heupen vastgestikt, naar onderen los hingen. Het korte chinchilla-jakje was van voren en op de manchetten gegarneerd. Onder het jakje droeg zij een room kleurige blouse en een lichtblauwe lederen ceintuur. Daarbij had zij een toque op, die naar voren spits toeliep en op zij hoog opgeslagen was en waarvan vele langere en kortere blauwe en grijze struis- veeren afhingen. Costuums waarin schaatsengereden wordt, moeten natuurljjk altijd voetvrij zijn en onder de knie zeer wijd, om de bewegingen niet te belemmeren. Er zullen dit jaar costuums van laken voor gekozen worden met bonten jakjes. Een der aristocratische schaatsenrijdsters in Londen had bij zulk een cos tuum een jakje genomen van hermelijn, dat bestikt was met bonte kleuren, goud en zilver, wat een zeer rijk effect maakte Op het gebied van wandel- en visite-toiletten is het nieuwste een costuum uit één kleur. Japon, jakje, hoed, voile, handschoenen, schoenen, parasol alles in dezelfde kleur. Een toilet, geheel in lila, voldoet bjjzonder, b. v. de rok'ten jacquette van lila laken, een Napoleon- hoed van lila vilt, versierd met lila veeren en viooltjes. Een costuum van saffierblauw staat ook bijzonder chique, mits men alles maar in dezelfde tint houdt. Gekleurde schoenen vallen den laatsten tijd zeer in den smaak der dames, evenwel meer om in huis of op een soirée te dragen, dan op straat. Violette schoenen en kousen kleeden een klein voetje bekoorlijk. Violet is een van de meest ge liefde kleuren en men kan er zich niet te veel in kleeden. Van de coiffures en haar versieringen wordt weer veel werk gemaakt. De meeste dames dragen 't haar weer hoog en gefriseerd en versieren 't met kammen, strikken, bladen en bloemen, kanten vlinders en vele andere aardige phantasie-voor- werpen. De laatste nouveauté op dit gebied bestaat uit een kanten diadeem, die op een gouden of zilveren speld is bevestigd. In de kant zijn diamanten aangebracht. Deze kanten diademen worden zoowel in wit als in zwart gedragen. Deze mode is ontleend aan de oude schilderijen. Bij kanten toi letten staat een rozet van kant, met smaak in de coiffure aangebracht, heel mooi. Bij empire-toiletten voldoet evenwel een versiering van struis- of reiger- veeren beter. Witte toiletten staan op 't oogenblik zeer in aanzien. Voor zeer chique geldt een onderkleed van witte zijde, waarover een kleed van tulle, versierd met diamanten (die in de meeste gevallen niet echt zijn) korte, wijde pofmouwen, afgewerkt met een band van witte zijde, waarop figuren zijn gestikt, evenals op de breede, witte zijden ceintnur. Bijzonder mooi is een toilet, waarvan 't onderkleed uit witte zijde bestaat, 't overkleed uit zilvergaas, waar overheen nog een kleed van heele dunne tulle is aangebracht, bestikt met parelen. Op den zoom van den rok zijn figuren aangebracht van zilver borduursel. Voor oudere dames komt hoofdzakelijk zijde, fluweel en brocaat in aanmerking, 't Allernieuwste is Indisch brocaat, een zeer dure stof, die werkelijk uit gouddraad geweven wordt. Een japon van deze stof wordt met kant versierd en bestikt met parelen en gouddraden. Voor jonge meisjes zijn baltoiletjes van Ninon de soie en chiffon in de mode. Ze moeten heel een voudig zijn opgemaakt. Een weinig kant of gas-de- lis is voldoende, korte pofmouwtjes, een zilveren of gouden ceintuur, of een lange zijden sjerp om 't middel. Uitstervende Vrouwentypen. Er zijn een massa vrouwentypen, die zoo lang zamerhand uitsterven. De tijd van de vrouwen beweging, die zoo veel nieuwe gestalten onder de vrouwen schepte, heeft er evenzooveel weggeveegd; tot schade of niet van de maatschappij, wie zal het bewijzen De nieuwe tijd is die der vrouwelijke doktoren, boekhouderessen, telegrafistes, type-writesters, enz. De tijd vaD 50 jaren of desnoods 30 jaren geleden kende deze typen nauwelijks. Hij kende heel andere, waaraan wij thans een kleine herinnering zullen wijden, 't Meisje van den tegenwoordigen tijd wacht niet meer op „een man", tenminste niet zooals onze moeders en grootmoeders dat deden. De meisjes kiezen nu een beroep; komt „de prins", goed, komt hij niet, ook goed, zij treuren er niet over, maar dragen 't met goed humeur zij zijn geen overvloedig meubel in de wereld, zij hebben haren werkkring en daardoor vreugde en vrede. Voor de vrouw zelf is dit alles een grooten voor uitgang, maar aan 't familieleven is een persoon ontnomen, die nog voor weinig tientallen van jaren tot een van de onontbeerlijkste leden van 't huis gezin behoorde, n.l. „'t tantetje". De twintigste eeuw heeft geen plaats meer voor „tantetje", misschien bevindt zich hier en daar nog een enkele, maar de echte zijn uitgestorven. „Tantetje" heeft niets gemeen met „tante". Tante is een familielid, die op dien naam aanspraak maakt door haar bloedverwantschap, zij is evenwel lang niet altijd gezien bij haar neefjes en nichtjes, daa voor zijn hare oogen dikwijls te scherp en harre tongen neen, laten we beleefd zijn en slechts zeggen te flink. Maar „tantetje" heeft geen enkel gebrek en al had zij er. men zou ze voorbij zien, alleen omdat ze is, wie ze is, n.l. „tantetje". „Tantetje" kwam te voorschjjn uit de ongehuwde overgebleven vriendinnen van moeder, soms ook wel eens uit do nichtenover voel geldmiddelen beschikte zij zelden; had zij die bezeten, dan was zij geen „tantetje" geworden, want meisjes met geld werden ook toen reeds spoedig ten huwelijk ge vraagd. Wanneer „tantetje" eigenlijk kwam in den familie kring Op zekeren dag werd zij „tantetje® en bleef zij „tantetje" en men kon zich het leven niet meer denken zonder haar, zoodat men niet meer weet, wanneer het begon met haar. Zij hoorde er nu eenmaal bij. Zij leefde niet in 't huis, maar had haar bepaalde dagen, waarop zij kwamZon- en feestdagen zouden zonder baar geen feestdagen ge weest zijn, tenminste niet voor de kinderen. Want wat was „tantetje" niet voor de kinderen Maar ook de volwassenen wisten, wat ze aan „tantetje" hadden, vooral moeder. Wie toch bleef bij de kin deren, als moeder naar den schouwburg of op visite ging „Tantetje." Wie paste op het huis, begoot de bloemen en zorgde voor den hond en de kat, als moeder op reis ging Natuurlijk „tantetje" I En wie was de verpleegster, die moeder hielp, als er ziekte in huis was. Alweer „tantetje" Ja, dat goede, oude „tantetje" wordt niet gauw vergeten en 't huidige geslacht mag 't wel betreuren, dat het van haar bestaan niets at weet Er is evenwel nog een type, dat geheel veranderd is, n.l. „de oude vrijster". Haar karakter is geheel anders geworden. De oude vrijster van 30 jaar ge leden vertegenwoordigde een treurig type. "Van jonge meisjes hielden ze niet, jong-getrouwde vrouwen konden ze niet uitstaan en behandelden haar met een soort medelijden. Zij waren 't echte beeld van „zitten geblevenen" en leidden een vervelend leven. De oudere, ongetrouwde meisjes van thans zijn geen „oude vrijsters" meer, maar eenvoudig volwassen vrouwen, die ook alle voorrechten genieten welke een getrouwde vrouw heeft. Vroeger werden oudere meisjes uitgelachen, als ze nog eens wilden dansen of schaatsenrijden. Tegenwoordig dansen ze, gvmnastiseeren, zwemmen, roeien, rijden, schaatsen, enz. en niemand vindt er iets geks in. Zij kunnen ook witte japonnen dragen (mits ze haar goed staan) en een hoed met rozen en zij kun nen zich zoo chique kleeden als ze maar willen, zonder voor een „oude, coquette jongejuffrouw," door te gaan. Een audere type, dat langzamerhand verdwijnt is „'t huismoedertje". Waar is zij gebleven't wakkere, brave huismoedertje, dat voor niets anders oog en oor bad, dan voor haar huis 't Huismoedertje, dat vond, dat 't van zelf sprak, dat haar echtgenoot 's avondB de deur uitging, maar nooit op de gedachte kwam zelf eens mee uit te gaan wie de politiek vreemd wasdie in niets belang stelde dan in de keuken en de kinderkamer. Dat goede huismoedertje verdwijnt, we mogen haar evenwel geen tranen wijden, want al was zij in haar soort bijzonder goed, zij was toch wel eens een klein, vervelend vrouwtje. De moderne vrouw, die alles opmerkt, ziet en weet, zich voor vele dingen interesseert, leert ons, dat men toch een goede moeder en echtgenoote kan zijn, al maakt men zelf geen kaas en boter en al laat men de kousen stoppen. En laten wij eens naar onze gedienstigen kijken. Wat hebben die zich mettertijd veranderd! Waar is de kinderverzorgster, die voor de kleintjes van de geboorte al zorg droeg en bleef dragen, zelfs als de kinderen grooter werden die onmisbaar was in de familie en overal raad op wist Waar is de keuken meid, wier kuren men gaarne verdroeg, omdat zij zoo goed kookte en een goede ziel was Waar is verder het huisfactotum, de oude naaister, die men altijd maar kon roepen, wanneer men een trouwe ziel noodig had, die mee hielp koken, die bediende als er gasten waren en de dochters met kleeden hielp, als ze naar het bal gingen die er was, als er koeken moesten worden gebakken, als er zieken moesten worden verpleegd, kortom als er iets moest worden gedaan, waar hulp bij noodig was F Waar zijn ze allen Verdwenen - verdwenen. De lijst der uitstervende vrouwentypen is groot; ieder, die het wil, kan haar met een beetje opmer kingsgave, volledig maken. Naar Dorothea Goebeler. Zitting 16 November 1906. J. K„ Bergen, J. Z. en I. v. D., Alkmaar, overtreding motorreglement, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. A. D. L. en H. v. d. J., Hoorn, overtreding art. 426, wetb. v. strafrecht, ieder i 1 boete of 1 dag hecht. J. v. d. B. Dz., Bergen, strooperjj, f 2 boete of 2 dagen hecht. C. K., Amsterdam, als getuige opgeroepen niet ver schjjnen, f 5 boete of 3 dagen hecht. J. W. Sz., Wimmenum, en C. T. Jz., Castricum, loopen over verboden grond, de le f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht. W. v. H., J. de N., H. de H. en Li K., Alkmaar, dronkenschap, de le en 4e ieder f 5 boete of 3 dagen hecht., de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht., de 3e fl boete of 1 dag hecht. J. C. H., Heiloo, en A. W., Haren, jachtwetovertreding, de le f 3 boete of 1 dag hecht., de 2e 2 maal f 1 boote of 2 maal 1 dag hecht. P. J. M., Amsterdam, N. D. en A. H. N., Alkmaar, T. P. Ez. en K. G., Egmond aan Zee, J. v. d. M., Broek op Langendjjk, J. N., Hgp, en J. W., Oude Niedorp, overtreding politieverordening, de le f 3 boete of 1 dag hecht., de 2e teruggave aan zijne ouders, de 3e tot be risping, de 4e, 5e en 8e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 6e en 7e ieder f 1 boete of 1 week tuchtschool. S. K., Zuidscharwoude, A. B., Koedjjk, A. G., K. V., K. D. en M. S., Egmond aan Zee, overtreding leerplicht wet, de le f 15 boete of 5 dagen hecht., de 2e f 0 50 boete of 1 dag hecht., de 3e en 5e ieder f 3 boete of 2 dagen hecht., de 4e en 6e ieder 11 boete of 1 dag hecht. Den 20en November a.s. hopen onze geliefde ouders en hunne 121/._>-jarlge Echtvereenlglng te herdenken. Hunne dankbare kinderen, JOHANNES CORNELIS. Alkmaar. GERRIT LUCAS. en meerdere gereedschappen van de nieuwste en beste constructie in verschillende con- curreerende prijzon voorhanden in de magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van GLOBE POETS- tentoonstelling St. Louis 1904- „Grand Prix. an elk ander Metaal-Poetsmiddel Aljjemeene Ilookhandel. Voordam C 9. Telefoon-Inter comm. No. 3. de beste Vorstenlanden driecents-Sigaar ..Bos tos Bell e". Inlichtingen verkrijgbaar bjj «I. HAUP, Hekelstraat. Vanaf heden weder dagelijks vcrsch. Aanbevelend fdbrièj(^^^^y|Mepk HOIJER Steeds voorbanden FLANELLEN, HEMDEN, BORSTROKKEN PANTALONS, SOKKEN, TAILLES, KNIEWARMERS, Qezondheids-gordels, Rokken, Kousen. VEEVOEDER WERKTUIGEN. V. 8. OHMSTEDE J.Czn., DpAlkmaar. f. rs* - Iflpt kiste Vidilel vooril- |)9meulM/£ FpitZ SchuiZjufi/'firma en üiobeJSJ k- "^rSg ineinmdsstre^/pb! i 1' _ikk x i r-* i i ft.' K N. I Inns. Coster Zoon. Demi-saisons Kinderjassen GEVONDEN van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6