Wat wij allen zonder onderscheid moeten. FERWERDA TIEMAN, ÏÏ.H. Winkeliers. Lmtai Best G. S. Groenewoud. k de echte Boter speculaas en Honing-Taaitaai G. S. Groenewoud, Sigarenmagazijn Laatste Week, a.s. Maandag Trekking. der 3°|„ Nederlandsche Effecten Premieleening. ALBADA VOORAAN. De nieuwste Japongarneering In de Gouden Lelie. SINT NICOLAAS-CADEAUX. Erven Ns. STAM. It 111 Verschure's KINADRUPPELS VAN D* DE VRIJ J. LIND Hz. COURSES te BERGEN, Verdronkenoord 64. JOHs. VERMEER. PROBEERT WESSANEN LAAN LIJNZAADKOEKEIÏ REIJNVAANS' Sigaren. Langestraat 59. HOOFDPRIJS f lOO.OOO MERK OP, dat trots toenemende concur- rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat I Prijs 40 Cent per '/2 kilo. u Qn :s? N Zflden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Galons, Broderies, enz. enz., Groote keuze in allerlei fijne Artikelen voor ALKMAARFNIDSEN C 54 M s 3 MIEHTT 25, Alkmaar. en DASSEN. W ijn handelaren. Uedcpouecrd ÏSa-deIsmeik. St. Estèphe Médoc St. Julien Médoc La Rose Ludon f 0.60 „0.64 0.72 CHATEAU MALLERET f 0.80 per flesch. per anker van 45 fl. f 32. St. Emilion Pomies Agassac Chat. Cantemerle Petit Bourgogne Pommard Witte Bergerac Museaat Prontignan Muscaat Rivesaltes Witte Graves Haut Sauternes Oude Roode Portwijn Extra oude roode dito Oude witte Portwijn Extra oude witte dito Fine Old Pale Sherry Sherry Solera Goede Madeira Fine Madeira Madeira Superior Canteiro Spaansche wijn Oude Malaga Vermouth DOM BELLARDI p.literfl. Witte Samos f 0.90 1.22 „1.14 0.99 1.08 0.99 135 1.80 „0.72 1.35 1.08 144 1.80 1.08 135 1.80 „2.25 0.99 122 1.62 „0.90 1.08 1.44 1.80 1.08 1.35 117 0.90 CHAMPAGNE IMPéRIAL f 2.25 en ƒ2.50 per flesch. per 12 fl. ƒ25.en f 28. Geregeld versch. Fabrieksprijzen. ESMOND AAN ZEE. Stalling voor Paarden Rijtuigen Auto's en Fietsen tegenover de Prins Hendrik-Stichting, A Minuten vaa zee. ERWTENSOEP en ROLPENS dngel(|ks versch verkrijgbaar per portie. Aanbevelend Korte Nieiiwesloot B 1, 4LKBA4B, leveren tegen scherp concurreerende ptjjzen alle voorkomende Steenkonwwerk, Grafmonu menten Schoorsteenmantels Telefoon 99. PA YGLOP. W ormerveer. Opgerieht 1765. Koniuklijke Fabrieken. Voedert uw Vee met de nulvere nnrwe merk „Ster" en W. L „MATAIïaAS". Eenigst adres voor Aanbevelend, W. 8WAGEB. Ookjrechtatreeks en franco van de fabriek tegen inzending 14e aand. f 17 50, 1/lOe aand. f 7.—, l/20e aand. f 3.50. 3° 0 DEPOSITO PREMIEBEWiJZEN, Hoofdprijs f 50.000.—, trekking 6 December. 11 aand. f 10.—12 aand. f 5.—, ff 14e aand. f 2.50. M. GOVERS, Oudegraeht 207 en G. MIJLHOFF, Ged. Nieuwesloot. Te Sc ha gen bij A. TWUYVER, bij de markt. 3D© EcHte Vraagt overal WAaUNINds KI UITSTA Al. a (1.34 per Uterflesch, 'I, Uterflesch I 0.70. *^%- 3?.. :--i Verkrggbaar te Alkmaar bg de Firma J„ SCHOUTEN Co., ANSINGH [k [MESMAN, NIEROP SLOTHOUBER en J. MEIJER, Apotheek, Mient 9. W ij moeten allen zonder onderscheid in dit klimaat leven. Maar wjj zullen het komende gure jaargetijde beter dóórkomen naar mate wij beter gewapend zijn. Hoe gezonder uw bloed, des te krachtiger zijt gij. Wanneer gij nunu het najaar begint, bijtijds zorgt uw bloed te zuiveren van de kwade sappen en het te versterken door de SANGUINOSE, dan zult f] :;Ur^d8V,erm°Sen ve. °°gen en gil komt gemakkelijker den winter door. Want de SANGUINOSE is het beste middel dat de wetenschap heeft uitgedacht ter zuivering en ver sterking van uw bloed. De SANGUINOSE drijft de kwade sappen uit langs de natuurlijke wegen van de nieren, den lever en de ingewanden. De SANGUINOSE maakt uw bloed frisch en krachtig zóó dat het al uw organen rijkelijk voeden en krachtig maken kan. Gij kunt 1 geen beter middel verschaffen; zelfs voor veel geld. Wanneer gij het een zes weken volhoudt, dan hebt gij, éér de winter begonnen is, een flinke Sanguinose-kuur gedaan, en zij zal u goed doen. Het zal u zijn alsof er nieuw bloed, nieuwe kracht, nieuwe gezond heid door uwe aderen stroomt, en de kwade sappen uit uw lichaam verwijderd worden. Zes flacons SANG I 1NOSE doen wonderen aan het gansche gestel! Wilt gij een greep doen uit de verklaringen van dankbare gebruikers Ziehier „De Saaguinose heeft mij steeds geholpen. Op mijn «wak, zenuwachtig gestel had de San- guinose steeds een versterkenden en opgewekten invloed Mevr. J. NIJLAND. Den Haag, Hugo de Grootstraat 69. Prof. Dr. Nestor Charbonnier, uit Brussel verklaart Ik hond de. Sangninose voor het werkzaamste middel ter bestrijding van de bloedarmoede en al hare gevolgen. „Mijn dochtertje van 7 jaren had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slijm hoest, koortsen en daarna maielen. Het kind was lusteloos, ongedurig zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlnst. Sedert zij eohter de Sanguinose gebruikt heeft is er bij haar eene geheele verandering ten goede gekomen. Mijn kind is weer vroolijk en levenslustig, slaapt geruster, heeft weer goede eetlust en geregeldegoede spijs vertering." Mevr. E. J. ARIJS-PERIN. Amsterdam, 3e Helmersstraat 31. „Ik ben al 16 jaren lijdende aan de maag, zoodat ik het minste voedsel niet kon gebruiken zonder bezwaar; ik had ontzettende pijnen in den rug en gedurig suizingen in het hoofd. Het was een verschrikkelijk lijden. Sinds ik met do SANGUINOSE begonnen ben is dit alles ver anderd. Ik eet nu flink en mijne kinderen ver bazen er zioh over dat ik nu alles gebruiken kan. Zjj weten wel hoevele middelen ik al gebruikt had, zonder dat mij iets had geholpen. Moj. R. DE KATER. Den Haag, Sirtemastraat 38. Gij die dit leest, doet uw voordeel met bovenstaande ervaringen. Gebiuikt ook de SAN GUINOSE, wanneer gij geen baat vindt bij de middelen die gij tot hiertoe genomen hebt. De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middelzij is zuiver plantaardig, in het lucht ledige toebereid en wordt door zeer zwakke gestellen verdragen. De Sanguinose kan u helpen. Zij wekt uw eetlust op verdrijft uw vermoeidheid verrijkt uw bloed versterkt uw hersenen; geeft krachtige zenuwen; geneest verouderd maaglijden; overwint hardnekkige hoofdpijn maakt uw slaap diep en verkwikkend en bevordert een algeheele levensopgewekt heid. Zie dan niet op tegen een kleine uitgave die U veel kan doen winnen en bedenk het wèleen goede gezondheid is ook kapitaal Wees gewaarschawd tegen namaah. De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram, en kost per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.—, 12 fl. f 15.—. Te Alkmaar bg NIEROP SLOTHOUBER, Firma SCHOUTEN 0%, ANSINGH MESMAN, Apothekers; to Heiloo bjj G. JONGEJAN; Noordscbarwoude bjj A. SWAGER en P. HOFF; Broek op Lmgendpk bg J. PLOEG; Zuid-Scharwoude bg R. LUITINGWinkel Wed. J. BUTTERStoir.petoren K. HOSAvenhorn A. BELSAnna Panlowna H. DEN ENGELSEN Oudkarspel bg R. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras G. PLOEGERte Warmenhuizen bjj P. BAKKUM PASTOOR. Maak eens kennis met ons nieuwe middel „VIJGENHONIG" voor Hoestenden. VAN DAM Go., Fab';, Den Haag. fl 0) N CS u CS CS IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE VOERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bij MIENT 1 ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. (bestaande sedert rnim 50 jaren). JuweelenPaarlenKoralen, Gouden en Zilveren Werken, Kristal met Zilver gemonteerd. Lederwerken met Goud of met Zilver gemonteerd. Kerkboeken met Gouden of met Zilveren Sloten, KUNSTHAARWERKEN. 'Gouden en Zilveren Horloges in diverse prijzen bekende fijne merken steeds voorradig. 0 cd 01 o e+ CD CD B CK .ENNEMER. SPORTCLUB op Woensdag 31 Nov. a.s., de» namidd. IV, uur preciest. j ajietn 1 Gebruikers van Lijnzaadkoeken(g)wordeD verzocht vooral op het merk te letten. 77 W n f) r> 7 Cognac vieux flesch. f 0.66 u 0.72 ,0.74 ,0.90 ,1.08 Cognac fine Champagne r Oude Genever y Inlandsche Brandewijn Barcelona Brandewijn Oude Jamaica Rum Siroop de Punch van Rum Citroen Punch Siroop de Punch van Arak Oude Batavia Arak Zeer Oude Schiedammer Genever F. T. Per Keldertlesch (n>et flesch) Lorne Highland Whisky Veen's Advocaat (met flesch) per J flesch (met flesch) Prijzen netto a Contant. f 1.15 1.28 1.44 ,1.80 2.25 p.liter, f 0.80 0.85 .0.90 .1.— ,1.40 per flesch. 1.26 1.25 1.35 1.35 ,1.44 1.20 ,2.25 1.35 ,0.75 IRIS-Margarine. HC OLTCIW. Ue Ariua uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EI1BE-U1PLOMA Pargs 1900. KBGKS GOUDEN HEDAILLEI. Naar Buiten 10 ct verhooging voor porie en treklcingslijst. Algcateene Bank, VA1V DIIYSEN en Co, Den Haag. AANDEELEN verkrijgbaar te Alkaaar bij Bestrijding van Itlocdui'iiiiM'di'. lilcekzurlil. Vla la - ria (Binnenkoorts), Algemeen.- Kwakte, voortdurende il oofdpijn en Gebrek aan eetlust. dragen buiten op de roode doos mijn naam onder nevenstaand fabrieksmerk. J u.iu.. Men lette daarop. Zij zijn overal verkrijgbaar PrUs f 0,74, Chemische Fabriek van H. NANNING, den Haag. M' Gebroeders SCHEME, ïii 11

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7