M.A.ErkampJnidsenCöO Gebr. KUIPER, Courage Co., Limited. iSSiitils Nuts-Spaarbank OiiiTn DE KONING TILLY M. A ERKAMP Fnidsen, C 60. P. VAN KESSEL, K. van Twuijver Zn., MERK (TG T. GR0K, A°l„, N.V. Scheepswerf Machinefabriek ,;t hondsbosch." Hulpbank te Alkmaar* PELTERIJEN, Melen fan vertronwen. J. LIND Hz. BontwerkerMIENT 1-2, HEERENKLEEDING naar maat. een mime keuze HERFST- en Hypotheek* Puik beste Aardappelen. O. van Stam Vraagt Lusol-licht, SCHRIJFLES. ENQELSCH BBUN1NG MUHBEN - AMSTERDA Haarlemmerolie 6 Lij nzaadkoeken LEZING van Alphons Laudy, De fijnste geconserveerde Kipeieren, IJ. TWISK, de bekende Kroontjes-speculaas en Boterbanket Spiegel- en Vensterglas! KONINGSWEG 10—12 LONDON EXTRA STOUT. ih IMEY's Stoffwasche GROOTSTE ASSORTIMENTEN en NUTTIGE en VGORDEELIGE ST. JXTICOLAAS BLOEMENMAGAZIJN Stam- en Struikrozeu Zuivere Murwe Mie Timmerman, SCHEEPSWERF „NICOLAAS WITSEN." W. F. STOEL Zoon, ALKMAAR. (Lancashire Yorkshire Railway). MULTATULI met VOORBRACHTEN de Firma Wed. MEIJROOS, Langestraat 51. Bij de Groote Kerk. Zeeuwsche f 1.40 en Geldersche fl.25 per half mud, WAAROM WAAROM Dagolgks versch voorradig Leveren SPIEGELGLAS be neden Syndicaatsprjjzen. mm I Een Persoon fl Twee f 1.50, Drie f 1.80. PRAKTISCH, ELEGANT^ KALKFABRIEKEN, STOOMTRASMOLEN, STEENKOOPERIJ. Handel in Bouwmaterialen. in van SS Cent tot fl. 3.30 per el, alombekende, eenige „oprechte" 13 Achterstraat 15, HAARLEM. mr Vraagt mijn V. Z. KOUSJES li ent O 14 Groote voorraad Chrysanthemums, Erica's, Cyclamen, Palmen etc. etc. BleekersJaan b/d Cadettenschool, Alkmaar. Belasten zicli gaarne niet Aanleg en beplanting van Sier- en Vruchtentuinen. Boomgaarden en Boerenplaatsen. HEBBEN VOORRADIG: Hoog-, en halfstam-, struikvorm-, pyramide- en geleide Appel- en Pe- reboomenIepen e. a. boomen boschplantsoenrozen enz. Eerste qualiteit. Concurreerende prijzen. Bovenstaande LIJNZAADKOEKEN zjjn verkrijgbaar bjj te St. Pancras, STOOM-MOTOR- en ZEILVAAR- TUIGEN ----- SCHEEPSHELLINGEN - - Herstelplaats van motoren, stoom- en andere werktuigen IJzeren Vletten te hnnr Stoom- en Motorbooten, Dekschuiten, Vletten, enz. Stoomketels van de kleinste tot de grootste afmetingen. Stoommachines. IJzerconstructies, zooals: Bruggen, Kappen, Reservoirs, Masten, enz., enz. De bijzondere aandacht van Polder- en Waterschapsbesturen wordt gevestigd op onze fabricatie van Stoomketels, Stoom- en handbaggermoleuB. Reparatiën aan schepen, stoomketels, machines worden vanwege onze fabriek snel en billijk nitgevoerd. H. J. BOSMAN. H. VAN FOREEST. De Directie Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole, over op DINSDAG 20 November 1906, 's avonds 8 uur in de SOCIëTEITSZAAL van de „Harmonie" te Alkmaar. bericht hiermede dat zijn magazijn steeds ruim voorzien is van meest eigengemaakte Pelterijen in alle modellen en kwaliteiten. Door het bezit van werkelijke vakkennis is hij in staat steeds het beste te leveren. Al het gekochte wordt op verzoek den eerstvolgenden zomer gratis voor mot en ander bederf bewaard. Motzuivering en reparatie van pelterijen spoedig, net en billjjk. zijti te Alkmaar, evenals vorig jaar, uitsluitend alleen ver krijgbaar a 4]|4 cent per stuk, bij De kwaliteit wordt gegarandeerd. LAAT 62. (Diploma le Klas Mode-Academie, Londen.) Belangrijk bedrag particulier geld beschikbaar op land tegen 4 a 474 °L worden FRANCO aan huis bezorgd door alsmede de geurige, dikke HOBIVPLiAT en fijne CHOCOLADH LKTTKBi. Bestellingen worden steeds aar genomes. Telef. No. 58. Aanbevelend passend op elke petroleumlamp. Inschrijvingen dagelijks, 'en bnize van dee Heer K. EAKKEli Dz., irchitect, Stationsweg, Alkmaar. Prospectus op aanvrage. 8. BAKkHR iSz-, Leeraar In hel schoon se% rliven H O. Alvoiens bp een ander te brst'llen, vraagt eerst prfls bp Urouwcrs llorsclydowastraaf, l.ondon Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken •I. OTTKM, kooltuin, Alkmaar. «•gRa k'-Ui! rPTOirrrrnr i mm m irriiirnsBi wmliw D-' Eogelecbe Leeraar J. C. DYMOCK WOOD (gestu deerd aan bet Dclwich C-llege te L ndec) begint tn een WINTK»«(R8|1S. in dr Xdngeiscke taal, ic Conversatie -n Handels correspondentie. Prjjs por l«s: .adresïcvonhulien. uit één stuk vervaardigd is Mpe* van echt linnen niet te^ liv*M onderscheiden 1/ en goedkoopcr dan het I P\ 1 j waschloon voor tjilr linnengoed. Verkrjjgbaar te Alkmaar bji Gebit BERENTZENHouttil 31IMHULSEN SA k HOIJER, Laat 67; Gebr. SCHENKE, ■Mient 25; J. C. THEISSLING, Langestraat 7. vergoedt 3 procent rente over alle Inlagen van tf een gulden. De rente van nieuw inlagen gaat in den llt'en der zelfde, respectievelijk den laten der volgende maard. ZITDAVHN Baandag van 1011 uur voormiddags. Woensdag 6—7 namiddags. Zaterdag 78 W. F. 8TOHL <t ZOON, Alkmaar. waard is een blanke, rachte huid, een Jeugdig frlssche, rose teint, zonder zomersproeten, puistjes, vetwormpjes enz. krjjgt dat door bet gebruik van „StokpaardJes-I.eHeamclkaecp" van BERGMANN Co., R a d e b e u 1fabrieksmerk »Stok- paardjes'', per St. 50 Ct. bjjLOO H IJ I. tl O fi, Coiffeur en NIEBOP A ftl.OTIIOIHKl», D ogis- 1. angestraat. STALEN, ook door alle OepAts, op aanvraag omgaand franco Ondergetekende is verplicbl zjjne afnemers te wamebuwea, dat men den laatsten tjjd onder den naam „UK kONINU TILLY" of andere namen, zoogenaamde „Haarlemmerolie" tracht te verknopen, welke niet van hem afkomstig is en waarvoor bjj dus absoluut geene verantwoorde lijkheid draagt. Men gelieve er op te letten, dat men ontvangt do *an Men wachte zich voor Reizigers. VOOR Is sedert 20 Jaar, Zaakkundig werkman. Vraagt prijnen. in de bekende exlrn soorten. AANLNU VAN TCItVRN Heleeld aanbevelend. en «HD.PI TIIINBOUWÜ. D?, door ons ie boomjaiirdfn g.plart wordend", in dit klimaat flink groeieede, vruchtbare, voor d*n basdrl metst geschikte *n aan ziekten minst onderhevige soor'en appels ec pere», maken <i„ sarplactieg zeer productief. Fabrieksmerk gedeponeerd van Verkoopers en g- bruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mjjne stoomfabriek >de Wachter", om zich van d« zni verheid Ie overtuigen. A L k H AA K Me). C. Jfi. UUBein, Leerares Plano eu Tbeorln. Mieot O 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrijdag von 12 uur. ■tel snelvarende stoomschepen, lu verbinding met geheel Kngeland. Uitmuntende gelegenheid voor het vervoer van groenten, vruchten, vleesch eu dergelijke artikelen. Van AB8THHDAB lederen UINiDAfi- en ZATËBOAUAI OID. Adres bjj de AGENTENGebroeders SCHEUER. Het Bestuur maakt bekend, dat van] af 1 October j.l. de Bank] hare rente voor ter leen ver strekte gelden, van 3% verlaagd heeft tot 2% met 1 retitutie bij geregelde voldoening. De wekelijksche afbetalingstermijnen zjjn verlengd van 40 tot 50 weken. Zittingdagen iederen Woensdagmiddag van half één tot half twee in het Spaarbankgebouw. (Hd Houses Dekker) t>ereservs-erde plaatsen f 0.75. Uewone plaatsen f 0.511. Ljjsten ter inteekening zullen werden aangeboden, terwjjl kaarten ook verkrjjgbaar zjjn aan het lokaal en bjj de Secretarissen van den Katholieken Kring: B. J. P. WANNA, Kitsevcort 2, fn P. SNEL, Oudegraeht No. 154. W. F. SLINGER, Inlichtingen verstrekken firma MEIJER en PELS. SPOORSTRAAT éE, ALKMAAR. Verleagde OverdleBtraat SS, Alkmaar. in honderden gemeenten van ons land verspreid wordt de naam van den fabrikant door duizenden dankbare moedors met eere genoemd dit HU1WATHK het middel bg uitnemendheid is tot het dooden van alle Hoofdonreinheden. Het bevordert den haargroeiis volkomen onsohadeljjk en heeft dit meer dan 25 jaren bewezen. Prijs 35, 35 eu 50 Cent per flacom. Let bjj het koopen op den naam J. HIJI.OOB in de flesch en op het etiket gedrukt. Wederverkoopers wenden zich tot den Fabrikant J. BIJLOOS te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8