No. 273. Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR AT,OTA AR. EN OMSTREKEN. Groote Scheiveemarkt 1900. DINSDAG 20 NOVEMBER te ALKMAAR Woensdag 21 November a.s. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. -> b-HonJS «fd„ ™.ve. bjj rn rJ; Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAARSC COURANT. Provinciale Staten van Noord-Holland. De meerderheid der commissie nit de Staten betwjjfelt of de door Ged. Staten voorgestelde wijziging van het wapen van Noord-Holland van zuiver haishondeljjken aard is en raadt dan ook aan het te nemen beslnit te onderwerpen aan de Koninklijke goedkeuring. De meer derheid der commissie nit de Staten adviseert geen subsidie te geven aan de vereeniging ter bestrjjding van tuberculose, te Haarlem. Drooglegging van de Zuiderzee. Het volgende adres is aan den minister van waterstaat verzonden Met groote vreugde heeft de Zuiderzee-Vereeniging kennis genomen van]de haar uiterst sympathieke bewoor dingen, waarin Hare Majesteit de Koningin bjj de jongste troonrede over het groote nationale belang van afsluiting en gedeeltelijks drooglegging van de Zuiderzee heeft ge sproken. Da Zuiderzee-Vereeniging vertrouwt, dat door dit koninklijk woord ren begin van uitvoering staat ge geven te worden om het]]nationale belang, welks bevor dering zjj zich tot taak stelt, tot rene oplossing te,brengen De Vereeniging veroorlooft zich aan Uwe Excellentie buide en dank te brengen voor het in[deze door Uwe Excellentie genomen initiatief. Naar [aanleiding van de bjj do"*, troonrede vermelde overweging, of het werk, wellicht aanvankelijk beperkt tot het jmaken van een] enkelen polder^zonder vooraf gaande afsluiting, reeds in de naaste toekomst ware aan te vatten, veroorlooft de Zniderzee-Veresniging zich, in overeenstemming met de plannen doo"" haar ontwerpen en uitgewerkt, den wensch nit te epreken, dat dij "over weging er toe moge leiden de afsluiting en drooglegging als één grootsch geheel te besohouwen en beide ook als zoodanig een grootsch 'nationaal belang ten uitvoer te brengen. Mooht er echter om fiaancieele redenen overwegend bezwaar bestaan rer ds'dadeljjk tot de volhdige uitvoering der afslu:ting over te gaan en'er de voorkeur aan worden gegeven aanvankelijk eene andere volgorde bp het vol voeren van het groote werk aan te nemen dan de Zuider- zee-Vereeniging zich heeft voorgesteld, dan vertrouwt de Vereeniging, dat Uwe Excellentie een eventueel wets ontwerp tot het maken van een aanvang met den afsluit- djjk en wellicht tot het daarachter indjjken van een enkelen polder aldus zal willen inrichten, dat daarbjj rekening wordt gehouden met de verdere voltooiing van de afsluiting en uit dien hoofde reeds aanstonds de noo- dige terreinen op Wieringen voor den Staat zullen worden gereserveerd voor de aldaar aan te leggen sluiswerken Henheid van tyd. Het bestuur van den Middenstandsbond noodigt alle aangesloten vereenigingen uit, een adres van adhaesie- betuiging met het voorgestelde wetsontwerp betreffende de invoering van den Midden-Europeeschen tjjd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. Het arbeidscontract. De commissie van rapporteurs uit de afdeelingen der Eerste Kamer voor het ontwerp-arbeida contract is reeds eenige keeren bijeen geweest voor de same-stelling van het Voorloopig Verslag, dat vermoedelijk nog deze maand zal verschjjnen. Staatscommissie voor het tramwegpersoneel. De Minister van Waterstaat betoogt in een nota naar aanleiding van het verslag nopens de voorgestelde etquete- bevoegdheid aan de Staatscommissie voor het tramweg personeel, dat een zoo deugdeljjk mogeljjk onderzoek noo- dig is voor het ge7al het advies der Staatscommissie leidt tot het nemen van maatregelen betreffende de dienst- voorwaarden van het tramwegpersoneel. Waar nu per sonen betrokken bjj tal van ondernemingen door de oommissie gehoord zullen moeten worden, terwjjl het niet te voren van allen vaststaat, dat zjj ten volle geneigd zullen zjjn de commissie zoo volledig mogeljjk voor te lichten, kan die deugdelijkheid slechts door erquê.e- bevoegdheden ten volle worden gewaarborgd. Uit de indiening van het wetsontwerp mag echter, volgens den minister, niet worden afgeleid, dat de arbeids voorwaarden bjj de middelen van vervoer waarop het onderzoek betrekking zal hebben, bjj uitstek onguistig worden geacht. Immers is het thans in te stellen onder zoek niet anders dan een voortzetting van de taak welke de Ezqoéte-commissie van 1903 wegens gebrek aan tjjd onvoltooid moest laten. Hollaudsche boter la Engeland. De consul-generaal der Nederlanden te Londen, de heer H. S. J. Maas, heeft in de Times een overzicht gegeven van de b-palingen, die onze regeerin? aan de Staten-Generaal heeft voorgesteld tot verscherping van j !i ?.l"rwet- In, z8n schrjjveu wgst de heer Maas er op, dat dit voorstel voor Engeland wel eenig belang heeft, wgl de boterhandel tnsschen Nederland en Engeland zich telken jare uitbreidt; Wettelijke regellag van vrouwenarbeid. Door de presidente en de lecretaresse van het Ned. comité in zske wetteljjke regeling vsn vrouwenarbeid is aan den minister van Waterstaat een rapport aangeboden van de enquête, ingesteld door dat comité in zake wet" telpke regeling van vrouwenarbeid. liet onderzoek heeft, zegt het comité, aan het licht gebracht lo. dat het Kon. besluit van 2 Maart 1904 de ambte naressen bjj den post-, telegraaf- en telephoondienst in Nederland belemmert in het aangaan van een huweljjk, terwjjl het haar, die huwen, in meerdere of mindere mate fiinancieele schade berokkent, een schade, die een enkele maal zslfs nijpend wordt gevoeld; 2o. dat aan geen der door den minister aangevoerde argumenten de gegrondheid van het Kon. besluit van 2 Maart 1904 is gebleken 3o. dat Nederland met zjjn onverbiddelijk Kon. beslnit. van 2 Maar1 1904 alleen staat, want dat in geen ander land de rjjksambtenaressen in alle takken van dienst, èn post, èa telegraaf, èu telephoon, in geval van huweljjk ontslagen worden 4o. overal, waar in het bnitenland in één of meer takken van dienst getrouwde vrouwen werkzaan waren, noob zwangerschap, noch andere, in Nederland opgewor pen bezwaren, een storenden invloed op den geregelden gang der dienstzaken hebben geoefend. De minister wordt verzocht het thans ingenomen reactionaire standpunt te verlaten en bet adres, in Februari hem toegezonden, in ernstige overweging te nemen. Merkwaardige postzegels. Het was ons bekend, doch op verzoek maakten wjj het nog niet openbaar, dat binnenkort postzegels zullen ver krijgbaar gesteld worden voor een bjjzonder doel.- Steun aan de Vereeniging tot bostrjjding der taberculoBe. Nu we elders er het een en ander van verteld vinden, mogen we er ook wel melding van maken. Die poetzegels (van >/i tot 3 cent) zullen van Rjjkswege verkrjjgbaar gesteld worden gedurende een maand. Een dames-comité zal zioh er voor spannen om een paar millioeri te plaatsen. Trouwens, bjj de bekende lief hebberij voor costzegels is een groot debiet te wachten en ongetwijfeld zal de nuttige verrenigiug er wel bjj varen. Binnenkort deelen we meerdere bijzonderheden mede. (Hbld.) Staatspenslonaeerlng. Aan de afdee ingen van den Bond van Staatspeneion- neering ia verzocht, zich zoo spoedig mogeljjk nit te spreken over het volgende voorstel, bjj het dagelgksch bestuur van den Bond ingediend »Met het oog op de aangekondigde indiening van een wetsontwerp op de ouderdomsverzekering door minister Voegens (waarmee gebroken schjjnt met het Duitsche stelsel van verplichte invaliditeits- en ouder domsverzekering), wordt het voorgenomen pensioencongres uitgesteld totdat de inhoud van vorenbedoeld wetsontwerp bekend zal zjjn.» Herstellingsoord voor spoorwegpersoneel. Zondagmiddag werd in de wachtkamer 3e klasse aan het Centraalstation te Amsterdam, eene vergadering gehouden van het personeel der H. IJ. S. M,, met het doel een herstellings-, ontspannings- en invalidenoord op te lichten, Eenjzestigtal personen uit verrchillende deelen des lands waren tegenwoordig. Na eenige gedachten- wisseling werd tot definitieve oprichting besloten. De beide Koninginnen en de directie der H. IJ. S. M. hebban bereids steun toegezegd. Tulnbou w-tentoonstelling. Op verzoek van onze regeering zjjn door de Nederl. Maatsch. voor Tuinbouw twee en door den Nederl. Tuin- bouwbond vjjf leden aangewezen, die een commissie zullen vormen voor de tuinhouw-tentoonstelling te Mannheim in het volgend'jaar, waar de Nederl. tuinbouw ook zal uitkomen, vooral met groenten en fruit. De benoemde oommissieleden zjjn de heorenC, van Lennep te Eist, J. Groot Sr. te Enkhuizen, J. Vallen te?Swalmen, D. v, d. Have te Kapelle bjj Goes, H. M. VelderB te 's Gra- venhage, J. Bouwen te Broek op Langendjjk en A. M. Welling to Naaldwjjk. Aan baron de Sonarclens de Grancy te Vacht, is het voorzitterschap van deze]commissie aan geboden, dat deze heeft aangenomen. De heer de Grancy was ook in 1904 voorzitter van soortgelijke commissie, voor de tentoonstelling te Dusseldorp. Als secretarissen treden op de beeren Van Lsnnep voor ooftteelt en Welling voor groenteteelt. IJlt de 8. O. A. P. In Hu Volk dealt de partijsecretaris mede, dat in het laatst van Januari een bijeenkomst zal worden ge houden «propaganda congres* wordt het genoemd waarop alle arbeidersorganisaties zullen worden uitge- noodigd, ter propaganda van den tien-urigen werkdag. Ook zal op nader te bepalen dag een dergeljjke bijeen komst plaats hebben ter bespreking van het ontwerp- ziekteverzekering. Teneinde het orgaan der partij te behoeden voor een vloed van ingezonden stukken, wanneer het rapport wü-fTÏw voor Progr&mherziening gepubliceerd is, my bjjgewoonde bijeenkomst, maakt daarop geen nit binnen veertien dagen kunnen allen, die naar aan leiding van het rapport iets in het midden meenen te moeten brengen, hun stukken inzenden bjj den partij secretaris het ingekomene wordt gedrukt en eveneens in boekformaat bjj Het Volk gegeven binnen veertien dagen, na de publicatie van de in gezonden stukken, heeft de Commissie het recht hun antwoord te geven op de ingezonden stukken en dit antwoord wordt op dezelfde wjjze ter kennis van de partjj gebracht. Begrafenis J. P. van Itossuin. Op zeer eenvoudige wjjze, zonder kransen en toespraken, geheel overeenkomstig den uitdrukkeljjken wensch van den thans ontslapen hoofd-officier, maar in tegenwoor- dishei f van tal van marine-autoriteiten werd gister middag op Nieuw Eik en Duinen te 'sGravenhage ter aarde besteld het stoffslgk overschot van den gapens, echout-bjj-nscht den heer J. P. van Rossum. He ontslag-aanvraag van den Inspecteur der Cavalerie. Het Hbl. schrijft: Men zal zioh herinneren dat wij in de, onder het roeren van de groote trom, gedane aanvraag van ontslag door don Inspecteur der Cavalerie juist vóór het behandelen van de oorlogsbegrooting in de Tweede Kamer een laakbare daad van oppositie tegen den verantwoordelijken 'minister van oorlog zagen. De N. Ct. voerde echter de mogelijkheid aan dat de datum van ontslagaanvraag bepaald was dorr L hot tijdstip van eerste vermindering in sterkte van de cavalerie, veroorzaakt door de maatregelen voor den minister van oorlog ten opzichte van het blijvend gedeelte genomen. Wij vergaten niet, dat het na tuurlijker en logischer] geweest ware met de ontslag aanvrage te wachten tot het zeker was dat onze volksvertegenwoordiging zioh met de denkbeelden van den minister van oorlog zou vereenigen, doch meenden waar een verklaring ten voordeele van generaal Smeding mogelijk was, onze beschuldigingen onvoorwaardelijk en vollediglijk te moeten intrekken Thans blijkt echter uit een mededeeling die de ^Nieuwe Courant zonder eenig commentaar opneemt dat generaal Smeding aan de regiments- en corps commandanten uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat hij zijn ontslag nam omdat hij de afschaffing van het blijvend gedeelte door den minister van oorlog een daad achtte, waartoe hij niet wilde medewerken. Zeer terecht heeft de minister van oorlog in deze uiting van oppositie aan de hoofdofficieren van zijn wapen een „indisciplinaire handeling" van groote beteekenis gezien. Wat indien alle hoofdofficieren aldus door hem aangespoord, zijn voorbeeld eens gevolgd hadden f De minister van oorlog zou voor een misdadige woeling" gestaan hebben Wij willen gaarne aannemen dat generaal Smeding zijn ontslag alleen heeft genomen omdat zjjn over tuiging hem verbood uitvoering te geven aan de bevelen van den minister van oorlog. Deoh de wijze waarop de generaal zijn ontslag nam, is nu moeilijk anders te verklaren dan door aan te nemen dat de inspecteur van de cavalerie zich verplicht aohtte de plannen en denkbeelden van zijn ««middellijken en verantwoordelijken chef tegen te werken. Èn daar mede moet naar onze meening niet alleen een inspecteur der cavalerie, maar ook elk hoofdambtenaar wachten tot hij den dienst werkelijk verlaten heeft, Landaanwinning, Een driestar in de Stand, meldt: Er gaat, zoo het voorstel doorgaat, een stuk van de Zuiderzee af, en daar komt land. Dit moet de heer De Boer met leede oogen aanzien Naar zjjn opinie toch is er voor de bebouwing van het land dat er nu is, juist even volk genoeg. Er mag niets af, want dan zjjn er op 't land geen handen genoeg, stjjgen de loonen, en gaat onze landbouw om koud; Dat belang weegt bjj hem zelfs zoo zwaar, dat hjj liever de njjverheid klein houdt, dan dat ze beschik baar personeel aan het thans bebouwde land zou ont trekken. Hoe mordicus moet hjj dan wel niet tegen het Zuiderzee-plan zjjn l Gaat toch de landaanwinning door, dan komt er bjj het thans in bouw zjjnde land opeens een heele streek land bjj. Daar vestigen zich boeren, die boeren nemen het land onder den ploeg, en die boeren hebben dus volk noodig. Daar kunnen zjj de visschers niet voor gebruiken. Ze moeten landvolk hebben. Dit landvolk nu komt niet van over de grenzen, maar kan alleen komen van het land dat nu reeds onder den ploeg is of wordt afgeweid. Dan komt dus juist hetgeen hjj van het hooger tarief zoo ernstig vreesde. Dan gaat er volk van het nu bebouwde land naar de nieuwe polders. Er komt gebrek aan boerenarbeiders. De loonen stjjgen. En de landbouw legt er het loodje bjj in. Daar nu de Liberale Unie de rede van den heer De Boer, zonder dat iemand haar tegensnrak, toe juichte, vat men eigenljjk niet wel, hoe het Zuiderzee- plan er in de Kamer door moet komen. De sehrijver van »Uit de Hoofdstad» in de Prov. Gr Ct. berioht »Ik heb gedurende mijn verbljjf alhier heel wat verga deringen medegemaakt, die aanleiding geven tot het maken van allerhande opmerkingen en de jongste door bjjgewoonde kingen met bezoekers na afloop der zwaarwichtige debatten. Het zjjn interessante redevoeringen geweest, d e de oud-ministers Goeman Borgesius en Pierson j.l. Zaterdag op de jaarvergadering der Liberale Unie alhier gehouden hebben. Vooral de oratie van mr. Pierson, waarvan men soms duizelde door de opeenvolgende reeksen van getallen en cjjfere, die bjj bjj de ontwikkeling zjjner denkbeelden over de belastingplannen van zjjn opvolger, mr. De Meester, gebruikte, heeft bjjzonder de aandacht getrokken. De heer Pierson heeft de welsprekendheid der wetex- echap bjj heeft er verbazend den slag van om, wat hg weet, aan zijn hoorders duidelgk te maken, vooral wanneer hjj zooals thans hst geval was gehoel in zjjn onderwerp opgaat. Dat hjj speoiaal in de belastingvoorstellen van don heer De Meester opgaat... nn, daarvoor is hjj de vader van onze vermogens- rn bedrijfsbelasting en in enkele opzichten de mentor van mr. De Meester. Date toch heoft heel wat aan mr. Pierson te danken. Immers het was de heer Pierson die den heer De Meester het secretariaat der gemeente Groningen deed verwisselen voor de be trekking van admin'strateur meen ik van he) departement vsn financiën. Het is daarenboven niet buiten medeweten van mr. P;erson geweest, dat de heer De Meester een hooge positie in Indië aanvaardde en ik geloof niet erg uit de school te klappen c oor mede te deelen, dat de oud-minister Pierson er de hand in heeft gehad dat de heer De Meester tot minister van financiën is benoemd. Aldus is mg ten minste van zeer bevoegde zjjde verzekerd. Door de rechterzijde wordt altoos mr. H Goeman Borgesius gedoodverfd als de fozmateur van het tegen woordige kabinet en ongetwjjl ld is hjj niet vreemd gebleven aan de samenstelling er van. Dit is echter nog nooit ronduit erkend en hoe druk de reohterzjjde het er over gehad heeft, men beeft hem niet uit zjjn ten!, kun nen lokken. Dat komt aldus is mg verzekerd omdat men aan mr. Borgesius een te groote rel in de vorming van het Kabinet heeft toegekend. H(j is niet de eenige, die zich daarover warm heelt gemaakt en niet de voornaamste. Het iB vooral mr. Pierson geweest, die geïnfluenceerd heeft op de samet stelling van het ministerie en het is zeker niet buiten zjjn medeweten, dat zijn jongere geest verwant De Meester de leider van het Kabinet is gewor den en het iB ongetwijfeld kenmerkend voor dit ministerie dat zjjn tot nog toe belangrjjkste hervorming zich op belastingebied beweegt en mr. Pierson zioh behou dens kleinigheden, homogeen verklaart met mr. De Meester's voorstellen 1 Hoe de votk precies in den steel zit zal wl in de toekomst bljjken aleer eenmaal een vervolg gegeven wordt op de «Parlementaire geschiedenis* van mr. Van Wei deren Rengers, doch ik meen mg niet aan een indiscretie schuldig te maken wanneer ik bg dezen de aandacht vestig op de zeer vriendschappelijke verhouding van mr. Pierson tot het huidige Kabinet." Bolles-dief stal. Gisteren stond te Haarlem terecht A. de M., beschul digd van diefstal met inbraak van bloembollen uit een schuur van H. W. de Hoogh, te Heemskerk. Beklaagde ontkende en uit niets bleek, dat hg werkeljjk de bollen had ontvreemd, wel dat hg daarbjj had medegeholpsn. Daar echter geen dader bekend was, kon geen medeplich tigheid worden ten laste gelegd, vandaar de eisch 3 maanden, wegers diefstal. Overtreding wotorwet. De rechtbank te Haarlem veroordeelde gisteren baron v. Ittersum te Bentsebroek wegens overtreding der Moter- wet (niet geoorloofd signaal op een auto en hst niet stoppen op vordering der politie) tot f 50 boete of 10 dagen hechtenis voor het le gedeelte en niet ontvankeljjk verklaren voor het 2s gedeelte. Tegen de werkloosheid. Te Hilversum wordt door de werkliedenvereniging St. Jozef een oproep gericht tot alle arbeidersvereni gingen daar ter plaatse, met het verzoek een comité te vormen tot steun in de thans heerschende werkloos heid, in de verwachting, dat door een juist overzicht van de hoegrootheid dezer werkloosheid misschien eene aanleiding ge onden kan worden om te komen tot eene werkloosheid verzekering met gemeenteljjken bjjslag volgens het Gentsche stelsel. vaa werklieden. waren gisteren wervers uit Emden, Werven Te Winschoten in Pruisen, om werklieden in de bouwvakken, timmer lieden, metselaars, opperlieden en grondwerkers aan te nemen voor |de groote werken in Kmden e. o. Slechts eenigen gingen mee, daar men vreesde, dat er een staking was uitgebroken. Allemaal mevrouw Sommige dames te Meppol vonden het minder aange naam mot don titel «juffrouw* aangesproken te worden, terwjjl anderen mevrouw genoemd wetden. Men besloot daarom in eene vergadering van gehuwde vrouwen den titel van «mevrouw* aan te nemen voor alle getrouwde personen van het vrouweljjke geslacht. Men hoopt op die wjjze een einde te maken aan allerlei verwarring, d e aangaande deze zaak naar meu rreeut nog steeds bljjft heerechen. Ook is het «oor bakkers, slagers, enz. zoo redeneert man zoo lastig te ont houden, wie mevrouw, wie juffrouw genoemd wil worden. De oplossing ii toch eenvoudig, het ei van Columbus! (Tel). Het oude station te Haarlem. De afbraak van het oude spoorwegstation te Haarlem ia voor f 7000 gegund aan een combinatie van Amstor- damsche sloopers. Kloosterman ea de Katholieken. De anarchist Kloosterman doet tegenwoordig in Rot terdam pogingen om de instellingen en leeringtn der Roomsoh-Kathol. kerk te bespreken. De katholieken trachten hem dit met vreemde middelen te beletten, door hem onverstaanbaar te maken. Zaterdagavond is hem op de markt aan den Goudsohraingei aldaar een stand plaats geweigerd, ter voorkoming van ongeregeldheden als daar eerder plaats hadden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1