ment 17. C. H. BAHJtE &|jCo. Aonvrsnlé's. DAGELIJKS 7EES0I. I ST. nicolaasT 5 ons. een nette Burgerdochter of Weduwe Zilv. Broche (Zeeuwsche knoop.) Speelgoederen Slagersknecht. Hollandse he Ho°estraat< Bazar" J "BUITENLAND. AD VERTENTIEJL Horloges - Pendules is van af beden geopend en ruim voorzien van eene keurige collectie Aanbevel«n<l, Q W VAN DER VEEN, Telefoon 74. Banketbakker Kok. Hoogste onderscheidingen op verschillende Tentoonstellingen. Lid der Jnry Internationale Bakkerjjtentoonstelling Amsterdam 1906. Banket-stukjes 70 ct. Speculaas 40-50 ct. Boterletters 70 ct. I W. G. E. VALK. een flink PERSOON. Voor OUD en JONG. Prenten-, Lees-, en Teeken- boeken Firma Wed. D. SCHOTSMAN, KOK en BANKETBAKKER RITSEVOORT A 39. Bericht UBd. door deze dat de Smt-lVicolaas-» Etalage gereed is, waaronder zeer veel nieuwe arti kelen en noodigt UEd. beleefd tot een bezoek uit. Dagelijks versche Banketletters en Borstplaat. Algemeen Oyerzieht. ™n",,gen „gekr'8ï Werden- Te hebben de BEUR8BERICHTEM. LAATSTE BERICHTEN. BURGERLIJKE STAND* MARKTBERICHTEN. TH. van der KLEI. Ml is beslist het beste en goedkoopste adres: Alkmaar. MODWE BAROMETERS. borrel, nn, dan gaat 't beter. Als ooriaken, waardoor arbeiders aan 't drinken geraken, noemde spr. dezen langen arbeidsduur, voorts de slechte voeding en de slechte huisvesting. Het is gebleken dat een kortere arbeidstijd den arbeider minder doet gaan naar de kroegen De patroons voeren hier altjjd tegen aan dat door meer vrjjen tjjd nog meer gebruik van de kroegen zal worden gemaakt, 't Is inderdaad waar, dat dit de eerste dagen soms zoo is. Op den dnnr echter, zoo als bleek in Amerika, Australië enz., begrjjpen de arbeiders dat zjj dien tjjd beter kannen gebruiken. Nog een ander bewjjs dat korter werktjjd tengevolge heeft minder kroegen - bezoek is, dat de kroegbazen en tappers daar tegen zjjn dat zouden deze zeker niet zjjn als 't gevolg er van wasmeer zilver in 't laatje. Uit onderzoeken op dit gebied is gebleken, wat betreft de voeding als oorzaak van 't drinken, dat in Btreken, waar de menschen zich voornameljjk moeten generen van aardappelen, dus met een slappen kost, het drankgebruik bet hoogst is. Daar waar steviger voedsel wordt genuttigd is het minder. Als het loon rjjst wordt het drinken ook minder, ten minste en hier legde den spr. den nadruk op als dit niet komt door een toevallige gunstige periode. Het hooger loon moet langs geleidelijken weg zjjn verkregen door strjjd en organisatie. Met een goede en steeds uit gebreider organisatie gaat n.l. gepaard een meerdere ont wikkeling. En bjj ware ontwikkelden behoort geen drank. Ook hier bljjkt alweer uit, dat steun, bewezen aan de strjjders voor geheelonthouding, ten goede komt aan de arbeiders-beweging. Een groote vakorganisatie is alleen nog niet voldoende om de drinkgewoonte te doen verdwjjnen. Veel leden is wel een groote kracht, maar van meer belang is, dat dit leden zjjn, waarop staat gemaakt kan worden. Het ge halte dóór komt het op aan. Elk der leden moet kunnen beschikken over een zoo groot mogeljjke kracht, zoowel finantieel, geesteljjk, als moreel. Die 't meest van dit alles aan de beweging kan geven, is de beste man daarvoor. En het zjjn alweor de geheelonthouders die er voor werken zulke mannen te kregen. Wat kosten ons de drinkgewoonten vroeg spr. Ge woonljjk zegt men f80.000.000 per jaar, doch dit is te veel, het is ruim f 70.000.000. Daarbjj is echter niet gere' kend wat men voor bier alzoo uitgeeft. Ook dat is een dikke f 70.000.000. Aan gedistilleerd en bier wordt dus jaarlijks een som geld weggeworpen van bp de f 150.000.000 zegge honderd vjjftig millioen gulden. Dat is per dag ruim 4 ton gouds. Rekenen we nu dat de arbeiders klasse de helft der bevolking vormt en dan is hun aantal zeer verminderd voorgesteld, dan geeft deze 2 ton gouds aan drank uit per dag, dat is per gezin meer dan f 120 per jaar. Spr. wil nu niet zeggen dat de arbeiders al wat ze over houden moeten besparen, doch 't geld kan toch veel verstandiger besteed wordenvoor 't koopen van boeken, couranten enz. en dan voor&l aan de organi satie, aan den strgd voor de vrijmaking der arbeiders, Dan zal 't goede rente opleveren, zoo niet voor ons dan voor onze kinderen, zei spr. Dan zou de Vakbeweging in Nederland er anders uit gaan zien dan thans en wat zou dat buiten de georganiseerden nog niet aan duizende andere arbeiders ten goede komen. Doch kom nu eens bjj de arbeiders aan om geld voor de vakkassen. Een contributie van 15 cent voor lidmaatschap in de week is hen te veel, zeggen ze, doch borrels schjjnen wel van 't loon te kunnen. En hoe onverstandig is dit. In de kroeg vinden de arbeiders valsch genot en vleierige vrienden In de beweging vinden ze kameraads waarop ze rekenen kunnen, kunnen ze praten over degeljjker onderwerpen dan bjj kroeg- en bittertafelgeklets. En dat gaat dikwjjls gepaard met ver andering ten goede van hun karakter en optreden. Ze worden niet meer bedwelmd doch kunnen denken, ze vinden zichzelf en worden klasse bewuste arbeiders* Als de georganiseerden geheelonthouders zjjn kunnen zjj han delen als t noodig is, wat bjjv. bleek in Denemarken met de groote uitsluiting daar een jaar of 6 geleden. Van de ruim 80.000 geheelonthouders behooren daar meer dan 80 pet. tot de arbeidersklasse. Ongeveer 60.000 arbeiders stonden in die dagen op straat. Bjj ons zou dit na drie dagen reeds ontaard zjjn in een bedelen bjj de patroons om weer te worden aange nomen. Doch de Denen hebben 't gewonnen 1 Wel is waar met internationale holp, maar dat zjj niet dronken, zal wel een der voornaamste, zoo niet de voornaamste, reden der overwinning geweest zgn. Na de staking hier te lande in 1903 werd bekend gemaakt dat er nog f 1200 in kas was voor i 1200 werkloozen. Voor ieder dus f 1.en toch werd er die dagen door de arbeiders maar voor drank uitgegeven 2 ton. Het volgend staaltje haalde spr. nog aan van de drinkgewoonte bp arbeiders. In Maastricht drinken de arbeiders dikwjjls coöperatiel. In een kroeg koopen ze met zes man bjjv. 1 liter jenever en drinken 't samen op. Dat is goedkooper. De vakorganisatie zou er, zooals uit dit alles blpkt, st unde Tar8n de ^"lo^hoodersbeweging meer Spr. eindigde met een herinnering aan het bouwen ▼aa den tempel'door de Joden in het vijandelijke land met troffel en zwaard, zooals in den Bjjbel wordt verteld. Zoo is het ook met den strgd der arbeiders. Onze tempel zei spr. heeft als grond waarop gebouwd wordt t het recht der arbeiders en bet boawen geschiedt ook in Yjjandeljjko omgeving. Onze tempel is er echter een voor geheel de aarde, alle arbeiders dienen het hnnne te doen om het werk te voltooien, en daarbjj zullen wjj ons vast aaneen sluiten. Het zwaard dat ter bescherming noodig zal zjjn zal een geesteszwaard zpn. Gjj allen voert den troffel, aldus spr., gjj allen voert het zwaard. Richt het zwaard tegen al wat den bouw belemmerd, in 't bjjzonder tegen den alcohol. Met een woord van dank aan den spreker, sloot do voorz., de heer B. Bakker, hierna de vergadering, daar niemand gebruik wenschte te maken van de gelegenheid om vragen te stellen, 1 e r Het gaat bjj de boedel-beschrpving d Katholieke kerken in Frankrpk hier en daar zeer ruw toe. Te Ploudaniel hebben de dorpelingen, op het kerkhof verzameld, soldaten, veldwachters en den I smid, die de deur openbrak, met allerlei gegooid, zoodat I dóenl u I™ bnr««meester de dienst d0"nde ^btenaren met sfeenen en stukken hout be stookt. Elders, te Linselles, is een luitenant met een stok boven het oog gewond. In Haute-Savoie moesten verschillende kerken stormen derhand worden genomen en als dan de ambtenaren emdelyk waren binnengetreden, bevonden ze zich in een verstikkenden zwaveldamp, zoodat men bjjv. te Pignan door twee brandspuiten en door het werpen van zand eerst de brandende zwavel moest blusschen, alvorens tot de inventarisatie kon worden overgegaan. Te Villelongue-de-la-Sanlanque (Pjrenéss Orientales) boden vooral de vrouwen heftigen tegenstand. De pastoor las een in het Katalaansch gesteld protest voor, waarin hp zeide, dat de Kerk hem door den bisschop was toe vertrouwd en dat hjj eerder het schavot zou beklimmen dan de kerk over te geven. Sappeurs sloegen daarop met geweld de deur open, maar er hing in de kerk zulk een zware zwaveldamp, dat men twee uur moest wachten, alvorens men binnen kon treden. En toen bleek, dat alle kerksieraden, alle bjj den dienst benoodigde voorwerpen, naar een nabjjgelegen lokaal waren gebraoht. Te Frossay in Bretagne wierpen de boeren soldaten en gendarmen peper in de oogen en toen daarop toch de kerk werd geopend, ontstond er een gevecht, waarbjj verschillende gendarmes werden gewond. Guy de Cassagnac vergelijkt in de Autorite de boedel- beschrpving in de kerken bjj die welken men bjj ban kroete winkeliers houdt voor bun zaak uitverkocht wordt. >Het bankroet., vervolgt hjj dan, >is in Frankrjjk vol ledig, zoowel in godsdienstig, sociaal als economisch opzicht. De scheidingswet is duideljjk misgeloopen, en de regeering zal de overwinning niet meer behalen door het leger onder de wapenen te roepen. Clemencsau, de mis leider, likt Duitschlands voeten en zegt, dat hjj geen oorlog wil, maar hjj heeft alle troepen die bjj krjjgen kon laten aanrukken om vrouwen en kinderen te ver moerden. De soldaten zullen zich op Katholieken oefenen, om zich tot den oorlog te bereiden.. De Engelsche Minister van Financiën Asquith en de Premier ontvingen een deputatie van Engel sche Parlementsleden uit de liberale en arbeiderspart ij. De heeren drongen op ouderdomspen sioen aan. De Ministers verklaarden zich van de wenscheljjkheid van algemeen pensioen, met zekere uitzonderingen, overtuigd, maar een wet te dien einde moest waohten op tijd en geld. In het Engelsche Hoogerhuis heeft men ingezien, dat teveel aan de onderwijswet wordt getornd en gisteren was het een algemeen intrekken van amende menten. Het belangrijkste was er een van den aarts bisschop van Canterbury, die een afzonderlijke soort scholen wilde invoeren, soholen n.l. die niet tot de gewone openbare zouden behooren, maar alleen door den staat gesubsid:eerde scholen. Daarmede zou men den toestand vóór 1902 terugkrijgen. In de Spaansche Kamer zeide de Minister van Marine, dat de uitzending van het pantserschip naar Tanger geen ongerustheid behoeft te wekken de andere schepen zullen terug gaan, zoodra de „Pelaya" aangekomen zal zijn. De uitzending dier schepen heeft niet plaats gevonden ten gevolge van een geheim traotaat, maar uitsluitend wegens de nabij heid van Marokko en de te Algeoiras genomen besluiten. Uit Rusland komsn weer berichten van nieuwe wreedheden. Te Koengoer, in Perm, is gisteren de oommisaaris van politie, bij een huiszoeking, met drie revolverschoten gedood. De dader werd gevangen genomen. Te Simferopol is een vrouw, hoofdredactrice van »een populair reactionair blad.wegens schrjjven tegen de regeering naar Siberië verbannen. Te Kiëf moet door de politie een revolutionaire ver- eeniging uit het leger ontdekt zjjn. Gevangen genomen zjjn o.a. zes officieren. Te Petersburg deelde een studente strooibiljetten uit, waarin de burgers werden aangemaand zich op de kie- zersljjsten te laten inschreven. De jonge dame werd naar het commissariaat van politie gebraoht en daar werd proces-verbaal tegen haar opgemaakt. AMSTERDAM. 21 Nov. 22 Nov. Cert N. W. Schuld. dito Nsderlsnd dito, dito, Oblig Oostenrijk, OM. in psp. 1. 1000 Febr.-Aug. dito, dito April-G»t.. dito, Kronen S000 bel.vrije(Kronenr.)Mei-Nov, dito, dito 2000 bel.vrij.iKrou.nr.) Jsn.-Juli Portugal lc scr. S°/0 10-100 dito, Se id. Amen. Schuld VI, Psn.es 500 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 190G...... 5 dito, Iwang, Dombr. Oblig4* dito, Binnenlandiahe 18944 dito, 18S0 gecons. Z. R. 1S5-625 IS Msi-Nov. 4 dito. 1889 l'ft tssar. 1 Ju. 1 Apr. 1 JulilOct. 4 dito, 1889/1890 Hope en Co4 dito, 1894, Doneti-Spoorw4 dito, 1887/69 4 10-100 Msi-Mov..- 4 dito, Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, G. R. 500 18984 dito, Transc. Spw. Obligi Z. E. 185/685. S dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 685.... 4 dito, 1889.••-.sffS dik-, in goud 1884, IS Jan. IS Juli...,; 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetueileï.i4 turkjfe, Recep. geunif. schuld fres. 100-8500 4 fifypit, OM. leesing 1876..,....;4 Kexieo, Obl. Bi*». 8eh. aflosh. oblig5 dito dik 1899 5 ff. V. Noard-Holl. Orond-Crediet. Pandbr.. 4 W. W. ft Pae. Kyp. Pdbr....ï Nederland, Cult. Maatieh. d. Vorstel. Aud. dito, Koloniale Bank Aaadeelen, dito, Eed. Ind. Handelsb. A and;i dito, Kon. Eed Mjj. t. expl. petr. br.A, dito, Petr. Mjj. Sumatra-Falembang A. dito, Aand. Eed. Ind.Expl.Mjj Amerika America Car. foundrij Cert. v. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United States Stee Jorp. Peru, Peruvian Corporation Cert v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederland. Expl. St. 8pw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 jest. f talie, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl. folea, Wars.-Ween«n Aandeel..,.,...;..!. Rusland, Wladik. 1885 4 Z.E. 385 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topski Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. OfcL4 Rock Island eomp. Cert. v. few. Aandeel en. dik Dmv. Rio Grande Cert. gew. Aand...,t dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dik, Illinois Cert. v. Aand.....; dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand., dito, dik, le Hyp..4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dik, Oregon Calif, goud le hyp. dik 8outh. Paeiflc. gew. Aands« dik, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pae. Hoofd, O. v. Ai dik Wabaah Ct. t. pref. Aand Nederland 8tad Amsterdam f 100S Hongarjie Thsiso Loten4 Ooskunjk, Stajktsl. 183d..4 dikdik 1864 iusland Staatsleening 1864 Loten5 dRo dik 1886. Dik.5 T«rk|e Spoorwegleeningbïï s 76* 90i 92* 77 90* 921 - 100A - 100** 99f! 4 69*§ 66 A 82} 73* 72* 72* 66* 78* 73} 57 48** 98 82} 682 73 45 29* 48} 15 47} 82} 72} 72* 72} 78} 73} 126} 79* 104* 100* 31} 41* 46} 175 37* 97} 95* 100* 95 34* 187} 48** 209* 98 82* 129} 682 73* 45} 29* 48} 15 47* 92* 65 A 105} 100* 32 41* 45* 30* 38* 95* 100* 95} 35* 186} 110* 111* Tweede Kassier. s GRAVENHAGE, 22 November. In de Tweede Ka mer werd goedgekeurd met 43 tegen 20 stemmen het wetsontwerp tot aanleg van een spoorweg uitgaande van den Sumatra-staatsspoorweg naar Pariaman. Da heer Van Kol (S. D. Enschedé) heeft een motie ingediend tegen de voorgenomen heffing van bedrjjfsbelasting op Atjsh. Strafzaak-Ie Févre de nontigny en Ue deer. AMSTERDAM, 21 Nov. Deze zaak werd heden voortgezet met een bespreking over de zekerheidsstelling. Da eerste getuige de heer Van Verre Sr., sedert de oprichting president-commissaris, gaf mededeelingen om trent de contróle, waaruit bleek dat de contidle veel te wensohen overliet. Een prolongatiéboek was er niet. Getuige wist nimmer welke effecten in onderpand waren gegeven in ruil van die welke de maatschappij aan haar cliënten als cautie gaf. In November kwam De Graaf, secretaris der maatschappjj, getuige waarschuwen dat de boel mis was. Er was al zeven jaar geknoeid De Montigvy paaide met beloften, alles zou weer in orde komen. Er bleek een tekort te zjjn van zestien A zeventien ton. Getuige liet De Montigny bjj zich aan huis komen. Deze bekende. Getuige zegt ook dat de Maatsohappjj deelnam aan buitenlandsohe leeningen. De Montigny erkende heden desgevraagd, dat hjj jaren lang Van Verre al bedot heeft met depositobewjjzen, ontvargen uit de betaalkas, voor te leggen. Alkmaar. GEBOREN 21 Nov. Abraham, z. van Arie Lugtigheid en Elsje Meiboom. 22 Johanna, d. van Franoisous Josephus Fejjen en Teefje Agatha Balder. OVERLEDEN 21 Nov. Wilhelmus Petrus Cornelis, z. van Everhardus Beemsterboer en Johanna Kager, 4 w. Broek op Lanoedijk, 21 Nov. Heden werden besteed voorBloemkool le soort 0.a 02e soort f 1.a 2.Reuzenbloemkool f 3.a 7.50, Roode kool f 2. a 4,—, Gele kool 2,— a 3,50, Witte kool f 3.a 6.00, Koolrapen f 1,a 1,50, Nep (kleine uien) f 0.a 0. Uien f 1.a 1,20, Bieten 3,a 4,00 ,rammenas f 7. a f 8, Hoorn, 21 Nov. Heden werden besteed Blauwe aard appelen f 0.60 a 0.65, Appelen f 1.40 a 2.Peren f 1. a 2.40. De markt is gesloten! Staion Noordsgharwoude 21 November. Aangevoerd 23000 stuks kool. Roode kool le soort f 3,50 a f 3,75, 2e soort f 3, a 3,25, kleinere f 2,20 a 2,90. Gele kool le soort f 8,a 3,25, 2e soort f 2,50 a 2,90, kleinere f 1,80 a 2,40. Uien f 1,— a 1,10, p. 50 E.g. Bovenkarspel 21 Nov. Groentenveiling. Heden werd beBteed voorAardappelen (blauwe) f 1.60 a f 1.70, per H.L Bloemkool (le soort) f 8,a 10,idem (2e soort) f 3,75 a f 5,per 100. Aanroer 32140 stuks. Roode kool f 2,50 a 3,50, Gelo kool f 2.50 a 4,50, Witte kool f 3,25 a 4,25 per 100. Aanvoers'uks. Uien f 0,80 a 1,— p. 50 K.G., Bieten f 2,— a 3.50 per 1000, Slaboonen f 0,— a f 0,— p. 15 K.G. Hoorn 22 Nov. Kleine kaas f32.commissie f 32, middelbare f 31,50. Aangevoerd 160 stapels, wegende 49162 Kg. Handel matig. Schaoin 22 Nov. Aangevoerd 0 paarden f a f 0, ossen f a 0,0 veulens f a 3 stieren f 80 a 120, 100 Gelde koeien (magere) f 140 a 210, prgsh. traag, 68 idem (vette) f 180 a 325, vlug 34* cent per pond, (le kwaliteit), 20 kalikoeien f 180 a f 240, 50 vaarzen f 80 a 180 prjjsb. traag, 20 gras- kalveren f 45 a 75, 20 nuchtere kalveren f 10 a f 20, 0 rammen f a schapen (magere) f a 160 vette schapen f 28 a f 37, vlug, 850 overhouders f 19 a f 25, bjj goeden aanvoer handel matig vlug, lammeren f a 6 bokken en geiten f 3 a 9, 4 varkens (magere) f 14 a 16, 31 idem (vette) f0 44 a 0.46 p. K.G., traag lager prjjzeu, 75 biggen f 6 a f 12, traag, 200 kongnen f 0.50 a 1.50, 100 kippen f 0.50 a 1.50, 40 eenden f 0.60 a 0.80, 2000 kipeieren f 7.— a f 8.eendeieren f a 700 Kg. boter f 1.10 a 1.30, 200 Kg. kaas f 0.70 a 0.80. De ondergeteekenden, gevoelig voor de zeer vele eu harteljjke big ken van belangstelling, op den 20 ontvangen, brengen bjj deze hun welgemeenden dank. Alkmaar, Q. L. VAN DER POST. 22 Nov. 1906. E. A. VAN DER POST-Doll. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze enz. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. De Sint Nicolaas-Etalage Aanbevelend Wordt gevraagd voor OUDSTE KNECHT Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden bjj Jb. BRANDS Fx.bchapennteeg. Een alleen wonende Burgeijuffrouw te Alkmaar VRAAGT, zoo spoedig mogeljjk, tusschen 30 en 40 jaar, P. G., voor de huis houding en gezelschap. Br. fr. onder letter B 26 bureau Alkmaarsohe Courant. VBRLOBGN (Woensdagavond 14 Nov.) Terug te bezorgen tegen beloonlag aan het bureau dezer Courant. ■ej. C. M. UUNOIU, Leeraren Plano en Theorie. Mient O 16, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrijdag va» 1— 2 uur. Voor galanterieën en vooral T WTTPïïlT zooals Portemonnfties, Siga" IjJJjKuIAi tv ronkokers en Portefeuilles TT »De Let vooral goed op het adres, de Roogstraat ligt tusschen Stadhuis en Ambachtsschool. Speelgoe deren vóór de St. Nicolaas gekocht, kunnen desverlapgd en onbeschadigd zjjnde, na St. Nicolaas, salts tegen Speelgoederen tot en met den 9den December geruild worden Beleefd aanbevelend C. N. HOOP, AJkmaar, Extra aanbieding Iieesboeken in prachtband. Splinternieuwe, onbeschadigd, extra fijn, van IO en 80 Cts. ND VOOR 35 Ot» De geheele WINKEL is ingericht voor den verkoop van Boekwerken, Speelgoed, en de aanorenzeode kamers voor Glas, Porselein enz. GROOTE KEUZE. H. W. M. RIJKS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3