DE ST. NICOLAAS-ETALAGE IS HEDEN GEREED. Moderne Schilderijen en Aquarellen. 27 li. T. Hems. Coster I Zoon. BERGEN. en FNI Sigarenmagazijn Voorhanden eene groote collectie gebonden Boelen. ROMANS. NOVELLEN. GEDICHTEN. Maandag a.s. Trekking. 3°j0 Deposito Premiel. Schouwburg; ««itiligciitia.** II Maandag 26 Nov. 1906 Louis Bouwmeester. Gevraagd Jl. De Kranige Chauffeur. C. van Stam Laatste Week. MARTIN DE KRUIJER BORSTPLAAT, ARNHEM. APPELSTEEG 1 J". A. NETTEN, Banketbakker. C. ROMEIJN, Haarkundige, f*10—3 uur: Gedempte Verkooping op Dinsdag C. F. ROOS Co JANSEN SMIT. (lo bekende Kroontjes-speculaas en Boterbanket, REIJNVAANS' Sigaren. Langestraat 59. Op aanvrage ruime zichtzendingen. Eigen werkplaatsen Speciale inrichting voor Hoofdprijs flOO.OOO. Trekking 6 Becember, HOOFDPRIJS .f 50.000, door de Rederijkerskamer „WEST-FRISIA", van Hoorn. l)e Arnhemsche Courant, FEUILLETON. O r°° tete DAlMKBETTJIGrlKTO. ©S. f in de „BRAKKE GR0KD" te AMSTERDAM. Al^emeene Boekhandel. Voor dam C 9. Telefoon-Inter comm. No. 3. TE HUUR GEVRAAGD voor de maanden Juni, Juli, Aug. en Sept. '07, een flink h n i s of villa. Grooten Uitverkoop van alle soorten „DE PASSAGE!." Entrée vrij. Entrée vrij. Dagelijks verscli voorradig Eenigst adres voor II* tahM htall Centraal Kleeding-Magazijn „HET WITTE HUIS" Laat. Hoek Bolerslraal, ALKMAAR. Kwart aandeel f 17.50, 1/10 aandeel f 7.—, 1/20 aandeel f 3.50. voorts f 25.000, f 10.000, f5000, f3000, f 1000 enz. Geheel aandeel f 10 half aandeel f 5.—, kwart aandeel f 2.50, Eerste Openbar© Uitvoering- Entrée 1ste Rang 75 et., 2e Rang 50 ct. Aanvang 8 nnr. NA AFLOOP BAL V an af heden Tlaatskaarten verkrijgbaar. Plaatsbespreking aan hét Gebonw. M >1 BOTERSTUKJES en BOTER- SPECULAAS. i Druk N.V. voorh. Her ma. Coster A Zn». Alkmaar. Aanbevelend, Ik, ondergeteekende, verklaar dat mijn Dochtertje wegens een Haarziekte na 3 weken totaal kaalhoofdig was en nu na 7 maanden behandeld te zijn door den heer C. ROMEIJN Haarkundige het geheele hoofd dicht begroeid is met nieuw haar. DEN HAAG, 29 Oct. '06. Rijswijksche weg 244. N. JAN8SENS Collectie „GRAAF G. DE G"., Nalatenschap Wijlen WelEd. Heer B. P VAN ESTERVELDAtelier Mejuffrouw HERM. VAN DER HAAS, ingevolge vertrek uit 's Gravenhagewaarbij werken van Allebe, Apol, Bauffede Bock (4), Bosboom (4), Breitner, van Essen, Ilorm. v. d. Haas (ruim 100 stuks). Hobbe Smith, Israels (2), Kever (6), v. d. Maarel, Jacob Maris (5), Matthijs Maris, Willem Maris (2), Martens, Neuhuijs, Offermans, Poggen- beek (4). Rink, RochussenRoelofs (3), Ronner, Sadée (3)v. d. Sande BakhuijzenSchiedges SegantiniSnoeck van Soest, Springer, Verschuur, v. d. WeeleWeissenbruch (4), Wijsmuller, de Zwart, enz. BEZICHTIGING: Zaterdag 24 en Zondag 25 dezer, particulier Maanda» 26 dezer publiek van 10—4 uur. CATALOGUS (geïll. editie: f 1.bij de veilingdirectie. 1 Brakke Gt»a, AMSTERDAM. ligging enz. onder letter li 25, Opgaaf van hour, boreao van dit blad. 99 Speelgoederen, Galanterieën, Luxe artikelen, Prent- Leesboeken, Stoommachines, Tooverlantaarns, Fi guurzagen, Geëmailleerde Eet- en Drinkserviezen. Heer dan 100 soorten Poppen, Lederwerk, Meerschuimen Tabak- en Si- garenpijpen, en Pluchewaren. enz. enz. Al deze artikelen worden voor epotprij» van de hand gedaan, in 't GcwdkoopeVe koophn g voor Noord Bolland En Gros en Détail. *l*med« de geurige, dilikf HOBITPL4AT en fijne CHOCOLA DU LETTiiiKI. B-stel liegen worden steeds aangenomen. Telef. No. 58. Aanbevelend, „HATANBAS". Aanbevelend, W. MWAGECR. AAW JULISKA' A Co., Den Hang. Vurkrjjiba»!' te ALKMAAR bg OOVHR8, Ondrgracht 207, G. M1JLSIOFF, Ged, Silcuwcaloot. U Behagen bjj: A. T «PCIJ VUB, by de markt. Op ZONDAO 25 KOVUNBUR 191)6, *g avonds S uur. Op te voeren: Tooaeelspff in 3 bedrgven, naar het Fransch van D'Ennekt. Hiermede ls de Uerste prijs behaald te Alkmaar. Te volgen: 99 ié r m Klucht in 1 Bedrgf, door Gu.-itav Kadelbirg, vertaald door Joh. Haas. onder leiding »sn den Heet JOH. VË8TDIJK. Het recht van toegang wordt voorbehoeden. Aan komen loopeu een groote HOND terug te bekomen tegen vergoeding der kosten bg A. HART Jbz te Koedjjk. optreden van den Heer flinke COLPORTUITBS voor ALKMAAR en omstro- ken voor de C r a y o n - en Pastel-portretten, hooge provisie. Br. franco. A. OVEREIJNDEN, Oriepönlaan 25 Rotterdam. Stalles f 1.5(1, lste Rang 1 1.25, 2de Rang 0.75, 3de Rang f 0.50. ■taarten met plaatsbespreking vanai heden aan het Gebonw verkrijgbaar. DAGELIJKS VERSO H. U. w. vail der VEEN BANHUTBAKkUR. ROK opgericht 1813, is het voornaamste blad voor Arnhem en Gelderland. Bureau Koningstraat 36. Mevrouw ZUR MüHLEN, Metiusgraoht no. 7. v r a a a t togen 1» Februari bekwaam in koken en huiswerk en van goede ge tuigen voorzien. Ter voldoening aan art. 88 vaa het Wet- boek van Koophandel, wordt bekend gemaakt het bestaan van de te Alkmaar gevestigde Naamlooze Vennootschap „Tulnbouwvereeniglng", opge richt bg akte 36 October 1906, door na te noemen notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend by besluit van 12 October 1906, no. IS, welke akte en besluit zgta geplaatst in het bgvoegsel tot de Nederlandsche Staatsoourant van Dinsdag 20 Novembe' 1906, no. 271. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 68) De geduldige Brown hield stil, snelde terug naar het voertuig en riep den eigenaar aan, die were vergezeld door een vrouw met duivenoogen en zeven Arabische kinderen, allen als haringen in een ton, in de kar ge pakt. De man was misschien nooit zoo verrast geweest als bg de vraag die hem nu werd toegeroepen, doch de Sicilianen bezitten te veel van het Oostersche karakter om hun verbazing te toonen. Hg antwoordde ia een vreemdsoortig patois cat de kar, een van de beste van het eiland, de trots en vreugde uitmaakte van het heele gezinzjj was versierd door den eenigen man op Sicilië die nog de echte kunst van het schilderen van histo rische tafereelen op karren verstond, en hg had gehoopt dat zg ten sieraad zou blijven in zjjn familie tot in het derde en vierde geslacht, maar om mij plezier te doen, was hg bereid haar voor duizend lire af te staan. Ik dong af tot hg met tranen in zijn magnifique oogen zeide met twee derden van de gevraagde som tevreden te zullen zijn, wat eigenlijk veel meer bedroeg dan de kar waard was en hg bg het begin der onderhandeling verwachtte er voor te krijgen. Het voertuig kwam in juffrouw Randolph's bezit en later op den dag zorgde ik dat het uit elkaar genomen, ingepakt en naar New-York ver zonden werd. Zg was erg big met haar koopje en in zulk een opgewekte stemming, dat zg iedereen en alles volmaakt vond, van de lieden die hun geiten melkten, tot den dramatisch aangelegden rsuisse® van dé fchoone, oude, met een rooden koepel gekroonden Ssd Giovanni degli Eremiti, welke kerk oorspronkelijk een moskee was. De üuitsche keizer is een van haar heidenen bjj ons bezoek aan het Palazzo Reale was zij verrukt te hooren dat hg het uitzicht van een zeker balcon het schoonste had genoemd, ooit door hem aanschouwd en met de armen op de ijzeren balustrade geleund een half uur lang in den aanblik der stad verzonken had gestaan Het was werkelijk prachtig de blauwe haven en d:e krans van glinsterend witte bergen rondom, maar ik kan dat oordeel toch niet onderschrijven; voor mg gaat het gezicht op Napels van St. Elmo uit dit nog te boven ioen de Godin de Capella Palatina met haar kostbare Arabisch Normatidische mozaiken bezichtigde, werd zg bgna tot tranen geroerd. Ze is weergaloosda schoonste kano f/\n mn»/.! J i~ t kapel ter wereld l« riep ze uit. Later reed ik haar (je kan alt\jd aannemen dat tante Mary ook van de partn is vier rnjjlen langs een steilen weg naar Monreale en het was gelukkig dat zjj nog eenige adjectieven bewaard had. Zg maakt er gewoonlijk geen overmatig gebruik van, maar weet steeds het juiste woord te vindén, ten minste als de schoonheid van het een of ander haar niet al te zeer treft. Dan zegt zg niets, doch geven haar welsprekende oogen haar bewoadering duidelijk te ken nen. In de kruisgangen van het oude klooster bespiedde ik haar gelaat, waarop allerlei aandoeningen elkaar afwisselden, Hoewel de gesneden kapiteelen der kolommen alle van elkaar verschilden, geloof ik toch dat zjj de ingewikkelde, vreemde bijbelsche voorstellingen in volg orde zou kunnen opnoemen. Id een afgezonderdeu, schemerachtigen hoek klonk het zwakke geruisch van een fontein een wondervolle, zeer oude fontein door den een ol anderen Arabier naar een nog ouder Moorsch voorbeeld vervaardigd voor de Normandische overheer- scUers. Mgn schoon meisje vormde zelf een schilderij, zooals zg daar ia bewondering verzonken tegen een pilaar leunde, met haar wit kleed half in de schaduw, half in de zon, die haar bruin haar met een gouden gloed overtoog. Om het nieuwe gedeelte van Palermo gaf zg niet veel, noch om het drukke Corso Vittorio Emanuele- evenmin om het Quattro Canti, het Picadilly Circus van de Siciliaansche hoofdstad, zelfs niet om de kathedraal Maar de villa Giulia beviel haar uitstekend, hoewel zg eerst erg verwonderd was een tuin te zien, niet wetend dat alle tuinen op Sicilië »villa's« worden genoemd terwg! ik in de auto voor de poort wachtte, gingen zij en tante Mary er samen in; maar haar schoonheid en haar mooie japon trokken zoo zeer de aandacht dat zjj er verlegen door werd, wat mg het voordeel bezorgde haat ais geleider te vergezellen in den Botanischen tuin. Daai v.oeg ik om haar Kodak tot het doen van een opnime (voor ieder zichtbaar) van het groote gebouw waar de colleges gegeven worden, waarna ik kalm wachtte tot zjj zonder er bjj te denken rmjjn pad kruiste® en toen snel een moment-photographie van haar maakte. Wjj bleven drie dagen te Palermo en kregen toch nog maar een oppervlakkigen indruk van de stad en haar omgeving. Als het geluk mjj dient en zjj me eerst haar vergiffenis en ten slotte haar hart en hand schenkt, zullen wij te samen misschien nog eens terug komen op Sicilië om te toeven op al de plaatsen, waaraas wjj nu slechts e*n vluchtig bezoek brengen. Maar durf ik er van droomen Den vierden dag vertrokken wjj naar een van de meest bezienswaardige plaatsen van het eiland, Girgenti met de_ tempelruinen. Op dien tocht begonnen wjj te be- grjjpen waarom de millionair Fiorio, die vier mooie automobielen bezit, zjjn vrienden niet heett kunnen over halen hun Siciliaansche koetshuizen op dezelfde wjjze te voorzien. Wjj wisten reeds dat de Italiaansche wegen over het algemeen bjj de Fransche ten achter stonden, en dat het betrekkeljjk moeiljjk was om in Italië benzine te koopen, ten minste goede benzineuaarom nam ik bjj ons vertrek van de Igiea verscheiden reserve-blikken mee, maar de wegen kende ik natuurljjk slechts van hooren zeggen. L it de verbazing en de nieuwsgierigheid der menigte, zelfs te Palermo, waar Signor Fiorio dik- wjjls i jjdt, bleek ons dat niet velen met ^mechanisch gedreven voertuigen® waagden te gaan, waarheen wij ons wilden begevenwat mjj wel een weinig deed aar zelen, hoewel de Godin bizonder opgewekt was en ver langde naar een ontmoeting met roovers. In het hotel had zjj van een zeer romantischen bandiet gehoord, die een verblgf in de bergen bezat en nu drong zjj er op aan bjj den roofridder een morgenbezoek af te leggen, maar ik was zoowel ongeloovig als onwillig. W jj vertrokkennaar mate wjj vorderen was het nu en dan noodig naar den weg te vragen. De boeren, die wjj te voet, op een ezel of in hun geschilderde karren gezeten, passeerden, waren zoo verwonderd als ze was zagen, dat het nutteloos was ze zonder voorafgaande waarschuwing iets toe te roepenzjj konden niet spoedig genoeg van hun verbazing bekomen om te antwoorden voor we voorbjj waren. Daarom paste ik ook hier een methode toe, die mjj dikwjjls van groot nut was geweest. Op een afstand koos ik een man uit en zonder op zjjn kameraden te letten, wees ik met uitgestrekten vinger naar hem, als wjj naderden. Dit trok zjjn attentie en wekte zjjn nieuwsgierigheid, waardoor hjj in staat was te antwoorden als ik naar den weg vroeg. De route door ons gevolgd van Palermo in het Noorden naar Girgenti in het Zuiden van het eiland is iets meer dan zestig rnjjlen zestig rnjjlen langs een slechten, golvenden weg. Sicilië is arm en het zou er zeer zeker voordeel van hebben als er meer bezoekers kwamen; maar dan zouden ze voor allo dingen de wegen moeten verbeteren en behoorljjk berjjdbaar maken voor r jjtuigen, automobielen en fietsen. Tegenwoordig wordt er slechts nu en dan wat »grint« op gegooid, waarna het aan het locale verkeer wordt overgelaten het erin te rjjden. Maar ieder vermjjdt er over te gaan, en daar het hier weinig regent, bljjft het stil liggen en is de weg het geheele jaar met scherpe, losse steenen bezaaid. Al let je ook nog zoo goed op, het is onmogeljjk ze alle te ontwjjken, en onze banden hadden dan ook heel wat te verduren. Het binnenland, hoewel grootsch en indrukwekkend, is buitengewoon kaal, daar de oorspronkelijke bosschen reeds lang zjjn uitgeroeid, en de vegetatie voornameljjk vertegenwoordigd wordt door wilde bloemen en laag- groeiende planten. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4