No. 278. Honderd en aclilsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 26 NOVEMBER Nationale Militie. BINNENLAND. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Zitting van den Militieraad. Uit de Pers. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR, brengen ter kennis van de lotelingea dezer gemeente Tan de 1 ohting 1907, dat de zitting van den Militieraad in het 3e dishict van Noord-Holland zal worden gehoaden lea Raadhnize te HOORN en wel zoor zooreel de gemeente Alkmaar betreft, op Maandag ÏO December 1006, des voormiddags te ÏO nre. Volgens art. 74 der Militiewet 1901 moet in die zitting verrcbjjnen de loteling, die vrgitelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of wegens gemis van de gevorderde lengte. Deze loteling moet verschijnen voorden Militieraad, binnen wiens rechtsgebied hjj voor de militie heeft geloot, tenzjj op zjjn verzoek, de heer Commissaris der Koningin in de provincie, waarin hg heeft geloot, het verschijnen voor een anderen militieraad heeft toegestaan. Da loteling, die wegens ziekte of gebreken halten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt onderzocht op de plaats waar hg zich bevindt, mits deze binnen het Rgk gelegen zjj. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 20 Nov. 1906. DONATH, Secretaris. Tweede Hamer. De Kamer keurde Zaterdag goed het wetsontwerp tot toelating van schepen onder vre mda vlag tot kustvaart van en uit de haven Stagen en Sabang, na een kort debat, waarbjj de heer Van Deventer V. D. Amster dam IX) zich in het algemeen vóór vrjjheid van kustvaart verklaarde en de wensoheljjkheid betoogde om vreemde en eigen schepen te onderwerpen aan geljjke bepalingen ten aanzien van veiligheid belasting, enz. De Minister van Koloniën, de beer Pook, wees er op, dat onderzoek van deze quaesties is toe- gezegd. Voorts werden aangenomen het wetsontwerp tot toekenning van bevoegdheden aan de Enquête-Commissie omtrent Tramwegpersoneel; het wetsontwerp tot onteigening in Beerta, Nieuwe Schans en Bellingwolde, noodig voor kanalisatie van Westerwolde, enz. Bg de behandeling van het wetsontwerp om door wjjziging van de Muntwet het bestaande zilveren 5-cent- stuk te vervangen door een nikkelen, vreesden de heeren Van Bylandt (Chr. H. Apeldoorn) en Ketelaar (V. D. Amsterdam V), dat, wegens den kwartjesvorm van het nieuwe muntstnk, verwarring zal ontstaan. De Minister van Financiën, de heer De Meester, wees op de 'mosiljjkheden cm een nieuw munt stuk aan te maken, en verzekerde, dat de aanmaak vau het nieuw nikkelen 5-oantstuk zoo klein mogeljjk zal zjjn, maar tevens groot genoeg voor een goede proef neming. Vervolgens werd behandeld de conclusie der Commissie omtrent de inlichtingen op het adres van den gepas- porteerden sergeast Boekhout, te 's Hertogenbosch, in houdende verzoek om pensioen. De Minister van Oorlog, de heer Staal, ver klaarde zioh bereid aan Boekhout voor dit jaar eene gratificatie te verleenenechter opmerkende, dat dit geen precedent mag scheppen voor volgende jaren. De stemming over deze conclusie is tot later aange houden. Daarna werd goedgekeurd het wetsontwerp, inhoudende machtiging tot het sluiten van eene overeenkomst van grondruiling met de gemeente Amersfoort. Het wetsontwerp betreffende de hoogere vorming van Ned.-Indische bestuursambtenaren, werd zonder stemming goedgekeurd. Bg de behandeling van het wetsontwerp tot wjjziging van de wet tot regeling van de samenstelling en de bevoegdheid van den Raad van Staten, opperde de heer T r o e 1 s t r a (S. D. Amsterdam III) bedenkingen tegen het geven van eene beslissende in plaats van eene raad gevende stem in genoemd cellege aan Prins Hendrik. Spr. opmerkende dat alleen mannen, ervaren en bekwaam in staatszaken, tot lid van den Raad van State geroepen worden, acht het bovendien voor Prinsen uit het Ko- ninkljjk Huis een betere stelling, wanneer zjj geen deel hebben in de beslissing van het Staatscollege. De Minister van Justitie, de heer Van Raalte, het voorstel verdedigende, wees er op, dat in 1887 reeds ten aanzien van de Prinsen is vervallen de bepeikende bepaling vaa raadgevende stem. Do stemming werd tot later aangehouden. Aan de orde kwam vervolgens de ontwerpbegrooting voor Cur8§au. De (heer van Vuureu (K.J Zevenbergen) onder wierp het bestuur van Corecao aan een kritiek. Het beleid van den gouverneur bevredigt hem nietdeze echjjnt zjjn energie hier te lande te hebben achtergelaten, voor den handel doet hjj nietsde verhouding tot Vene zuela en Columbia is niet meer zoo vriendschappelijk als vroeger. Spr. herinnerde aan enkele in den laatsten tjjd voorgevallen feiten, o.a. het omslag nemen van elf leden van den Kolonialen Raad, omdat zjj met den gou verneur niet konden samenwerken. De heer van Kol zei, dat de gansche rede van den heer van Vuuren is geweest een persoon ljjke aanval op den gouverneur en als zoodanig een stuk Katholieke actie, zooals die sinds jaren wordt gevolgd. Uitvoerig besprak hg den toestand en geeft eenige wenken ter verbetering. l)e Minister van Kolonën verdedigde den gouverdeur tegen de aanvallen van den heer van Vuuren en hield voldat die ambtenaar zeer jjjverig en in het belang der kolonie werkzaam is. Na replieken en na debat bg de artikelen, waarbg de heeren van Vuuren en ter Laan (S.-D.Hooge- zand) den onderwijstoestand bespraken evenals dien van den landbouw, werd de begrooting goedgekeurd. Dinsdag 11 uur komt de oatwerp-begrooting van Sur! name in behandeling. Vóór da pauze zullen de stem' mingen plaafs hebben over verschillende wetsontwerpen, btden behandeld. Woensdag om kwart voor twee zal gestemd worden over het vooratel-Kolkmanom het besluit der Centrale Sectie om op 15 Januari het afdeelingsonderzook der belastingwetten te doen plaats hebben niet aan te nemen «n waarover Vrjjdag de stemmen staakten, weder in Btemming worden gebracht. De Nederlaadsche Boerenbond. In de vergadering van d'n Nederlandschen Boerenbond, gehouden te Utrecht, de vorige week werden btsproken de belastingplannen der regeering. Algemeen was men van gevoelen, dat de boerenstand moet vrijgesteld worden van een inkomstenbelasting, zoolang de grondbelasting niet is afgesohaft. Deze immers is de bedrijfsbelasting van den boer en hoe meer de grond oplevert, des te meer moet hjj betalen. Het ie dus ook een inkomsten belasting. Veel liever zou men zien, dat terwille van het volks- voedsel en de volksgezondheid vlessch- en suikeraccjjns werden afgeschaft en in de plaats daarvan hooge rechten werden geheven van meel en tarwe. Zoo zou de afval, die ons thans door het buitenland in de maag wordt geetopt worden geweerd en zoo zou door het volk meer vlsesoh en suiker kunnen gebruikt worden. Da schatkist leed daarbjj geen schade en wjj maakten ons meer on afhankelijk van het buitenland, want de boeren zouden zich meer toeleggen op den graanbouw en de veevoeding zou verminderen. Verder werd geprotesteerd tegen de hooge invoerrechten, welke van onze kaas en andere eetwaren in onze eigen koloniën geheven worden. Besloten werd, rrquesten hier omtrent aan de regeering te zenden. Ook werd besloten, de provinciale Boerenbonden te schrjjven over een tweede landbouwcongres, te houden in het volgend jaar, over hun gedachten omtrent de conclusie van het gedrukt rapport over de ongevallenverzekering en over het uit geven der brieven van pater Van den Eisen, uit Amerika die bereids grootendeels zjjn afgedrukt in het Weekbl. van N. C. B. BioeMbollenkweekers-genootschap. Het Hollandsoh Bloembollenkweekers-genootsohap, een zuivere vakorganisatie, die alleen kweekers als lid aan neemt, en thans reeds 1320 leden telt, zal op 10 De cember te Haarlem zjjn 13de algemeena vergadering houden, die grootendeels gewjjd zal zjjn aan statuten- wjjziging. Het valt op, hoevele afdeelingen aandringen op contributieverhooging van f 2 tot f 3. Vele afdeelingen zjjn zoo overtuigd van de groote financieele voordeeien, die het Genootschap hun gebracht heeft, dat zjj gaarne voor de verdere ontwikkeling der vereeniging zelf wat meer willen offeren. Da strjjd om de afschaffing der kortingsprocenten, al is die nog niet geheel geëindigd, heeft toch tot gevolg gehad, dat voor honderdduizenden guldens netto is ver kocht. Ook de varmindering der kosten van de groene veilingen is het gevolg geweest van de werkzaamheden van het Genootschap. Een flinke kas ïb ook noodig om tegen verschillende afnemers te kunnen optreden. Predikant (een Kanserlld. Naar wjj vernemen heeft de Synodale Commissie van de Nederlandsohe Hervormde Kerk geconstateerd, dat de leden van de Provinciale Kerkbesturen definitief hebben aangenomen de in dezen zomer door de Synode aangeno men reglemeatsverandering, waarbjj in de toekomst on- vereenigbaar wordt verklaard het ambt van predikant in die kerk met het lidmaatschap van een der Kamers der Staten-Generaal. Deze verandering treedt met 1 Januari in werking, met dien verstande dat zitting hebbende Kamerleden- predikanten, Kamerlid zullen big ven tot aan den dag hunner aftreding als zoodanig. Lord. Ct. Allerbedenkelykst. Ouder dit hoo'dje schrijft het Hbl.i „Deze aangedikte superlatief is werkelijk toepasselijk op 't geen in de Tweede Kamer gisteren is voorge vallen. Niet echter, dunkt ons, voor het parlementair misdrijf dat de heer Heemskerk op dien overtreffenden trap meende te moeten plaatsen. Een misdrijf dat hierin zou bestaan, dat van de Nederlandsohe Tweede Kamer verlangd werd voor een enkelen keer te breken met haar trage arbeids-gewoonten. Of eigenlijk juister, met deze traagheid rekening te houden, en daarom tijdens de Nieuwjaarsvacantie (die van Kerstm s tot omstreeks half Februari pleegt te duren), op 15 Januari en eenige volgende dagen bijeen te komen, alleen voor het onderzoek van de belasting- ontwerpen in de afdeelingen. Dit heette nu een „allerbedenkelijkste" inbreuk op de parlementaire adat, welke den leden een geheel vrije maand Januari verzekert. Daarover stegen de hartstoohtea tot kook hitte daarvoor werd een halfziek lid der rechterzijde uit zijn warme kamer gehaald, om mee te kunnen stemmen vóór het uitstel. Wie de zaak kalm beschouwt en het is een raadsel, waarom die kalmte in de Kamer ontbrak begrijpt dat afdoening der belastingontwerpen nog in het loopend zittingjaar, en daarom spoedig onder zoek, zeer noodig is. Juist de rechterzijde had moeten toonen dit in te zien. Door haar toedoen toch is de Staatsbegrooting belast met een verhooging der uitgaven van ongeveer 3 millioen in eens, voor de ruimere bijdragen uit de sohatkist aan bet bij zonder lager onderwijs. Zij heeft die uitgaaf ongedekt achtergelaten en haar past het daarom allerminst zich te verzetten tegen de poging om de vereischte middelen zoo spoedig mogelijk aan te wjjzen. Dit is dan ook het „allerbedenkelijkste" in het opgeschroefd verzet, dat gisteren is vernomen tegen het voorstel der Centrale Sectie (bestaande uit de voorzitters der vjjf afdeelingen, met den voorzitter der Kamer als leider enkel met raadgevende stem) de weigering van de helft der Kamer om ten spoe digste goed te maken wat haar eigen partij heeft nagelaten te doen." Hnnserapektakel. In de Stand, vinden wjj den volgenden driestar: «Het ging gisteren in de Kamer weer zóó luidrnchtig tor, dat zelis de heer Lohman zioh niet meer ver staanbaar kon maken. Links wil de behandeling van de Belastingwetten in de secties forceeren. Wat zoo goed als nooit voorkwam ze wil de Kamer reeds de eerste week in hel nieuwe jaar doen saamkomen. Rechts verzette zich natunrljjk hiertegen. Zulk een voorstel raakte kant noch wal. Van bgiondere urgentie is hier geen sprake, en Links, getart om de urgentie te bewjjzen, stond met een mond vol tanden. De heer Kolkman bewees zonneklaar dat er geen urgertie was. Ook de beer Talma sloeg den spjjker op zjjn kop toen hg er op wees, dat allerlei Kamerleden, voorden tjjd dat er geen vergadering is, allerlei ander werk op zich hebben genomen, wjjl ze niet op znlk een abnormaliteit konden rekenen. Bovendien, als de Kamer doodmoe is van de begroo ting, en pas even zijn de leden thuis geweest, wat zal er dan van zulk een seotie-onderzoek terecht komen? Zulk een sectie-onderzoek vereischt toch voorafgaande bestudeering van de ontwerpen, vergeljjking met andere theorieën, controleering van de cjjfers enz. Daar heeft men nog niets aan kunnen doen, en na zal dat inderhaast moeten geschieden. Wat is dit alles anders dan een doordrjjven door Links van eigen zin, waardoor dan tevens de oritiek door gemis aan tjjd kon ontwapend worden Spektakel-politiek, geljjk het spektakel in de Kamer was U De Haagsche briefschrijver van de Standaard meldt «Een zuinig Minister wil ik zjjn, maar of ik een goedkoop Minister zal wezen dat is een andere vraag, t Zoo ongeveer liet zich verleden jaar Minister Staal uit, nadat hjj vooraf dreigend en op hoogen toon den anti- militairisten in de Kamer had toegeduwd, haast schreef ik »toegebulderd.« Bezuiniging een kind in de wieg schreeuwt tegenwoordig al om bezuiniging. Ik was on er de belangstellende toehoorders in 's lands Raadszaal, toen de heer Staal verleden jaar zjjn groote, geruchtmakende rede hield. Erg op mjjn gemak was ik niet. Ik zie den Minister nog, krijgshaftig en vol vuur alsof het en avant aan het leger was toegeroepen en hjj aan 't hoofd van zjjn troepen den vjjand tegemoet snelde, onverschrokken en met ware doodsverachting zich bloot stellende aan de pjjlen van grimmige anti pathie, die in het vjjandeljjke kampop hem gericht werden. De vjjand was hier het anti-militairisme, dat zonder eenig vast stelsel onder de leuze van «bezuiniging door een volksleger» reeds jaren achtereen niet zonder succes gepoogd heeft leger en vloot af te breken en 's lands weerbaarheid te verzwakken. Dat anti-militairisme had zich bjj de verkiezingen van 1905 geducht doen gelden. Heelemaal over het hoofd ziende, dat niet het minst door het anti-militairisme, hetwelk alleen negatief optreedt, in de laatste jaren de militaire uitgaven schrikbarend waren geklommen zonder op eenigszins evenredige wjj ze 's lands weerbaarheid te versterken richtten de sociaal-democraten, vrjjzinnig-democraten en verdere anti-militairisten als Roodhuyzen, Smeenge en Lieftinck hun aanvallen op het Ministerie-Kuyper, alsof dat Kabinet ons de dure militaire wetten van de Ministers Eland en Kool had bezorgd. En ook door het beginselloos geschetter van snelvuurgeschut en dure schepen werd menig kiezer van de wjjs gebracht. Wat de anti-militairisten wilden, begreep en begrjjpt men nog niet recht Van der Zwaag nu uitgezonderd. Bezuinigingenjawel, maar hoe die bezuiniging aan te brengen. Geen snelvuurgeschut, geen geweren, geen schepen, geen kazernes maar wat bleet er dan van leger en vloot overi Een zeer moeiljjke taak zou dus van zelf hebben de Minister van Oorlog in het nieuwe Kabinet, voortge komen ook uit de beweging voor bezuinigingen op leger en vloot. Hoe zou de heer Staal zich houden Dat was de vraag, die velen steldenzou hjj gaan bezuinigen, zou hjj het bljjvend gedeelte heelemaal bjj alle wapens afschaffen? En zoo ja, maar hoe zou hjj 't dan met de legerorganisatie maken Of wel zou hij den moed hebben zich los te maken van het anti- militairistisch allegaartje en als verantwoordeljjk man pogen om, ja wel te bezuinigen, maar bovenal toch te zorgen voor de weerbaarheid des lands Op deze vragen liet Minister Saai door zjjn gerucht makende rede van verleden jaar niemand in het onzekere. Althans, zoo dacht ik in mjjn onnoozelheid, toen ik hem zag en hoorde oreeren. Wat sloeg hjj er op los Het hoofd nu eens Links en dan weer Rechts wendende, met de handen zwaaiende en krjjgshaftig zich aanstel lende, meende ik, dat deze Minister van Oorlog den oorlog verklaarde aan het anti-militairisme niet alleen, maar ook aan alle stelselloosheid, die maar bezuiniging wil zonder nu recht te zeggen, hoe die bezuiniging aan te brengen. Eerljjk gezegdging de beer Staal mjj wel wat te ver. Hem hoorende, kreeg ik zoo den indruk, dat het type van de echte «snorrebaarden* daar aan de Ministers-tafel de Kamer terdege op haar nummer zette, haar de krjjgsartikelen voorlas, waaraan naar zjjn commando het Parlement zich had te honden. Blin delings moest men hem volgen; en zelfs voor een bezuinigingscommissie, waarop mannen als de heer Talma aandrongen, was hjj niet te vinden. En thans? Wel, hij heeft volkomen „rechtsomkeert" gemaakt; hij is naar het schijnt naar het anti-militai risme overgeloopen, dat wil zeggen naar de stelsel loosheid, bezuinigen zoo maar op goed geluk af. In het Voorloopig Verslag op Hoofdstuk VIII heet het dan ook„In stede van zich krachtig te doen gelden „in de riohting, die hij zich het vorig jaar scheen to „hebben gekozen, is de Minister thans blijkbaar ge zwicht voor den aandrang tot bezuiniging onder den „druk der stembus beloften van een deel der vrijzinnige „partgen in 1905 op hem uitgeoefend en heeft hij aan „dien drang de belangen der defensie opgecfferd." Zijn optreden wordt voorts in het Verslag genoemd „stel selloos en op onze weerbaarheid van desorganiseerenden invloed." Wat zal de heer Staal daarop antwoorden Dat dient te worden afgewachtdooh cp den ateun van de anti- militairisten onder de vrijzinnigen schijnt hij nu wel te kunnen rekenen, als is 't jammer voor hem, dat hij de socialiston en passant ook niet heeft gewonnen. En intusschen heeft het geheele Ministerie zioh voor de afschaffing van het blijvend gedeelte bij de bereden en de vermindering daarvan bij de onbereden wapenen verklaard, gelijk blijkt uit de Memorie van antwoord op het politiek Verslag." >Hugo< de Amstardamsohe oorrespondent van de Leeuw. Ct. schrjjft «Do gezellige Sinterklaasirnkte komt weer in do stad losbreken. Het is in de laatste weken lang niet altjjd winkelweer geweest en maar al te vaak, tot groot ver driet van de uitstallers van tal van heerlijkheden, de koopers in den mistigen motregen voordruipend en voortslnipend, bjj enkelingen geteld worden. Maar an sohjjnt er toch kentering te komen. Het is ten minste 's meddags zoo tnsschen drie en vjjf, in de voornaamste straten geweldig vol. Een allergezelligste drukte, zooals die drentelende menschenmassa daar voort- schnift tnsschen de lichtbundels nitstralende winkelrjjen. Vooral na vieren, als de verschillende soholen uitgaan en het „grut* zioh mengt tnsschen de «grooten*, dan is er in Kalverstraat en Lsidschestraat, en Nieuwendjjk en Regnliersbreedstraat eenvoudig geen dooi komen aan. Maar niemand heeft ook haast dan, behalre die lamme hand karren, die onder onduldbaar gekrjjsoh van hnn bestuur ders in dubbel-voatgangerBtempo midden door de drukte hollen. Er zijn alweer melksalons die, vergis ik mg nietop voorbeeld van de residentie Sinterklaasmannen en zwarte knechten, heusche levende figuranten, voor hun winkel afgehuurd hebben, waar ze dan ondor de bezoekers moeten rondloopen en natuurljjk oen aardige reclame vormen. Dit is niet de eenigste vorm van Sinterklaasreclame van dien aard in onze groote stede". Zoo langzamerhand komen nataurlgk ook weer de «bestellende Goede S nten, die in vol ornaat te paard te paard met «zwartjes* achter hea vóór de bestelkaar van banketwinkeliers nitrgden. Uit paedagogisch oogpunt heb ik deze soort van reclame alljjd uit den hooze gevonden. De meesten onder ons zullen toch zeker met weemoed terugdenken aan den tjjd, toen de Sinterklaassproken voor ons nog levende waarheid was, toen die Dscembar-feestdag voor ons nog omhuld was met een waas van onweerstaanbare geheim zinnige aantrekkelijkheid en s'ille ongerustheid tevens; toen we nog een heilige zagen in den vrjj-zichtbaar ver monden oppasser van papa of deu welwillenden vrjjer van de dienstmeid, die na afloop van de vertooning als «gewoon mensch* de pakjes voor de grooteren kwam aandragen, na eeist aan de binnenzgde der hnisdenr een geweldig misbaar met de straat gemaakt te hebben. En toen ge voor het eerst als «wjjze*, als «wetende" dien Decemberavond hebt meegemaakt, is er toen niet een teleurstelling bg u opgekomen, een stille heimwee naar «het verloren toorerland'' Als in deze dagen van voorbereiding do geloovacde, gelukkige kleintjes maar eerst in een drukke winkelstraat Sinterklaas zittend gezien hebben en ze komen hem vlak daarna te paard tegen nit een heel andere richtingen in dezelfde straat komt een andere Sint per ijjtnig aan gereden heusch lezer, dat zotte geval is mjj persoon- ljjk overkomen Iwat moet er dan van het geloof der kleintjes overblijven De schrjjvsr van «uit de Hoofdstad* in de Prov. Gron. Ct. heeft het over de zaak Le Fórie de Montigry en De Geer. Je zit nu al vrr.cheiien dagen iu de rechtzaal bg de behandsLng van bet proces legende Montigny on Do Geer zei mg dezer dagen een goede kei:nis maar w i e is nou oigenlijk do ergste Dat zal je wel gewaar worden als de openbare aanklager het woord heeft, antwoordde ik, maar ik wil je wel gaarne mjjn pcraoonljjken indruk meedeelen, die zich al'ééa baseert op hetgeen ter terechtzitting is ge bleken. Goed, want eeiljjk gazegd, de lippen die jullie iederon keer in do krant schrgven worden mjj rü wel wat te langje bent er waarachtig den heelen avond imfl kwjj; en in hoofdzaak weten wjj nn wel zoo'n beetje hoe de vork in den steel zit. Ik houd Da Geer voor den ergsten van tweeën, hg is het esrst met de malver saties begonnen en heeft toen De Montigny meegesleept. Dat kan best wezen, maar ik vind De Geer sym pathieker. Wert je waarom? Non Kjjk, ik beschouw De Geer als een verwoede spe culant, die zich steeds voor oogen stelde er met een paar goede slagen weer geheel boven op te komen. Hg was uiterst luchthartig en een groote optimistverloor hg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1