STADSNIEUWST ■Heiueagd Nieuws. vandaag duizenden, dan leefde op hetzelfde oogenblik de gedachte bjj hem voortoda'a niet erg, morgen win ik weer, maar ik moet tóch zien te zorgen niet alleen een arquivalent voor mjjn verlies te hebben maar ik moet ook eens goed wat verdienen en Ckn schei ik nit. Iemand dns, die den gapenden afgrond niet ziet, waar boven hjj voortdurend heen en weer zweeft en als hg altemet eens even met zgn arendsoogen de diepte peilt volstrekt niet duizelig wordt maar er best tegen kan omdat hg vast en zeker meent geen eakel oogenblik bevangen te worden. Daarbjj leefde de man dood- en doodeenvoudig voor zgn stand en gaf door zgn soberheid zgn geheele gezin een goed voorbeeld. De Montigny daarentegen had ook wel hartstocht voor speculatieve ondernemingen, doch lang niet in die mate als De Geer hg leefde daarbjj op prooten en weelderigen voet en poseerde naar buiten als de weldoener der mensch- heid. Het beste, wat er te krjjgen was, kon voor hem niet goed genoeg zgn hg sloeg daardoor een goeden sier, die hondorden stadgenooten da oogen verblind heeft. Je kondt wel eens geljjk hebben, maar als De Geer zich niet veel schuldiger had gevoeld was hg tooh niet nit den trein gesprongen I Och, die daad beschouw ik weer als een nood- lottigo uiting van een zeer overspannen, in deze omstan digheden begrjjpeljjken geestestoestand. Hoe vindt je het optreden van den rechter-com missaris, mr. Hymens'? Daar do lezers van dezen brief onder de telegrammen enkele dapen geleden hebben vermeld pezian op welke wjjze mr. Hymats zich heeft uitgelaten, kan 'ik deze vraag hier ook wel beantwoorden, dat zij de strekkiop vatten tallen. Ik kan mg best begrgpen dat mr. Hyrnans zich heeft lateu ontvallen dat De Geer in zgn soort een geniaal misdadiger is en bg later zei dat De Gee^ een stakkers was, zal óok wel zijn reden hebben gehad. De Geer zal getracht hebben menigmaal den rechter commissaris om den tuin te leiden, doch daar deze ook niet van gisteren is, gelokte dit niet en zoo verklaar ik dat mr. Hyrnans hem een »rakber« noemd»; een ieder ander zou iu een der gelgk getal zich zoo'n woord hebben laten ontvallen. Maar het kan tooh nooit, de taak vaa een rechter commissaris zgn ter openbare zitting der-relgte qualifi catiss te uiten moet je niet zeggen. De Geer bad ter openbare zitting dtn R.-C. beschuldigd in het procesverbaal van zgn eerste verhoor dingen gezegd te hebben, dat bp zóó niet hard beweerd en als men nu weet dat deze R.C. buitengewoon voorzichtig is geweest, ju:st omdat hg een Bankdireotour voor zich had in den repel geen onhandige menschen! dan is het heel goel te ver klaren, dat hg voor de rechtbank verklaringen aflegde als bg 'hans gedaan heeft. Maar de woorden troffen De Geer toch zóó, dat hem de tranen in de oogen sprongen en hg zeide, dit niet van mr. Hymans te hebben verwacht na de wel willende houding, die hg tegenover hem en zgn familie had aangenomen toen hg in Hilversum werd verhoord. Juist, daónn zit het gevaarlgke van zoo welwillend tegenover menschen als De Geer te zgn. Omdat zjj nu eramaal menschen van stand en opvoeding zgn en nog welwillend worden behandeld als hun fraaie daden aan het licht komen kjjkea ze béél verwonderd en krjjron indrukwekkende tranen in de oogen als men eindelgk eens zegt, hoe men precies over hen en hun handelingen denkt. Ik vind het toch hard en grievend, B st mogeljjk, maar eenmaal moeten zg die hard heid dan maar eens voelen het is niet meer dan béél gewoon, dat bun in ronde, hollacdscbe woorden gezegd wordt, waaicp het staar. Maar dat is toch niet de taak van een rechter commissaris. In het algemeen kun je gelgk bebbeD, maar als nu, zooals speciaal hier het geval is, zoo'n R.-C. gehoo-d word* en hem uitdrukkeljjk nadere bijzonderheden omtrent het verhoor gevraagd worden, dan is het tooh duidelgk, dat de man zegt, wat bg op hot hart heeft en geen doekje voor zgn mond neemt. Non, het mag wezen zooals 't wi', maar ik vind het zoo al erg genoeg. Het O. M. zal het wel niet erger kannen mazen. Afwachten mannetje, zóóver zjjn wjj nog niet. Hei inner js maar eens da krasse termen, waarin de offi cier van justitie, mr. E. M. von Banmhauer, zich in het begin van rjjn requisitoir uitte toen mr. Van Hall en Haas de zoogenaamde effectenfrappés d'opposition* aan de mat kt hadden gebracht I'lt O e KjBiontlen". Zaterdagavond bad op de bovenzaal van het hotel „De Drie Egmonden" te Egmond aan den Hoef reeds do aangekondigde vergadering plaats in verband met de plannen omtront eene verbinding van Egmondbinnen met Egmond aan den Hoef. Tegenwoordig waren een tiental beeren, waaronder ook 't hoofd der gemeente, de heer Pranger. De heer Fischer, leider der vergade ring, heette de heeren welkom. Hij hoopte, dat er hedenavond eenig resultaat zou kunnen verkregen worden om te komen tot opheffing van het isolement, waarin het dorp Egmondbinnen geraakt is. De Voor zitter noemde drie middele i daartoe op: paa'dentram, automobieldierst en omnibusdiesst. De hetr J. Apeldoorn, hierna het woord verkiijgendo zag in ven dergel jjk lijntje totaal geon nut, noch mogelijkte'd van bestaan, Hij meende, d t het beter was direct beginnen te werken voor een stoomverbin- ding naar het zuiden dus met Bakkum en Castricum, daor het groente- en zaadvervoer en ook de reizigers van Egmondbinnen meer over het Zuiden is, dan wel over 't Noorden. De heer Pranger ging geheel met het voorstel Apel doorn mede, te meer, wijl hier van concurrentie met de H. IJ. S. geen sprake kan zijn, daar deze direct aangeboden kon worden de lijn over te nemen. Nadat de heer Apeldoorn nog nader toegelicht had, werd het met algemeene stemmen aangenomen. Nu was de vraag Hoe nu verder Op advies van den burgemeester werd besloten uit de vergadering een commissie van drie leden te benoemen welke in contact zou treden met de belanghebbenden op Bakkum, opdat ook deer het initiatief tot aanpakken genomen zou worden, Tot le^en dier oommissie werden gekozen do heeren P. Fischer, P. Groen en J. Apeldoorn. Dezo commissie zal later na bevind van zaken haar rapport uitbrengen." P. Prejjer Jr. en den heor W. M. van Vliet, beiden te Krommenie; tot idem van district Hoorn: den heer H S. de Vries en den he-r J. Reek Pz., beiden te Hoorn tot idem van district Pnrmerend 1 den heer B. H. Jürgens en den beer G. Giandadam, beiden te Pnrmerend. Voorstel van bet hoofdbestuurjaarwedde van den penningmeester te bepalen op f 50. Rapport der commissie voor het nazien van rekening en begrooting. Uniform, gsborden en wegwgzers.< Inleider de heer W. O. Visser, lid van het H. B. Lezing door d*n heer J. M. Schelleken», afgev. der afd. »de Egmonden. Onderwerp: »IJisport-kiekjes nit oude tgdenc. UeheeËoalhoudlng. Men sohrjjft ons Gisteravond hield de geheelonthouderg-vereeniging ♦Schermer en Omstreken» een propaganda-avond. Deze werd geleid door Dj. Kjjlstra van Oterleek, die met de tooverlantaarn de schetsen uit het leven van den drank met een rede duidelgk maakte. Do zaal van den heer De Boorder te het Zwarte Kerkje, waar de vergadering gehouden is, was tamelijk bizet met een aandachtig publiek. Tot afwisseling kregen wjj het stukje ♦Manna de Snorders, dat zeer in den smaak viel, terwjjl in de pauze een stukje voorgelezen werd, betrekking hebbende op de onthouding. Van de g'lagschsid om met den spreker vau gedachte te wisselen werd geen gebruik gemaakt. Daar niemand iets meer te vragen had omtrent deze zaak, sloot Ds. Kglstra met eon woord vaa dank voor de opkomst, de bgeenkomst ea drong aan op aansluiting bg de geheelonthouders. E»n prettig bal zonder alcohol gebrnik sloot dezen leerzamen avond. Kestrljdtng v»n het tabnkagebrulk Er worden pogingen aangewend om te komen to de stichting van een bond tot bestrijding van 't tabaks gebruik. Ieder, die minstens 14 jaar is en zich onthoud van 't gebruiken en aanbieden van tabak, kan lid worden Oatslagen. Uit Amsterdam meldt men De wagenbestuurder der gemeente-tram J., die verband met het ongeval op den Weteringschans, waarbg mejuffrouw Lenain het leven verloor, geschorst werd, is thans ontslagen. in Be diefstal te Pnrmerend. Men schrijft uit Haarlem: De zaak van de diefstal of vermissing der f 7000 te Purmerend schjjnt tot klaarheid gebracht. Althans heeft de justitie hier afgezien van een onderzoek in loco, te Purmerend in te stellen. Bloeasbollen. De afdeeling O/erveen van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur houdt een tentoonstelling van bloeiende bolgewassen in Januari van het volgen jaar. Kern trelneabotsiog. Zaterdagavond is bjj Woerden de Eagelsche mailtrein, tusschen Vlissingen naar Amsterdam, met een goederen trein in botsing gekomen, Persoonlijke ongelukken hadden gelukkig bjj het ongeval niet plaats. Knaapjes versalst. Sinds de vorige Donderdagavond worden te Haarlem vermist de elfjarige Adriaan Elfrink en de achtjarige knaap Itentze de Groot, b;iden uit de De la Regstraat in het Schoterkwartier. Tevens wo^dt door den commissaris van politie aldaar de aanhouding verzocht van P. van den Berg, een 27-jarig marinier van Hellevoetsluis, die sinds 18 Nov. van passagieren niet in zgn garnizoen is terug gekeerd. Ken bijzonderheid. In hot veilingsgeboaw van De Veteenigde Tuinbouwers te Amsterdam werd heden, behalve eeu partjjtja malsche slab jonen, nog een bak met 7 potjes frambozen v r kocht. Nemen wjj in aanmerking, dat wjj welhaast December schtgvec, das mag zooiet3 zeker wel als eene bijzonder heid worden beschouwd. N. v. d. D. De geëindigde staking te Iieiden. In ons vorig nummer vermeldden wjj reeds, dat deze staking Vrijdagmiddag is opgeheven. De reden bier van is, dat de Nederlandsche Bond van Vakvereenigingen, die gedurende ongeveer zes maanden de gezellen onbekrompen heeft gesteund, waarmede duizenden guldens zjjn heengegaan, met het oog op de weikioosheid en de slapte in de bedrjjvon over het geheele land geen vrijheid vond daarmede ianger door te gaan, wat tóch niet tot eenig resultaat zou leiden, tenzg men volhield tot het voorjaar. De staking is 28 Mei begonnen en de stakers zija al dien tjjd eikaar getrouw gebleven; slechts een enkele is afgevallen. Zg hebben alleen gewonnen, dat er een vaste loon ;egeling is verkregen, die echter geheel zonder de medewerking der organisatie tot stand is gekomen en niet voldoet aan den aanvankelijk door de werklieden gestelden eisch. Of alle stakende zeer de vraag, heerscht. In de gezellen nu werk zullen vinden is omdat ook hier slapte in de bouwvakken vergadering der stakende timmerlieden, waar tot de ophefÜDg der staking werd besloten, is een motie aangenomen, waarin de vergadering, gezien de voor waarden der patroans, waarop het werk kan worden hervat het standaardloon wordt gebracht van 18 op 21 en 22 centb. een arbeidsverkorting van J uur werdt in het uitzicht gesteldeen vergoeding wordt gegeven voor overwerk, nacht- en Zondagarbeid besluit op deze vooi waarden den arbeid te hervatten met dien verstande, dat, daar de gestelde eischen niet volledig zijn ingewilligd en de stakende timmerlieden over deze voorwaarden niet zjjn geraadpleegd, zjj zich het recht voorbehouden te trachten ze te wijzigen, zoodra hiervoor de tijd gunstig zal blijken te zijn. Verbrijzeld. Terwijl men Zaterdagochtend bezig was een kapspant van het oude station te Haarlem te laten strijken, reed een sneltrein naar den Haag door. Een remhokje kwam met de spant in aanraking en werd verbrijzeld. Allo gegevens ontbraken nagenoeg. Niemand kon eonigo nadere inlichting geven en het meisje was zelfs niet in staat een vaag signalement van haar aanrander op te geven. Desniettemin is de gverige recherche er in geslaagd den schuldige te ontdekken. De jongen bleek te Utrecht thuis te behooren en gedomicilieerd te zgn in het Geuzen- gesticht, in de Heorenslraat. Van beroep was bg schoen makersleerling. Na e»n streng verhoor bekende hg zgn schnld. Een verklaarbare reden wist hg voor zgn hande'ing niet op te goven. Zaterdag is de jongen ter beschikking van de justitie gesteld. De Moord te Amersfoort. Zooal? wij gemeld hebben is Vrjjdag in verband met den moord op Drost, een zekere D. gevangen genomen. Reeds Vrijdagmiddag om 2 uur was het gerecht uit Utrecht te Amerrfoort en werd D. tusschen twee agenten binnengebracht. Vele persanen warden in verhoor genomen. Het onderzoek duurde eerst van 2 tot 8 uur en daarna van half 9 tot ruim half 10. Toen kwam een rjjtnig met twee paarden voor, waarin een agent, em rechercheur en de verdachte, de laatste geboeid, stapten. Den geheelen avond was een talrjjke mecigte op de been vooral bg het politiebureau wemelde het van nieuwsgierigen. De verdachte heeft niet bekend, zoodat zgn gevangen neming als voorloopig zal moeten worden beschouwd. De aangehoudene is seinhuiswachter. invloed Daarom daarop heeft evenwel geeft hg dan ooi de wjjze van de volgende ■Jsbond ♦itoliandg Noorderkwartier* De algemeene vergadering van den IJ. H. N. zal ge houden worden op Zondag 9 Deo. 1906, 's middags 12 nar in do groote zaal van het „Park-Hotel* te Hoorn. Op den beschrijvingsbrief komen o.a, voor de volgende ponten Verkiezing van 1 lid in het Hoofdbestuur, wegens periodieke aftreding van den 2en Secretaris P. Prejjer Jr. In de pauze: Verkiezing van 3 Districis-Voorzitters, wegena periodieke aftreding. Aan de beurt van aftreding zgn in het district Zaanstreek de voorzitter P. Prejjer Jr., in het district Hoorn de voorzitter H. S. de Vries, in het district Purmerend de voorzitter B. H. Jargens. Het hoofdbestuur stelt als candidaten tot 2en secretaris: don heer P. Prejjer Jr. en don heer L, v. d. Ploeg te Koegras tot voorzitter van district Zaanstreek den heer Pogi»| tot moord door «en knaap, In U recht kwam 's avonds een meisje van 15 jaar in de smalle en doakere Reguliersstesg tusschen de Lange Nieuwstraat en de Oadegraoht een jongen tegen. De jongen, zoo meldt het U. D., vond het niet noodig het meieje te laten passeeren. Hg versperle haar den weg en toen zjj kiachtiger aanhield, viel de slechte knaap op haar aan en stak haar met een mes in het onderlichaam. Hierop ging de aanrander er zoo snel mogelgk van door, terwjjl zijn slachtoffer naar het Andreasgesticht werd overgebracht en onder behandeling kwam van dr. Folmer aidaar. De verwonding bleek tameljjk ernslig te zgn, hoewel er geen levensgevaar is geweest. De geschiedenis is aanvankeljjk geheim gehouden, omdat aangaande den dader niets bekend was en ruchtbaar- making de kansen van opsporing slechts zou kunnen bederven. Ongelukken. Zaterdag had de werkman V. 8., op de stoomsleephel ling te Arnhem, bg ees der machines op een ladder staande, het ongeluk naar beneden te vallen. Hg greep in zgn val de as der in beweging zjjnde machine, werd rondgeslingerd en kwam met verpletterden schedel op den grond terecht. De dood trad onmiddellijk in. Da man laat een vrouw met drie jeugdige kinderen na. Nieuws uit Hoorn. Kaascontróle, Aan ons zeer uitgebreide verslag over de lezing Zater dagmiddag door den heer G. J. van Overzee gehouden en door ons reeds in 't nummer van Zaterdagavond ge plaatst, kannen we nog het volgende aan toevoegen, daar de vergadering te laat was afgeloopen, om ook dat reeds Zaterdagavond te melden. Spreker dan, wjjst er aan het slot van zjjn rede nog op, dat men, bjj het maken van anderdaagschi kaas niet zoo bevreesd behoeft te zjjn, beneden de vooreeschreven 40 °/0 te komen. Bewjjzen zjjn voorhanden, dat men bjj het anderdaags kazen, iets wat veel gebeurt nu de voorraden melk verminderen, li nk boven de 40 #/0 kan komen. Grooteu afroomen, methode aan De melk van 36 uur, wordt zoo schoon mogelijk af geroomd. Da melk van 24 uur wordt gedeeltelijk af geroomd en dit gedeelte gevoegd bg de room van 36 uur. Het andere gedeelte room van 24 nar wordt gevoegd bg de room, afgeschept van de melk die 12 uur gestaan heeft. Dit laatste mengsel room wordt na bg de volle morgenmelk en de afgeroomde melk gedaan Men gaat hierbjj als volgt te werk. Het mengsel van een deel der 24 uur-room en de geheele hoeveelheid 12 uur-room wordt in een emmertje gedaas. Van de volle morgenmelk wordt «en volle emmer langzaam verwarmd tot 105° F. of 40° Celsius nu giet men zeer voorzichtig en onder voortdurend omroaren de kou^e room iif de warm gemaakte melk Dit mengsel wordt nu vervolgens met de melk in de kaastobbe vermengd. Man voorkomt hierdoor, dat de koude room zeer slecht verdeelt. Van drjjfwrongel of ander ongemak heeft men geen last. Ook is ham wel eens gevraagd, of kaasgebreken in vloed op het vetgehalte in de droge stof hebben m. a. w kannen b.v; korte en taaie kaas evengoed moer dan 40 pet. bevatten Vele producenten meenen van niet en oordeelen hierbjj naar het uiterljjk van een kaasboorsel. Dozen zomer heeft meu te Binnenwgzend een proef genomen om deze quaestie nit te maken. Daarbg werd tot resultaat verkregen, dat het bewg3 was geleverd dat kaasgebreken geen invloed hadden op het gehalte aan vet in de droge stof. Daarom dan ook de vrees uit het hoofd gezet, dat een gebrek in de kaas tevens be- teekont een te kort aan vet. De vrees bestaat ook, zeide spr. verder, dat te veel kaas bemonsterd wordt. Men kan «venwel berekenen, dat per jaar van een boer ongeveer 14 kazen bemonsterd worden. Deze worden dan ongeschikt voor de markt, doch kunnen uitstekend voor eigen gebruik worden aan- g wend. De schade is derhalve niet noemenswaard. Waarom slciten zoo weinig fabrieken zich aan Deze dikwgls gestelde vraag, is voor spr. zalf een vraag. De kosten loopen te hoog, zegt men wel. Spr. gelooft even wel, dat een beter antwoord het volgende isDe meeste f brieken weten niet zoo h»el precies, hoe vet hnn te verwerken melk is. Men ontvangt melk van uiteet loo pend gehalte en de leveranciers passen verschillende wjjztn var: ontroomen toe. Het bezwaar zou evenwel te ondervangen zgn, als de fabrieken aan hun leveranciers voorschriften omtrent de ontrooming gaven. De contributie is geen weggegooid geld. Doch alge- mosne aansluitiag is noodig. Hoe meer leden, des te eerder tullen de fiaanoiSole vruchten gepinkt kannen worden. Wat betreft het motief van sommigen, die zich nog niet willen aansluiten, dat ze to afhankelijk zjjn van de heeren kaaskoopere, wjjst de heer Van Overzee er op, dat die afhankelijkheid wederzjjdsch is. De boer moet vrjj bljj7«n in d« wjjze van kaasmaken. De handel behoort eerst in de tweede plaats te komen. Men moet niet ver geten dat de handel ondergeschikt is aan het product. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen, of het opperen van bezwaren wordt wettig gobruik gemaakt. De heer Vu Kampen bepleit het algemeen merken. De ♦blikjes*, d, z. de reclameborden nemen de boeren weer naar huis, terwijl de kaas naar het pakhuis en vandaar, gemengd tusschen andere, de wereld in gaat. Ds spreker acht den tjjd van algemeen merken nog niet gekomen. De totale productie is nog te gering, zoo dat de kaaskoopers uitsluitend van gecontroleerde kaas nog geen partgen kannen maken, 't Beste is evenwel, dit voorstel in de volgende algem. vergadering ter sprake te brengen. De heer Van der Zande waarschuwt tegen over haasting in deze. We gaan nu zachtjes aan vooruit, dus moeten we het goede tjjdstip afwachten om ook onzen slag te slaan betreffende het merken. Aangenaam is het eveawel, dezen drang tot algemeen merken te zien uitgaan van een der aangeslotenen. Aan den haer Visser wordt geantwoord opeen desbetreffende vraag, dat wegens de kleine voorraden in het bnitenlaad nog geen reclame voor hot K. C. S. is gemaakt. Eén der aanwezigen wjjst op de wenschelgkheid de rede van den heer Van Overzee in brochurevorm uit te geven. De heor Wonder de voorzitter der afd. Hoorn ziet hiervan de wenscheljjkheid mede in, te meer, waar in de bladen van de lezing niet zoo een uitgebreid verslag zal komen (de A. G. maakt hierop dan zeker een uitzondering 1 verslaggever) Het denkbeeld zal in over weging worden genomen. Nadat de heer Stapel den dank der aanwezigen had gebracht aan het bestuur der afdeeling Hoorn voor het uitschrjjven dozer vergadering, dankt de voorzitter den heer Van Overzee voor hetgeen hg beeft gegeven. Onderhoudend en leerzaam als de rede was, zal zg niet nalaten krachtig mede te werken aan den bloei van het K. C. S. te Hoorn. Moge het, dank zjj den arbeid van den direoteur, den heer Van Overzee, steeds meer en meer in bloei en kracht vooruitgaan, opdat het eenmaal worde een zegen voor alle zuivelproducenten in dezen streek en voor de geheele Noord Hollandsohe kaas-indnstrie: Hierna sloot hg met een >tot wederziens* aan spr. en aanwezigen (ongeveer 80 personen) de vergadering. Geslaagd. Voor het op 3 en 4|October afgenomen derde of schrif telijke gedeelte van het notarieel Staatsexamen is geslaagd en wordt dus bevorderd tot candidaat-notaris de heer A. M. Engelman alhier. Harmonie »A polio.» Hebben we het altjjd gewaardeerd, dat de Harmonie- vereeniging Apollo* steeds gereed staat, waar haar hulp en medewerking wordt gevraagd hebben we het eveneens altjjd gewaardeerd als Apollo* door haar conosrten op de Kaasmarkt, zoo medewerkte om een geest van opge wektheid te brengen in ons vaik zoo stille Hoorn en hebben we vaak uiting gegeven aan die waardeerieg en daaraan verbonden een opwekking, deze nog jeugdige vereeniging te steunen na het concert van gisteravond in de Parkzaal, willen we dit herhalen. Gisteravond toch concerteerde Apollo* iu de Parkzaal en vertolkte onder leiding van haar Directeur, den heer D. Koning, het programma zóó verdienstelgk, dat we bg volgenae uitvoeringen hopen op nog grooter bezoek on nog iets, Apollo* gaat vooruit I hard vooruit. De leden toonen, dat ze onder leiding van hun directeur met jjver en ambitie studeeren. Ze geven bljjk bg trnstig willen reeds veel te kunnen. De iantaisie's over de opera's »La Mascotte* en »Faust,< alsmede »Ma Jolie* en vLa Cóte d'or* werden uitstekend en mooi van klank-gehalte vertolkt. De uitvoering is voor ons een aansporing nog meerderen op te wekken, als Kunstlievend lid tot deze vereeniging toe te treden. We gelooven dat de heer Koop ken gaarne zal inschrjjven 1 Hopen we bjj een volgende uitvoering dus op een nog grooter opkomst, we wensohen nog iets anders, gelgk we reeds zeiden. En wel de aandacht, die de uitvoering waard is. Voor hen, die het afwerken van het programma mot aandacht volgden, was vaak het gefluister en gepraat van hen, voor wie de pauzen niet lang genoeg zgn, om te vertellen al het nieuws wat hen op het hart list. hinderlijk. Apollo* verdient steun en medewerkingmaar zjj maakt om hetgeen ze geeltook aanspraak op ons aller aandacht. Ze verdient die ten volle; dat heeft ze be wezen met haar concert van gisteravond. ♦Jacob Kwast*. Het zal den Wo^uammers goed hebban gedaan toeu zagen, dat [zoo velen waren opgekomen om bg te wonen da uitvoering die zg gister in de Groote Kerk gaven. Het moge voor hen een bewjjs zgn, dat we het waardeeren, dat zjj zoo nu eu dan komen, om ons onder den indruk te brengen van hun reinen zang. Moge het een aansporing tevens zgn, om ons nog dikwgls, zeer dikwjjls te komen bezoeken. Afdalen in onderdeelen van 't programma zullen we in dit verslag niet. Zeggen we alleen, dat de Latjjnsohe zangen ons rog meer boeiden dan de Hollandsehe. Hoe ontroerend schoon klonk Palestrina's ♦Eoca, quomode moritur*; hoe heerljjk het in ronwstemming gehouden Tenebrae Faetas Sunt* van Hay.'n; hoe wijdingsvol hst zoo bekende ♦Ave Verum* van Mozart. Gelukkig, dat in een Kerk althaea het banale applaus, soms bot achter een diep-ontroerenden zang, achterwege bljjft. „I.angendijk en Osssstreken." Het Hoofdbestuur der Naamlooze Landbouw- en Han delsvereniging «Langedjjk en Omstreken* heeft Zaterdag 24 November een vergadering gehouden op de bovenzaal van Café i Central. Als eerste punt van behandeling kwam voor, een ontvangen schrijven van het bestuur der afdeeling Noordscharwoude, meldende dat deze afdeeling zich van de vereeniging had afgescheiden, met 44 stemmen voor en 18 tegen. Geen enkele reden werd in dit schrjjven vermeld, waarom deze afdeeling uit de vereeniging wenscht te treden. Het Hoofdbestuur had daardoor niets ter verduidelijking, als een verslag van de afdeelings- vergadeiing in de Nieuwe Langendijker Courant. De motieven voor afscheiding en de grieven aan het Hoofdbestuur in die vergadering (volgens genoemd verslag) ontvouwd, waren zoo weinig steekhoudend.dat ze zeker alle gemakkelijk door het Hoofdbestuur waren te weerleggen, doch het bestuur der afdeeling deed kennisgeving van de afscheiding aan het Hoofdbestuur zonder meer en het Hoofdbestuur heeft die kennisgeving aanvaardalzoo is de Naamlooze Landbouw- en Handels- vereeniging met een afdeeling verminderd en zal nu voortwerken met zeven afdeelingen. Verder werd door den heer Zeeman, lid van het Hoofdbestuur voor Zuidscharwoude, verslag gegeven van een vergadering te Amsterdam, in »Krasnapolski« ge houden, voor de internationale en nationale tentoonstel ling in 1907 in den Haag te houden. In deze vergadering werd besloten dat vervolgens in groepen over de algemeene provinciale inzendingen op deze tentoonstelling zal worden vergaderd en beraad slaagd. Een bjj eenkomst van de groep groententeelt zal 18 December te Hoorn worden gehouden, waar de heer Zeeman weer de Naamlooze zal vertegenwoordigen. Vervolgens heeft het Hoofdbestuur kennis genomen, dat door Prof. Ritzema Bos en zjjn adsistent plannen voor de proefnemingen tegen de ziekte in de kool in bewerking zjjn, om, behoudens goedkeuring in een gemeene vergadering, in 1907 te worden uitgevoerd. In deze vergadering van het Hoofdbestuur werd bekend gemaakt dat door de vereeniging sNieuw Leven« te Heer Ilugowa -rd eene oproeping was gezonden aan de verschillende afdeelingsbesturen, tot het bjjwonen van een vergadering met verschillende vereenigingen, te houden op Woensdag 28 November bjj den heer Bood te Noordscharwoude, in welke vergadering fede ratieplannen zullen worden besproken. Het bevreemdde het Hoofdbestuur, dat de vereeniging, als zoodanig hier in niet was erkend en wel de' afdeelingsbesturen als vereeniging waren opgeroepen, een reden waarom het Hoofdbestuur de wenscheljjkheid uitsprak, dat de afdeelingsbesturen niet officieel deze bjjeenkomst zouden bjjwonen. Voor een een eerstvolgende vergadering van het Hoofdbestuur zal op de agenda komen, het benoemen van een algemeenen secretaris, daar de heer de Geus lid van het Hoofdbestuur voor Noordscharwoude, door het uittreden dezer afdeeling, deze functie niet meer kan vervullen. Provinciaal College voor de Vrijilnnig-Her- vorsnden ln Noord-Holland. De Algemeene Vergadering, voor belangstellenden toe- gankeljjk, wordt Donderdag a.e. des namiddags om half twee in de »Harmoniev, Lombardsteeg alhier re- houden. Ter behandeling zgn o.a. de punten: Verslag; Vast stelling van een Reglement; Verkiezing van een Bestuur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2