Geïllustreerde Familiekalender NIKKELEN WEKKERS, flinke Dienstbode St. Nicolaas-Cadeaux. 40 Cents. geschikt voor St. Nicolaas-cadeau, voor 11.25, BUITENLAND. Brokken Speculaas 40 ct p. pond Boter-Speculaas 50 Vanille Wafeltjes 14 ons. Amsterdamscli Roggebrood bij I. MAHTHEIUÏ W Cr. E. VALK. Algemeene Vergadering, WARËNDORF'S voor 1907. AD VERTENTIEN. inet 1 jaar garantie bij PAYGLOP A 12 ALKMAAR. L. LAMMERTS. BURGERLIJKE lSTTFdT Algemeen Overzicht. Laatste Post. M AR KT B E RIO HT N: BEURSBERICHTEN, Eeu ruime keuze iljue, geurige SIGAREN, verrassende surprisesmet gewaarborgde kwali teit, vindt men in het Sigarenmagazijn van M. MANTEL, Vanaf heden verkrijgbaar 42 LAAT, over de Kapelkerk. Banket-stukjes 70 ct. f Speculaas 40-50 ct. j Qflg Banketletters 70 ct. j I'rovinciaal Coilege voor de Vrijzinnig- Her vormden in Noord-Holland. BEVAT DIT JAAR: - i. 2. vV'+' Ff Volledige Kalender met plaats voor No- titiën en Kasboek, Postgids, Telegraaf- gids, Feestdagen, Munttafël enz. De volgende Novellen en Schetsen: 3. 13 Groote platen. a. De kunst om gezond te blijven door Dr. O. S. STOKVIS, een flink boek in gtlllustreorden omeleg b. Een keurige Portefeuille-Almanak, in ge De prijs van dit alles te zamen is slechts N.V. HERMs. COSTER ZOON, LAATSTE BERICHTEN. en bespreking Tan Kerkelijke Vraagstukken. Om half Tjjf zal oen gemeenschappelijk maaltjjd plaats hebben, terwjjl er om 7 aar een Godsdienstige samen komst in de Groote Kerk wordt gehouden, onder de leiding Tan Prof. Dr. T, Cannegieter, Hoogleeraar te Utreoht, met medewerking Tan de Gemengde Zangver< eeniging >Nieaw Leren* alhier. Na afloop der Godsdienstige samenkomst wordt een ge> zellige bijeenkomst gehouden, aangeboden door deafdeeling Alkmaar Tan de Evangelische Unie in »de Unie.» In „DUlgentla". De Rederijkerskamer >West-Frisia« Tan Hoorn heeft hier gisteravond haar roem weder gehandhaafd, door eene keurige oproering Tan het tooneelspel «Martin de Kruier* in drie bedrjjTen. We kunnen ons begrjjpen, dat hiermede vroeger in Alkmaar den len prjjs werd behaald, want niet alleen, dat de inhoud interessant en boeiend is, maar het kalme en indrukwekkende spel, rooral Tan Vader Martin, zjjne Tronw GeneTiere en enkele anderen wekte aller bewon dering. Aan den heer Jac. Wilson en mevr. Wilson Andrea zjjn zulke rollen dan ook wel toeTertrouwd. Feliciën de leTenslustige Triend enjCbaroucon de woekeraar door de heeren Joh. Wilson en W. Karbaat keurig gespeeld, Tertoonden twee geheel andere karakters, die bjj den grooten ernst, eene zeer aangename afwisseling leverden. Armnnd hadden we lieTer wat duideljjker gezien, vooral in zjjn samenspel met Olympia en Amelie, de beide dames die uitstekend speelden. Ook de overige dames en heeren droegen door hun spel veel bjj, om den roem der kamer hoog te houden en dat door de bezoekers genoten werd, bleek uit den voortdurenden on»erdeelden aandaoht en eene bjjna ademlooze stilte, zóó dat vader Martin, zelfs wanneer bjj toms fluisterend sprak, nog aan 't einde der zaal duideljjk verstaan werd. In 't nastukje: »Ia Politiek», klueht in 1 bedrjjf, toonden de ernstige personen uit 't voorspel, zich ook goed thuis in komische rollen en deden de bezoekers soms schateren van pret. Een dankbaar applauB loonde de leden van «West-Frisi» voor hun zeker hoog gewaar deerd spelt Jammer dat er zoo weinig belangstelling voor deze uitvoering was. Als >West-Erisia« deze winter naar wjj hopen nog eens weer hier optreedt zjj meerder bezoek haar deel. Ia >Ilarmonle.« Vanwege de Coöperatieve vereeniging «Voor allen der H. IJ. S. M.« werd Zondagmiddag om twee uur in de concertzaal van «Harmonie* een matinée gegeven die flink bezocht en zeker goed geslaagd mag heeten. De heer D. de Swart heette de aanwezigen welkom. Dit con cert te geven door de onder-vereeniging Harmonie-orkest «De H. IJ. S. M.« werd aangeboden, mede om getuige nis te geven van 't bestaan en leven der vereeniging in hare afdeelingen ook boven ket IJ. De flinke opkomst getuigde z. i. van belangstelling grooter dan onlangs te Hoorn ondervonden. De muziekvereeniging nog slechts 1 jaar oud en bestaande uit dilettanten, leden der coöp. ver. H. IJ. S. M. door hem hierbjj aan de bezoekers voorgesteld, ontbrak het door haar kort bestaan zeker nog aan veel ondervinding, maar ze bezat toch bjj be kenden reeds een goeden naam. Na allen een aangena- men middag te hebben toegewenscht,^verzocht spr. ge hoor voor 't Harmoniekorps, dat onder directie Btaat van den heer Carl J. Th. Francke. Het openingsnummer „Défileermarsoh", gecomponeerd door den Directeur was een vrooljjk, flink, vol nummer wel geschikt om als entrée te dienen. In andere, meest bekende nummers gaf 't korps bljjk goede krachten te bezitten, die onder zulke leiding in de toekomst een goed geheel kannen vormen. Na de pauze werden nog twee nummers geboord die door den directeur waren bewerkt nl. nr. 8 Kronings- marsch en nr. 10 Potpourrile Tour du Monde Musi- cale. In 't geheel bestond 't programma uit 11 nummers die bljjkens 't voortdurend applaus, wel in den smaak der aanwezigen vielen. „Ons Genoegen. Gisteren gaf het Fanfarekorps «Ons Genoegen*, opge richt door geëmployeerden van het R. O. G. alhier, onder leiding van den Heer H. de Haan, eene uitvoering in de bovenzaal van hst café van den heer Peperkamp. Woensdag was hetzelfde programma uitgevoerd. De zaal was flink be zet en nadat de directeur een kort hartelpk woord van wel kom tot het publiek had gesproken, gaf het vrg goed bezette korps een tweetal nummers muziek, die door de aanwezigen luide werden toegejuicht. Toen volgde een keurig nummer van den Heer P. Grandadam, solo saxo phonist uit Parmcrond, die na de pauze, maar toen zonder begeleiding, nog eens proeve van zjjn goed spel gaf. Ook met de overige nummers verwierf «Ons Ge noegen* een levendig applaus. Voor de noodige afwisseling werden gegeven een vier tal voordrachten die vaak in hooge mate den lachlust opwekten. Met een bal werd de avond besloten. OVERLEDEN 23 Nov. Adrianus Petrus van der Vlugt, 65 j. Johanna Catharina Tesselaar, wed. van Gerrit Groen, 71 j. Pieter Rood, 62 j. Nicolaas Bruin, 59 j, Maria, d. van Johannes de Moei en Gertruda Johanna Punt, 4 w. 24 25 Aangaande de kwestie van de tusschenkomst der Europeesche Mogendheden in Marokko en omtrent andere berichten over dat kleine beweeglijke hoekje van Afrika zjjn in de laatste dagen heel wat tegenstrjjdig- heden gemeld. Zeker schjjnt echter, dat tenminste iets zal worden gedaan om een verbetering in den onbood- baren toestand te brengen in Tanger en in den omtrek hiervan. Frankrjjk zal zich bljjkbaar daarmee belasten. Uit Toulon wordt gemeld, dat aan admiraal Touchard daar bevelen zjjn gezonden om een divisie pantsersohepen te vormen, in staat om op de eerste lastgeving naar Marokko te vertrekken. Een divisie, bestaande ait de «Suffren*, de «Saint-Louis* en de «Charlemagne* moet gereed liggen om zee te kiezen. Daarentegen wordt weer uit Gibraltar geseind, dat de inscheping van Spaansche troepen te Algeciras. bestemd voor Marokko, is uitgesteld. Evenwel zullen Frankrjjk met Spanje samenwerken, waartoe zjj trouwens verplicht zjjn door de acte van Algeciras. In den Franschen ministerraad heeft de minister van buitenlandsche zaken Pichon Zaterdag over den toestand in Marokko gesproken. Hjj deelde mee, dat hjj de gedachten-wisseling met Spanje zou voortzet ten om volkomen eenstemmigheid te verkrjjges omtrent de maatregelen, die noodig kunnen zjjn om de rust in langer te verzekeren. Die eenstemmigheid zal, naar alle waarschjjnljjkheid, spoedig verkregen zjjn. 1 d® Spaansche Kamer van Afgevaardigden heeft üe van Buitenlandsche zaken gezegd in ant woord op een interpellatie, dat het ontwerp tot ratificatie do acte van Algeciras op het punt staat in den -senaat m behandeling genomen te worden. Verder ma& niet over spreken, maar de regeering zal geheel blijven binnen de grenzen van haar overeen komsten. Intussohen wordt in een telegram uit Parjjs nog me agedeeld dat uit Tanger aan de Tempt geseind wurdt dat t corps diplomatique besloten heeft een collectieve neta in te dienen, waarbij op dringende wijze den toestand in Tanger als onhoudbaar wordt voorgesteld cn waarbij gevraagd zal worden, daarin verandering te brengen. De consuls te Fez van Frank rijk, Duitschland, Engeland en Spanje zullen worden uitgenoodigd de nota te steunen. In de buurt van Tanger werd zoo wordt vandaar gemeld een Engelsche onderdaan door aanhangers van Raisoeli bedreigd. Deze zag zich genoodzaakt voor de stad te vluchten om daar hulp te zoeken. Raisoeli heeft vele bewoners van het land en vele rondzwervenden om zich heen verzameld, met de bedoeling om zijn dictatoriaal optreden meer den schijn van kracht bij te zetten. Raisoeli moet het vooral zijn die aanzet tot het bemoeilijken van vreemdelingen. In de Fransche Kamer he^ft de socialistische afgevaardigde Zévaes een ontwerp ingediend, dat aan Kamerleden verbiedt deel te nemen aan financieele-, handels- en loterjj-ondernemingen. Hierdoor werd groote beroering teweeggebracht. Het voorstel werd met 397 tegen 121 stemmen drin gend verklaard. Zévaes was echter niet geneigd onmiddelljjk het voorstel toe te lichten. Uit Toulon wordt gemeld dat de Fransche Minister van Marine nieuwe voorschriften heeft uitgevaardigd voor het oefenen met onderzeesche booten. Op de oefening moeten zjj steeds vergezeld zijn van torpedobooten Een afdeeling duikers zal zich steeds gereed houden. De oefeningen worden tot uiterljjk drie in de week beperkt. Bjj een boedelbeschrijving te Vasguehall bjj Rjjssel sloeg een geesteljjke den commissaris van politie, die in de kerk den hoed ophield hjj werd dadeljjk in het huis van bewaring in hechtenis genomen. De prefect van het departement Beneden-Loire is van zjjn ambt ontheven, omdat hjj de bevelen van den Minister van Binnenlandsche Zaken inzake de boedel beschrijving niet met de noodige beslistheid doorgezet heeft. De Servische Minister-president heeft te Belgrado in de Sjoepsjtina een interpellatie beant woord over de algemeene politiek der regeering. Hjj deelde mee, dat de betrekkingen van Servië tot het buitenland bevredigend zjjn, en wat betreft tot Bulga rjje, Roemenië en Turkjje zeer correct. Tusschen Servië en Oostenrjjk-Hongarjje bestaat tegenwoordig wel een conflict van handelspolitisch karakter, doch ten opzichte der politiek is de verhouding tot dit land even vriend schappeljjk als tot de andere Staten. De regeering zal steeds bereid zjjn tot een vergeljjk op den grondslag van wederzjjdsche tegemoetkomingen. De binnenlandsche politiek zal strikt volgens de parle mentaire grondwet worden gevoerd. Het stelsel der belasting-heffing zal worden gewjjzigd. In welken geest dit zal geschieden, vinden we nog niet vermeld. In de Duitsche provincie Posen bljjft de staking van leerlingen der scholen nog maar steeds aanhouden. Reeds werden er door de overheid strenge maatregelen genomen en wel werd daardoor bewerkt, dat een enkel ouderpaar hun kinderen verboden langer te staken, doch de beweging onderdrukken deed het niet. Uit Posen wordt thans het volgende gemeld, dat Zaterdag voorviel te Godziszewo. Daar marcheerden de schoolkinderen, die deelnemen aan de staking, in gesloten gelederen naar een Heiligenbeeld, waarbjj vele dorpsbewoners reeds plaats hadden genomen. Hier werd de onderwjjzer Scholtz aangegrepen. Hjj wist slechts door met een revolver zjjn aanvallers te bedreigen dezen van zich af te houden. De plaatseljjke politie-dienaar werd beschoten en met steenen geworpen. Hjj was geheel machteloos tegenover de menigte. Degenen, in de plaats die gerechtigd waren als politie op te treden, lieten den man in den steek, daar deze Polen zjjn en hunne kinderen ook deelnemen aan de staking- Ia de BelgischeKamer vangt morgen het Congo debat aan. Hierbjj zal de Kamer waarechjjnljjk een eenigs zins andere gedragsljjn volgen dan in Maart 1.1. Men verwacht dat aan de regeering drie vragen zullen worden gesteld betreffende het recht van België, den Congostaat in te ljjven, hetwelk in twjjfel wordt getrokken in 'sKonings brief van 23 Juni; de economische moeilijk heden, gerezen door het verleenen van concessies aan buitenlandsche maatschappijen, en het algemeene bestuur van den Congostaat. Men verwacht, dat de regeering een verklaring zal afleggen tot verzachting van den indruk die door 'sKonings brief werd teweeggebracht. Voor de toekomst van den Staat en van België zelf, belooft het debat van groot belang te zjjn. Men is in Rusland toch voor geen kleinigheid vervaard. Thans zjjn te Irkoetsk niet minder dan 221 personen voor den krijgsraad gedaagd. Het zjjn 1 kadet, 116 soldaten en 104 burgers. Dit geschiedt wegens het oproer te Krasnojirsk. Te St. Petersburg heeft de politie een vergadering van de kadettenpartjj gesloten. Aangezien de partjj niet wetteljjk erkend is, stelden zjj de aanvrage om de ver gadering te mogen houden zoo in, alsof het een vergade ring van Oetobriste», of van de vernieuwingspartjj gold. Miljoekof, Koetier en andere leiders der kadetten, mits gaders eenige honderden werklieden waren tegenwoordig. Aan het begin der vergadering werd er een inzameling voor de partjj gehouden. Dit en de geheimhouding var, het program der partjj gaf de politie aanleiding de vergadering te sluiten. Te Oohta zjjn weer bjj een huiszoeking in de woning van een schoenmaker acht gevulde bommen, 1800 patro nen, geweren en revolvers gevonden. De schoenmaker en twee huurders, die bjj hem inwoonden en geen konden toonen, werden gevangen genomen. Gister zou generaal Feireira de betrekking van presi dent van deZuid-Amerikaansche republiek Paraguay aanvaarden met het ah volgt samengesteld ministeriebinnenlandsche zaken Manuel Benitaz, bui tenlandsche zaken Cecilio Baez oorlog Los Reos financiën: Adelfo Soler; justitie: Carlos Isasi. IJlt l'urmcrend. De ontvanger van 'a Rijksbelastingen in verband met het spoorloos verdwijnen van 7 bankbiljetten van f 1000, enkele dagen geleden geschorst, heeft heden zjjn functie weder aanvaard. Uit Bergen. Gisteravond gaf de Rederijkerskamer «Kunst na arbeid* in het Café Duinvermaak hare eerste uitvoering in dit seizoen. Het grootste deel van den avond werd ivgenomen door de opvoering van »'t Lied van Moeder.* Ook het nastukje «Daar is Mevrouw", had door zgn kluchtige toorn, elen zeer veel succes. He gevolgen van twist. DORDRECHT, 26 November. Zaterdagavond ontstond er alhier "een vechtpartjj tusschen twee jongelui, waarbjj zich twee losse sjouwerlui in den twist mengden. Van de laatstgenoemden werd er een door een messteek gedood, terwjjl de andere ernstige wonden bekwam. 0e Harokkaansche quaestle. PARIJS, 25 November. De Tempt deelt n ede, dat de Franich-Spaansche overeenkomst (betreffende Marokko) aan de andere mogendheden zal worden meegedeeld. Men zal eventueel 800 man of zoo noodig 1200 man ont schepen van elke der beide mogendheden, die in geen enkel opzicht tot een bezetting zullen overgaan, maar er zich toe zullen bepalen om den pacha van Tanger te helpen zjjn gezag te herstellen. De aartsbisschop van Fosea. POSEN, 25 November. Aartsbisschop Stablewski gisteravond om half tien plotseling gestorven. Aan allen, die ons hunne deelneming bewezen hebben bfl het overljjden van onze geliefde Moeder, betuigon wn onzen harteljjken dank. Alkmaar, Uit aller llllRDl 26 November 1906. A. HOEKMEIJER Jz. Ondergeteekende betuigt bjj deze, ook namens zjjn vrouw en kinderen en de verloofde van den overledene, zjjn harteljjken dank voor de vele bewjjzen van opreohte belangstelling, inzonderheid betoond door den Chef en het verdere personeel der H. IJ. S. M. te Alkmaar en Hoorn, bjj het smarteljjk verlies van zjjn geliefden zoon ondervonden. Alkmaar, 26 Nov. 1906. D. LUIJT. HUN De Oostearijksch-Hongaarschc Delegaties. BUDAPEST, 25 Nov. De Delegaties zjjn heden b[ eengekomen. In antwoord op een adres verklaarde keizer Frans Jozef, dat de nauwe betrekkit gen met de bond- genooten onveranderd waren. De verstandhouding met Rusland betreffende de Balkanstaten en de handhaving der vriendschappelijke betrekkingen met de mogendheden vormen het leidend beginsel van de buitenlandsche politiek der monarchie. BUDAPEST, 25 November. De commissie der be grooting voor 1907, heden in de Delegaties aangeboden, wjjst er op, dat de gevraagde credieten bedragen 357,677,273 kronen, of een vermeerdering met 20,936,911 kronen tegenover 1906. Tot voorzitter der Hongaarsohe Delegatie is gekozen Theodoor Zichy. Alkuaak, 26 Nov. 6 koeien en ossen f 200 a f 230 50 vette kalveren f 40 a 95, p. ned. pond f 0,80 a 0.90, 22 nnchtero kalveren f8 a 25, 885 vette sohapen f 20 a 38,192 vette varkens f 0.44 a 0.48 p. pond, 29 magere id. f 16 a 18. HKVBAAtil), tegen goed loon. Adres te bevragen bnreRU dezer Courant. LANQK6TRAAT. AMSTERDAM. Osrt 24 Nov.26 pCt. N. W. Sshuld.... dito Nederland dito, dito, Oblig Ooitenrjjk, übl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. dito, dito April-Oet. dito, Kronen 2000 bel.vrjje(Kronenr.)Mei-NoT. dito, dito 2000 bel.rrj|»ilKr^n«iir.) Jan.-Juli Portugal le «er. l°L t 20-100. dito, Se id. KmnrL Sehuld S'/, 'ramee 500 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 19006 dito, Iwang, Dombr. Oblig4) dito, Bumenlandtshe 182*.4 dito, 1880 geeone.Z.K. 125-62518 Mei-Nov. 4 dito, 1889 1» it 2e eer. 1 Jam. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1889/1890 Hope en Co4 dito, 1894, Doneti-öpoorwB4 dito, 1867/68 20-100 Mni-Hov.i 4 dito, Groote Spw. Oblig. 1861 dito, dito, G, R. 500 1898 dito, Transc. 8pw. Oblig: Z. E. 135/625. dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 616.... dito, 1889..\ï.S....ï dito, in goud 1884, 18 Jan. 18 Juli...iï Spanje, Obl. Buit. Perpetre)le fu-kjje, Recep. geunif. tthuld free.600-2600 Cgynte, Obl. leeming 1176. Bsxlto, Obl. Biu. Bch. aflotb. oblig dito dito 1899 N. V. Noord-Holl. Qrond-Crediet. Pandbr.. N. W. At Pae. Hyp. Pdhr..,:9 Kaderland, Guit. Maatach. d. Yoratel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen.,;z dito, led. Ind. Handelib. Aand.....xi dito, Kon. led Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Bumatra-Palembang A. dito, Aand. led. Ind.Expl.Mij Amerika America Car. foundrij Cert. v. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United 8tatee Stee; Jorp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., h m „v.Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel. W. Aand. 1875/80 gut. itelin, Spoorwcgleening 1887/89...«Sï. 8 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-übL.8 Polen, Wars.-Wsenen Aandeel........s..s. Rusland,Wiadik. 1885 4 Z K. 315 Oblig.... 4 Amerika, Atohiso* Topeka Cert. Aand... dito, Alg. Hyp. übï..4 Reek Island eomp. Cert. v. rew. Aandeelen, dito Dtnv. Rio Grande Cert. gew. Aand..rt dito, Erie 8pw. Mij gtvr. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Asnda dito, Kansas City Sonth. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Oer v. Aand.. dito, dito, le Hyp.,6 4 Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp dito South. Pacife. gew. Aandïs dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd. C. v. Ag dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 100.8 Hongarije, Theiss Loten...,,..,,.,4 dostonrf k Staatel. I8605 ditodito 1864 dueland Staataleening 1864 Loten......... 6 dito dito 1S66. Dito,.5 Tarkgn Spoorwegleening.s.. 76f 90) 92 69ri 06 J 82) 73) 73) 72) 72) 78) 74 58 48 103 83 717 75) 45 99A 48| 15) 47ft 92) 66) 126) 79) 104) 100) 31) 41) 44) 30) 98) 95) 95 35) 111 154) Nov. 76ft 90ft 91 100) 109) 99ft 99ft 69) 66 H 82) 85 73ft 72) 78) 62) 84 Zondags verscli Brood. Beleefd aanbevelend. ïagelues veecci. Aanbevelend 210) 98 713 77 99) 48 14, 46 66ft 126VW 79 ft 104 100 ft 30) 41) 44 178) 29) 41) 95 ft 100) 94) 34) voor belangstellenden toegankelijk, op Donderdag 29 Noveasber 1996, des namiddags om half 2 in de «Harmonie», Lombardsteeg te Alkmaar. Te behandelen: Opening der Vergadering. Notulen der vorige Algemeene Vergadering: Verslag. Vaststelling van een Reglement: Verkiezing van een Bestuur, Bespreking van Kerkeljjke vraagstukken. Om half 5: Gemeenschappelijke maaltijd f 1,50 per persoon, zonder wjjn. Om 7 uur: Godsdienstige samenkomst in de Groote Kerk te Alkmaar, onder de leiding van Prof. Dr. T. CANNEGIETER, Hoogleeraar te Utrecht, met mede werking van de Gemengde Zangvereeniging «Nieuw Leven» te Alkmaar. Na afloop der Godsdienstige samenkomstgezellige bjjeenkomst, aangeboden door de afdeeling Alkmaar van de Evangelische Unie, in het lokaal «De Unie», Ritse voort te Alkmaar. Het Provinciaal College voornoemd in zgn naam, W. SCHUURMAN, Voorzitter, A. J, ADRIANI, Secretaris. 371 374 272 PfiETOOB Den lOen Oudere December hopen onze geliefde A. M. C. A. NKI,K8 hunne 121/2-jarlge Ecbtvereenlglng t herdenken. Hunne dankbare kinderen MARIE en ANNEMIE. ZutphenKastanjelaan 147. a. SCRUTATOR. Wat het afgeloopen jaar ons bracht. Met vele Platen. b. B. CANTER. Een Tweeling. c. F. DE SINCLAIR, 'n Mixed-Pickless geschiedenis uit Amerika. d. FELIX HAGEMAN. James Droogstoppel op reie, e. SIMON MOS. Een kapitein van initiatief. B. STICHTER. De knappe jongen. 383ste Htaatslotcrjj. Trekking van heden. le klasse Ie ljjst. No. 782 en 8214 ieder f 1000. No. 2758 en 11749 ieder f 400. No. 8369 en 15992 eider f 200. No. 884, 1464, 11758, 12639, 14401 en 20163 ieder f 100. Heden overleed te Scherpenzeel tot mjjne diepe droel held, mjjae Geliefde Zuster AIBEUTHA TEN HBOEH, den ouderdom van 86 jaar. Alkmaar, Wed. H. HOLSMULLER— 23 Nov. 1906. Ten Bboek. m Ieder kooper ontvangt tevens gratis illastreerden omslag. VOORHANDEN BIJ BOEKH AN DELVOORD AM tegenover da Haaoanarkt. Overleden aan brandwonden. KAMPEN, 26 November. Gisteravond is alhier in brand geraakt een wagon waarin opgesteld was de motor bohoorende tot de electric American Bioscope, firma Goeman en Bosgers. De machinist werd met moeite uit den wagen bevijjd, doch is helaas aan bekomen brandwonden overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3