No. 279. Honderd en achlsle jaargang. 190t>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 27 NOVEMBER Hoofdelijke Omslag. Drankwet, BIN N E N L aWb. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3, Prijs dsr gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBRMs. OOSTER ZOON Voordam O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAAR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat het tweede suppletoir kohier van den hoofdelijken ontslag, dienst 1906, den 13en November 1906 door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluie van den 21 en November d. a. v. door de Gedeputeerde Staten van Noord Holland goedgekeurd, op heden aan den gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwijl een afiohrift daarvan gedurende 5 maanden ter ge meente secretarie voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Bezwaren tegen de aanslagen kunnen op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad ingediend worden binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 26 Nov. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj hun college is ingekomen een verzoekschrift van W. HOPMANaldaarom verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden anderen dan sterken drank in het peroeel Ramen B No. 14. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 27 Nov. 1906. Uerste Hamer. De leden der Eerste Kamer zjjn tegen Maandag 3 December, des avonds te halfnegen ter vergadering bij eengeroepen. Celebes. Bljjkens een nit Nederlandsch-Indië ontvangen telegram zjjn in den nacht van 23 dezer bjj een vjjandeljjken aan val op eene patrouille in kampong Palandro (Zuid-Celebes) gesneuveld drie Europeesche militairen beneden den rang van officier. (Stct.) Tegen de 3e Herhallngs- en Landweer- oefeningen. Nu de tjjd nadert van de behandeling in de Tweede Kamer van de oorlogebegrooting heeft de «Landeljjie Bond van Miliciens, Oud-Miliciens, R-servisten en Land weermannen besloten, te Amsterdam eene openbare vergadering te beleggen om nogmaals uitdrukking te geven aan den wenschvanr en groot deel des volks :»Af schaffing van de 3e Herhalings- en Landweerosfeninges*. De Band beeft zich tot mannen van allerlei richting gewend met het verzoek op bovenbedoelde vergadering, die op Zondag 16 December a. a zal plaats vinden, het woord te voeren. Ook tot de vak- en andere voreenigingen wordt een verzoek om steun gericht. Onze handel met België. Het volgende is ontleend aan de N. li. Gt.-. De maand October staat in den veehandel goed aangeschreven. In deze maand toch wordt gewoonlijk een levendige handel in allerlei soort van rundvee gedreven. Onze invoer in België is dan gewoonlijk zeer hoog en bedraagt steeds een duizendtal meer dan in andere maanden van het jaar. De vorige maand bleef echter bg October van andere jaren verre ten achter. Wel bedroeg de invoer in België 7318 stuks, doch daarvan kwamen er slechts 4236 uit ons landdus nog geen 60 percent van den geheelen invoer, terwijl anders onze invoer 85 a 90 percent van den geheelen invoer bedraagt. Dit komt omdat wegens het heerschen van het mond- en klauwzeer in het Noorden en Oosten van Frankrjjk een groot aantal Fransche runderen naar België werden gezonden. De Fransche landbouwers namelijk verkochten, uit vrees voor de ziekte, alle runderen, die ze maar eenigszins missen konden. Al deze beestjes gingen naar de abattoirs der groote steden in België. En België, dat anders zoo bevreesd is voor mond- en klauwzeer, nam al deze haf vette runderen bereidwillig aan, totdat de ziekte zich ook in de grens- kantoren en in de abattoirs begon te vertoonen. Eerst toen werden enkele grenskantoren voor'den invoer van fokvee gesloten, terwijl het slachtvee vrij mocht bin nenkomen. Van de 4236 Nederlandsche runderen, die in België ingevoerd werden, waren 1797 stieren, ossen en koeien bestemd voor de slachtbank en 611 kalveren, die bjjna alle naar Antwerpen en Luik gezonden werden. De overige 1828 runderen dienden tot verbetering en vermeerdering van den Belgischen veestapel en werden na een quarantaine in de grensstallen in België toegelaten. Daaronder waren 1795 melk- en kallkoeien, 4 stieren en stuks jong vee beneden het jaar. Gedurende de tien eerste maanden van het jaar 1906 bedroeg de invoer van runderen in België 54,578 stuks V>179 gedurende hetzelfde tgdvak van 1905 en iió- uitvoer bedroeg 227 stuks tegen 1B, ®n 56 in 1904. De uitvoer, hoewel nog z r on e angrijk, begint dus eenigszins te vermeerderen. an oe °4 578 ingevoerde runderen kwamen er 40,101. enkel stuk vee ait Nederland afkomstig meest rf l. l?* -)aar België wegens ziekte worden a gemaakt. Ook kwam geen enkel geval van mond- en lauwzeer voor bij vee uit ons land ingevoerd. Een duidelijk bewijs, dat de praatjes door Duitsche bladen verspreid, als zou de gezondheidstoestand van ons klein en groot vee, te wenscheu overlaten, niets dan lasterpraat is. Tengevolge van den hoogen prijs van het varkens- vleesch in België, begon in de vorige maand de smokkelhandel in varkens aan onze grenzen zeer in levendigheid toe te nemen. Een groot aantal vette varkens en biggen gingen des naohts frauduleus over de grenzen. Langs de grenskantoren werden uit ons land naar België gevoerd 180 geslachte varkens. Aan versoh vleesch, en wild, ging over de grens 49,936 kilogram en aan gevogelte 7851 kilogram. Was onze handel in runderen met België in de maand October niet zeer belangrijk, bijzonder levendig was echter onze handel in schapen en lammeren. Van Belgische zijde was veel vraag naar wolvee; daar Argentinië eensklaps weer zijne verzending van schapen staakte. Ingevoerd werden 9448 schapen en 7257 lammeren, te zamen 16,705 stuks. Daarvan kwamen uit ons land 5462 schapen en 2865 lammeren, tezamen 8327 stuks. Naar paarden, vooral van uitstekende kwaliteit, was in de vorige maand veel vraag. Door Vlaamsche koop lieden werden tegen booge prjjzen in alle deelen van ons land paarden en veulens opgekocht. Wegens de hooge prjjten van rund- en varkensvleescb was er van Belgische zjjde veel vraag naar paarden, be stemd voor de slachtbank. Ingevoerd werden 6157 paar den en 357 veulets. Daarvan waren niet minder dan 4017 stnks bestemd voor de slachtbank. Deze kwamen hoofdzakelijk uit Engeland. De uitvoer in Ootober be droeg 1595 paarden en 289 veulens. Gedurende de tien eerste maanden van dit jaar werden uit ons land naar België gezonden 5019 paarden, tegen 4591 in hetzelfde tgdvak van 1905. Wjjl de boterprjjzen in de maand October op de Belgische mjjnen tameljjk boog waren, was de invoer van Nederlandsche boter vrjj boog. Ingevoerd werden 398,875 kilogram boter, tegen 367,937 kilogram in October 1905. Deze boter kwam voor 95 percent uit ons land. Ook naar Hollandsche kaas was veel vraag, en onze invoer neemt iedere maand in belangrijkheid toe. Ontslagen spoorwegpersoneel. Op aanstichting van het Natie,naai Arbeidssecretariaat is Zondag te Utrecht een bijeenkomst gehouden van ontslagen spoorwegpersoneel, ten einde te bespreken op welke wijze getracht zal worden het door hen in de pensioenfondsen der spoorwegmaatschappijen gestorte geld terug te krijgen. Uit een zevental plaatsen waren afgevaardigden aan wezig, vertegenwoordigende ongeveer 275 personen. De heer G. van Erkel van Amsterdam zette uiteen, wat het N. A. S. alzoo gedaan had, nadat een jaar geleden zijne hulp in deze door eenigo personen was ingeroepen. Uit een en ander bleek, dat aan 267 personen een vragenlijst was gezonden en uit de inge komen antwoorden een overzioht was samengesteld. Door de afgevaardigden uit Rotterdam en Zwolle werd eveneens verslag uitgebracht over de door hen gedane werkzaamheden. Na langdurige besprekingen werd besloten dat het bestuur van het N. A. S. aan alle organisaties van ontslagen spoorwegpersoneel de vraag zal voorleggen, öf het N. A. S. of het ontslagen personeel verder de leiding der zaken op zieh zal nemen. Zuiderzee-Vereeniglng. Deze vereeniging hield gisteren te Amsterdam haar eerste jaarvergadering onder leiding van den heer J. de Veer. Uit het jaarverslag bleek dat de vereeniging die in Febr. werd opgericht thans reeds 20 afdeel ingen heeft met 1171 leden. De rekening sloot met een tekort 'an f 244. Bjj acclamatie werd aangenomen een vaorstel-Lsmmer om bjj de Regeering aan te dringen dat het ontwerp vissoherjjwet nog in dit zittingjaar der Staten-Ganeraal tot wet worde verheveo. Het bestuur werd aangewezen als permanente com missie, die, zoodra de Mem. van Antwoord der Regeering verschijntkan nagaan of daarin aan de wenschen der Vereeniging recht worden gedaan. Nog werd besloten om bg de gemeentebesturen van vissoheisplaatsen aan de Zuiderzee eene subsidie te vragen, om wanneer er dan nog tekort mocht zjjn, dit te vinden uit een boofdeijjken omslag der leden. Een voorstel van «Enkhuizess* »De Vereeniging ver zette zich tegen droogmaking der Zuiderzee*, met alge meene stemmen op één na werd aangenomen. De heer Gelder diende eea motie in om aan het bestuur op te dragon te onderzoeken of er ook verandering dient gabracht te worden ia de wjjze waarop de ansjovis door de visscheis wordt verkocht en zulks in nader overleg met de afdeelingen. De motie werd met algemeene stemmen aangenomen, nadat aan de motie, op voorstel van «Lemmer,* was toegevoegd>en zoo mogeljjk de zouters.* Ingekomen was voorts o.a. nog een motie van «Wie- ringen* om het hoofdbestuur op te dragen bi; do Regoering stappen te doen dat bet visschen van mosselen en oesters in de Zuiderzee van 1 April tot 30 September verboden worde. Dit met het oog op het wegkorren in den zomer van mosselen en oesters door Zeeuwsche visschers. Dit voorstel werd goedgekeurd. Klezersstatlatlek. Als no. LXXIV der Bjjdrsgen tot de statistiek van Nederland, uitgegeven door hot Centraal Bureau voor de Statistiek, is verschenen de kiezersstatistiek, benevens aanvulling der verkiezingsetatistiek voor de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal over 1906. Uit de inleiding blijkt, dat er volgens de kiezerslijsten van 1906 in ons land waren 753130 kiezers voor ds Tweede Kamer, 750,381 kiezers voor de Provinciale Staten en 688798 kiezers voor de Gemeenteraden, terwjjl 35544 kiezers kun kiesrecht in 1906 verloren, doordat zjj het verschuldigde ter zake van den aanslag, omschre ven bg art. 10 der Kieswet, niet op den len Maart hadden voldaan. Het aantal mannen van 25 jaar en onder is volgens de verschillende volkstellingen gemiddeld 47 der ge heele manneljjke bevolking. Van dit aantal zjja in 1906 57.79, 57.58 en 52.47 pOt. kiezers onderscheidenlijk voor d« Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeente raden. Van de 753,130 kiezers voor de Tweede Kamer waren 58,320 aangiitekiezers en 694,810 ambtshalve op de kiezerslijsten gebracht. Voorts zjjn de kiezers in de vol gende groepen te onderscheiden belastingkiezers 671,586, huurkiezers 23,618, loon- on pensioenkiezers 45,892, spaarkiezers 7016, ezamenkiezers 4988, in totaal 81,544 kiezers krachtens art. 1 b. Het geheele aantal kiezers voor de Kamer is van 1905 op 1906 met 2580 of 0.34 pet. toegenomende verschillende groepen kiezers onderscheiden naar den grondslag, waaraan zjj hun kiesrecht ontleenden, waren toe-, respectievelijk afgenomen metbelastingkiezers pl. m. 3.37 pet. kiezers krachtens art. 15 19.14 pet., waar onder: huurkiezers 13.12 pot., loonkiezers 21.59 pet., spaarkiezers 2 97 pet. en ezamenkiezers 9,83 pet. de ambtshalve- en aangiftekiezers onderscheidenlijk met pl. m. 5.54 en 36.76 pot. Do geringe stjjging van het aantal kiezers in 1906 komt geheel op rekening van de aangifcekiezers, wier aantal verminderde met 33,893, terwjjl het aantal der ambtshalve op de kiezsrsljjsten gebrachten steeg met 36,473, altoo slechts met een vermeerdering van 2580 kiezers. Vergeljjkt men deze cjjfers met bet vorige jaar, toen het totaal aantal kiezers toenam met 80.299 onverdeeld in 27.190 ambtshalve en 53,109 aangiftekiezers, dan was de veronderstelling, dat deze groote etjjging waarscbjjnljjk verband hield met de te houden periodieke verkiezingen van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Ganeraal, zeker niet te gewaagd. Over het kabaal in de Hamer. De Zutph. Ct. bevat het volgende «Ongetwijfeld zullen zjj, die de verslagen hebben ge lazen van de rumoerige Kamervergadering van j.l. Zater dagnamiddag, zich de vraag gesteld hebben, of de uit gesproken argumenten wel de ware beweegredenen behelsden, met andere woorden of er niet iets anders achter zat. Da overzichtschrijver van Dt Tijd komt nu vertellen wat er achter zat. Hij doet er erg geheimzinnig orer. De heer Heemskerk z-'gt bjj hstft in de Kamer al gedreigd, voor garsoh Nederland de schande van liuks te openbaren. Dat lid «dreigde en zwaaide erg geheim zinnig met z'n hand*. «Waarom mag niet op 22 Jan. b.v,, maar wel op 15 Januari aangevangen worden*, riep hjj uit, «Moet ik 't zsgget* dreigde hg. Neen, hjj behoefde 't niet te zeggen, de heeren begrepen hom best, en ik meen hem ook be grepen te hebben. En daarom zegt de Overzichtschrijver ga ik 't wel zeggen. «Waarom niet op 22, maar wel op 15 Junuari aan gevangen «Luistert lezers 1 «Op 20 Nov. j.l. zjjn opnieuw de afdeelingen getrokken. Die bljjven nu twee maanden zoo. Links trof het zeer. In drie afdeelingen hebben ze de meerderheid, in de Centrale Sectie bestaande ait de vjjf voorzitters der afdeelingen, eveneens. «Begrjjpt ge nu vraagt de clericale schrjjver dat die mooie constellatie, die altjjd min of meer van invloed is op de uit te brengen verslagen, moet benut worden f Maar dan is er ook haast bg 't werk. Tot 20 Januari dus de baas in de afdeelingen. Dan moet dus uiterljjk 15 Januari begoncn worden, 't Is gewoonweg dun! Zoo genadig waren ze nog wel, dat ze den Kamerleden na bet Kerstreces nog ééu week gunden voor studie! schimpt de schrjjver. 't Is n>et voel, maar meer ia ook niet ncodig.» Ditzelfde wordt in anderen vorm medegedeeld door den verslaggever van Het Volk. «Inderdaad zou het uitstel van veertien dagen dat de heeren wilden, veel langer uitstel be'eekend hebben» sohrjjft hjj. «De heer Heemskerk gaf niet onduideljjk te verstaan, dat men eind Januari, onder een nieuw Kamerbureau, zou traentea verdere vertraging te bewerkstelligen. Daar enboven zal, als de Kamer midden Januari even bjjeen komt om het afdedingsosderzoek over do belastingen te houden, het verslag van dat onderzoek in de daarop tot 5 of 12 Februari volgende vacantie terstond gereed ge maakt kunnen worden, terwjjl, als het onderzoek eind Januari of begin Februari onmidddljjk vóór de openbare zittingen aanvangt, in den daarop volgenden drukken tjjd het verslag noodzakeljjk vertraging mod ocd rvinda». Hst Hbl. wjjst de rechterzjjde op haar plicht om de belastingvoorstellen niet tegen te werken. «Wie de zaak kalm beschouwt, begrjjpt dat afdosning der belastingontwerpen nog in het loopend zittingjaar, en daarom spoedig onderzoek zeer noodig is. Juiat de rechterzjjde had mouten toonen dit in te zien. Door haar toedoen toch is de Staatsbegrooting belsst met een ver- hoogicg der uitgaven van ongeveer 3 millioen in eens, voor de ruimers bijdragen uit de schatkist aan het bij zonder lager ondsrwjjs. Zjj heelt die uitgaaf ongedekt achtergelaten en kaar past het daarom allerminst zich te Terzetten tegen de poging om de vereisohte middelen zoo spoedig mogeljjk aan te wjjzen. Zooals mrn zal opmerken geeft het Hbl. een ander cjjfir, dan dat, hetwelk wjj Zaterdag aangaven (2'/i miHioen n.l.) voor de kosten der onderwjjswet-Kuyper. Het verschil zit in het volgende. Wjj gawn de kosten voor 1907, die 21/, millioen zullen bedragen. Voor hot vervolg zjja dm kost-n dan verder geraamd op f 210.000 meer, gedurende 4 jaren, totaal f 840.000 meer, of, na verloop van die vier jaren ongeveer t 8.340.000 per jaar. Het cjjfer van het *HbU is dus zoowat het gemiddelde van die twee.* Poging tot doodslag. De rechtbank te Utrecht deed gistermorgen uitspraak in de zaak tegen H. B., 36 jaar, smid-bankwerker, be klaagd van poging tot doodslag op A. B huisvrouw van J. K., te Utrecht, gepleegd op 2 Oct. 1906 in de Gans- straat. De rechtbank achtte een onderzoek naar bakl.'s geestvermogens noodzakeljjk. De Rechtbank veroordeelde W. O., 28 jaar, boeren- kneoht te Amorsfoort, beklaagd van poging tot doodslag, gepleegd op J. F., te Amersfoort, op 10 Ootobsr 1906, tot 1 jaar gevangenisstraf. Tegen «Ie vivisectie. De verkoop van voorwerpen ten bate van den Boni tegen het proefnemen op lerende dieren is gisteren in de manege van Boschoord te Den Haag geopend. Het damescomité heeft in korten tjjd veel bjjsenrer. zameld om een groote versoheidenheid van artikeleu op de toonbanken, die in een vierkant in hst lokaal gerang schikt zjja, uit te spreiden, ten verkoop. Men hoopt bjj deze gelegenheid ook door woord en beeld in de harten van velen medeljjdea op te wekken voor het hulpsloozs dier. Verschillende afbeeldingen zjjn op de tentoonstelling te zien, die daartoe het hare kunnen bijdragen. Zoo zjjn er verschillende eohilderjjen en platen, die het nut en het gemak in het dageljjksch leven van tal van beesten, voornamelijk van den bond, aansohou- weljjk voorstellen. Daarentegen is er een afzonderljjk kabinet van prenten, die een antwoord geven op de vraag wat is de vivisectie; teekeningen, die de operatiën, waaraan het levende dier door de wetenschappeljjke mannen wordt onderworpen, vertoonen. Spreuken van Longfellow, Frederik van Eeden en an dere bestrjjders der proefnemingen, die uitgaan van de meening, dat kennis te duur gekocht is met dierenlevens, verkondigen aan de wanden de beweging in binnen- en buitenland tegen dit hulpmiddel der wetenschap. Hen vreemdsoortige dienstbode. Door een winkelier to Amsterdam werd aangiite ge daan, dat hjj uit zjjn lessenaar een bankbiljet van tien galden vermiste en dat hjj zjjue dienstbode verdacht. Ia hare japon had zij een lapje, waarin zich zilver geli en een bankbiljet van f 10 bevondenvolgens haar ver klaring had zjj dit biljet reeds fetige maanden. Da politie vond dit lapjo wal wat vreemd, daar het scheen of daar mede was gepoetst. Bjj nader onderzoek bleek be*, dat in do poelsmand een stuk postslinnen lag waarvan een gedeelte was afgescheurd het lapje paste. jDit trof de dienstbode zoo, dat ze maar bekende zich aan;don diefstal te hebben schuldig gemaakt. Slooping van het oude station te Haarlem. Ia een bericht van het Haorl. Dagbl. werd gewezen op de kans, dat de kwestie, welke gerezen is tuBSchen de gebroeders van Slingerland, de aannemers van het nieuwe station te Haarlem en gebroeders Baars, die het oude gebouw voor afbraak hebben gekocht, tot een procedure zal Inden. De zaak ie reeds tot genoegen van beide partijen ge schikt, zoodat het belangrijke work, waarbjj zulk oen groot openbaar belang ie gemoeid, goen vertraging zal ondervinden. Het bericht, als zoude aan gebr. Baars f 2000 zjjn aangeboden, ter vernietiging van het sloopingscontraot, is onjuist. Do zaak is echter, dat door tutschenkomst van mr. van Gigch, te Amsterdam, een dading is tot stand ge bracht, wuardocr het proces wordt voorkomen. Verder schjjnt de mededeeliug, dat ook door mr. Gooaeling voor een der partjjen zou worden opgetreden, op een misver stand te berusten. Op 1 Maart 1907 moeten geroed zjjn de metsel- en betonvverkon der tuneels on van den perronmnur, met de kluizen langs de paralleltunnel, alsmede de penanten voor de staiionsoverkapping. 19 maanden na den aanvang dor werkzaamheden, moeten alle werken volledig worden opg levord. Jaai 1908 kan dus het geheele stationsgebouw met lanhoorigheden in gebruik worden genomen. Hen angstig oogenbllk. Zondagavond geraakte door het losraken van het inspan, bet rjjtuig van den beer K. uit Delden, op den Delder-schen straatweg bjj Hengelo, te water. Door de zwaarte van het rjjtuig sloeg dit om, zoodat de wielen boven lugea. Het gelakte een der inzittenden, dee heer II.door het stukslaan eener ruit, er uit te kruipen, wat echter voor de mede-inzittende dame tn heer onmogeljjk was. Met veel moeite is het de inmiddels toegesnelde hulp gelukt, de inzittenden, die tot aan do borst in het water zaten, er uit te halen, zoodat ze, behoudens een enkele kleine kwetsuur, met den schrik vrjj kwamen. y - rotsanuaHMM Post- en Telegraafkantoor. De directeur-generaal der P. en T. maakt bekend, dat, met ingang van 3 Deo. a.s. de opensteliings- uren op werkdagen van hot post-, telegraaf- on telopboon- kantoor te Heemstede, van het post- en telegraafkantoor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1