No. 281. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. Prijs der gewone advertentiën DONDERDAG 29 NOVEMBER BINNENLAND, FEUILLETON. Moily Randolph aan zichzelf. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ALKNIAARSCHE COURANT Vereent ging tot ontwikkeling van den I and- bouw In Hollands Noorderkwartier. De Najaarsvergadering der leden gistermorgen in de Doelen* te Parmerend gebonden was flink bezocht. Volgens den beschrijvingsbrief waren een tiental pacten aan de orde, waarvan o.a. pnnt 3 en 8 nog in afdee- lingen werd behandeld. Te ruim kwart vóór elf opende de Voorzitter, de heor J' Koopman, de bijeenkomst. Wie als hjj eene vergade ring met leden opende, zon zeker, als bjj, met genoegen herdenken, wat het afgeloopen jaar voor den landbouw is geweest, Do toestand was zeker gunstig te noemen en de statistiek omtrent den aauvoer van 1906 cal dit ongetwijfeld bewijzen. Toen voor enkele jaren te Purme- rend een zuivelfabriek zou worden opgericht, gaf dit te denken o?er den invloed, die het op de kaasmarkt zou hebben, die nu slechts voordeelig mag genoemd worden. Land- en tuinbouw hseft zich uitgebreid wat mede bljjkt uit den jaarljjkeohen aanvoer die nog steeds vooruitgaat. Spr. geeft hiervan de schuld aan 't feit dat wetenschap en praktjjk elkaar de hand hebben gereikt. De vereeni- ging stelt zich ten doelook aan die samenwerking mede te doen en met den wansch dat deze bjjeenkomst van leden ook daartoe mag leiden opent pr. met een harteljjk welkom de vergadering en gaf 't woord aan den secr., den heer W. Teenga voor de voorlezing der notulen van de vorige vergadering in de Heer Hugowaard, die zeer uitgebreid eu nauwkeurig, onder dankzeggend applaus w;rd goedgekeurd. Onder mededeelugen van verschillenden aard behoorden: dat hst aantal leden bedroeg 185 en 3 zoom van leden, dat de gewjjzigde statuten van ds Regearing waren terug ontvangen, dat van de brochures 2000 exemplaren ver zonden waren dat in de aanvrage om gelegenheden tot drenking van op de markt aangevoerd vee to Alkmaar en Hoorn was voorzien, terwjjl die te Parmerend voldoende wordt geacht. De zaak van monsterneming van mest blijft om ver' schillende redenen o.a. nog onvoldoend dcgeljjk onderzoek nog in behandeling. Mededeeiing dat de proeven tot voortzetting van tegen pestziekte in te enten varkens nog worden voortgezet dat door een der leden van 't H.-B. in Groningen was gezien een dorschmachine met peis waarmee het nemen van proef wordt aanbevolen; dat onderzoek der boekel- scheurtjes nog niet was afgeloopen maar, daarover straks door Dr. L. T. O. Schep nog 't woord zou worden ge vraagd dat er nog weinig gebruik werd gemaakt van de veescbaal te Scbagen. Onder de ingekomen Btukkes was: een brief van den lacdbouw-leeiaar den heer Nobel dat hjj door ongesteld heid was verhinderd. Het H.-B. stelde voor den verdienstelijken leeraar drie maanden verlof te geven tot herstel en in dien tjjd den heer Huizinga ais plaatsvervanger aan te wjjzen goedgekeurd. Ingekomen was een brief vau 't bestuur van het Kaascontróle-station en een brief van de Regeering, in houdende, dat de 300 gld. voor de proeve tot tegen ziekte in te enten varkens nog met f 800 was verhoogd, mede een echrjjveu van de Regeericg verzekerend» f 150 voor proeven bg mestvee, Voorts brieven betreffende tentoonstelling van 1907, waarvan een antwoord der Holl. Mg. en het antwoord van het H. B. werd voor gelezen. Punt 9 werd daarop, op verzoek, van de agat>da af gevoerd. Andere circulaires en programma's van tentoon stellingen lagen voor belangstellenden ter lezing. Be wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsoh door Mevr. VAN HEUVELINCKi 74) Een massa goed gekleede menschen liepen heen en weer, druk als het was op de liefdadigheids-bazar, en ongetwijfeld was iedereen verrukt over de aangeboden gelegenheid om den drempel van het huis te over schrijden en genegen zich later te houden alsof ze Sir Evelyn kenden en diens gasten waren geweest. Tafeltjes stonden onder de boomen en er werd thee rondgediend. Eensklaps hoorde ik juffrouw Ran dolph uitroepen ïDaar is vader Op hetzelfde moment vloog ze ons voorbjj en het grasveld over naar een boom, waaronder een groote, slanke man met kort, krullend grijs haar en een glad geschoren gelaat stond te praten met een anderen man, die hoewel met zjjn rug Daar ons gekoerd, eenigszins bekend leek. Óp eens stapte meneer Payne eenige passen voor ons uit. »Lady Brig hthelm stone zei hij heftig, »daar is Brown. Hg staat met den vader van juffrouw Randolph te praten. De hemel weet, wat er gebeurd mag zjjn. Ga met mjj mee en vraag hem naar uw zoon.» Met een soort snik volgde de oude dame hem over het grasveld, en ik verzocht pa zoo spoedig mogelijk mee te komen, want voor niels ter wereld wou ik het oogenblik van ontmaskering, het groote moment van meneer Payne missen. Juffrouw Randolph was juist den langen man met zjjn grjjzend haar genaderd en strekte zonder een woord te spreken beide handen naar hem uit, toen het op scher pen toon van meneer Payne's lippen klonksBrown De man keerde zich om. Het was de courier die ik te Blois kiekte. Omtrent den cursus ter bevordering van goed melken werd medegedeeld door Dr. Schejj dat 19 jongelui na de lessen aan het exomen deelnamen, waarvan slaagden 5 meisjes en 4 jongens, terwjjl 2 meisjes en 2 jongens vooral wegens 't onvoldoend uitmelken werden afgewezen. Door den assistent van den zaivelconsulent en 5 led*n werd het examen bjjgewoond. Punt 3 b beoordeeliag der uitkomsten van da in het vorige jaar ingevoerde Wensleydalo rammen met prjjs- uitdeeling uit te brengen door den heer C. Mol was bg verschillende kruising verschillend en niet altjjd even bsvredigend. Ze leidde tot de volgende bekroning, na de keuring te Alkmaar. J. de Wit te Bergen 2 eerste prjjzen, Jacob Zuurbier te Beemster 1 eerste, de heer Met, J. Koning Az, le en 2e., O. Poe, J. Koster Pz., W. Temean Dz., A. Kom- mandaur, J. Spaans, P. Schenk, C. Kooy A*., J. C. Slikker, K. Boekei, K Breebaart Jz. No. 3 c. De proeven met Vissers weideploeg door den beer D. Brander, leverden ook verschillende uitkomsten. Ze zjjn genomen op 't zelfde land als 'c vorige jaar en de beploeging had ongekende uitkomsten gegeven. Op een deel waarop veel werd geloopen en gereden, waren deze gunst'ger. Da conclussie was: Ze kan op sommige landerjjen een goade toepassing hebben, maar algemeen gunstig resultaat kan nog niet worden verzekerd. Daar de tjjd voor de pauze nog wel wat te vroeg w&s, werd besloten door te gaan met Punt 5: de benoeming van een commissie tot onderzoek der rekening van dit en her-begrooting van het volgende jaar. Het Bestuur had daartoe voorgedragen de heeren K. de Moor, C. Kooy Hz. en G. Nobel. De voorzitter stelt voor den heer L. T. C. Schey daarhjj ter assistentie aan te nemen, wat met applaus werd begroet. Aan de orde was nu de bepaling van de plaats waar de Algemeone Vergadering in Maart 1907 zal worden gehouden. Door 't bestuur was Banningbroek voorge dragen en Uit werd ook bjj acclamatie aangenomen. Dr. Scbty deelde een en ander mede van de proefne ming omtrent het ontstaan der zoogenaamde boefeel- scheurljes in de kaas, waarover het eindrapport in de volgende vergadering zal uitgebracht worden. Er is wser een kaaskeuring gehouden, waaraan 20 kaasboerde rijen en kaasfabricken deelnaaies. De proefkaaBjes zgn midden Juni gemaakt en na 4 en 12 weken gekeurd. Over het algemeen viel hot gebrek mede, het product van 8 boerderen was geheel zonder het gebrek; dat van 5 had een enkel scheurtje, 7 hadden het in sterkere mate. Alle commissie-kazen hadden Bcbeurtjes, ds gekruimelde waren vrjj van bet gebrek. Van 19 der 28 fabrieken was het product na 12 weken geheel vrjj van de kwaal, 6 hadden het in zeer geringe msrto en 3 in ergeren graad. Het vetgehalte der melk der 20 boerderjjen bewoog zich tusschen de greozen 2.15 en 2.85 pot. gemiddeld 2 55 pet. mei een S.G. van 32.6. De kaas daaruit bereid bevatte van 42.4 49,8 pot. vet in de droge stof gemiddeld 46 3 pet. De fabrieken verwerkten melk met 2.15 tot 2.7 wet, gemiddeld 2.37 en een S.G. van 32.7 °/0 Het vetgehalte der fabriekekaas bedroeg 41,5 47.3 °/0 vet in de droge stof, gemiddeld 44.3. (In Noord-Holland wordt de avondmelk een weinig geroomd en met do volle morgen molk te zamen verkaa-d tot zoogenaamde dag- kans) Hieruit ziet men weer, dat de minimumgrens van 40 °/0 vet, welke door hot kaascontiólestation Noord- Holland is aangenomen volstrekt niet te hoog is. Het voordeel der commissie was, dat er eon collectie beste kass op de keuring bijeengebracht was. Punt 3d het onderzoek der gisrkelders uit te brengen door den heer P. Schenk Dz. was niet bevredigend. Er waren 15 aangiften waarvan geen een den prjjs van 60 n.lack l« riep Lady B. En bjj dien uitroep was het onze beurt om verrast te zjjn. Eerst vreesden wjj dat ze plotseling krankzinnig was geworden, maar neea, mijn lieve meid, het was waar. De moordlustige chauffeur bleek de WelEdele Jack te zijnToch geloof ik dat hij zich schaamde over de leeljjke rol door hem gespeeld, want hoewel hjj lachte en zjjn witte tanden liet zien> kleurde een vuurroode blos zjjn gebruinde wangen. Aan zjjn snor trekkend wilde hjj iets vertellen, maar zjjn moeder viel hem telkens in de rede en deed allerlei vragen zonder hem gelegenheid tot antwoorden te gunnen. Terwjjl hij tegen zjjn moeder sprak pogend haar een en ander uit te leggen, keek hjj naar juffrouw Randolph, die echter haar hoofd had afgewend. En wat meneer Payne betreft, ik had werkeljjk medeljjden met hem. Hjj had het zoo goed gemeend, zoo hard tot aller bestwil gewerkt, en nu zulk een pover resultaat verkregen I Met een poging om zich bjj zjjn Amerikaanschen vriend te rechtvaardigen, zei hjjnln elk geval, meneer Randolph, heeft deze man uw dochter beieedigd door onder een valschen naam Europa met haar te bereizen. Mag ik vragen wat u van plan bent te doen En de slanke man antwoordde langzaam en op een manier alsof hjj op punt stond in lachen uit te barsten »Ik denk dat er Riet veel te doen is. Meneer Winston en ik ontmoetten elkaar hier toevallig en spraken met elkaar zonder dat de een wist wie de ander was, en toen wjj het wel wisten was hjj in staat een zeer voldoende verklaring te geven. Mjj duDkt, er zjjn niet zooveel verkeerde dingen gebeurd en ik hoop dat weneer Winston mjj aan zjjn moeder zal voorstellen.* Zonderlinge menschen, die Amerikanen, vindt je niet De billjjkheid vordert echter te zeggen dat het meisje niet genegen scheen de zaak zoo kalm op te nemen. Haar wangen gloeiden, haar oogen schenen tweemaal te groot voor haar boos en verontwaardigd gezichtje. Pa en ik maakten een eenigszins mal figuur, want even als de vleermuis in de fabel waren we vogel noch viervoeter en stonden als toeschouwers een eindje op zjjde, terwjjl de beide partjjen met elkaar slaags waren. gld.' kon behalen; zoodit besloten werd deze te splitseu in 3 van 60 gld. Hierdoor werd deze rubriek met de 5 uitgeloofde prjjzen tot 8 vermeerderd. Een derkeldets bleef door eon lek buiten aanmerking en de andere prjjzen werden toegekend aan verschillende, door kern genoemde personen. Hierna werd een half uur pauze gebonden. Punt 7, voorstel van het Bestuur om do Bjjksland- bouwleerara» en don Zaivelconsulent in deze provincie to benoemen tot adviseerende leden van het Bestuur werd na de aanbevelende inleiding van den voorzitter bjj acclamatie aangenomen, zoodat daarhjj voortaan als adviseerende leden behooren de H.H. Nobel en Scheg, welke laatste, aanwezig, de benoeming aanneemt. Na de pauze werden punten 8 a. b. en o,: bespreking van de belangen waarvan men da behartiging voor 't vol.ende jaar aanbeveelt, n.l. a tot bet voortzetten van bet bevorderen van goed melken, inleider Dr. L. T. O. Scheg b. tot bet opleiden van veeverloskund'ge, inleider de heer A. J. Peek en c. tot verbetering dsr varkens- fokkerjj, inleider de heer H. J, Avis, vlug behandeld zonder meer, waarna letter d n.l. hat onderzoeken, of koeien met een groote mrlkopbreugst naar verhouding meer voedsel gebruiken, dan koeien van mindere op brengst met en na de inleiding van den heer V. Kajj Jr. van langoren duur bleken. De bevinding toch van den spreker was hoe meer melk hoe meer voeder daaitoe noodig. Want z.i. was de helft van 't voedsel voor onderhoud noodig, terwjjl do andere helft voor een zeker deel in melkproductie werd terug gevonden. Uit verschillende voorbeelden, waarbjj een groote of gunstige stal wel eens verschil gaf, bleek uit een bepaald getal koeien, in 286 dagen gevoed, do waar heid dezer bewering uit de opbrengst der K.G. m»lk en procenten, vet en vaste stof. Uit andeie proeven, gedurende 3 weken mot koeien waarvan de gewone 29 liter melk per dag gaven, bleok uit opbrenget en verkoop der melk, eu den prjjs per liter, made tot voordeel van het geven van veel voeder: voor beelden uit zjjne omgeving staafden deze bewering die n et nauwkeurige cjjfers werd versterkt. Laat de Maat schappij, zoo zegt spr,, proeven wagon I en z.i. steunt zjj dar/rmedo nog 't kwseken van fokvee. Tot nogtoe is hierop niet 't volle licht gevallen, maar waar de beste in verge- mo' anderen van 10 tot 20 procent voordeel goven zal eone proeve zeker wordon gesteund. Hg stelt, als be langrijk genoeg vóór, gedurende een vasten tjjd te controleeren één stal met beste en één met matige melk- gevers onder de bepaalde voedering en na ernstig onder zoek daaivan de uitkomsten male te denlen. De heer van der Zande die daarop 't woord bekwam beweerde, dat de tekortkomingen in dezen niet aan de maat8ohappjj lagen. Hier toch werd de proef genomen terwjjl de kooien in de weide loopen en dan geven de eenzjjdige uitkometen reden tot twjjfel. In Denemarken kan dat beter, daar wordt het vee voor bet grootste deel van den tjjd kunstmatig gevoed, terwjjl er, bg expresse weiproeven slechts enkele dagen voor werden gesteld. Dit kan bg ons tot nog toe niet en in den staltjjd alleen gaat de proef niet 't best. De eerste proeven, zoo als de heer Kay ze geeft zgn ook geen regel, dan zou men ze regelmatig moeten doen. Hjj wil deze opmerking niet als afbrekende kritiek voor 't rapport van den beer Kay beschouwd hebben, maar liever als opbouwende, die aanspoort tot nader onderzoek. Da inleider vindt de proeven minder onmogeljjk en z. i. talj men met een viertal gedurende 8 weken elk tea koste van 50 galden wel succes hebben. Daar de heer de Vries daarop uit cjjfers die hier en daar 't omgekeerde geven en meleop ds voedingsrant- soenen wjjzende, meent dat 't onderhoudsvoeder meestal den doorslag geeft, vindt de voorzitter het overwegend, Een oogenblik later voegde meneer Payoe zich bjj ons, en ik deed wat me mogeljik was om den armen jongen op te vrooljjken en zeide, bij wjj/e van troost, dat het altjjd zoo ging in de wereld met onbaatzuchtige, wel- meenende menschen. Hjj was me zeer dankbaar voor mijn vriendelijkheid, en bij het vernemen dat pa en ik met elkaar beraadslaagd hadden en tot het besluit waren gekomen niet langer in het buitenland te bljjven, vroeg hjj verlof ons naar Engeland te mogen vergezellen, waar hg eenige weken wilde vertoeven en reisjes maken met zjjn auto. Natuurljjk zei ik dat er van onze zjjde geen bezwaren bestondendus, mjjn beste meid, er it kans dat ik hem meebreng naar het bal in Kensington Town Hall, tenminste als hjj niet te voornaam is voor dat gezelschap. Al spoedig kwam Sir Evelyn Haines opdagen en was heel vriendeijjk en gastvrjjmeneer Payne wil echter liever vertrekken en Lady B. heb ik nauwelijks meer gezien, ofschoon we reeds gedineerd hebben. Ik vermoed dat de weledele Jack verliefd is op juffrouw Randolph of belust op haar dollars, wat nog waarschjjnljjker is, te oordeelen naar de sluwe wjjze waarop hg deze zaak behandeld heeft. Maar de Amerikaansche meisjes hebben zulk een hoogen dunk van zichzelf dat ze volstrekt niet met zich laten spelen, en te rekenen naar de uitdrukking van haar gezicht toen ze de waarheid vernam, was ze zeer beieedigd en boos. Het zou me n et verwonderen als ze weigerde nog een woord met hem te wisselen, ofschoon hjj haar vader voor zjjn zaak gewonnen heeft, en ik moet zeggen dat het naar mjjn opvatting niet meer dan zjjn verdiende loon is. Vaarwel, mjj a kind, het is iaat en ik ben moe. Het kan me niet schelen hoe het geval verder afloopt. Mij gaat het in het geheel niet aan. Je liefhebbende Syd. Taormina, hotel San Domenico, 28 Januari. Mjjn plan is alles precies neer te schrjjven zooals het dat 't bestuur deze zaak gedurende den winter in gedach- tee| houdt en cader osdeizoekt. De uitslag der stemming voor de benoeming van een onder-voorzitter wees aan van 63 uitgebrachte stemmen met overgroote meerderheid den hear J. J. Winkel van Mfldemblik, die om do aangename uitkomst der stemming niet kan weigeren en zjjne voortdurende belangstelling belooft. De voorzitter feliciteert den benoemde en de vereeniging wederkeerig met dezen uitslag. Letter e, »het onecbadeljjk maken der afvalstoffen van zuivelfabrieken ter voorkoming vau verontreiniging van bet polderwaterc, werd ingeleid door d n beer J. Zap Kz. Na een kleine introductie noemde spr. het aan do com missie tot onderzoek te danken dat als middel daartegen w»s aanbevolen een bedding van cokes, die 't water zniverde. Zro iets was ook van Rjjkswege te Tilburg en ook bg de Zuivelfabriek te Wolvega reeds aangelogd. Spr. noemt dit niet alleen een landboawbelsng maar vindt dat ook de Zuivelfabrieken daar bjj geïnteresseerd zjjn en men zich in deze met den Bond daarvan in Noord- Holland moet vereenigen tot een vast plan. Het voorstel om als voren het bestuur in dezen te machtigen, wordt met applaus bekrachtigd. Letter Het steunen van een cursus in boeiboslag to Sobagen werd door den heer P. Schenk Dz. ingelicht. Er waren onder goede leiding eens per week lessen ge nomen in prakijjk door den heer Krujjt en ook in de theorie door een ander. Gaarne zag hg om 't groote nut 100 gld daarvoor beschikbaar gesteld. Zoo weid besloten. Letter g. Om een vergeljjkend onderzoek in te steilon naar de uitkomsten voikregen met de ingevoerde Lincoln en Weneleydale rammen door denzelfden inleider, geefc aanleiding dat men verbetering wenscht te krijgen eu hoopt dit rn-jiar, door 't invoeren vau een aantal rammen van L. ras, reden tot vergelijking te gev- n. In de aan staande voorjaarsvergadering zal men op dit puut dan terugkomen. De heer Kruseman stolt voor met verdere generaties door te gaan, dan kan men eerst later de prosven recht waarnemen. De le kruising toch geeft eenigszins bekende uitkomsten, de twee andere en latete wellicht nog ver rassende. De beer P. Visser stelt bg die proeven voor te letten op 't aantal schapen, hoeveel er vau drachtig worden, hoevoel lammeren ze werpen, op haar gewicht, ook op de wol, den prjjs daarvan enz. Do heer D. Brander zegt, er werd tot nog toe slechts van twee soorten gesproken, maar om de gunstige resul taten die hjj noemt, zou hjj ook wel eens do aandacht op de Coxwolts willen vestigen. Bjj kruising met Tessel- scha bleef W. no. 1, maar bjj gekruiste was de uitkomst juist omgekeerd. De Voorzitter meent, dat 't over het laatste eigenljjk niet loopt. Met de proeven van kruising met Wensley. dale en Lincoln rammen is men doorgegaan eu wie van beiden nu het meeste recht hebben, dat is eigenljjk de vraag. Dit punt mede in den loop van dit jaar door 't bestuur ter harte te nemeu, vindt de vergadering goed. Een der aanwezigen vindt 't onderzoek zeil wel goed, maar niet zoo alsof het ui*gaat van Noorderkwartier. Onder dit beding werd door de vergadering met applaus het bestuur daartoe gemachtigd. Daar punt 9 volgens afspraak van 't program vorviel, kwam nu aan ds orde punt 10, bespreking van verdere werkzaamheden. Do eerste vraag van den heer Breebaart waswat moet men doen om onze suikerpeenen bet best te bewaren. Hot antwoorddoe ze in niet te breede kuilen van 1,5 voet in den grond, graaf de aarde schuin af en zet de bieten in omgekeerde richting, zoodat ze met den grond een diühoek vormen, dek ze met kaf tot op drie vierden gebeurde en dan eens te kjjken hoe het er zwart op wit uitziet. Dan kan ik beter oordeelen of ik zwak en onwaardig bon geweest en een heele boel andere dingen, waarvan ik altjjd overtuigd was ze onder geen enkele aanleiding te zullen doen, dan wel of ik gehandeld heb zooals geen enkel normaal meisje zou laten. Het is iets wat men met geen mogelg'kheid aan iemand vertellen kan, zelfs niet aan de liefste schoolvriendin. Indertjjd belootde ik Elise Astley om als ik verloofd was haar nauwkeurig te vertellen wat Hjj zeide en wat lk zeide, maar toen besefte fk nog niet hoe heel anders men zich voelt na »zoo iets»buitendien, ik ben niet geëngageerd, ik ben neen, dat is niet de goede manier om te beginnen, lk vrees het niet meer beknopt uit elkaar te kunnen zetten. Ik moet meer zakeljjk alles beschrjjven. Aanteekening I. Als ik hst geschrevene zal overge lezen hebben en het bljjkt dat ik mjj niet gedragen heb als een echt Amerikaansch meisje dat haar eigenwaarde voelt, dan scheur ik dezen aan stukken en schrjjl eea briet aan een Zeker Iemand Aanteekening II. Indien ik, integendeel, na rjjpe over weging besluit dat ik niet anders heb kunnen handelen, dan sluit ik dit epistel weg in een geheim laadje van mgn schrjjflossenaar, waar ik het uit kan nemen en minstens eens per jaar bekijken tot ik oen oude vrouw ben, ouder nog dan tante Mary nu. Toen Jimmy Payne plotseling voor mjjn oogen ver rees (juist toen tante Mary en ik en een ezel, troosteloos afdalend van den berg waarop Mola lag, weer op den vlakken grond liepen) en een vuurwerk ontstak, berekend om mjjn armen Kranigen Chauffeui in stukken te scheuren, wierp ik koud water op zjjn Romeinsche kaarsen en vuurpjjlen. Wordt vervolgd.) Druk N.V. voorh. Herms. Coster A Zp., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1