STADSNIEUWS. ■Gemengd Nieuws. van de hoogte en laat de bovenruimto desnoods bjj niet te strenge koude, geheel open. Zwaar dekken Tan onderen en zeer licht Tan boren. Dit was de raad Tan den heer H, W. Knhn Tan Nwrden, en ook vaa d n heer K use- man Hontrak, die echter bjj wind en kon toch ook een lichte borenbedekking aanbeval. Na een kleine opheldering Tan den roorzitter op een Traag Tan den heer Kruseman aangaande don brief der reg'ering, betreflende de pestziekte bjj Tarkens, kon worden ore:gegaan tot de rondTraag. Eerst word m-degederld dat twee nienwe leden waren opgegeven De heer Kty Tas Hmwert Tond dat de enterg van varkens tegen Tlekziekte in de praktjjk te wenscben over- liet. Men mocht de Regeering in deze dankbaar zjjn maar t doel werd nog niet bereikt omdat men gewoor- ljjk eerst ent als de zich zich vertoont, niet Toor dien tjjd en als 't dan noodig bljjkt is de veearts vaak door druk'e niet te krjjgen. Hj vraagt daarom of 't niet gewcnscht en mogeljjk was, dat meerdere personen daar mede werden belast of, dat dit onuitvoerbaar is. De V oorzitter antwoordt dat door een commissie Tan het B-sta r ten vorigen jare op 't bezoek bg den Directenr- Qeieraal dit punt reeds ter Bprake was gebracht ea dat men toen den indrok had gekregen dat de aanstelling van anderen, onbevoegden mind.r wenechelgk en ocmo- gelgk werd geacht. Egenljjk is 't ook niet noodig, de veearts is in gewone tjjden, ook voor hst uitbreken der ziekte ter voorzorg te ontb eden, ais men das wacht tot bet te laat is, 1 gt de schuld aan den veehouder zelf. De h:er J B st van Brartsdoopermeer viaagt of de kwestie van wik-en weegloocen voor de zuivelfabrieken op do bride laatste vergaderingen van Holl. N. K ia bebardeling is gewees'. De Toorzitler aront dat bet een zaak is voor den B nd der Zuivelfabrieken zelf, maar als deze daartoe een adres zendt, zal bestuur daar. au zjjn adhesie schenken. Hg meent dat 't ock bg dien Boni in goede handen is. (a; plans). ^De heir VVinkel merkt terecht cp, dat de vergadering, direct door instemming 't bestunr daartoe kan machtigen wat dan ook geschied'. De heer B st merkt nog op dat na 9 weken van Zgne Ex. nog geen antwoord werd ontvangen. D1 heer K Zjjp, afgevaardigde uit Bremster had mede opgemerkt dat kruis'ng met Teeselaars de boBte gevolgen bad rn daar^ men verzekerde dat die z. g. pjjls aarten, de echte aan t uitsterven waren, steli. hg voor pogingen hun te wanden om dit ras te behoodec. De heer ds Gier van Srhagen had opT ssel met fokke-s zelfs gesproken, die beweerden: dat bet oude tas er niet meer te vinden was. Door niet diepe kruising had mon echter een ander voldoend soort verk egen, waarmede men kon voldoen. Bg dieper ktuising wil zelfs de Lridscho markt ze niet meer. De Voorzitter geelt loe dat ds echte pjjlataarten er ni.t meer zgn, en als dit zoo is, weet bg ook geen raad In waer krjjgen. A's da Trsselaren er zelf van afraakten, zullen ze z.i. daarvoor hun reden hebben tn dat is niet de zaak van het Beslunr. De heer D. Breebaart vraagt of 't niet nadeel g is, dat de zuivelfabrieken in de nabgheid zooreel varkens groot maken, de atval was wel oorzaak, maar was die fokkorij n et beter wat verder af Dt Heor Avis m ent dat bem die schoen pari en stelt voo- den heer Breebaart daartoe een mons'ertjs boter op ftoa' te zesden tot nauwkeurig ord-rzoek. D S;heg noemt in dezen, reinheid ook in den omtrek boog n odig. 't, Zal niet altjjd vermeden kennen om den afval, maar bg de oprichting eener zuivelfabriek lette men op den bouw en houde om znivere Inch* ook rekening met da hier meest hoersc'iende winden. De Voorzitter geeft, hoewel bekend, dit gaarne toe en als mm de po- geven wenken opvolgt, heeft de vergadering ook in d t opzicht haar nut. Voor de sluiting vraagt de heer B eebaart lid der le Kamer nog even h"t woord om den voorzitter de heei J. Koopman den d*nk der vergadering (e brengen voor zg» uitstekende leiding. Spr. wcnrcht hem toe dat ook na zgn onvermgdelgk aanstaand aftreden hjj als gewoon lid de belangen van Hollands Noordenkwartier met hart en ziel mag bljjven behartigen. Do Voorzitter is erkentelijk voor die woorden en belooft zgn steun. Na een woord van dank aan den heer C. do Gioot, wethouder te l'urmerend, die de geheele vergadering met zgn tegen woordigheid vereerd», de beide andeie leden van 'i B stuur die met bem moeten aftreden, aan de zoo goed opgekomen beianget llmde loden (ongeveer 70) werd tegen d'ie nar de vergadering gesloten. gewijzigd van goed overleg, de voorkeur aan het gowjjzigd voorstel boven het besluit dor centrale soctie om reeds 15 Januari het onderzoek am te vmgen. Zorder atemmng is 's heeren Kolkinans voorstel aangenomen. Aan de orde waren hierna de belastingontwerpen. De heer P a t jj n (U.L., Zierikzee) trad in een uit vcerige becijfering om aan te toonen dat er naar zijn meening op den gewonen dienst nog altjjd zal blgven een tekort van eenige aaillioenen. Daarom Ijjkt het hen» ook zeer gemotiveerd, dat de Minister van Dv vergadering wsrd geleid door den heer Baart. De zaal wis eivol. Als regel v^or het debat we d vas'gesfeld, dat elk der debaters eetsl een nur zou spreken, daarna elk 20 min. sn ten slotte ieder nog 10 min. Dj heer Nujjens werd eerst het woord gegeven. Spr. v ng zjju rede aan met een herinnering aan de aanleiding tot dit debat, n.l. het optreden van den heer Liitj s enkele weken geleden in de vergadering van »Hit Vige tooneelc, waar hg had gezegd niet aan een God L' j- Finan te gelooven, doch een aanh inger was van het D irwinicm fin»lnl aanvraagt. De de evolu'ieleer er den u'tgang van L sSinp dat ^le financiéole toestand Igkt spreker iets gunstiger dan' 1--- J - "-oiiing, aai ale verleden jaar en in verband hiermee juichte hü het toe. dat ook de Minister juichte hg het toe, van Oorlog eindeljjk eens een anderen weg inslaat en bezuinigen gaat. De heer T r o e 1 s t r a (S.-D., Amsterdam III), zei «Een jaar voorbjj en nog geen sociale hervormingen riepen de liberalen na het eerste regeeringsjaa" van dr. Kuyper en hetzelfde roepen nu de clericalen. Met pensioensverzekering en deigelgke so iale her /ormingen is men gewoonlijk haastig, als men in de minderheid is ande-s niet. Spreker vroeg aan de regeering »Is het werkelijk uw bedoeling, in de eerste vier jaar geen invaliditeitsverzekering tot stand te brengen?» Het losmaken van invaliditeitsverzekering van de ouderdomsverzekering vond spreker goed, daar deze laatste dan ook spoediger kan worden behandeld De redevoering van dr. De Visser maakte op spreker een vreemden indruk. Voor dr. De Visser in 1905 weg ging uit de Kamer, stond de politieke speeldoos op de antithese markt (gelach) en nu moest dr. De Visser dat liedje eerst nog laten uitspelen (luid gelach) vóór hii aan een ander kan beginnen. Spreker betwjjtelt, ot het dr. De Visser gelukt is de stervende antithese nieuw leven in te blazen Wat is er in de politiek van het afgeloopen jaar van de antithese gebleken? Er was slechts tweemaal een zuivere stem ming tusschen rechts en linkseens over de opcenten en eens over het afdeelingsond rzoek. (Hilariteit) De antithese scheen zich vooral op fmancië 1 gebied te uiten. (Gelach.) De heer Ketelaar: (V D„ Amsterdam V) Ook bij de motie over het venof-Kraus was er een stemming tusschen rechts en links. De Jj?" Troelstra: Ik geloof niet, dat een reis naar Chili iets met de Christelijke beginselen heeft te maken (,uld gelach) Alles wjjst op een absentie van de antithese. Deze regeering heelt geen meerderheid, daarom kan zjj wel wetsontwerpen indienen en uitvoeren, maar alleen zoodanige, die ook met andere, dan liberale be gmselen rekening houden Laat de regeering dan ook geen meerderheid trachten te forceren, want als zg ontwerpen indient, die strgden tegen de socialistische beginselen, dan zullen de socialisten de regeering niet steunen. Over den Minister van Oorlog, vervolgt spr., zal ik later spreken. Het zou kunnen gebeuren, dat de be grooting van Oorlog werd verworpen door een combinatie van minderheden, o. a. door hen, die uit anti-militaris tische redenen tegen de begrooting stemmen. Zulk een votum behoeft de regeering zich dan niet aan te trekken. Het is dan een votum tegen Minister Staal alleen. Spr. kom', thans tot het kiesrecht. In dit opzicht is de heer Borgesius het mikpunt geweest van de aanvallen der rechterzijde. Sp". twijfelt geen oogenblik, of de heer Borgesius, die buiten de Kamer zoo dapper heeft ge sproken (gelach) zsl ook thans zgn zwggersstandpunt verlaten (gelach). Hg zal hier in de Kamer ant woorden, en dan is het zeer de vraag, of de rechterzijde niet eens zal lachen als ten boer, die kiespijn heeft. Hierna voortzetting der algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting. In het laatste gedeelte zijner rede behandelde de heer Troelstra conige punten van het p»og am der regeering. Noch wat Oorlog, noch wat Marine betreft, voldoet deze regeering aan den eisch van bezuiniging. Wat hebben we dan aan afschaffing van het blijvend gedeelte F Spr. critiseerde verder eenige ingediende belasting-ontwerpenmet name de vastkoppoling van lage.-en sriker- aan hoogeren drank- ocjjns achtte spr. verkeerd. De Minister had liever de hoogere inkomens meer moeten belasten. leven zgn oorsprong had gevondan op den bodem vaa den Oceaan en zich langzamerhand heeft ontwikkeld. Als diit bewezen kon worden en dus Taststond, dat er geen Schepper is geweest, zou daaruit volgen, dat da meer volmaakte diervormen zich na millioenen jaren v*n evolutie zouden hebben ontwikkeld u t den nietigsten vorm van het leven, totdat eindelgk ook de mensch zou gevormd zga van de apen. Als dat zoo was, zou ailes wat de menschen eeuw n lang geloofd hebben gebaseerd zgn geweest op misverstand. Dat zou dan maar gauw moeten worden opgeru'md en gelooft men de e ■■olali» •wannen, dan zal alles eenmaal volmaakt worden door de evolutie, dan krggen we daardoor ook den volmaakten toekomststaat. Met de aanneming der evoluties vervalt dus alles wat anderen geloofd hebben. Z >over echter de gesch'odenis reikt heeft men steeds gezien dat volkeren aan een God geloofden, zelfs bjj de meest onontwikkelden vindt men een geloof aan een G d. Ook daar, waar men goden aanbad, wordt toch altjj i aog geloofd aan een God, die de opperste van allen is. Is de evolutieleer evenwel waar, dan moeten we dat geloof aan een godsbestaan opdoeken. De evd-itieleer is gebaseerd op de leer van Darwin Joch t valt te betwijfelen of deze zelf wel zoo?er ging als nu de evolu'iemannen. Darwin althans heeft b. v. nooit ontkend, dat het onstoff-ljjko zou voortkomen uit sen hooger wezsn. Wel is dat gedaan door den Duitschen professor en nafura.ist Haeckel, die san de Darwinistische leer een philosofi ch karskler heeft gegeven. Hg verkondigde de leer van het mon isme ea zegt in zjjn natuurlijke schep- oingsgesch edenis, dat de evolutie-theorie van D.rwin er toe leidde, aan te nemen, dat al het bestaande is het product de» natuurkrachten. Verwerpt men deze stelling »au het monisme en dus ook de evolutieleer, dan, zegt Haeckel, blyft er niets anders over dan te gelooven aan de schepping door een mirakel of door een bovennafuur- jjke macht. Wordt dus de evolutieleer in die bewezen, dan is Tweede kamer. lu de zitting van gisteren werdon de algemee e be schouwingen voortgezet over de Staatsbegrooting. De heer Ueemskerk (a.-r. Sliedrecht) merkte tegenover vroegere spotteide uitl tingen den linkerzijde op, dat het tegenwoordige Ministerie nog sterkor neiging dan hare voorgangs'er toont voor het instellen van Sfaats-Commisaiën. Spr. critiseerde de tafelrede van Minister Kraus in Chili. Voorts vroeg spreker, of do aangekondigde wijziging van de Militiewet, beoogende veisterking van het contingent, niet voorafgegaan meet worden door eene regeling van de vooroefening der jeugd, waarvan sprake is in de eeisie Troonrede. Hij oordeelde dat de Regeering ten onrechte van het vraagstuk van het blijkend gedeelte eene politieke q iae»tie maakt. Spreker betoogde, dat de noodzeke lijkheid van versterking van de middelen, onder meer door opcentenheffing, volstrekt niet gebleken i\ De hoogere uitkomsten der middelen voor 1906 geraamd en de te verwachten vermeerdering inkomsten over 1907 met ruim 4 millioen zullen vermeedeljjk het geheele tekort dekken. Den politieken toestand bespre kende, laakte spreker scherp de houding van den heer Goeman Borgesius, die iu de Kamer debat weigerde toen hij werd aangovallen als formateur, maar wel in zijne Unieredo de rechterzijde beschimpt en aangerand heelt door bewering dat zij willens en wetens hare volgelingen misleidt door valsohe voorstellingen te geven van de bedoelingen der linkerzijde. Van ver- zoc-ningszin getuigt dit niet. Spr. oordeelde trouwens, dat het Kabinet hoe langer hoe minder neiging tot verzoeningsgezindheid toont, ook blijkende uit het vooropEchuiven van de belastingplannen. Nu de lin kerzijde zich nog steeds verschuilt achter het vage blanco-artikel, is voor de rechterzijde nog niet de tijd gekomen om zich uit te spreken omtrent het kiesrecht. Maar wè! wilde spreker zeggen, dat het van de linker zijde eene illusie is, als men meent, dat een groot deel der rechterzijde zich tegen eene kiesrechtuitbreiding zou verzetten. De heer P a t ij n (U-L. Zierikzee) bepleitte ander maal de noodzakelijkheid van een goed doordacht en logisch stelsel van splitsing van gewone en buitenge wone uitgaven, om zoodoende te komen tot een juist overs eht van den stand van zakenin verband ook voor beoordeeling van de vraag of al of niet versterking van middelen noodig is. Hierna kwam allereerst aan de orde de nieuwe stemming over 's heeren Kolkmans voorstel om 15 Januari niet aan te vangen met hot sectie onderzoek der fitancieele wetten De heer Kolkman (K. Rheden) vulde zijn voorstel aan, in dien zin, dat het afdeeliDgs-osderzoek 29 Junuari z?l aanvangen. De heer D r u e k e r (V.-D. Groningen) opmerkende, dat het oorspronkelijke voorstel van den heer Kolkman alles in het onzekere liet, gaf echter, ook in het b.Jang Uit SolicraterhorB. Hoe groot de vervalschiogen ook op het gebied vaa voevoeder bestaan bleek bier. Ean veehoeder eenig vee v»el pelmeel voerende, om het te mesten, ondekte d^t door het gebruik van hot meel de b-rs'en ziek werden. Bg OJd»rzoek in bet Rykslandbouwpio ft-tatioe te Hoorn, bleek dat het meel bestond u't een samenvoegsel van haverkaf en mjjtend tapioca. Diefstal. Doer de S. S. is aan de Utrechtsche politie kennis gegeven, dat uit een ooupé le klasse vier koperen kleer haken zjjn ontvreemd. Uit een empé le klasse! Weer een nanktloop^r. Door de politie te Haarlem is in bet Sohoterk wartier aldaar een man aangehouden, die in Adams kostuum rondliep en die waigerde zgn nsam op te geven. Hg bleek een zenuw-patiënt oit Parmerend en werd naai het gesticht vaa St. Juhannts de Deo gebracht. ■ülcctrische Centrale te Haarlem. oor de uitbreiding van het produc ief vermogen van d-i G-meentelgke E sctrische Centrale te H.arlem, stond ds Riad aldaar gistermiddag f 135.000 toe. Aanranding To N mrden weid de rgkszeldwacbtor Kierit, in bur- gerkieeding de Galgenitoog passserende, aangerand door twee psrsonen. De bser K evit nam zgn revolver, loste op den ééa een schot, waarbg bg diens neus kwetste, terwgl do ander een fl aken slag op den arm kreeg. De a nranders werden beiden door hem gearresteerd. Hondsdolheid. Te Z eist bg Endhoven, is door den districls-vsearts hondsdolheid geconstateerd op het ca-daver van een hond, waarvan de eigenaar en de herkomst niet bskend zgn. Voorzoover men weet, zgn geen personen gebeten. Twee personen, die te Heidon (L- uburg) door een dollen hond waren gebeten, zgn ter verpleging naar de Inrichting-Pasteur te Pargs vertrokken. Naar wg vernemen heeft de Directeur-Generaal gunstig beschikt op een door pl.ns. 170 belanghebbenden getee- kend adres gericht aan den Directeur van het Postkan toor alhier, om een betere bestellingdienst voorbg de Vierstatenbruy zoodat inplaats van 3 thans 4 bestellingen gedaan worden. Het plan bestaat om binnenkort een verzoekschrift intedienen, voor de vestiging van een Hulppostkantoor in de buurt van de, Emmastraat, hetwelk in een lang gevoelde behoefte zal voorzien: Debat vergader Lig. In een ope bate verga dering der Katholieke propagan- dac'ub sSi.-P^tiU:gisUravund in Harmonie gebonden, had het aangekondigde debat plaats tnsscheu de heeren A. Nnyezs, alhier en T. Luitjü van B aricnm, over he! os der werp »het dogma van het sooialifme» (evolutieleer) en ihet dogma der R.-K, Kerk» (het Godsbestaan). in die van hst monisme er geen God, of liever als hg er dan nog is dan hebben wg niets mat hem te maken, dan is dns godsdienst ren ongerjimdhoid. Ea toch is er altgd godsdienst geweest. Hoe dat te verklaren Een Eagelsch wgstreer Hubert Spencer h, eft er iets op gevonden. Hg verklaart hef nit het droomen van dsn oermensoh. Da Hel was, naar die oermenscb begreep, iels, dat zich ver plaatsen kon zonder het lichaam. Dat denkbeeld heeft men ook toegepast bg het lsven na dit leven en het ?*loof aan een geestenwereld ook op aarde. Ds oer- menschen kwamen er nn langzamerhad toe hnn dooden e verecren, dat waren dan, volgens hem, de eerste gods dienstige plechtigheden. Ei daaruit heeft zich dan lang zamerhand door evolutie de godsdienst ontwikkeld. In het sy teem dezer naturalisten is das geen plaats roor God, maar zegt spr., dan is er ook geen zedaleer en toch heef; ock bg alle volkeren steeds een soort zedeleer bestaan. 0,k dat heeft S.encsr verkl.ard: de bogripp'n, goed en kwaad, hebben zich volgens hem langzaam ontwikkeld uit aangenaam en onaangenaam, maar als dat zoo is, dan is goed en kwaad e'genlgk iets per800»lgVs dat aan allerlei vervormingen onderhevig is. L'ten we eohter eens aannemen zei spr. dat alles wer- kelyk is ontstaan door evolutie, dan rjjst toch de vraag: op welke wjjze is t eerste leven op asrdo gekomen. Daarop geven de naturalisten g*en voldorrd astwoord, WjI zegt men, dat de wereld ui. zich zelf is ontstaan, uit stof.^ die aan het draaien raakto en waarvan wereld bollen zich afscheidden. Dia bollen waren eerst gloeiend ook onze aarde die afgekoeld is. Hoe echter h t leven op de aarde is gekomen verklaard men niet, ook Haeckel niet, al tracht bjj hst te doen, door als eerste vorm van leven te nemen de moré e, #oa soort kleine vormlooze lichaampjes. Uit deze monéro zonden zich alle vormen hebben ontwikkeld tot den aap en den menscb. Haeckel geef op die wjjze van den nnnsch een stamboom en neemt daarbjj aan 25 trappen van ontwikkeling. dien stamboom ontbreekt echter sohakel tnsTchen aap en menscb, en daarom deugt die stamboom niet. Mon heeft wel gemeend, dat men den overgangsvorm had gevonden, maar het bleek later niet zoo te zgn. Ook het aog voortbiBtam van een der overgangsvormen, 't vogel* bekdier, was volgens spr. een bewjjs voor de ondeusde- lykheid van den stamboom van Haeckel. Neemt men echter aan, dat het met die afstamming van den men ch in orde is, dan bljjft toch nog altjjd de vraag, hoe bet eerste leven is ontstaan. Daarover is ook in vroeger eenwen veel strjjd gevo-rd. Er waren er, die geloofden dat het eorst? leven uit reb zelf was onts'aan. Dat idee heeft men echter later w:er losgelaten, totdat door den bekenden Pasteur ten duido- jjkste was bewezsn, dat geen Lven uit zic'a zelf oatstond. Die leer van Pasteur is zoo zeker, dat de hedendaagsche genees- en heelkunde daarop berusten, oorts beri»p spreker zich nog op verschillende ge leerden o. a ook prof. Hago da Vries, om aan te toonen h:e zwak de hypothese van Haeckel staat en hos ook de variabiliteit der soort door hen aan banden is gelegd om ten s'otte met een enkel woord er op te wg -.en, hos in de oude aardlagen geen enkel spoor van die eerste levensvormen wordt asngetrofiHn en hot resultaat der diepzeeinderzoekingen ook doet twgfelen aan ds waarh.iid van Haeckels stelling. Spr. meeat hiermede voldoende aangetoond te hebben, lat de evolutieleer onhoudbaar is en herinnerende aan de uitspraak van Haeckel zelf, concludeert hjj, dat het leven moet zjjn ontstaan door een boven natuurljjke maeht, ins door God, on waar het socialistisch systeem op die evolutieleer is gebouwd kan men er u't besluiten, dat dat sy teem een droombeeld is, waarvan niets kaa komen. Daar het uur om was, werd tha-.s h it woord gegeven aan den heer Lu'tj-s. Deze beg met te zeggen, dat het hem aangenaam waro gewoest indien de heer Nujjens, die zcooel o er de evolutieleer hoeft gezegd, begonnen was mot veorop te stellen, wat hjj onder evolutie verstaat, waat het hangt er veel van af, wat men onder dat woord ver staat. Spreker verstaat onder evolutie een op een volgende rjj van gebeurtenissen van welke de eene uit de andere voortvloeit. D*t is wat we dagolijksch om ons hoen zien. Van deze leer heeft mon een stuk genomen om te verkrijgen een verklaring van den groei der d ngen on daaruit heeft men ten slotte ge poogd spr. legt den nadruk op dat woord gepöó -d te verklaren het ontstaan van werelden, van een zoanestelsel als het onzo. Door sterrekundigen is het voorts reeds uitgemaakt dat de zon thans in een periode is, die de aarde al langen tijd geleden heeft doorgemaakt. Wat tegen de evolutieleer door den heer Nujjens is aange oerd, doet, meent hjj, daaraan niet den minsten aibreuk. Wat hjj heeft gezegd en aangehaald bewijst niets anders dan dat de wetenschap zich kan vergissen doch dat erkent de wetenschap zelve ook. Nergens vindt men zoo groote oerljjkheid als in de wetenschap- peljjke wereld De heeren der kerk mochten duaraan wol eens een voorbeeld nemen. Do watenschap zeg', nie Zoo is het, maar erkent dat ze dwalen kan. Spr. wil de heer Nujjens niet volgen in het doolhof van bjjpaden door dezen ingeslagen, doch wil uit het gesproken de hoofdzaak nemen. De heer Nugens heeft willen betoogen, dat als het monisme van Haeckel niet waar is, men moet aanne men, dat het leven op de aarde is geschapen d ror God. De waarheid van deze stelling spreker gelooft wel dat Haeckel dat gezegd heeft trekt hg in twgfeh De vraag is of er dan nog geen andere verklaring mogelgk is. Spreker beschouwt de zaak zoo De mensch zoekt een ve klaring van zgn hierzgi, dat is den menscheljjken geest al ingeboren, dat is zgn leven. De godsdienst heeft een eerste poging aangewend, dat te verklaren en ook de wetenschap heeft pogingen daartoe aange wend. Nu haalt spreker ruimer adem ten opzichte der wetenschap als ten opzichte der kerk. De wetenschap zegt, wg zgn zoekende, wg kunnen falen, maar blgven doorzoeken. De kerk zegtIk geef deze verklaring en zoo is het. In de laatste verklaring kan men zeggen bevrediging te vinden, maar waarin schuilt dan die bevrediging voor den menscheljjken geest, wiens hoofd eigenschap is, dat hg door wil blgven zoeken. De evolutieleer is ons als het ware in het hoofd ingeplant. Zjj heeft zich baan gebroken, trots de agitatie van de kerk tegen die leer. De wetenschap legt zich niet neer bjj de verklaring van de kerk. En als men moet aannemen, dat God op zekeren tij 1 dwereld heeft geschapen, dan rjjst toch de vraag Wat deed Hjj voor dien tjjd? Eu neemt men aan dat Gids dadea bg de SjheppinS begonnen, dan moet er ook aan die daden, dns aan het bestaan van God, een einde komen, D.arom kan spreker niet gelooven aan een God, kan hg zich niet neerleggen bg de verklaring der kerk en is bg een voorstander van het vrjje natuutoiderzoek. Dat is het groote principieele verschil met den heer Nujjens. Dat onderzoek ondeidrnkt, belemmert de ktrk juist, tegen de bedoeling van Jjzus in. Al de geologische onderzoekingen van de aardkorst kan men toch maar niet aan den kant zetten, gea' spreker voort, ea deze hebben toch duidelijk aangetoond, dat al deze aardlagen niet zgn een gevolg van den zondvloed. Ii die aardlagen heeft men overbljjfsslen van dieren en planten gevonden, die er op wjjzen, dat op onze aarde geleefd hebben dieren, die thans niet meer b;staan, dat onze aarde aan den noordpool bjjv. heef; gehad een veel hooger warmtegraad dan tegenwoordig en daaruit heeft men afgeleid, dat de zon thaus nog verkeert in een periode, die de aarde reeds hoeft doorgemaakt. Als man verder de theorie der soorten van variabiliteit most verwerpen, dan zou men nooit hebben kunnen vinden, die vormen, die thans niet meer bestaan. Juist die soortveranderingen maken de evolntisieer aannemeljjk. Dat wg die evolntie niet in ons leven zien, komt doordat ons leven ton opzichte van de millioenen aardwentelingen om de zon slechts een seconde is. Dat Darwin nog spreekt van een onbegrepen kiacht weet spreker, maar juist daarom zegt Darwin ook dat hjj van die kracht niets weet. Zoo is 't met spreker ook, hjj kan niet gelooven aan G;d, omdat hg er niets van weet. Dat bjj niet gelooft aan God, zoo stellig heeft spreker zich looit uitgedrnkt. Als men God aanneemt als hebbende een begin, dan moet Hg ook hebben een einde. Doet men dat niet en zegt men God is oneindig, is overal, al het bestaande is God, dan verkondigt men het pantheï me en komt men als Gordiano Bruno, die voor het Vatlcaan ve'brand werd, ia strjjd met de katholieke leer. M»ar al neemt msn aan: God in al het beHaande, dan nog heeft men niets verklaard, dan heeft men er zich er van afgemaakt, evenals door het scheppingsverhaal. Da bevredigende oplossing van deie zaak zal men dan ook naar spr. mesnt, nooit vinden, onze geest zal ruste loos blgven zoeken, dat is ons leven. Dj evolntielier openbaart z'c'i in de beschaving en in de kunst, dat zal niemand kannen ontkennen, die evolu tieleer kan men niet aannemen als ze niet tjegep ast kan worden in het leven der dieren. Waar men se in de beschaving opmorkt, moet men de ljjn doorzetten tot het einde toe. Haeckel heeft met zjjn monisme sncces gehadDarwin heeft zich een onsteifelgken roem geoogst met zgn varia tion der huisdieren en waar men bg de veredeling ook van planton en vrachten in betrekkelgk korten tgd al zulke uitkomsten heeft verkregen, daar valt langs de wet der anologie het ontstaan der soorten over zooveel langoren tgd, gereedelgk te verklaren. Waar dus de evolutieleer niet is aangevallen, bljjft over te disputeeren over de geweldige vraag: Hoe is 't eerste leven ontstaan De geleerden zgn daarbg ook u'tgegaan van de hypo these, dat de eerste vorm van leven op aarde is gekomen door kosmische stol, door de meteoren, doch de weten schap geeft dit als hypothe e en niets me.r, en laat andoren geheel vrjj om dat te gelooven of niet. Met de kerk is dat anders: zg leeraart: zoo is het, en wie dat niet gelooft, wordt vervloekt. Da wetenschap zegt niet gevonden te hebben de waarheid. Dat zegt spreker ook niet. Voortdurend zjjn wjj zoekende en al zoekende dwalen wg. Daar tegenover staat de kerk, wier leer in strjjd is m t alles wat we rondom ons zien. Tegen die leer zal spreker steeds opkomen, ook daarom omdat ze niet geeft de waarheid. Er is in de katholieko kerk een eso'herische en een ex therische leer. De eerste is voor djn priester, de laatste voor hot volk. Daor die leer wil men de kinderen als kinderen behouden. Daartegen zal spreker steeds opkomen. Na een korte samenvatting van hetgeen spr. thans van den heer Nujjens ve wacht n.l. een verklaring van het woord evolutie, een verklaring hoe de diervormen ver dwenen zgn en een aannemelgke verklaring van hst ont staan van het leven. Bjj voorbaat wjjst hjj er op, dat het niet aangaat te zeggen God heeft alles geschapen, dat bewjjst evenmin iets als hst beweren, dat het vanzelf kon ontstaan. Als men zegt, dat God het geschapen heeft, dan moet men beginnen te verklaren wat God is en aantoonen, dat God of buiten de natuur is, of in de geheele natour, overall maar in het laa'.Bte geval is cr geen plaats b.v. voor den luivel. Zegt min God is onbegrgpeljjk, dan antwoordt spr. daaropgoed, maar dan moet men niet spreken over wat men niet begrjjpt. Een beroep op den bjjbel als Gjds woord helpt evenmin, d- Mohammedanen zeggen, da', de Koran Gods woord is, anderen h'.bben weer een ander boek, dat geeft dus de grootste verwarring. Daar het intussch*n ruim 10 uur is geworden en sprekar's tgd om is, eindigt hg, waarna een kleins pauze wordt gehouden. Na de pauze is het woord weer aan den hee Nogens. De heer Nnjjens zeide teleurgesteld te zgn o-er het geen hg van den heer Luitjes had gehoord. Waar gemeend had een principieel debat te mogen verwachten, had de heer L zich daaraan niet gehouden. Deze had behilve tegenspraak van hetgeen hg in de vorige ver gadering had geiegd, gegeven een cut sas in geologie en pantheologie. Daarbg had hjj echter esn paar flaters begaan. De heer L. had nameljjk gesproken over een fossiel, gevonden bg Maastricht, dat men eerst hield van bat ovetblgfsel van een mensch uit het zondvloedtgd- perk, doch dat later block een voorwereldljjke sprink haan te zjjn en thans bewaatd wordt te Parjjs. Dat is onjuist, het fossiel wordt bewaard te Haarlem in Tey'ers museum en is gebleken te zga een schildpad. Voorts zegt spr., dat B uno niet is verbrand voor het Yaticaan, maar op een plein daar ver van af. Voor het overige heeft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2