St. Nicolaas Cadeaux. NETTEN's St. Nicolaas-Cadeau M J Jü Jll. St.Nicolaas-Cadeaux. Jb. BRANDS Fz Een net Dagmeisje Boelhuis te Alkmaar, W. M. H. PELS, MODES. Firma II. E. JUNE, gegarneerde Hoeden, Woning- Adminislralie. Groote opruiming. Dames-Kindarhoeden Baan's Cacao Loloöiüsclie Msflicinale Leyertraan St. Nicoïaas-cadeaux. - NIEUWE PLANTEN IN BLOEI. - PERCEEL, a. b r u i nr. KAAL.HOOFDIGEIV. C. ROMEIJ1V, Haarkundige. Het allerbeste BEÖR8BERICHTEH. BUI T EN LA N U. B Tg ER LIJK STA ND.' A BVERT E NTÏEN- Zie de Etalage! Schapensteeg 24. 35 en 60 ct. p. flesch. Meubilairen Inboedel, Koorstraat 25 en 26, Alkmaar. Mient 22^ Alkmaar. Lr DE ROVER liz. MejG. HAKKER—Uiteiiboscli. Helen ontvangen: in de Korenbeurs, Doggenaar's Bloemenmagazijn, MARKTB ER!"OH TE IN Crinofloor Ook zij die lyden aan andere Ilaarzlekteu, wenden zich kosteloos, mondeling of schriftelijk tot Ged. Nieuwesloot B 81, Alkmaar. Attesten 1 r a n c o toezending. is een prima Z Algemeen Overzie, ..II 1002 100 i 99 Ti 99J 69j 66ti 82| 85 74 72| 72J 72A Cni 781 71 74J 62J 75) 58 84 88 87 102) 48 ri 102 Pb 210) 83 131) 70 J 76. Til 30. 48) 15Ps 47 A 110 33) 9?J 65A 66) 127) 81) 106 100A 31) 43) 45) 173J 31) 43A 98) 95 101 95 HEDEN ONTVANGEN? 1M Een ruime keuze fijne, geurige SIGAREN, verrassende surprises, met gewaarborgde kwali teit, vindt men in liet Sigarenmagazijn van 3VX. M-AJNTTEïILa, P. J. C. VAN TOORNENBURGH, aldaar, divers KRISTAL en ZILVERWERK, Wijnhandel, LAATSTE BERIFHTFN \erkoopt wegens ver gevorderd Seizoen, alle voorhanden zjjnde tegen spotprjjzen Omlergeteekende blijft zich bij voortduring aanbevelen tot het incasseereu van HUURGEL DEN, alsmede tot VERHUUR, 11UUR, KOOP, VERKOOP en TAXEEREN van vaste goederen. Iusclirijviug van perceelen en aanbrengen van buur of koopborden kosteloos. Ritsevoort hoek Oudegracht. Wegens gevorderd seizoen, algeheele op ruiming van de nog voorhanden zijnde tegen zeer lage prijzen. f i so 174 Vraagt volledige Prijscourant. met imitatie zilveren tafelbus voor VERLAAGDE PRIJZEN als volgt: No. 1 van f 2,75 voor f 2,25 No. 2 van f 2,35 voor f 1,90 No 3 van f 1,95 voor f 1,60 No 4 van f 1,50 voor f 1,30 Alles per kilobus met een imitatie zilveren taielbus cadeau, gevuld met een half pond cacao. Gedurende de WINTERMAANDEN Zondags na 2 uur G E S L O T E N. Aanbevelend Luttik-Oudorp h. St.-Annastraat, GEEST by de BERGERPOORT. ds heer L meent hg gebruik gomaaki van deba'ers- handi, hedcn en verder nog wat kwaad gelegd tan ds katholieke kerk, zonder dat te bewjjien. Enkele punten uit het debat nadar besprekende, wjj t tp er op, dat ook do Katholieken niet gelooven aan de schepping nit stak, dat ook zjj aannemen, dat de wereld is ontstaan nit esn nevelvlek. Zg geloovee ook al die dingen, die men afleidt nit de samenstelling der aardkorst. Oik onder da Katholieken zjjo knappe lui, die daarover Teel studie hebben gemaakt. Zjj ontkennen ook niet de gel ideljjks ontwikkeling der ziel, maar gelooven, dat God den mensch met die ziel heeft gescha- pen, g-schikt om zich te ontwikkelen. Verder zegt hjj dat Adam reeds een groot verstand had, daar hg alle die.en namen gal. Wat de heer L heelt gezegd over de esotische en ex tische leer w 1st spreker niet. D.ch dat is ook riet zoo: de Katholieke kerk verlangt alleen, dat men binnen de perken bljjft, dat men zich niet verdiep' in dingen, d.e ons versland niet kan omvatten. Op de vraag, wat God is, antwoordt spr, dat God is een geest, dien wjj niet met onze zintuigen kannen waarnemen. Het bswjjs dat bjj bestaat zoekt de heer Lnitj s niet waar hg het vinden kan. Spr. w'l een bewgs geven en houdt daarvoor eet pbi- losofiseho redeneer ing, nog al tamelgk ingewikkeld, die daarop nesr kwam, dat voor iets wat bestaan kan en niet bestaan kan, eea oorzaak van bestaan moet zjjn. Dat iets waarvan het bestaan noodzakelijk is nit z'c'a zelf bestaat. Dat wezen nn dat uit zich zeli btstaat is dat hoogere, dat wjj God noemen, en geen stofleljjk wezen kan zgn, dat is een oneindig volmaakt wezen. D? materialisten «preken van stof. Maar wat is stof? vraagt spr. ea wat is kracht. Niemand die dat weet, men kent alleen de natuurwetten dier krachten, zooals men die opspoort door de uitwerkselen, maar verder kan de wetenschap niet gaan. CLk God kunnea wg niet be- grgpen, maar daarvoor hebben wjj de openbaring. Ten slotte zegt spr. dat de heer Luitjes weer heel veel over de katholieke kerk heeft gezegd, waardoor kg een deel der vergadering hsefc belcedigd. Daartegen komt spr., die veronderstelt dat de hoer Luitjes dat allemaal van nfrallige priesters heeft, ten sterkste op, en ten laatste nog toont hg aan, dat niet in de hiërarchie da kracht schuilt der kerk, maar in de belofte die Patrus van Christus ontving, (applaus) Da hear Laitj s betreedt nu weder ouder applaus en gesis het spreekgestoelte. Hg zegt, waarom hg meende, dat hg goed had gedaan den vorigen sprekor niet in allo c'é ails te volgen, doch allren de hoofdzaken had aange roerd. Dê filters, die da heer Nujjens heeft genoemd, wil hg gaarne bekennen, maar ze doen tot de zaak zelve niets af. B uao is verb and dat erkent de heer Nugens toch ook, omdat hg afvallig werd. Zoo gaat het met elk, die niet gelooft wat de kerk voorschip, hg wordt op een verschrikkelijke wgze vervloekt, vroeger ter doed gebraoht. Spreker hejft zeker veel van afvallige priesters gehoord; maar die weteo het toch wel, die zgn dat alles niet vergeten I De heer Nujjens erkent de evolutie; maar bg zal toch zeker bedoelen alleen de evolutie van den gees', die voor de geboorte er niet is, na den dood nog wel. Hg neemt toch aan dat de mensch is geschapen door een wezen, dat zelf niet geschapen is. Is dat zoo, dan volgt daar uit, dat dat wezen afge scheiden is van al het ge c'napene en zoo niet. dan is het begrensd en dus eindig. De theologisch-philosofi che redeneering, die het bestaan van God moet verklaren, kan spr. niet bevredigen. De menschelgke gees' kan daar geen genoegen mee nemen, die gaat verder, steeds verder zoeken en zoo God gekend kan worden, dan moet Hij gekend kuunen worden door allen. Als spreker niet principieel gedebateerd beeft zou bg van den heer N. willen weten, wat een principieel debat dan is. D»t de heer N. de leer vau bet ontstaan 'der aarde uit een nevelvlek aanneemt, verwondert spr. Laat men dat deel van het scheppingsverhaal los, dan kan men het vroegere toch niet aanvaarden. Zoo begrjjpt spr. ook niet, dat kan worden aangenomen, dat Adam alle dieren namen gaf: hoeveel tgd besteedde hg daaraan en hoe jammer, dat al die namen verloren gingen. Hot beslaan van een esotische en een exotische leer in de Katholieke Kerk houdt spr. vol. De exotische leer voor het volk, voor het volk het uiterlgke, de vor mendienst. De priesters weten het anders en boter, maar verkon digen de waarheid niet. De waarheid wordt altgd door de kerk tegengehouden zooals spr. uit de geschiedenis aantoont. Als God is een geest, dien men niet met de zintuig-n kan waarnemen, waarmee neemt men H- m dan wel waar, heeft de heer Nujjens nog andere organen dan de zintuigen om waar te nemen Dat men niet wtet wat etcf is, dat is zoo, men heeft daarvoor in de weten schap esn hypothese, maar daarvan zegt de wetenschap niet dat ze 't weet, dat zegt wel de Kerkdie is in dat opzicht niet eerljjkzij weet het ook niet en heeft dan ook niet het recht te vervloeken hen, die niet aannemen, wat zjj wil, dat men gelooft. De heer Nugens krjjgt daarna weer enkele minuten om van repliek te dienen. Hjj is uit de groote woorden van den heer Lnitj s niet veel wjjzer geworden. De on feilbaarheid der wetenschap trekt hg in twgfel. Wat verder is gezegd over uitlatingen van enkele katholieken, die uitlatingen mag men niet stellen op rekoning van de katholieke kork, van da geheele organisatie. Nogmaals wjjst spr. er op, dat de vraag hoe het leven is ontstaan niet is opgelost en dat kan men ook -niet oplossen. De variatie der soorten kan men ook niet goed praten, daar juist de kruisingen van o gelijksoortigs dieren tot onvruchtbaarheid leidt. Dat de kerk de ketters ter dood bracht is niet waar. Zg leverde ze over aan de civiele macht. Daarom mag men de kerk niet beschuldigen van ruwheid in baar leer. Spr. m ent, dat een Calvjjn en een ELndrik VIII in Engeland protestanten nog wel anders zgn opgetreden. Maar de kerk is altgd de zondebok, omdat zg waakt tegen alle uitspattingen en dwalingen van den msneche- lgken geest, daa:om gaat thans de strgd tusschen katholicisme en socialisme. Da heer Luitjes dient nog met enkele woorden van antwoord. Hg ontkent, dat hjj de onfeilbaarheid der wetenrchap heeft gepropageerd. Dj wetenschap zegt: ik weet het niet en laat alle vijje onderzoek toe. In dat opzicht verschilt zij in princ'pe van de kerk. De heer Nugens heelt getracht de moorden op de ketters te vergoelijken, doch een moord blgft voor spr. een moord, 03k al kan men zich op anderen be oepen. In krachtige bewoordingen toont bg ten slotte nog eens aan, hoe da katholieks kerk st'eds het vrjje onderzoek heeft trachten te belemmeren, hoe juis'. ds wereldljjke macht van den Paus het groote kwaad is geweest en hoe onbarmhartig da keik zich gedraagt j g> ns andersdenkenden. Daarna wordt de vergaderitg te ongeveer middernacht gesloten. Kamers waren toen esnstemmig, dat over Afrika de aol- daden der beschaving moesten worden gebracht. De K<nicg beoogde de belangen van België, maar de ver houding is een persoonlijke gebleven en de daden van de onafhrnkelgke regeering waren aan geen critiek van buiten onderworpen, evenmin als aan goedkeuring. De Koning heeft de overneming door Bslgië van zjjn werk voorbereid. Spr. zet de Congokweslie uiteen en bep'eit de vermeerdering van inkomsten voor den onafbankeljjken staat. Spr. wjjst op den reeds verkregen vooruitgang. Da regeering acht de beste bescherming voor hare domei nen de tusschenkomst van een comité, waarvan de saman- stellirg em waarborg oplevert voor bevoegdheid en on afhankelijkheid. Het behoud van het erfdeel is een waarborg voor den financieelen toestand der koloniën en zal voorkomen, dat de Congo voor België een lastpost wordt. De regeering bepleit opnieuw overneming door België, wolke oen Btemming noodig maakt over het koloniale stelsol en over de bijzondere waarborgen. Een over eenkomst is gemakkelijk tusschen partijen, bezield met vaderlandsliefde, betreffende een annexatie, die voor- deelig is voor het land on gegarandeerd door het volkerenrecht. De Belgische natie is zich bewust van het groote werk van haar vorst en brengt hulde aan zijn verheven karakter. De ohef van het kabinet ver meldt vervolgens alle gemaakte vorderingen. Alle noodigo hervermirgen zullen worden ingevoerd. Spr. behandelt de in uitvoering zijnde werken. Na het onvruchtbare begintijdperk worden nu vruchten geoogst en de aanleg van groote gemeenschapswegen zal bet mogelijk traken, voordoelen te trekken uit den enormbn mij «rijkdom. be verklaring van den h er Smet de Naeyer werd door de rechterzijde mot teekenen van goedkeuring begroet. Bij afwezigheid door ziekte van den heer v. d. Velde werd de eerste interpellatie gehouden door den liberaal Heymans. Hj besprak den brief des konings, dia de publieko meening verraste en een onderzoek noodig maakte. Bjj de behandeling der suppletoire begrooting voor Zuidwest-Afrika in den DuitschenRjjksdag zei de Rijkskanselier, dat niettegenstaande alle dapper heid der troepen eerst na drie jaren de tegenstand gebroken is. Er zal nog een tjjd verloopen voor er volledige rust is. Het zou echter een ontmoediging voor ons volk zjjn als wjj de koloniën opgaven. Daarvoor is geen Rjjksdag en geen Rjkskanselier te vinden. Groote bedragen zullen nog noodig zjjn. Wjj ontken nen niet dat bjj het koloniaal bestnur fouten gemaakt zjjn, maar willen dat die zich niet herhalen en d .arvoor zjjn hervormingen noodig. Hjj betreurde, dat de be schuldigingen tegen eenige koloniaal-ambtenaren gegrond zjjn, maar hjj zal ernstig optreden. Spr. behandelde daarna courantenberichten over koloniale schandalen, die overdreven zjjn. Minister Demburg wees vervolgens op de opheffing der overeenkomst mat Tippelskirch en Wüimann. Voor de koloniale schandalen is een commissie benoemd. Hjj besprak daarna de inboorlingenpolitiek, waarin alle Europeesche koloniale mogendheden solidair zjjn. Duitsch land als militaire staat kan het tegen Hottentotten niet afleggen zonder de positie van andere naties in Afrika te schokken en zonder zich in het concert der volkeren te isoleeren. MEIJN Te lp rekent ELhEN VKIJIIAU van 10-3 uur, systeem het meest aantrekt en verklaarde zich voor opcenten De heer Schokk ng constateerende, dat de regeering tot dusver binnen de neutrale zone bleef, gelooide dat ook de voorgediagen financieele maatregelen zakeljjk kunnen worden behandeld en hetzelfde z.i. niet uitgesloten is ten aanzien der militaire voorstellen, welke spreker beschouwde als van zuiver technischen aard. i r,n rarminnwna unai i n Strafzaak ltc Kè.re de llontlgay-De Deer. AMSTERDAM, 29 Nar. H.den w--rd behandeld punt 5 van di dagvaarding de M.mtigny, zjjnde de weder rechtelijke toeeigening van 50 aan de zekerheidsstelling toekomende 4 percents obl'gatiën ad duizend gulden. E onts'aat eeniga strgd tusschen den beklaagde en den secretaris van de zekerheidsstelling over de noteeiing in het kasboek. De Montigny had honderd obligat.ën der Maatschappij verkocht en vijftigduizend gulden in eigen zak gestoken, hjj bekende dat hg eerst plan gehad heeft de gansche honderdduizend te verduisteren, maar de kas kon hot niet ljjden ea nam hg de helft, daar hg niet moer noodig had. De Ipsansche kablaetscrlsla. MADRID, 28 Nov. De tjjding van Iet aftreden van het kabinbt -oirasto zelfs de ministors zelf. 't Schjjnt dat de minister-president dit besluit nam op 't oogen- blik dat bg reeds verscheiden bekende personen uit de liberale partjj ontboden had. Moret is belast met hst vormen van een nieuw kabinet. Tot 6 Dccewber verkoopen wij: Voor 60 ots. Vilt-Damespantoffjls, viltzoolen, 30 Vill-Kinderpantoff ls, viltzoolen. 75 gekl. Vilt-Damespantoffels, leeren zool. 100 zw. Vilt-Damespantoflels. 120 zw. Vilt-Heerenpantoff-ls. 70 Vilt-Heerenpantoff-ls, viltzoolen. toorts een rijke collectie Hceren ka.itoor- sehoencn en -pantofiJs. M.\t)N8TAAAI A 8 IS) Hoorn 29 Nov. Kleine kaas f 32.—commissie f 31 50, middelbare f 31.—. Aangevoerd 138 stapels, wegende 41665 Kg. H edel vlug. AMSTERDAM. Oart Nederland, N. dito, dito, Oblig W SchuldIJ dito...I S 28 Nov.29 Nov. pCt. >o»ttnrjjkObl. ia pap. S. 1000 Febi.-Ang. I lito, dito - April-Oct.. i iito, Kronen SOÜÜ bel.vriie,Kronenr.)M«i-NoT. 4 ütc, dito 2000 b»l.vry#(Kron«nr.) Jan.-Juli 4 Portugal le eer. l°L M 10-100t dito, Se id. Amert. Schuld l"l. framee fiOO 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 19066 dito, Iwang, Dombr. Oblig4} dito, Binneniandiebe 189*4 dito, 1880 gwoai.Z.R. lW-flIS IS Mei-Nov. 4 dito, 1889 1*Afeser.ldaa 1 Apr. 1 JulilOet. 4 dito, 1889/1890 Hope en Co4 dito, 1894, boneti-apoorw4 dito, 1867/89 10-100 Mei-Mov4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Q R. 500 18984 dito, Tranec. 8pw. Oblig, Z. E. 1» «Si. 8 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 645.... 4 dito, 1889...Ï,,.8 dito, In goud 1884, 18 Jan. 18 JuliI IpanjsObl. Buit. PerpeUe 'e.......... 4 Turkije, Reeep. geum'f. ïrhuld fre». 500-1500 4 Obl leeaing 1876-4 (cxlco, Obl. Binn. 3eh. aflosb oblig5 dito dito 1899 6 f. V. Noord-Heli. Grond-Crediat. Paadbr.. 4 S. W. A Pae. Hvp. Fdbr.. ffedarland, Guit. Maatieh. d. Vorstel. Aand dito, Koloniale Bank Aandeden Med, Ind. Handelab. Aand. dito, dito, dito, dito, Kon. Hed Mij. t. expl. petr. br.A. In da Belgische Kamer zgn de debatten b - gocnec over de Congcqaaesties. Het betreft zooals men weet de grocte^ vraag van de souvereiniteit in de Congo. Bj de opening der K meizitting gisteren verklaarde ds cbei van het kabinet de boer de Smet de Naey^r, dat hg bg den aanvang van het debit dat de toeko st van het lard raakt, meest de wenschen der K mer te motten vooikomen door een uiteenzetting van zjju gedrags- lijn, die fcg stecd» gevolgd heeft. Twee j ren geleden hebben de K .mers goedgekeurd, dat de koning den last dei souvereiniteit over den Congo op zich nam De Petr. Mij. SuEiatra-Palembang A. Aand. Had. Ind.Exrl.Miï Amerika America Car. foundrij Cert. v. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United State» Stee orp. n Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., h h Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand,.... dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gaat. (talie, Spoorwegleening 1887/88 I djto, Zuid-Itai. Spoorweg-OnL Polen, Wara.-Weenen Aandeel ?Atteland,Wladik. 1885 4 Z.K, 585 Oblig.... 4 Amerika, Atohiaon Topaka Cert. v. Aand... dito, &lg. Hyp. Obl4 Roek I aland eomp. Cert. raw. Aandeelen. dito Denv. Rio Grande Cert. jew. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, IliiEoU Cert. v. Aand-... s dito, Kanaa» City South. Railw. Aand... dito, Mi<». Kan». Taxa» Car v. Aand., dito, dito, le Hyp...4 Norfolk A Weeterr. Cart. gew. Aandeden dito, Oregon Cdii. goud le hyp dito South. Paeifie. gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand.. dito, Union Pae. Hoofd, O. v. A. dito Wab*»h Ct. v. pref. Aand... Nederland Stad Amtterdam f 100.... 8 3oagarjje Theiis Loten4 Joitenrgk Staatel. 186ó.,.....ï5 dito, dito 1864•...••..S...I iudand Staataleaning 1864 Loten........g 5 dito dito 1866. Dito5 T rg|e 8ooorwedeeaing.a...a ....i 76 f 92^ 90 J 34) 188, 44) 111 tt 154) 156) 76) 90) I Omtplofliug ttoburletfabrlek. DORDMUND, 29 Nov. De tusschen Witten en Annen gelegen roburietfabriek vloog gisteravond in de lucht. T'isschen 8 en 9 uur volgden kort na elkaar twee gewel dige ontploffingen. Het plaatsje Annen ljjkt een rnïae. D. ruiten, ver in het rond, tot in de nabjjheid van Dord- muntl, sprongen. Do bevolking vluchtte in paniek uit de streek, waar de ontploffing plaats had. Men spreekt van 300 dooden en gewonden. T jt balf twee 's nachts werden 3 dooden en 89 zwaar gewonden opgenomen. M m vreest nieuwe ontploffingen, Aan het betreden van de plaats des onheils is het grootste gevaar verbanden. Tot dusver zgn vier-en-twintig dooden gevonden, be nevens 96 zwaar gewonden, waaronder verscheiden doodeljjk. GETROUWD: 29 Nov. Johannes Bruin ea D.entje Anna Raaves. Arend Hendrik Meinderts en Antje Mollevanger. GEBOREN 29 Nov. Jeltje, d. van Johannes Foeco de Haas en Ti jjntjd van der Pol. OVERLEDEN 27 Nov. Jan Schouten, 75 j. 28 Lourisja Koeleman, echtg.van Rieuwert Kuip, 31 j. Aunb.velcad I UBVBA.1UD, wiet bcnedea de 16 Jaar, bjj Mej. RIJNIERSCE, Verdronkenoord. t'ee toransoli Superior Aanbevelend, 100) 91) 69) 82] 73)® 7 li 73) 73) 782 74| 63 75) 102) 210) 374 272 36) 714) 76) 442 31) 48) 15) 110 63A 105 32) 43) 45) 81) 42) 95) 100) 94) 35) UI) UNG118VAAAT. Te huur of ie koop fjuttlk Oudorp 76, bevragen aldaar. ten huize van den Hier J. P, LUBBE BAKKER, Z-- venhuizen No. 8, op Woensdag 13 Deceaaber 1996, des morgens 10 unr, ten overstaan van den Notaris van den geheólen waaronder verschille de tafels en tafeltjes, linnen- en penantkasten, spiegels, stoelen, ledik nten m-t beddegoed, Pianino, canapé, kleeden, lempen, glas-, koper-, blik- en aardeweik, porcelein, keuken- en tuingoederen, waarbjj 12 paar zilveren lepels en vorken, zilveren schaal jes, dito vorkjes, lepeltjes en theegarnituur, kristal len mosterd-, pep r- en zoutstel met zilver en andere voorwerpen met zilver gemonteerd. li-s bi-eeler bjj b'lj t'es orschrevet!. 272) Tweede Kamer. s-GRA V ENHAGE, 29 November. Bjj de algenseene beschouwingen verklaarde de heer Tydeman zich niet tegenover het kab.net te zu'len stellen en huldigde de krachtige actie, uitgaande van het landbouwdepartement "°eg de aandacht voor kaasexport en oordeelde, dat bljjkt uit hetgeen op landbouwgebied tot stand kwam, dat ons volk geen beschermende rechten behoeft; be toogde dat op verzekeriagsgebied hem het Belgische Telefoon 207, PUNCli VAK ABAC CITROEN PUNCH 18 HOOP VAHf P UACII 6 75 «65 8 35 0.65 1— 059 ,.0 85 0.4 n per liter f 1.-. Voikrjjgbaar bg JOH. WEI JUNG, LAAT 116. ran A. J. TEA UVMSliHATH, Zwolle. Aanbevelend, Bezoekt a v.p.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3