No. 281. Honderd en achtsle jaargang. Donderdag 20 Nov. 1006. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN bb Merst CORN. SCHIPPER. ASSEN. gUlimrar.'idte gjmaualt t Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1,Afzonderlijke nummers 3 cents. Prijs der advertentiën per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Drankwet. Hoofdelijke Omslag. Nationale Militie. Gevonden Voorwerpen. B N N EIAl A N D. ADV ÊRTENTIEN. Borstplaat als Rhum, MARASQUIN, MOKKA, Frambozen, enz., enz,, Bankethammen en Banketharten Zalmstaart enz. enz. PRO V. ÜRENTSCHE eu ASSER COURANT, Zitting van den Militieraad. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. INGEZONDEN STUKKEN. Vanai,heden verkrijgbaar ^ERSCHENEN ftttttttttt de van oud» vermaarde tttttttttt *VV*v t t t t t t t N. Y. HEEM COSTER ZOON Aflkmaarsche Courant. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj hnn ooilege is ingekomen een verzoekschrift van W. HOPMAN aldaar om verlof voor den verkoop van alcoholhondenden anderen dan sterken drank in het peroeel Ramen B No. 14. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 27 Nov. 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat het tweede suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1906, den 13en November 1906 door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van den 21en November d. a. v. door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd, op heden aan den gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwijl een afsohrift daarvan gedurende 5 maanden ter ge meente secretarie voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. Bezwaren tegen de aanslagen kunnen op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad ingediend worden binnen Hrie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 26 Nov. 1906.DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR, brengen ter kennis van de lotelingea dezer gemeente van de lichting 1907, dat do zlttlag van den Militieraad in het 3e district van Noord-Holland zal worden gehouden tea Raadhuize te HOORN en wel voor zooveel de gemeente Alkmaar betreft, op JHaandag ÏO December 1906, des voormiddags te ÏO ure. Volgens art. 74 der Militiewet 1901 moet in die zitting verFcbjjnen de loteling, die vrjjstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of wegens gemis van de gevorderde lengte. Deze loteling moet verscbjjnen voorden Militieraad, binnen wiens rechtsgebied hij voor de militie heeft geloot, tenzjj op zjjn verzoek, de heer Commissaris der Koningin in de provincie, waarin hjj heeft geloot, het verschijnen voor een anderen militieraad heelt toegestaan. De loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt onderzocht op de plaats waar hjj zich bevindt, mits deze binnen het Rjjk gelegen zjj. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G RIPPING, Voorzitter. 20 Nov. 1906. DONATH, Secretaris. Te bevragen aan het politiebureau van 912 uur. Een omslagdoek, een kinderwantje, twee portemonnaies met eenig geld, een duimstok, een schooltarch inb. een boek en een kaart, een boezelaar, een hondenhalsband, een konjjn, een portemonnaie inh. een gouden knoopje, een rozenkrans, een zilveren hoedecspeld, drie broche's, een boortje, drie penningen, een waecbmand, een diBsel, een zjjden doek, twee bonten, een R. C. gebedenboekje, een zakmes, twee ceintuurs en een tsxhond. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 28 Nov. 1906. W. J. DE WILDE Jr. Uitgestrektheid der koolteelt de Noord-Hollander he koolstreek li de jaren 1996 en 1906. Bij het in werking treden van het nieuwe Duitsche tarief van invoerrechten met 1 Maart 1906 werden de verschillende soorten van sluitkool belast met een invoerrecht van 2 M. 50 (f 1,50) per 100 K.G. De koelbouwers hebben dus in het afgeloepen voor jaar hunne velden beplant in het vooruitzicht hunne producten onder den invloed van het nieuwe Duitsohe tarief te moeten verkoopen. Het scheen derhalve niet van belang ontbloot na te gaan, welken invloed de verhoogde invoerrechten reeds in dit jaar op de teelt der verschillende gewassen hebben uitgeoefend en op welke wijze de kooltelers getracht hebben zich tegen de schadelijke gevelgen daarvan t> vrijwaren. Te dien einde werd door den Adspirant-Rjjkstuinbouwleeraar A. M. Sprenger, onder leiding van den Rijkstuinbouw- leeraar veer Noordholland een onderzoek ingesteld naar de uitgebreidheid van de teelt der koolsoorten in de Noordhollandsche „koolstreek" in de jaren 1905 en 1906. Het onderzoek strekte zich uit over de gemeenten St. Pancras, Broek op Langendijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Warmenhuizen, Schoort, Koedijk, Heer-Hugowaard, Harenkarspel, St. Maarten, Hensbroek, Obdam, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp, Hcogwoud, Winkel, Anna Paulowna, Hoogkarspel, Yen huizen, Grootebroek, Bovenkarspei, Enkhuizen en Andijk. In de maand Juni van dit jaar werden aan zooveel mogelijk alle koolbouwers in genoemde streek kaarten toegezonden, met verzoek daarop te willen invullen het aantal snees" (is 1Ui H A.) door hen met ver- sohillende tuingewassen beteeld in 1905 en in 1906. Deze gegevens werden verzameld en in eone tabel overzichtelijk samengevat. Door vergelijking van de cijfers over beide jaren kan tot op zekere hoogte worden vastgesteld welken invloed het nieuwe tarief in het eerste jaar op de koolteelt heeft uitgeoefend. Het lijdt geen twijfel oi ook andere oorzaken zijn van invloed geweest op de met kool bezette oppervlakte. Zoo ondervond men in dit voorjaar zeer veel last van aardvlooien, welke talrijke plantenbanen totaal verwoestten, zoodat sommige koolbouwers genoodzaakt waren andere gewassen te telen dan zij oorspronkelijk van plan waren. Yocrts deed sok de bekende ziekte, de z.g. draaihartighoid veel schade. Yooral vele bleemkoolplanten stierven daardoor af, waarvoor dan dikwijls gele kool in de plaats gezet werd. Uit de berekeningen bljjst, dat de verbouw van sluit kool (roode, witte en gele kool samen) in 1906 259,3 H.A. of ruim 10°/, minder bedraagt dan in 1905. Daarentegen is er in 19C6 77,4 H.A, of 10.2 °/0 meer bloemkool uitgezet dan in 19G5, hetgeen ongetwijfeld in verban 1 moet worden gebracht met de omstandiaheid, dat bloemkool vrjj van invoerrecht is gebleven, Yoorts bljjkt dat vele telers aan den Langeudjjk (in andere streken is dit niet nagegaan, omdat de koolbonw daar minder overheerschend is) veel vroege aardappelen hebben uitgezet. Van dit gewas nam de teelt aan den Langen dijk toe met 57,2 H A. of,"met 34,3 °/0. Hst sterkst is^de cultuur van witte kool, in het bp- zonder die vas den Langedjjker witte achteruit gegaan. In het geheel is de niet witte kool bezette oppervlakte ongeveer éénderde kleiner dan in 1905. Het schjjnt das, dat de raad gegeven in het eindrapport van de commissie belast met het instellen van een onderzoek naar de teelt van sluitkool in Duitschland om de teelt van witte kool, vooral die van harfstkool in te krimpen, door vele kool- bouwers is opgevolgd. Intusachen bljjkt, dat, dank zij de gedeeltelijke mislukking van den kooloogst in Duitschland ook de herfatkool tegen goede prjjzen verkocht kon worden. Ook de teelt van gele kool, met name die der vroege heeft eene vermindering oz dergaan. De vermindering komt nagenoeg geheel op rekening van de vroege gele. Ook huisgele is er iets minder uitgezet, terwjjl er in de teelt van taaie gele kool geen verandering valt waar te nemen. De vermindering van de met vroege roode kool bezette oppervlakte is voorts vrjj aanzienlijk en bedraagt 76 H.A. of ruim 19 u/0. D>arentegen is de teelt van late roode kool, welke van veel meer belang is,'in vergeljjking met 1905 iets uitgebreid. Arrondlssementa-Rechtbank te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 27 November. Vervolg.) Diefstal van een horloge en ketting. Na de pauze moest het eerst terechtstaan Klaas de V., 56 jaar, schildersknecht te Hoorn. Deze beklaagde heeft in 1902 eveneens wegens diefstal gevangenisstraf onder gaan. Thans had hjj zich weder aan diefstal schuldig gemaakt en wel van een horloge en ketting uit de bakkerjj van Gerardus Hofhuis te Hoorn. Het was op Dinsdag 16 October, dat beklaagde zich het horloge en de ketting toeeigende. Beklaagde door den president gevraagd, of hij zjjn daad erkende, zegt, dat hjj dien middag dronken was. Hjj was bjj Hofhuis in de bakkerjj gekomen, deze stond met een groot mes bollen te snjjden. Ik miste mjjn horloge, zegt hjj, en ik wilde zien of het mijn horloge was. President tot beklaagde «Waarom heeft u het dan medegenomen, het was toch het uwe niet.* «Ja*, antwoordt beklaagde, «ik heb er berouw genoeg van, ik was dronken.» Hofhuis als getuige gehoord, zeide dat beklaagde dien middag een praatje bjj hem was komen maken. Nooit had hjj hem gezien. Door Mr. Woudenberg Hamstra wordt aan getuige gevraagd of de V. dronken was. «Neen», antwoordt deze, «hjj heeft wel tien minuten staan praten, en ik merkte niet dat hjj dronken was.« De agent de Jong nam het horloge bjj beklaagde in beslag. Hjj wilde eerst het gestolene niet overgeven, maar later deed hjj het gewillig, zeggendeik zit er toch tusschen. Na deze verklaring valt beklaagde door de mand, en zegt ten slotte, dat hjj het gestolen heeft, met de be doeling het horloge en de ketting zich toe te eigenen. De O. v. J. achtte het wettig bewjjs in allen deele geleverd, en beklaagde hoorde ter zake van dezen diefstal 4 maanden gevangenisstraf tegen zich eischen Mishandeling. De zaak, die daarna in behandeling werd genomen, was die van Cornelia K. borstelmakersknecht, te Hoorn woonachtig. Hjj schitterde door afwezigheid, zoodat zjjn zaak bjj verstek behandeld werd. Hjj was met den strafrechter in aanraking gekomen, omdat hij op Zondagavond 21 October den botboer Hendrik Kramer zonder reden had geslagen. Tegen hem eischte de O. v. J. ter zake van mishandeling f 10 boete subsidiair 7 dagen hechtenis. Mishandeling. Jan Hendrik G., koopman, en Pieter Adrianns Ever- hardus T., voerman, beiden te Den Helder, stonden daarna tereoht, beklaagd op 19 Ootober de machinist Johannes Cornelia van der Snoek eveneens te Den Helder te heb ban geslagen. G. was niet ter terechtzitting aanwezig, T. daarentegen wel. Van der Snoek als getuige gehoord, verklaarde dat bjj dien avond gehoord had, dat beklaagde zeide: »wjj zullen hem te water gooien.* Getuige nas dien avond in gezelschap van juffrouw Jonker, die hjj naar hnis bracht, en bjj da Fabriekstraat ontmoette hjj beklaagden, die hem achtervolgden. Op zjjn vraag, waarom zjj zulks deden pakte G. getuige aan en beiden gaven hem eenige slagen op het oog en in 't aangezicht, zoodat zjjn lip bloedde. T. daarna gevraagd ontkende geslagen te hebben, hjj had G. met van der Snoek, die met elkander doende waren, gescheiden. Juffrouw Jonker, daarna als getuige gehoord, ver klaarde, dat beide beklaagden dien avond van der Snoek geslagen hadden. De O. v. J. achtte het wettig bewjjs geleverd, en eischtj tegen iider, met het oog er op dat zjj niet gunstig bekend staan, f 15 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Mishandeling. De horlogemaker Rudolf B. te Hoorn woonachtig, had op 19 October den 13-jarigen Jacobus Wjjnstok, een banketbakkersleerling, eveneens te Hoorn, op 't B<eed aldaar mishandeld, door hem te trappen en te slaas, zoodat die jongen veel pjji had, en uit zjjn neus bloedde. B. was niet ter tereohtzitting aanwezig. Wjjnstok ale getuige gehoord, zeide dat het zoontje van den Heer B. hem met een riem wilde slaan. «Ik wilde mg dit niet laten doen», zegt de jongen, »en ik heb hem terug ge slagen. Daarop heeft het zoontje van den Heer B. mjj naar zjjn vader gedund, en heeft hg mjj toen erg mis handeld. Vooral in mjjn rechterzijde had ik erg veel pjjn, en tegen mjjn hoofd heeft hg mjj ook geslagen.» De officier wil in 't midden laten of beklaagde het recht had dien jongen een afstraffing te geven. Beklaagde d e per brief zjjn spjjt getoond heeft, verdient straff wes- hulve Z. E. A. f 25 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis tegen ham eischte. W ederspannigheid. Jan Hendrik G., koopman te den Helder, moest daarna weder terecht staan, thans voor wederspannigheid. Ook du was hjj weder niet ter tereohtzitting aanwezig. Hg was op 21 October dronken. Hg wilde toegang hebben ia 't lokaal «Casino», van den Heer Polak aan den Kanaal- wat? te den Helder. De Heer Polak weigerde hem den toegang, en riep de hnlp der politie in. Op telephonisok bericht »an den Heer Polak, kwamen de brigadiers Jo hannes Groen en de agent Johannes Franciscns Jacques hun assistentie verleenen, en wilden zjj G. mede naar 't Bureau nemen. Maar daar had G. geen zin in. De politie greep hem toen aan, maar beklaagde bood heftigen tegenstand. Hjj ging op den grond liggen, rukte, trok en scheurde zich los. Jacques als getuiRe op 't Bureau gehoord, zeide dan ook, dat hg op 't Bureau ook ver schrikkelijk had aanaegaan. Op den vraag van den President, hoe beklaagde b:kend staat, antwoord de agent: ongunstig en lastig. Tt zake van deze wederspannigheid eischte de O. v. J. bg verstek 21 dagen gevangenisstraf tegen hem. Strooperjj. Jan B. arbeider te Andjjk en Koop B. eveneens arbei der aldaar, hadden zich op 15 Ootober bagger toegeëigend uit de sloot van Cornells Brouwer, een landbouwer, eveneens te Andgk woonachtig. Dezo verklaarde hedm dat hg hen geen vergunning hiertoe had gegeven. Zjj waren beiden niet aanwezig en de Officier eischte bjj verstek tegen ieder ter zake van strooperjj f 6 boete, bg niet voldoening hiervan te vervangen door 3 dagen hechtenis. Beleediging en mishandeling. De laatste beklaagde Arie 3., bakkersknecht te Heer Hugo waard, had zich te verantwoorden, omdat hjj op 21 October eerst in de herberg, later op den openbaren weg te Birsingerhorn, tot den gemeente-veldwachter Jan Langedjjk had gezegd »Jan Langedjjk is een ploert, een smeerlap, kom hier dan zal ik je vermoorden.* Langedgk die hem tot kalmte aanmaande, moest hem ten slotte aangrijpen, waarna beklaagde den veldwachter trapte, schopte en sloeg. Dit alles geschiedde ter gelegenheid der kermis in de herberg van de Jong te Birsingerhorn. Uit de stukken bleek, dat beklaagde die niet aanwezig was, had opgegeven zich niets meer te kannen herinneren. De veldwachter heden ale getuige gehoord, zeide, dat hjj dien avond dronken was. Bg verstek eischte de Officier van Justitie ter zake van deze beleedigingen zoo ook voor mishandeling 14 dacen gevangenisstraf. Uitspraak in alle zaken over 8 dagen. Hen dure brief. 'n Caféhoudster te Amsterdam vroeg 'n onderwjjzer 'n brief voor haar te schrijven. Deze deed dit in de localiteit, waar den klanten bier wordt geschonken. Nadat hjj aan het verzoek der juffrouw had voldaan, en het schriftuur had vervaardigd, vroeg de caféhoudster met haar innemeadsten glimlach «Wil uwé 'n glaassie Catz «Het is zoo vlak voor 't eten 1luidde het antwoord. »U mèg me dat niet weigere*, vleide de caféhoudster, die naar achteren ging, 'n glaasje met Catz vulde, en dit met noodend gebaar voor den onderwjjzer', die nog steeds zat in de localiteit, waar den klanten bier wordt geschonken, neerzette. Op dit oogenblik trad 'n agent van politie in de zaal, die, volgens de juffrouw, «als een leeuw* over de toon bank heensprong- De leeuw in kwestie constateerde 'n drankwet-over treding, en in hooger beroep requireerde de officier van justitie, tegen de juffrouw f 20 boete. 'n Dure briefvjjf cent porto, 'n glaasje Catz en de boete, die de rechtbank zal bepalen. {Tel.) In hooger beroep. Het Gerechtshof te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de zaak van de recidivisten Th. E. Cappenberg, Corns, de Gooyer en Wm. van Raamsdonk, die door de Amsterdamsche Rechtbank ieder tot 14 jaar gevange nisstraf waren veroordeeld, de eerste beklaagde omdat hij uit perceel 53 Beursstraat een rjjwiel wegnam en de beide anderen, omdat zjj bjj het plegen van den diefstal behulpzaam zjjn geweest door buiten de wacht te houden. Het Hof vernietigde het vonnis om een vormgebrek en, opnieuw rechtdoende, veroordeelde het Cappenberg tot 2 jaren, De Gooyer tot Ij jaar en Yan Raamsdonk tot 1 jaar gevangenisstraf. Yalsche munt. Gisteren werd door het Openbaar Ministerie bjj den Hoogen Raad gerequireerd niet-ontvankeljjk verklaring van het tweede verzoek om herziening van het arrest van het gerechtshof te Amsterdam, d.d. 6 Mei 1903, waarbjj Pieter van Breemen is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstiaf wegens het opzetteljjk in voorraad hebben van muntspecie, waarvan de valschheid hem, toen hg ze ontving, bekend was, met het ocgmerk om ze als echt en onvervalscht te doen uitgeven. IJlt Wen Helder. Indertjjd meldden we, dat het oude «Centrum* aan het einde der Spoorstraat, eene geheele verandering zou ondergaan; de ondernemer, de heer A. v. Twist, had grootsche plannen. Nu zjjn die plannen verwezenljjkt, vooral ook door de voortvarendheid van den ontwerper en uitvoerder van het bouwwerk, den heer J. J. Schoef- felenberger. Er is nu een nieuwe schouwburgzaal ge komen en het geheel is herdoopt in «Tivoli.* De eigenljjke opening had hedenavond plaats met een keurigen avond, een voordrachtavond door den heer Albert Vogel. Deze gelegenheid grepen we terstond aan om de nieuwe inrichting eens te bezien. We zullen hierin niet uitweiden. Al de lezers buiten Den Helder ems onze goede veste komen bezoeken, zullen ze in den heer Van Twisk steeds een gedienstig leidsman vinden, om hun alles te laten bezichtigen. Liever melden we nog, dat de heer Vogel weer een machtig succes wegdroeg met de voordracht van «Corio- lanus* van Shakespeare. Wat was hjj door mimiek, tongval en de beheersching zijner machtige stemmiddelen weer sterk in de uitbeelding der Romeinsche karakters: Er is zeer genoten, een genot van hoog gehalte. Moge Tivoli ons meer dergeljjke avonden geven.' Opgericht en goedgekeurd is de naamlooze vennoot schap «Eerste Heldersche Stoomtrawler-Visscherjj- Maatschappjj, directeur de heer W. Hofer met een kapitaal van 40000 gulden, verdeeld in aandeelen van 250 gulden, waarvan 32 zjjn geplaatst. HMtschsppU van NU verheid. Vrjjdagavond a.s. houdt het departement Amsterdam der Maatschappjj van Ngverheid een buitengewone ver gadering in het Nutsgebouw, waar de »S!aats-eiploitatie van Spoorwagen* besproken zal worden. Jhr. mr. Smissaert van 's Gravenhage zal het onder werp inleiden. Avonturiers. Voor ongeveer veertien dagen hebben twee jonge avonturiers de woning hunner onders te Bergen op Zoom verlaten. Zjj hebben al dien tjjd in België en Frankrijk rondgezworven, levende eensdeels van de opbrengst van den verkoop der rgwielen, waarvan sg zich hadden meester gemaakt door diefstal, anderdeels door gelden, die de een van zjjn vader had medegenomen: Dat geld, ongeveer f 150, was echters spoedig verteerd, pogingen in het werk gesteld om bet nieuwe werelddeeel te berei ken, slaagden niet, zoodat zjj schoorvoetend huiswaarts trokken, en Zondagavond daar terugkeerden. De een werd onmiddelljjk opgenomen en ondergaat reeds zjjne strafde andere echter, die door de politie wordt ver volgd wegens diefstal, heeft andermaal het hazenpad- gekozen in de richting Antwerpen, zoodat hg vooreerst hier te lande niet zal terugkeeren. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Tuinsteden. Geachte Redactie In zake een sociaal belang, mag ik zeker wel eenige plaatsruimte van U vragen. Zoowel in het buitenland als in ons land, wordt meer en meer erkend door bevorderaars van de woningver betering, dat tuinsteden het doel der woning, en ge zondheidswetten 't meest nabjj zullen komen, omdat aldaar van meet af aan het best rekening kan gehouden worden, met de verschillende voorschriften en bepalingen. De juistheid hiervan behoeft, naar mgne meening, geen betoog, want iets dadelgk goed in ie richten is tooh waarljjk veel gemakkelijker dan bestaande toestanden te verbeteren. Er dient daarom zooveel mogeljjk bekendheid gegeven te worden aan het feit, dat in ons land thans oen tuin stad in wording is, en wel te OosterbeekArnhem, groot 550 heotaren, begrensd door den S.S. tussohen de stations Wolfhese en Oosterbeek (hoog), des Dregensohen weg, den straatweg, van Arnhem naar Amsterdam en de heide. Zjj is alleen door den spoorweg van het be bouwde gedeelte van Oosterbeek gescheiden en ligt op ongeveer een uur gaans afstand van Gelderland's hoofdstad. De eigenaar, de heer G. Hellingman, is druk bezig met dit mooie heuvelachtige terrein (dat voor ruim met prachtig hout begroeid is en verder uit heide en bouwland bestaat) in een tuinstad te herschapen. Water putten, leiding en toren zjjn reeds in gebruik, electrioiteit wordt aangevoerd soodra er behoefte aan wezen zal, want de gebouwen daarvoor kan ieder reeds aanschouwen, evenals de kunstzandsteenfabriek in werking en de mooie lanen, gestadig vermeerderende door een ploeg arbeiders, enz. Ook uit een ander oogpnnt verdient dit feit nog ver melding en wel doordat een tuinstad de beste gelegenheid verschaft tot coöperatief wonen, een samenwerking die hier ter stede, sedert 21 jaren, het meest van alle Ned. gemeenten toegepast is en wordt. De voorname moeilgk- heid, de keuze van gesoh.kte bouwterreinen naar de finantieele krachten van een ieder, wordt daar het beste beperkt. Met dank voor de opname, Hoogachtend, Haarlem, Nov. '06, M. P. DE CLERCQ, eeue fijne overheerlijke sorteerlag a f O.II per ons, alsmede prima prima! a f 0.60 per 6 ons. AANBEVELEND, De winkel «LAAT* is Zondag 2 December den gebeelon dag geopend. Het eenige DAGBLAD in Drenthe is de een veelgelezen blad, dat srroote publiciteit waarbor7#« n 4 velschillende dikten, ttttttttt Alkmaab, Voo&üam tegenover de Kaasmarkt, f f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 5