No. 282. Honderd en achtste jaargang. 190H. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Kranige Chauffeur. VEIJDAG 3D NOVEMBER BINNBNLAND~ FEUILLETON, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f Q,8Qfranco door het geheelo Rijk f I,—, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3 Prijs der gewene advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEBMs, COSTER ZOONYoordam O 9. Onbestelbare Brieven en Briefkaarten. ALKMAARSC COURANT. Postkantoor te Alknaar. LIJST ran da aan dit kantoor ca de daaronder be" boorende hulpkantoren ter post bazorgdo brieven en briefkaarten, walk* wagens onbskendhsid vtudsgeadres seerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2s Helft der maand November 1906 Brieven. de Jong C. de Loos Mej. M. Simons M«j. Wed. Wam K. Kroon D. J. Barink Broers C. Koager Mej. Blom Briefkaarten M. C. Smoraberg F. Kuyper Mej. Koorn Buitenland. F. de Boer Alkmaar. Amsterdam. Basmster. b' Hage. IJmuiden. Utraclif. Amsterdam, b' Hage. Helder. Gibraltar. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (Afdeslisg Bevolking): FRANCISCUS EÜGENIÜS ANTONIÜS MARIA DE PEEZ, gekomen uit de gemeente 's Gravenhage. Tweede Kamer. In de zitting van gisteren werd de behandeling der Staatsbegrooting (algemeer e beschouwingen) voortgezet De heer T y d e m a n (L. Tiel) verklaarde zich niet tegen dit Kabinet te zullen stellen. Spr. verdedigde de houding der vrij-lihsraia* tegenover den hoer £>e Visser. Vervolgens de werkzaamheid van dit Kabinet nagaande, huldigde spreker de krachtige actie uitgaande van het Landbouw Departement tevens den wenseh uitsprekende dat de Regeering hare aandacht zal schenken aan den uitvoer van kaas. Door hetgeen op landbouwgebied tot stand kwam, is gebleken dat ons vclk geen beschermende rechten soodig heeft. Spr., toejuichende 's Ministers plannon in zake invaliditeits verzekering, betoogde dat het Belgisch stelsel hem het meest aantrekt. In tegenstelling met verlod«n jaar, is spreker tfcars vóór opcenten. Ten slotte drong spr. onder meer aan op betere zorg voor de opleiding van openbare onderwijzers en op krachtige handhaving van do militaire tncht. De heer Schokking (Fr. Chr. Hist. Harlingen) er op wijzende, dat de redevoeringen tot dusver langs het Kabinet gingen en meer gericht waren tegen de Unierede van den beer Borgesius, oordeelde dat dit verschijnsel een natuurlijk gevolg is van het feit, dat de fcruateur niet in het Kabinet zit. Spr. wensckte het vakonderwijs los te maken van het gewone onder wijs en dat onder te brengen bij het Landbouw-Depar- tement. Hij drong aas op krachtige maatregelen tegen speelzucht en in het belang van eetbaarheid es Zondagsheiliging. De antithese zal niet voor goed rusten vóór en aleer de Staat zich niet meer stelt tegenover hen die den godsdienst ook in het openbare leven willen. Dan ook eerst zal de tijd gekomen zijn voor andere partijgroepeering, want hiervoor kan ook de kiesrechtuitbreiding niet dienen. De beschouwingen werden hierna even geschorst. In ile wonderlijke avonturen van een motorwagen. Uit het Engelsch door Mevr. VAN HEUVELINCK. 75) Wat niet wegnam dat ik mjj voelde alsof ik eerst in kokend heet en daarna in ijskoud water werd gedom peld. Ik kon en wilde en verkoos geen enkele van Jimmy's afschuwelijke beschuldigingen te gelooven, en ik ver dedigde Brown telkens als Jimmy me de gelegenheid liet een woordje te zeggen. Maar toen hij vertelde dat vader de halve wereld had doorgereisd, van New-York naar Sicilië, enkel en alleen op grond van zijn verhaal, was ik buiten mezelf gedeeltelijk door verlangen om mjjn dierbaren ouden Engel weer te zien, «onmiddellijk zoo niet eerder.4 Geen woord herinner ik mjj van hetgeen Jimmy zeide op onzen rit naar Sir Evelyn Haines, naar wien vader was gegaan, denkend me daar te zullen vinden. Flauw staat me voor vliegensvlug door een mooien tuin te zijn geloopen, wetend dat die arme Lady Brightheimstone (vreeseljjk ongerust over haar zoon) en een heel gewoon meisje met haar vader die we te Blois toevallig hadden ontmoet, ons vergezelden. Hun rjjtuig was achter het onze. Op eenigen afstand zag ik vader staan, sprekend met Brown, die minder dan ooit op een gehuurden chauffeur geleek en toen toen kwam de donderslag. In het eerst was het al even moeilijk te gelooven dat hfl mjj bedrogen had, voorgevend Brown te wezen en m werkelijkheid meneer Winston te zjjn, als waarde te hechten aan Jimmy Payne's bloeddorstige verhalen. Maar twjjfelen werd onmogelijk toen een deugdzame, oude dame hem haar eigen zoon noemde. Ik had het feit te aanvaarden dat Brown was Jack Winston. behandeling kwam de pensioenkweslie vau sergeant Boekhout. Do hoor Van Dedem (Chr. H. Zwolle) betoogde name is de commissie vau rapporteurs, dat de Kamer don Minister uiot kan dwingen, maar de redenen die do commissie tot haar conclusie hebben geleid, een jaarlijkscha gratificatie te verleonon aan sergeant Boekhout zijn van dien aard, dat daartoe alle aanleiding bestaat. De man was vroeger volkomen gezond, doch na een zware bepakking is hij ziek geworden en later is hij afgekeurd wegens verschillende lichaamsgebreken, welke hoogst waarschijnlijk de gevolgen zijn geweest van die buitengewone vermoeienis. De Pensioenraad zou niet geweigerd hebben om dezen man pensioen te verleenen wanneer hij alle omstandigheden had gekend. Daarvan was spr. overtuigd. Bij de nieuwe Pensioenwet is een dubbel onderzoek mogelijk, waarop spr. de aandacht vestigde. De heer Van Idsinga (Chr. H. Bodegraven) was van oordeel, dat de Kamer zich op een verkeerd stand punt zou plaatsen door de conclusie aan te nemen. De heer Ter Laan (S.-D. Hoogezand) Verdedigde, als lid der oommissie, nader de conclusie over wier beteekenis, in den boezem der commissie geen verschil van meening besaat. De conclusie der oommissie werd nadat nog enkele opmerkingen waren gemaakt z. h. s. aangenomen. Da algemeene beschouwingen werden Jrierna voorgezet De heer Goeman Borgesius (L.'U. Enk'unizen) kreeg het woord (van verschillende zjjden ha!) Spr. ving zjjn rede aan met te constateeren dat de reden vervallen is wolk5 hem verleden jaar deed zwjjgcn, Toen hjj zjjn rede uitsprak in de jonaste vergadering der Liberale Unie had hjj niet gedacht dat daaraan die beteekenis zoo gegeven worden en de heer Kolkman en Heemskerk er zich op zouden warpeo by tomis aan ahdere stof om het Regsaringsbelsid te bespreken. Wanneer men een dergeljjke rede gaat critisrerec en analysesres daa brengt mea het persoonljjk element te voel op den voorgrond eu verlaagt het peil san het debat. Spr. kreeg dsn. in- druk drrf'de heeren verschrikkelijk teleurgesteld waren door zjjn speccbjo, teleurgesteld dat spreker had aangetooad dat godsdienst geen grondslag kan zjjn voor Regerings beleid. De anti-politiek begint zwak te staan, en dat tnr-akt de heeren zenuwachtig. Nu ging spr. eenigo punten van bet aleemeene regoeringsbsleid behandelen en daatbjj kwam bjj het eest tot de verklarinsr van den hoer Kolkman: wg laden van de rrcbterzjjda zjja niet gewoon zeepbellen op ta blaren tot door de wolkea. De heer Kolkman was wel eens gelukkiger in ejja vergeigkiageu (gelach.) Vroeger heeft de heer Kolkman nog eens een beeld gegeven door dan geestig?» teekenear Braaknnsieck in t-ekecisg gebracht u 1. de bekende varkiozingskoets wnatbij de Troslstra nrt zjjn zwoep op den bok zat en spr. u bet katten bakje. Iu 1905 deugde die teekening niet meer. Toen zat volgens den heer Kolkman spr. op den bok en nu deugt het beeld ook weer niet. De heer Kolkman zou ru kunnrn zeggen: nu zit ik in het katts»- bakje (gelach). Wellicht gaat de heer Kolkman, uit bet kattonbikjs getuimeld, weer eeus op dea bok zitten (gelach.) De hear Kolkman vond dat de Liberale Unie z ch te veel in nevelen hulde. Gaarne wil spr. wat meer licht brengen en hjj herinnert er aan dat hjj reeds voor mim uitgebreid kiesrecht heeft gestreden toen zelfs mr. Kerdjjk nog niet zoo ver ging. Door den heer Heemskerk werd gevreesd dat bjj de disoussie over het kiesrecht, hier de bom zou sprirgen tnsschen de liberalen en vrjjzinnig- demooraten, maar dat meent spr. gerust te mogen zeggen hjj verheugde zioh te vroeg. Hos denkt ge over ouderdoms- en invaliditeits-verzekering, heeft Minister spreker ge vraagd. Gaarne had hjj die beide zaken in een wet Voor een oogenblik leek het mjj alsof w(j een voor stelling bjjvvoonden en ik, één van het auditorium, toe keek als a' de anderen. Het kwam mjj voor geen wer- keljjkheid te zjjn ot iets met mjj, persoonljjk, temaken te hebben. Toen ontmoette ikzjjnoogen. «Vergeef mjj, zeiden ze, en terzelfder tjjd begreep ik hoeveel er te vergeven was. Door zjjn toedoen had ik mjj als een onnoozel, dwaas schepseltje aangesteld, hem goeden raad gevend en tikjes werkeljjk tikjes! op zjjn schouder en hem zeggend (zoo ongeveer tenminste) dat hjj «precies een heer was* en honderd andere even belacheljjke dingen die voor mijn geest verrezen, zooals, naar men zegt, heel het verleden voor je verrjjst als je op punt bent te verdrinken. Ik wierp hem een blik toe even maar, omdat de gedachte aan die tikjes en andere dingen het mjj on- mogeljjk maakte hem aan te zien. Hem mjjn rug toekeerend, begon ik met vader te praten, zeer waarschjjnljjk grooten onzin, want ik had niet het minste begrip van hetgeen ik zeide. behalve dat ik telkens en telkens als een pop herhaalde«Ik bed zoo blij dat u gekomen bent I Ik ben zoo bljj dat u gekomen bent De begeerte om Brown te ontvluchten schonk me juist genoeg tegenwoordigheid van geest om mjjn best vadertje te vragen met me mee te gaan en toen ik uit een soort droom ontwaakte bevond ik mjj in een zomer huisje, alleen met vader. «Geloof je niet,* vroeg hij, «dat je meneer Winston een beetje te hard behandelde «Te hard herhaalde ik. «Hoe heeft hjj mij behandeld Dat zou ik wel eens willen weten «Als je dat werkeljjk wenscht te weten,antwoordde vader op de hem eigen vriendeljjke, kalme manier waardoor je, al ben je nog zoo woedend, het gevoel krjjgt van een poesje dat gestreeld wordt, «dan moet ik zeggen, meisje lief, dat je niet veel reden hebt om je te beklagen. Wjj hebben samen wat gekeuveld en als hjj de waarheid zegt, dan heb je veel dienst van hem gehad. Maar misschien zul je beweren dat hjj op dat punt niet trouw aan de waarheid is gebleven.* «O, hjj diende me goed genoeg al te goed zelfs,* vereeni d gwsiea su de scheiding heeft; hem teleurgesteld, naa>«' afstel heeft bjj ie de Regeerivgsverklaring niet gezien. Als de Reg. de 7 milüoen gebruikt voor onder domsverzekaring kan de 'eeUjjdsgrens lager gesteld worden. Di heer Heemskerk (A. r, Sliedrecht): Ea waar moot daa het geld «andeaa komen voor de inva'iditeits- verMkeriog Da heer Borgesius: Voor dat punt rao t Minister Veogeus met, zjja ambtgenoot van Fiuauo ën raadplegen, die dan wel meer nit de belastingen zal halen. Thans van het financieels vraagstuk afgaande, kwam spr. tot hot department van Justitie en drukte er zjjn leedwezen over uit, dat de rechtbanken in Dsn Haag en Utreoht en het Hof te Amsterdam zóó met werk zjjn overladen, dat geoa roobt is te krjjgan. Wat de sociale wetten en de daarvoor noodigo gelden aangsa1, spr. kon zich niet bcgrjjpen hoe de heer Heemskerk kan rreezon, dat het geld voor andere doeleinden zon gebruikt worden. Natuur- Ijjk zal de invoering der belastingwetten worden geschorst tot de sociale wetten er zjjn. De heor Heemskerk. Eu in het ontwerp inkom- stenbesla ding staat toch, dat het in werking zal treden 1 Mei 1908. Do heer Borgesius: Hoe nuXsf toch meneer Heems kerk. (Uitbundig gelach). Da heeren lachen maar als zjj geen antwoord weten te geven. Spr. wjjst vervolgens op de zoogenaamde eenheid die onder de anti-rev. heersoht, waar zij in een vergadering don ohristen-democraat Kreuzen de deur wezen. De heer De Visser handelt al in denzelide geest, bjj maakt een kransje van ds. Brons veld, dr. Kuyper en zichzelf, terwjjl tooh dsi Brorsveld tot zjjn felste tegenstanders behoort. (Een gedeelte van epr.'s betoog ging hier verder ver loren door het aanhoudend interrumpeeren en uitbundig gelsch in de Kamer). Alsnu overgaande tot de verzeke ringswetten wees spr. er op, dat de beer Heemskerk wel zegtde groote meerderheid der rrc'nterzjjde is voor dwangverzekering maar is de heer Heemskerk aange wezen als spreker voor de koele rechterzijde f In elk geval is rpr. er nu zeker van, dat, als in Februari de ziekte- v «okeriag in de afdeelingea zal moeten worden onder zocht, wjj niet een tooneel zullen krjjgen als dezer dagen. Door den beer de Visser werd gezegd hoe zal deze regeering rekening kunnon houden met alle wenschea onder de groepen des volkB. Hoe zal zjj b.v, rekening kunnen hondea mat de wsaschen vau den heer v. d. Zwsag, d.e zegt: geen man en geer. cast. Zjj die zóó redoueerer maken een oaricatuur van de verzoeningsgezindheid der Regeering. Hjj wil geen belas- lingvsirhooging op bet, gedistilleerd, omdat dit een- belasting op de zonde is. Wil bjj dao soms eeco belasting op de deugd (geleek). Zrifs dr. Kuyper heeft erkend, dat het moseljjk was verzieoings eziad to jja en toch tegemoet ti komeu &»n de weacchon van verschillende groepen der bevolking. Bjj de militaire quaestie zou de anti, hese wser op den voorgrond treden omdat daarbjj gezag en Vaderland bei rokken zjjn, doch ook do vrijzinnigen wdlan hand- bavisg van hit gezag. Willona en watsns maakt men het streven der vrjjziunigen gedacht. Spr. wees thans op b-t gebruik dat gemaakt wordt van de rede van den minister Viviani. Da beer Kolkman heeft het ook doen voorkomen alsof die rede door de vrijzinnigen werd toegejuioht. Maar in zjjn rede heeft sp». juist de antioloricile poli- tiek in Frankrijk afgekeurd toon de rede van Viviani er nog niet was, Hoe scberp zon spr. die rede niet heb ben afgekeurd, wanneer die rede hem toen bekend was geweest. Met nadruk constateerde spr. dat hjj niet gerekend wil worden tot de vrienden van Viviani, die met voeten treedt bet eerste beginsel der vrijzinnigen. De heer de Beaufort (L. Amsterdam VI) zei, dat zei ik. «Maar laten wjj over hom zwjjgen. Ik wil liever over u praten.* «Daar komt nog tjjd genoe? voor. Ik ben van plan een poosje te bljjven. Voor we aan mjj beginnen, dienden wjj eerst de zaak met meneer Winston in het reine te brengen.* «Het is de moeite niet waard er een woord over te wisselen,* merkte ik lachend op. M ar ik heb wel eens een geluid gehoord, dat meer op een lach geleek dan dit. Ik hoop dat vader niet heeft opgelet hoe valsch en onnatuurljjk het klonk. «Hjj heeft me van het begin tot het einde alles ver teld,* ging vader voort, «dus kan ik misschien beter dan jjj het geval beoordeelen. Ov:r het algemeen hebben vrouwen geen zuiver begrip van rechtvaardig heid, maar ik vleide mjj met de uoop dat mjjn dochter een uitzondering maakte. Je moet eerst hooren wat Winston te zeggen heeft en dan kun je naar eigen goedvinden bandelen.* «ik zie niets algemeens in deze zaak. Ze is zuiver persoonljjk beweerde ik. «Meneer Winston kan niet verwachten dat ik genegen ben hem ooit meer te zien of te spreken.* «Hjj verwacht het niet, maar hjj hoopt het sterk en met dezelfde gevoelens als een kerel die op weg is naar den hemel. Ik zal hem halen en dan kun je het met elkaar uitvechten.* «Neen, doe dat niet l Laat hem bjj zjjn moeder bljjven.* «Mjj dunkt dat ik wel geschikt ben zjjn moeder eenige minuten bezig te houden,* verklaarde vader. «Ze ljjkt een vriendelijke dame.* Ware het mogeljjk geweest dan zou ik hem hebben tegen gehouden, maar begrjjpend dat zjjn besluit vast stond, sloot ik de lippen stjjf op elkaar en liet hem gaan. Mjjn plan was weg te loopen zoodra de deur achter hem dichtviel, zoodat meneer Winston bjj zjjn komst me verdwenen zou vinden. Er was geen gevaar dat hjj de reden niet begrjjpen zou, eu een dergeljjke daad van mjjn zjjóe zou onze verhouding voor goed geregeld hebben. Toen ik echter de deur naderde, zag ik hem geen de hoer Troelstra propageerde voor hat algemeen kies recht, maar daardoor krjjgt men geen sociale hervor- minreo, naar spr's meening. Uitvoerig motiveerde hjj de*e meening. In zake kiesrecht en militaire kwestie leren wo in een overgangs tijdperk. Evenzeer als we in zake da militaire zaak moe ten komen tot slgemesnen dienstplicht, evenzeer komen we op onderwijsgebied tot de etaatsgezindhnidsscbool. De vrede op lager onderwijsgebied zal gesloten zjjn als aan drie panton wordt voldaanle. de staat moet zich niet bemoeien met het godsdiensl-onderwjjs2e. er moeten goede onderwijswaarborgen zjjn en 3e. geen dwang om zjjn kinderen naar een b-psalde school ta zenden. Spr. zei verder, niet te gelooven aan een nieuwe partjj- groepeering, vooral niet na de rede van dr. de Visser, die door spr, werd bestreden, Deze heeft srozegd, dat het de echuld der liberalen was dat in 1870 uit de Troonrede werd ver vgderd de afsmeeking van 's Hoogstens zegen. Dat is onjuist. In de Troonrede van 1870 komen de woorden wel voor (gelach). En spr. toont met oitateu aandat de bewnste alinea's door een toeval nit de concept-t oonrede zjjn verwjjderd, zonder voorkennis der Ministers. (Luid gelach). Spr. haat deu godsdienst niet, maar hjj acht hem te hoog om h?m te sleuren door het stof van ds politiek. (G'roep: zeer juist). Hjj betwist verder de opvatting van den heer Troelstra omtrent een eventueel verwerpen van de militaire begrooting. Als die fcegrooting wordt verworpen, heeft de rogeering niet to vragen naar de motioven der minderheden. De heer T a 1 m a (A.-R. Tietjerksteradaal) zei, dat we leven in politieke vertroebeling. Wie iB daar de oorzaak van De regeoring heeft aanleiding gegeven er voor. Haar pro.ram is wankel; nu hooroa we, dat afschaffing van het bljjvend gedeelte op dat program behoort. Waarom heeft se het niet vroeger gezegd Evenzoo ging het inzake het vakooderwjjs, de drankwet, de verzeke ringswetten, vooral in dit laatste opzicht doet spr. leed de verklaring van den minister, wat hjj breedvoerig toe licht. Hjj zag gasn heil in de scheiding van ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. Nleuw-Gulnea. De correspondent te Batavia van de W. R. Ct. seist: Den 16en dezer heeft er een vuurgevecht plaats gehad met een overmachtige bende Alfoeren tuaschen Kaukas en Fakfak. Waarsohgnlgk keerde een detachement van het leger terug van een bestraffingstooht, wegens door Alfoeren van Bira uitgevoerde hongitoohten. Aan onze zjjde gesneuveld 2 Europeesche en 5 inlandsohs fuseliers, gewond 6, vermist 1. Ook zwaar gewond een luitenant. Hef blad teekent hierbjj aan Uit de politieke verslagen over Nieuw-Guinea bleek reeds, dat do bevolking van plan was bosgi- of snel- toohton te ondornerosn. Door het verbod van oas be stuur bad men wel een tjjdiang die sueLoohten tegen kunnen gaas, maar de toestand sohs-n, naar het oordeel van de bewoners onhoudb.iar te wordenimmors hoe langer hos meer kinderen lissen zonder saam rond. Ter toel cht eg hiervan diene, dat in Nieuw-Guinea de kin deren genoemd worden naar de personen, die door den vader zijn gesneld. Voortdurend zjjn onze ambtenaren don laatsten tjjd in de weer geweest om, gedekt door een handjevol g-wavende politisaoldaten, de snellere op te sporen en te straffen. Het Bohjjnt, dat thans de hulp van de militaire m^cht is ingeroepen en een afdeeling van hst garnizoensbatal jon van Ambon en Ternate naar Nieuw-Guinea is ge zonden. Fakfak is de hoofdplaats der afdeeling West-Nieuw- Guinea. Bifa is een landstreek, liggende aan hrt wes- te'jjk deel der nooidknst van de Macoluergolf zes passen van me af. Hjj moest óf op weg geweest zjjn naar het zomerhuisje toen vader me verliet of ergens dichtbjj gewacht hebben. Hoe het zjj, klaarbljjkeljjk hadden vader en hjj geen paar woorden met elkaar kunnen spreken; en daar stapte vader om Lady Bright heimstone te zoeken en wat «bezig te houden Ik zou meneer Winston hebben moeten wegduwen indien ik bjj mjjn voornemen was gebleven om te vluchten, wat nu erg kinderachtig zou geleken hebben, dus trad ik snel besloten terug om een eind aan de zaak te maken. Mjjn hart klopte zoo heftig, dat ik nauwelijks denken kon en meermalen moest ik mezelf voorhouden dat hij de schuldige was en niet ik, voor het mjj gelukte over een behoorljjke dosis savoir faire te beschikken. Natuurljjk, alsof er van niets anders sprake was, vroegen zijn lippen wat zjjn oogen reeds eerder hadden gevraagd. «Vergeef mij.« Brown's slem had altjjd een groote bekoring voor mjj gehad en zg'n oogen zoo nuogeijjk nog meer en beide waren heden betooverend. Nu hjj voor mjj stond werd het mjj pas duidelgk hoe sterk mjjn verlangen was om hem vergiffenis te schenken. Ik verlangde ei zelfs ont- zagljjk naar, maar voelde meteen dat het niet gaan zou en ik gis, dat mjjn toon aan verontwaardiging muts te wenschen overliet toen ik zeide«Niets ter wereld kan een vrouw moeieljjker aan eon man vergeven dan het feit, dat hjj haar belacheljjk heeft gemaakt. «Maar*, luidde trotsch zjjn antwoord, «ik vraag geen vergiffenis voor een zonde welke ik niet betreven heb, enkel voor die waai aan ik wèl schuldig ben.* »U hebt mij belacheljjk gemaakt#, hield ik vol. {Slot volgt). Druk N.V. voorh. Her nas. Ooster <b Zn.. Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1