No. 283. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit nmer bestaat uit 3 Haïti. Prijs der gewone advertentiën ZATERDAG 1 DECEMBER BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Uit de Pers. Hecht zak en. Gemengd Nienwg. OURANT. Tweede Kamer. In de zitting van gisteren werden de algemeene beschouwingen voortgezet over de Staatsbegrooting. De heer D r u c k e r (V.-D. Groningen) drong aan op bespoediging van de regeling van de reohtspositie der burgerlijke ambtenaren. Hij hoopte op eene spoe dige behandeling van het ziekte-verzekering-ontwerp. Spreker oordeelde, dat, indien de Belastingwetten eerder tot stand komen dan de maatregelen, waarvoor het geld besteed moet worden, met het invoeren van die Belastingwetten gewacht moet worden totdat de bedoelde maa'regelen (Verzekeringswetten enz) zullen tot stand gebracht zijn. Spreker adviseerde de Regeering met het plan tot opoentenheffing te wachten tot Februaridan kan men de uitkomsten van 1906 beter overzien dan thans. Wat het kiesrecht-vraagstuk betreft, constateerde spr. met voldoening, dat in het Katholieke kamp niet meer geldt de leuze: „geen enkele kiezer meer" Ten aanzien van de defensie moeten wij niet meedoen aan den wedloop der groote natiën, maar ons bepalen tot torpedo-materiaal en dergelijke. Spreker wil niet meedoen aan een votum om des Minister van Oorlog te treffen, nu deze een stap doet in de richting door de vrijzinnig-democraten voorgestaan. Spreker betreurde het losmaken van de ouderdoms- verzekering van de invaliditeitsverzekering. Hij vroeg nadere gegevens, opdat deze hem misschien kunnen overtuigen, dat door deze scheiding het doel beter bereikt wordt. De heer Van Karnebeek (L. Utrecht I) achtte de opcenten vooral nog niet noodig. Wat de belasting- en verzekeringsvoorstellen aangaat, wenscht hij geen behartiging van de belangen van één enkele klasse. Daartoe zou die klasse zelf zooveel moeten bijdragen als mogelijk is. De Regeering houdt dat niet genoeg in het oog. Zij haalt te veel uit de directe en niet genoeg uit de indireote belastingen. Een billijke verhouding is niet gemaakt. Komende tot de militaire quaestie, zal spr. de technische zijde laten rusten tot de betrokken begrootingen aan de orde komen. Doch hij keurt af, dat het Kabinet als zoodanig zich in de quaestie van het blijvend gedeelte mengt. De Regeering gaat daarbij den verkeerden weg op. Zij heeft geen meerderheid achter zich en kan zich dus niet als partij-Kabinet tegenover de Kamer plaatsen. Het moet zich plaatsen op oen zakelijk standpunt. Alleen met een kraohtige meerderheid achter zich zou de Regeering zich schrap kunnen zetten op een party- program nu moet het Kabinet zich echter grenzen stellen te dezen aanzien. Anders zou het Kabinet niet passen in de bestaande omstandigheden. Ten onrochte geeft de met het Kabinet bevriende pers de Regeering gelijk als zij zou heengaan als de Kamer een afkeurend votum mocht uitbrengen over het beleid van den Minister van Oorlog. De Regeering zelf heeft in de stukken die solidariteit niet zoo scherp op den voor grond gesteld. In de Mem. v. Antwoord wordt wel gesproken van een onderdeel van het politieke program, maar in het cencentratieprogram is niets te vinden over het blij vend gedeelte." Wel wordt daarin aange drongen op bezuiniging op de militaire uitgaven, maar de Regeering zelf erkent, dat deze niet mag geschieden ten koste van de weerkracht onzer natie. Kan de Minister van Oorlog de Kamer niet overtui gen, dat de vermindering van het blijvend gedeelte de weerkracht niet zal verzwakken, dan zal de Kamer hem niet behoeven te volgen. Maar inbreuk op het Regeeringsprogram zou de Kamer daarmee niet maken. En het votum der Kamer zou dan ook wèl den Minister van Oorlog maar niet het Kabinet treffen. De Minister van Financiën, de heer De Meester beantwoorde allereerst eenige speeiale punten. De regeering draagt de vereenigingen van ambtenaren en militairen een goed hart toe, maar de leden hebben in scht te nemen, dat zjj zjjn in dienst van den Blaat en als zoodanig ook verplichtingen hebben na te komen, wanneer zjj niet in dienst zjjn. Tegen uitingen, gericht tegen den staat of het gezag, in vergaderingen enz,, most de regeering dus opkomen. Een bekwaam jurist heeft de opdracht aanvaard in gereedheid te brengen de regeling der rechtspositie van de burgerljjke ambtenaren. Aan overbrenging van het vakonderwijs naar het landbouw- departement zjjn bezwaren verbonden wegens het nauw verband met het gewone onderwjjs. Wat het regeeringbeleid aangaat verzekerde de minister dat de regeering haar eigen weg wil gaan zonder balanceer ot Argressieve politiek. Hg verschoof verschillende zaken tot het debat over de onderscheidene hoofdstukken, onder meer ook het bezwaar van den heer Troelstra betrekkelijk de gezinsziektevarzekering. Da regeering laat de onderwjjenovelle onaangetas', omdat zjj den tohoolstrjjd niet wil heropenen. Zjj acbtte 't ook voor haar 't beste zich te houden buiten het debat over de antithese. Verwijzende naar 1853, toen, dank zjj de liberalen, aan de katholieken volkomen vrjjheid van beweging werd gegeven, betoogde bjj dat gelooisvrjj- heden bjj een rrjjzinnig kabinet volkomen veilig zjjn. Ten aanzien van de grondwetsherziening wacht de regeering op het rapport der staatscommissie. De Minister constateert, dat de wensch naar uitbreiding van kiesrecht meer algemeen wordt. De bedoeling is staketsels daar tegen weg te nemen. De ouderdomsverzekering is van de invaliditeitsverzekering losgemaakt, opdat eerstbedoelde niet behoeft te wachten, totdat beter stelsel van invali diteitsverzekering zal zjjn gevonden. Men behoeft er zich niet ongerust over te maken, dat de bedoeling zou zjjn om de invaliditeitsverzekering op de lange baan te schuiven. De Minister protesteerde dan ook tegen de bowering van den heer Kolkman, als zonden de kiezers in 1905 bjj den neus zjjn genoiren met schoone beloften. De Minister betoogde voorts, dat de arbeid slechts aan spraak heeft op eon deel van den rjjkdom van den staat en hoopte dat de Kamer spoedig het ziekteverzekerings- ontwerp zal ter haul nemen. Vervolgens besprak de Minister met een enkel woord de militaire kwestie, om aan te toonen, dat het vraagstuk van het bljjvend gedeelte wel degeljjk een beginselkwestie is, rakende het program der regeering. Ue Minister wees op de voortdurend gestegen verplichtingen van militieplichtingen't ver diende dus ernstige overweging die verplichtingen te beperken tot de noodzakeljjke en nu heeft de minister van oorlog zjjn collega's overtuigd, dat zonder schade of nadeel voor onze w erkracht maar wel in het belang der economische en financieele kracht van het land, het bljjvend gedeelte kan worden afgeschaft. Daarmede wordt dus geen roe'selooze stap gedaan. Aan den heer Troelstra deed de minister opmerken dat een theoretische goedkeuring van de plannen van den min ster van oorlog niet voldoende is. Om die plannen tot uitvoering te kunnen brengen moet dus de oorloge- begrooting worden aangenomen. De mindter verdedigde voorts zjjn financieel beleid en oordeelde dat met de behandeling der financieele wetten volstrekt niet behoeft te worden gewacht tot de sociale wetten er zjjn. Wat het denkbeeld betreft om het voorstel der opoen tenheffing tot Februari aan te honden merkte de minister op dat de Kamer dit in de hand heelt. Mocht zjj zuiks doen dan zal de minister geen gebruik maken van het grondwettcljjk recht om advies uit te brengen in 's lands raadzaal. Daarop kwamen de Vrjjdagsche vragen: Op de vraag van den heer Bickers heeft minister Veegens medegedeeld, dat districts-veeartsen desgevraagd tot dusver geen enkel geval van wedervertooning van mond- en klanwzeer binnen onze grenzen hebben aangegeven. Ook is inge trokken de vergunning van vee-invoer door Zeeuwech- Vlaanderen. Overwogen wordt de mogeljjkheid om de vergunning tot wederinvoer van door België geweigerd vee in te trekken. Met het nemen van een beslissing wordt ga- wacht op het advies van het Nederi, lnudboa wcomité. Daarna volgen replieken over de algemeene beschou wingen. Ned. Centraal Comité tot bestrijding der tuberculose. Hst Ned. Centraal Comité tot bestrjjding der tuber culosa hield gisteren zjjn algemeene vergadering in de zaal Concordia te den Haag onder leiding van den voor zitter, jhr. S. M. S. de Ranitz. De secretaris dr. M. W. Pguappel bracht in de aller eerste plaats verslag uit over hot afgeloopen vereenigingc- jaar, waaruit het volgende wordt overgenomen: Ter uitvoering van de ter conferentie van Kopenhagen genomen besluiten, werden door het bestuur maatregelen genomen om te komen tot plaatsing van waarschuwings borden tegen het spuwen in de spoorwegrjjtuigen. Van wege de Siaatsspoorwegmjj. werd daarbjj het meest welwillend overleg ondervonden. Ala resultaat der bemoeiingen van het Comité werd van de Staatsapoorwegmjj. een schrjjven ontvangen, houdende mededeelin^ dat over de onderwerpeljjke aan gelegenheid ook retds gedachten wisseling met de Regeering hieft plaats gehad, waarbjj de Maatschappjj als haar standpunt heeit aangegeven, dat wil men het spuwen in de spoorwegrjjtuigen verb.eden, etn verbod in de betrek- keljjke Algemeene Reglementen bjj Koninkljjke besluiten vastgesteld, zon moeten voorkomen. De wansoüeljjkbeid wordt door haar niet ontkent, al ontveinst zjj zich niet, dat handhaving niet altjjd ge makkelijk zal zjjn. Ten behoeve van de verspreiding van populaire ge schriften over de tuberculose was aan het comité een rijkssubsidie van f 1000 verleend. Was in het vorig verslag een cjjfer van 2800 leden vermeld, thans telt do vereeniging en 4047. Het aantal correspondenten bedraagt 250. Uit eenige financieele mededeeiiagon van den penning meester bleek nog, dat tot heden een som van f 5300 op verschillende wjjzen belegd is. Een gedachtenwisseling over de middelen om de go- schrilten en wenken der vereeniging meer te verspieiden onder de .lagere klassen b.v. op de volksscholen, opdat de bestrjjding der ziekte meer bevorderd worde m de kringen van den kleinen man, leidde tot een nadere uiteenzetting door den voorzitter van het doel der te verspreiden plaat, die daaraan zal beantwoorden. Die prent zal, teneinde ook in de gezinnen van den kiemen man een plaats te bekomen, ook worden verspreid in klein formaat, zoodat de plaatjes ook kannen worden rondgedeeld in spoorwegstations, scholen, fabrieken enz. Dr. Blooker deelde mede, dat de postzegel ten voordeele van de Amsterdamsche Vereeniging tot bestrjjding der tnberculose zal worden uitgegeven, geheel buiten het centraal oomiié om, doch na voorafgegaan overleg. Kan dan niet de postzegel algemeen verkrjjgbaar worden gesteld, opdat het geheele land tot de daarvan verwachte bate kan bjjdragen en zou het centraal comité stappen willen doen om het alsnog mogeljjk te maken? werd toen gevraagd. Hierop antwoordde de voorzitter, dat het centraal comiié die algemeene verkrjjgbaarstelling inderdaad had overwogen, doch de beslissing voorloopig had uitgesteld. Met bet oog op den gunatigen toestand van de kaB weid nog gevraagd welke plannen het Comité voor het volgend jaar dacht te ondernemen tot bevordering van het doel. In antwoord hierop verwees de voorzitter allereerst naar de voorgenomen verspreiding der plaat met wenken en raadgevingen en deelde hjj verder mede, dat overleg gaande is teneinde de band tusschen de plaatseljjke vereenigingen en het Centraal Comité te versterken. Kont deze combinatie tot stand, dan zal wellicht wjjzi- ging der statuten noodig zjjn. De vergadering werd daatna ge loten. Reorganisatie Consulaatwezen. Omtrent de reorganisatie van het consulaatwezen heeft de minister van Buitenlandiche Zaken, in aansluiting aan vroegere mededeelingen, eenige nadere inlichtingen gegeven, voornameljjk verbandhoudende met het rapport der comurssie voor de handelspolitiek, waarmede hjj in hoofdzaak instemde. De minister geeft als zjjne stellige meening te kennen, dat de thans volstrekt noodige posten op de beste wjjze zjjn aangewezen en de bestaande bezetting aan billjjke eiichen voldoet, terwjjl hjj overtuigd is, dat het nieuwe reglement hem in staat zal stellen geleideljjk te streven naar bezetting van zeer enkele andere posten, waar aan stelling van een beroepsconsul wenscheljjk wordt geacht door personen, die tot de handels- en njjverheidskringen hier te lande behooren. Omtrent de nieuwe regeling der opleiding tot den coosulairen dienst heeft de minister het uitnemend uitge werkt en toegelicht stelsel van de commissie voor do handelspolitiek volgaarne overgenomen. De minister verwacht dat door het nieuwe stelsel de consulaire loopbaaa aactrekkeljjker zal worden voor jonge mannen van eenigszins rjjperen leeftjjd, die eenmaal tot candidaat-consulair-ambtenaar aangesteld, zich rustig zul len bekwamen voor het examen voor den consulairen dienst, met zekerheid wetende, dat zjj, indien zjj daarvoor slagen, omniddslljjk tegen behootljjko bezoldiging in dien dienst zullen worden opgenomen. In het nieuwe reglement op den consulairen dienst is op het stuk der bezoldigingen en verblijfsvergoedingen het stelsel verwezenljjkt, dat de commissie voor de con sulaire examens en de commissie voor de handelspolitiek hebben aanbevolen. Tentoonstelling voor Volksvoeding. De afd. Utrecht van den Volksbond tegen drankmis bruik, heeit het voornemen in het voorjaar van 1907 een tentoonstelling te houden voor volksvoeding. De tentoonstelling zal een beknopt overzicht moeten geven zoowel van al wat op het gebied der volksvoeding bestaat of daarmede verband houdt, als van het Btreven tot verbetering van de verkeerde denkbeelden en ge woonten welke op dit gebied worden aangetroffen. Het plan wordt op breeden grondslag ontworpen en belooft eon ondernemen te worden, zoowel uit weten schappelijk als uit maatschappelijk oogpunt van beteekenis. middenstand In een te Amsterdam gehouden vergadering van de Staatscommissie voor den middenstand heeft de voorzitter verslag uitgebracht namens het bureel omtrent eene audiëntie, die het bureel bjj minister Rink heeft gehad, in verband met de opmerkingen, welke de inspecteur van het middelbaar onderwjjs, de heer Do Groot heoft gemaakt ten opzichte van de staatscommissie in zfjn verslag aan de regeering, opgenomen in het Bjjvoegsel tot de NederJandaohe Staatscourant van 23 en 24 Sep- tember 1906, no. 222. Het rapport in zake het vakonderwjjs, is afgehandeld en in handen van het bareel gesteld tot vaststelling der definitieve redactie, zoodat dit nog vóór het einde des jaars de regeering kan bereiken. Medegedeeld werd dat de heeren Fiedeldy Dop, Plet en SohaepkenB in de volgende week naar Duitschland zullen gaan, om de werking der detaillistenkamers, hand- werkkamers en handelskamers op verschillende plaatsen door persoonljjk onderzoek na te gaan. Ddor omstandigheden van particulieren aatd was deze reis tot nu toe uitgesteld. De Landbouw-Ongevallenwet. Door deu heer P. Tennissen te Amsterdam is het vol gende verzonden aan de Land- en Tuinbouwers. Uit de madedeelingen van vele landbouwers bljjkt mjj, dat de land- en tuinbouwers door verschillende Agenten van Premie-Maatschappjjen worden bewerkt, heel in stilte, ten einde ben te bewegen zich reeds nu bjj deze of gene Premie Maatschappjj te verzekeren met het oog op de invoering van de Landbouw-Ongevallenwet. Het wil mjj voorkomen, dat door deze zoo bjjzonder vroegtjjdige werkzaamheden dor verzekeringsagenten het belang van de laad- en tuinbouwers niet gediend wordt. Daarom wil ik iederen land- en tuinbouwer wel dezen raad geven lo. Verbind U voorloopig tot niets plaats Uw naam onder geen enkel stuk of op geen enkele ljjst door een verzekeringsagent voorgelegd 2o. Wacht tot de groote Land- en Tuinbouwmaat- schappjjen en Bierenbonden zich hebben uitgesproken over de Landbouw-Ongevallenwet, want dan zult U weten, wat voor U de goedkoopste en soliedste wjjze van ver zekeren is. De Landbouw-Ongevallenwet is nog niet ingevoerd zij is zelfs nog niet eens. in de Tweede Kamer in be handeling genomen zoodat men dus ook niet weet hoe zjj zal worden. De land- en tuinbouwers hebben zich dus niet te haasten. En waarom de verzekeringsagenten zich dan zoo haaBtcn Zou dat in Uw, of in hun belang zjjn De Koninkljjke «tallen. De stallen op het Loo zjjn nog niet van de baan, nog heelemaal niet van de baan, zegt Het Volk. Men herinnert zich, dat in de eerste begrooting van dit ministerie, een post voorkwam, van de vorige regee ring overgenomen, als eersten termjjn tot het boawen van nienwe paardenstallen op Het Loo. Die gebouwtjes moesten ruim 6 ton kosten. Het was nogal kras, want de koningin krjjgt jaarljjks van den staat f 50000 voor onderhoud harer paleizen. Kon men daarvan niet een paar centen oversparen en kon verder de koningin uit haar eigen millionnairszak zulke dingen niet betalen. Kortom, er kwam onderhands nogal oppositie en de regeering nam vóór de openbare beraadslagingen den post terug. Men dacht toen, dat de koningin gezegd had o, u wilt zuinig zjjn, daaraan wil ik gaarne helpen Het bljjkt echter, dat de Btallen nog niet van de baan' zjjn. Heelemaal niet van de baan. De regeering heeft een commissie benoemd, bestaande uit drie heerenDr. Cuypers te Roermond, professor Evers van Delft en den rjjksbouwmeester in het 1ste district, om een volledig plan met begrooting te maken voor die stallen. Niet alleen dus dat ze niet van de baan zjjn, maar de opzet wordt bljjkbaar nog grootscher. DA stallen moeten nog kunstwerken worden. De rjjka- bouwmeester kon 't alleen niet eens af. De regeering is bljjkbaar van plan door te zetten. In de Kamer krjjgt ze natnurljjk voor zulke dingen makke- Ijjk een meerderheid. Wie van de burgerljjke heeren durft de verdenking van republikeinsch-gezmdheid op zich te laden? Maar da' een regeering die voorgeeft een bezuinigingsregeericg te zjjn, zich met zulke dingen in laat, dit ze aan het Hof niet kortweg duideljjk maakt, dat er andere, heel wat dringender zaken zijn, die geld eischen en méér dan er is, dat maakt een erbarineljjken indruk. Dit jaar wordt de som nog niet bjj de begrooting gevraagd, maar hst benoemen dezer commissie is een afdoend bewjjs waar hot heengaat. Wjj verzekeren de heeren echter, dat, al zal een dergeljjk voorstel er in de Kamer glad door gaan, het billjjke, het toelaatbare er van, zal er in de volks-opinio niet glad in gaan. Het snnrlnevraagstuk. De Standaard schrjjft in een dncs'ar >Almeer begint men dan toch eiudeljjk het Marine- vraagstuk van de politiek los te raakeu. Bijna algemeen ziet men nu in en erkent, dat lo. er een doel van onze vloot is, dat met den naam van oud-roest niet te zeer ondersohat is, 2o. dat onze kruisers te klein zjjn, te zwak bowapend en dat ze te traag loopen, zoodat ze bjj ernstigen aanval van slagschepen nagenoeg geen geveohtswaarde meer vertegen woordigon, 3o. dat de onderzeeboo'en nog niet in de maak zijn, op één enkele na, 4o. dat ons Indisch eskader, als het om 't behoud van onze koloniën ging, onmachtig ter verdediging zon blijken, 5o. dat in cas van oorlog de gemeenschap met onze koloniën onherroepeljjk zou zjjn afgebroken, en 6o. dat onze kustverdediging in elk opzicht te kort schiet. Zes omstandigheden, die den toestand zoo hoog ernstig maken, dat hier politiek «pel te spelen, aao landverraad zou grenzen. Immers, wat wjj weten, went da eventusele vjjand ook, en voor hem zou van die wetenschap al het profijt zjjn Diefstal. De reohtbank te Heerenveen veroordeelde gisteren H.. G. de V., uit Amsterdam afkomstig, die te Ngehaske op klaarlichten dag uit eene woning een zilveren lepeltje en vrouwenkleeding stal, tot 1 */a jaar gevangenisstraf. Diefstal te Ouder-Ainstel. De Rechtbank te Amsterdam gisteren uitspraak doende iu de zaak der twee jongemannen, die zich te verant woorden hadden wegens diefstal in de villa van den architect J. N. Landié te Ouder-Amstel, gepleegd in den nacht van 4 op 5 Juli, ontsloeg den eersten beklaagde, een 19 jarigen schilder, van rechtsvervolging omdat bjj als ljjdende aan psychose ontoerekenbaar moest geacht worden, en gelsstte zjjn plaatsing in een krankzinnigen gesticht, den proeftjjd van een jaar niet te boven gaande. De 2e beklaagde, oud 18 jaar, werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, met bepaling dat de voorloopige hechtenis geheel in mindering zou worden gebracht. Uit „Ue Egnonden". De arend, die zich in de omgeving van Koedjjk ver toonde en daar een meisje heeft aangevallen, is op 't oogenblik in de Egmondsche duinen. Deze week Vrjjdag vloog hjj op 't hoofd van een kind van een j »ar of zeveD, dat zich naar school begaf. Gelukkig zag de vader het, deze snelde met nog iemand toe, om het ongowenschte hoofddeksel te verwjjderen, doch het roofdiir was niet al te bang uitgevallen. Hoewel beide mannen gewapend waren met een slagvoorwerp, vloog hjj pas weg, nadat hjj beiden eenige pikken in den nek had toegebracht. Naar we verder vernemen is er reeds op den vogel geschoten doch 't was helaas mis. 't Wordt tjjd dat die ongenoode gast onschadeljj* wordt gemaakt. Uit Ilelloo. Den 29an dezer gaf de rederjjkerskamer »'t Ontluikende Roosje* in het café »de Onderneming* alhier eene alleszins goed geslaagde openbare uitvoeiing. Opgevoerd werden «Levensdwang* door Ed. G. Ligeman, eone dramatische scnets, en »de Kilometervreter,* kluchtspel van Kart Kraatz. Een woord van lof voor de uitstekende wjjze, waarop hunne moeieljjke rollen werden vervuld, is hier zeker op zjjn plaats voor de h.h. P. van 't Veer, F. W. Bujjze en de dames E. Ruiter, S. M. Stroomer en J. Burger, terwjjl ook aan de overige actieve leden voor zeker een pluimpje toekomt voor de flinke wjjze, waarop zjj éa het dramatische én het comisohe tot hun reoht deden komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1