No. 285. Honderd en achtste jaargang. 190(1 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Drie levens. DINSDAG 4 DECEMBER BINNENLAND. FEUILLETON. I)eze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaab f 0,80 franco door het geheeie Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3 Prijs der geweae advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HKRMs, CG8TEK S? ZOON Voordara O 9. beTteld8TrocWherr?«t,aaK Hebt 80 het r«tuig Uit de Pers. Clemengd Nieuws. MAARSGHE URANT. derate Kamer. Gisteravond vergaderde de Eerste Kamer. Ingekomen waren de geloofsbrieven van het herkoten lid voor Gelderland, generaal van Löben Seis. Zjj werden in handen gesteld van een commissie. De commissie zal in de eerstvolgende vergadering rapport uitbrengen. Op voorstel van de centrale sectie werd besloten heden in de afdeelingen te onderzoeken de door de Tweede Kamer aangenomen en door de Tweede Kamer aange nomen wetsontwerpen, w. o. de Indische Begrooting en de daarmede verband houdende wetsontwerpen. Voorts werd besloten Woensdag a.s. om half twee een openbare vergadering te konden ter behandeling van de wetsontwerpen die bij het afdeelingsonderzoek van morgen, geen aanleiding tot opmerkingen geven, benevens van de wetsontwerpen die in staat van wjjzen zjjn, o.a. die betreffende de invoering van Sfaatssohnldboekjes den aanleg van spoorwegen in den Haarlemmermeer; onteigening te Groninger uitbreiding van het telsphoon- net en tot aanschaffing van een onderzeosche boot. De vergadering werd daarna gesloten. Vereenvoudigde berechting vu strafzaken. Het wetsontwerp tot vereenvoudigde berechting van strafzaken bjj het kantongerecht heeft thans het departe ment van den minister van justitie verlaten. Getracht is daarbij, mot behoud van eventneele waarborgen voor een deugdeljjke rechtspleging, te geraken tot wegruiming van noodeloozen omslag. Publieke zedelijkheid. Ten aanzien van wettelijke maatregelen ter bevorde ring van de pnblieke eerbaarheid en zedelijkheid zal de minister van jnstitie, zoodra hjj onderzocht zal hebben, welke wijzigingen in het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht noodzakelijk zjjn, nader overwegen welke strafbepalingen, die onderwerpen rakende, te versoberpen, welke nienwe aan te brengen zijn. Da minister zal over leg uitlokken met en de medewerking inroepen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, ten einde omtrent de gevolgen van het in sommige gemeenten bjj plaatse lijke verordening uitgevaardigd verbod van bordeelon, de noodige inlichtingen te verschaffen. Strafstelsel-verbetering. In de Memorie van Antwoord deelde de minister van jnstitie mede, dat van zjjne meening, dat ook kjj verbe tering van ons strafstelsel gewenscht acht, zal bljjken uit het ontwerp tot wjjzigiag en aanvulling van het Eerste Boek van bet Wetboek van Strafrecht en nit het daarmede samenhangend voorstel tot wjjziging der wet, houdende vaststelling der beginselen van het gevangenis wezen, die aan zjjn departement zoo goed als gereed liggen en waaraan hjj nog slechts de laatste band heeft te leggen. Door een samenloop van omstandigheden kon nog niet worden gedacht aan uitzending van een ambte naar naar Amerika tot bestudeering van het Elmira-stelel, Ken rapport. De Staatscommissie in zake maatregelen tegen de bede- larjj en landlooperjj heeft den minister van justitie be richt, dat sjj haar rapport binnen niet te langen tjjd aan H. M. hoopte in te dienen. Staaticonnlggle tot reorganisatie van het onderwjjs. De Staatscommissie is met haar arbei 1 thans zoover gevorderd, dat zjj de besprekingen betreffende het hooger Hoor gravin ■ABti.ABUTE Bl IV.t Henriëtte von Meerheimb.) 2) «Ik zit ook niet graag tusschen al die Amerikaansche, r.ngelsche en Duitsche pronkers. De geheeie Hamburger leurs en de Berljjnsehe Tiergartenstraat zijn hier bjjeen. vis wg ons altgd in onze salon opsloten dan zouden g°if 111 Glückstadt hebben kunnen blijven,4 pruilde de kroonprinses. Zjj legde haar servet op tafel en stond op. De anderen volgden haar voorbeeld. Op de breeds trap zond prinses Elisabeth nog een vei langenden blik naar de zaal benedep, die reeds in blauwach ,gen tabaksrook gebuid was en waar na tafel het gezelschap koffiedrinkend, rockend en pratend neergevallen was op de bontzjjden kussens van de rieten canapees ot zich wiegde in gemakkeljjke schommelstoelen. I» de elegant ingerichte salon op de eerste verdieping stond voor de hooge gasten reeds het zilveren koffie- servies klaar. Met een cigarette tusschen haar lippen schonk prinses Elisabeth de kopjes in, terwjjl Sitta suiker en reom presenteerde. Door het open raam stroomde de versterkende lucht van het hooge bergland naar binnen. Het kleine meer schitterende goudachtig groen in het zonlicht. Tegen de hellingen gloeiden bloeiende alpenrozen tusschen de donker groene struiken. ^rjnsL Albrecht, die aan het venster stond nam met een lichte buiging het kopje van Sitta aap. «Wat vinden ze toch eigenljjk zoo mooi aan St. Mo- ritz zeide hjj peinzend. «Juist op het ongunstigste punt hebben ze hier gebouwd. Silva plana, Sils Maria ontresinu zgn veel mooier, hebben veel prachtiger uitzicht op het hooggebergte. De parel is echter Maloia. onderwjjs tot een voorloopig einde heeft gebracht. Zjj heeft nameljjk in een leiddraad verschillende pnnten be treffende de organisatie van het hooger, in de eerste plaats Vb-n het universitair onderwjjs, uitvoeiig behandeld en bepaalde voorstellen dienaangaande ontworpen. Voorts heeft zjj besloten o?er die voorstellen het advies van de faculteiten der Nederlandsche universiteiten in te winnen. Daartoe worden de deelen van de leiddraad, die op het universitair onderwjjs betrekking hebben, aan die facul teiten toegezonden, met verzoek om, voor zoover haar eigene inriehting en werkzaamheden er bjj betrokken zjjn, de Staatscommissie te willen dienen van advies. Aange zien bepaalde voorstellen, uitvoerig toegelicht en gemoti veerd, aan bet oordeel der faculteiten worden onderwor pen, meent zjj te mogen verwachten, dat de gevraagde adviezen haar binnen niet al te langen tjjd znllen ge worden. Ook wat de overige deelen van het hooger onderwjjs betreft, in het bjjzonder het hooger laudbouw- onderwjjs, heeft de Staatscommissie reeds een rapport, dat zjj zal overwegen, terwjjl een tweede haar vóór het eind van het jaar zal bereiken. Wat de grondtrekken, de hoofdljjnen, der reorganisatie aangaat, is de Staatscommissie tot een voorloopig resultaat gekomen. Vóór zjj een definitief rapport aan de regeering in den vorm van een wetsontwerp met tcelichtiiig en ontwerpen van koninkljjke besluiten kan samenstellen, moet zjj eerst de rapporten der snb-com- missiën nauwgezet overwegen. De rapporten, behelzende de adviezen der sub-commissiën over de voorloopig vastgestelde voorstellen der Staatscommissie, kannen na- tanrijjk niet ieder afzonderlijk behandeld worden. Aan eenschakeling der onderscheidene deelen van het onderwjjs is de taak, aan de staatscommissie opgedragen. Op de regeling van het grensgebied van het eens deel in het andere en op de systematische verbinding der deelen zal das in de eerste plaats h*ar aandacht gericht bljjven Nn hebben wel de aab-commiss:ën allen denzelfden leiddraad met gemotiveerde vooratellen ontvangen, om daarover te advigeeren, maar het ligt in den aard der zaak, dat eeo sub-commissie voor het lager onderwjjs in de eerste plaats letten zal op dat gebied van het onder wijs, waarvoor zjj te zorgen beeftzoo ook de sub commissie voor het middelbaar en die voor het voorbe reidend hooger onderwjjs. Het is dus a priori te ver wachten, dat de adviezen der sub-commissiën'.over punten die op het grensgebied liggen, niet geljjklnidend znllen zjjn waarecbjjnljjk is het zelfs, dat zjj elkander znllen tegenspreken. Derhalve zal de Staatscommissie moeten onderzoeken, of de aan haar uitgebraohte adviezen overeenstemmen met de grondtrekken van het systeem, door haar inden leiddraad ontwikkeld. V r ouweakl esr ech t De uitslag van de verkiezing van 4 leden voor het Hoofdbestnnr van de Vereeniging voor Vrouwen-kiesreoht gevestigd te Amsterdam, is als volgt: Ingekomen zjjn 1020 steno biljetten, van onwaarde 45, zoodat 975 geldeljjke stembiljetten met 3862 stemmen zjjn ingeleverd. De volstrekte meerheid is 488 stemmen. Gekozen zjjn de dames S. Tilma—Sehaaff te Wapser- veen, dr. Aletta H. Jacobs te Amsterdam en Mart. G. Kramers te Rotterdam. Herstemming most plaats heb ben tusschen de dames Marie van Djjk en J. Ejeling. Het Nederlondsch Paardenstamboek. Onder leiding van den heer J. Bresbaart Kzn. werd gisteren te Amsterdam de algemeene vergadering gehou- den der afdeeling Noord-Holland van de vereeaiging Het Nederlandsch Paardenstamboek. Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking in de notnlen der vorige ver gadering, deelde de voorzitter mede, dat bet bestaar in »Ja, Uwe HoogheidOm drie uur zal het rjjtuig met de schimmels voor zjjn.» »Dat allerliefste span met hun rood tuig viel prinses Elisabeth levendig in. «Wat zou ik graag meegaan, «Neen, neen, Elisabeth» verzette zich prins Albrecht hiertegen. «Je moogt zoover niet rjjden. Je bent hier voor de kuur en mag zoo laat niet buiten zjjn. Ik ga met freule von Hohenthal en jij wandelt met Kröchert naar Pontresina. De weg is gemakkeljjk en je kunt ook je fotografietoestel medenemen.» «Mag ik niet bjj Uwe Hoogheid bljjven verzocht Sitta. Zjj hield haar oogen nedergeslagen. Aan d6n onbewogen toon van haar stem was het niet te hooren welk antwoord zjj het meeste wenschte. De heer von Kröchert zag in spanning naar de erfprinses, maar zjj|spfelde zonder er bjj te denken met de bloemkelken, die op haar lange stelen tusschen eenige dennetakken uit een groote kristallen vaas oprezen en scheen niet te willen antwoorden. «Ik wenschte freule von Hohenthal toch Maloja te laten zien» zeide de Kroonprins. «Wjj hebben dat alles gisteren reeds afgesproken. Werkeljjk, freule von Hohenthal, stel uw geweten gerust. Mjjn vrouw beeft niet meer plezier dan wannoer zjj een geheelen namid dag met Kröcherts hulp fotografeeren kan. Misschien lukt het je,< zoo wendde hjj zich tot haar, som eenige typen uit het gezelschap te treilen, Liesel. Hoe zou je 't vinden als je de dikke vrouw van den raad krn bemachtigen ter herinnering, als wjj in Glückstadt niet weten waarom wij zullen lachen.» Het gezicht van de kroonprinses stond nu weer vrooljjk. Zjj liet de bedreigde bloemen los, de gebogen stengels vlogen in de hoogte. «Goed mjjnheer von Kröchert en ik zullen mooie modellen zoeken De weg naar Pontresina wemelt altjjd van menschen. Vanavond bjj het diner ben je toch weer teiug? Dan vertellen wjj elkander onze avonturen.» «Zeker. Dus tot drie uur.» Prins Albrecht en zjjn vrouw gingen naar bun boudoir, waar de prinses rusten en hjj brieven schrjjven zou. zjja heden gebonden vergadering besloten haddat de dit jaar toegekende premiën voer merries niet uitgekeerd znllen worden vóór Juni 1907, na keuring op cornage door een veearts, door dea eigenaar dezer bekrooado merrie te kiezen. Voor volgende jaren zal een nadere beslissing genomen worden. Wat betreft de premie, voor den invoer van pnike hengsten nit het buitenland te stellen, had het bestaur besloten, aan de regelings-commissie daarvoor voor te stellen de premie van f 500 tot f 1000 te verhoogen. Op do vraag, of hier alleen bnitenlandsche hengsten bedoeld worden, antwoordde de voorzitter, dat men ook hengsten van eerste kwaliteit nit een andere provincie zou mogen betrekken. Hst stellen van premiën voor sohoone m rriëa nit het buitenland had voorsbands te veel bezwaren, meende het hoofdbestnnr, dan dat than daartoe reeds zou moeten worden overgegaan. Bjj de bespreking der pnnten van beschrjjving voorde algemeene ^vergadering, 10 dezer te Rotterdam te honden, werd besloten te steunen het voorstel van het hoofdbe stuur om bjj de regeering aan te dringen om gelijkstel ling van inkomende rechten in Dnitschland te krjjgen voor paaiden uit Neaerland met die uit landen als België. Men schrijft aan de N. K. Ct. De reorganisatie van het Nederl. Rundveestamboek treedt 1 Januari a.s. in werking. De technische leiding berust dan in handen van den heer I. G. J. van den Bosch, die den titel zal dragen van hoofdinspecteur en die evenals de administrateur, de heer H. Schuur man, bureau zal houden in den Haag, Buitenhof 42; beide hoeren zijn oud-leerlingen van de hoogere afdeeling landbouwschool te Wageningen. Ten einde reeds spoedig een overzicht te hebban van de nog in leven zijnde stamboekdieren en de vol bloedafstammelingen, daarvan zijn aan de leden circu laires ter invulling verzonden. Uit de antwoorden, welke bereids inkwamen, blijkt, dat de waarde van een goed stamboek ten dienste van de fokkerij zelve, lang niet door alle leden wordt gevoeldvele hebben geen begrip, waarvoor de stamboekhouding feitelijk dient en welken invloed deze op den veestapel kan uitoefenen. Vele anderen vragen in de eerste plaats, hoeveel met het stamboek direct is te verdienen, en verliezen daarbij geheel uit het oog, dat de finanoieele voordeelen zullen volgen, wanneer de veestapel op een hooger peil is gebracht. Teekenend voor den toestand in sommige streken is zeker wel een antwoord, waarbij men de meening ver kondigt, dat ingesohreven stamboekvee minderwaardig is, omdat, met het oog op den smokkelhandel, runderen voorzien van brandnummers op de hoorns, minder gevraagd worden, daar de herkomst van deze dieren te zeer in het oog loopt. Wat de nieuwere benaming van ons vee betreft, de provinciale namen zullen niet meer worden gebruikt, doch het vee zal werden ingedeeld in de drie volgende slagen1 het zwartbont Fiiesoh-Hollandsch veeslag 2. het roodbont Maas-Rijn en IJsel veeslag3. het zwartblaard of zwartwitkop Groningsch veeslag. Alle andere namen en combinaties van namen zijn niet meer gangbaar na 1 Januari. Het rundvee, dat niet gebracht kan worden onder een dier veeslagen, zul in het vervolg van inschrijving zijn uitgesloten. Dieren met afwijkende kleuren als blauwbonte, vaal- bonte, en dergelijke kunnen evenmin als hun afstam melingen werden opgenomen in het stamboek. Het doel van 't Nederl. Rundvee Stamboek is de drie rundveeslagen zuiver te houden en in zichzelf te veredelen. Daarop is de geheeie organisatie en haar wijze van werken gebaseerd. Sitta en von Kröchert waren alleen. Een uitdrukking van mismoedigheid lag op het knappe door de zon verbrandde gezicht van den jongen officier. Hjj keek Sitta aan maar kon de teleurstelling niet ontdekken, die hjj in hare houding hoopte te vinden. Hjj nam plaats tegenover haar. «Al geeft men nog zulke fraaie namen aan vorstendienst, wjj zijn toch eigenljjk niets anders dan kamermeisjes en lakeien,» sprak hjj zonder eenige inleiding plotseling zjjn ge dachten uit. «Ja, wij dienen en ontvangen ons loon daarvoor, de zaak is zeer eenvoudig,» antwoordde Sitta rustig. «LoonIk ben geen gesalariëerde bediende, ik ben officier I» Een donkere blos bedekte Kröcherts gelaat. «Zeker, bjj u is het anders,» gat Sitta toestemmen 1 ten antwoord. »U kunt iederea dag naar uw regiment of naar uw vaderlijk goed teruggaan.» «En gij Zjjt gij dan niet vrij «ik heb de keus hofdame in Gückstadt te zijn of bij mjjne moeder in het danresgesticht te Gelsheim mot andere weduwen, weezen of zusters van gestorven officieren samen te wonen. Ik geef aan mjjn tegenwoor dig loven de voorkeur. Waarom bijjft gjj echter, als het u niet bevalt «Dat beteekent met andere v.oorden, dat het u vol komen hetzelfde is ot ik ga of bljjf «Volstrekt niet. Het zou mjj zeer spijten indien gij ens verliet vooral om den erfprins. Ik geloof dat gjj voor hem een waar vriend zjjt.» Kröchert scheen met dit kalme antwoord niet tevreden te zjin. Zjjn blikken rustten doordringend en met moeilijk ingehouden hartstocht op Sitta's fraaie trekken. Kon niets haar dan eens uit deze koele, zachte, gelijk matige rust biengen! «DL antwoord is m\j al te veel gedicteerd door beminnenswaardige hofdamesvoorzich tigheid,» zeide hjj met een korten lach. «I*. had nog liever, dat u maar oprecht zeideMijnheer Kröchert, het is mjj precies hetzefde wat er uit u wordt. Dan zou ik tenminste weten, waar ik aau toe was.» «Het is mjj volstrekt niet onverschillig wat u over komt.» ■s belasting verhoogt nu noodlg f In een artikel in De Tijdspiegel onder bovenstaand op schrift komt het lid der Eerste Kamer mr. S. van Houten tot de conclusie, dat teuzjj een ongunstiger loop der middelen intreedt de gewone middelen ook nagenoeg de uitgaven voor de nieuwe organisatiën, die de regeering op touw heeft gezet, zullen dekken, onder deze drie aan nemelijke en bereikbare voorwaarden lo. behoud van die stjjging der grondbelasting voor de rijksuitgaven 2o. 1 ening als tot dusver voor hetgeen op de kapitaal rekening der spoorwegen wordt gebracht, nn 3o. beperking der s'pging van de gewone uitgaven tot 1 A l'/i inillioea per jaar. Mr. van Houten komt dne tot het besluit, dat de nieuwe belastingplannen van den minister ran financiën niet nit geldgebrek behoeven te worden aangenomen. Hjj voegt hieraan toe: «Daarmede zjjn zjj natnurljjk nog niet veroordeeld van aannemelijke verhoogingen behoeft dan slechts de opbrengst niet te worden gereserveerd, maar kan zjj dadelgk besteed worden, om hetzg de suikerbelasting verder te "erlagei, hetzij de verhooging van den ac - cjjuB op het gedistilleerd tot mat'ger bedrag terug te brengen. Ik geloof niet, dat de bezwaren tegen eene verhooging van dozen laatsten tot f 90 overwegend zjjn, al zjjn zjj onmiskenbaar. Maar f 17 per 100 K.G. suiker is in elk geval nog een zeer hooge belasting voor zu k een nattig verbruiksartikel.» In een volgend nummer hoopt mr. Van Honten de belastingvoorstellen zelve te bespreken. Van Texel. Zaterdag j.l. hield de afd. «Texel» van 't N. O. G. eene vergadering in het café «Den Borg». Aanwezig 14 leden, 1 gast, benevens den Burgemeester. Na een openingswoord vaa den voorzitter werden de notnlen der vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van een door de hoofden van scholen ontvangen schrjjven van Burgem. en Weth. met verzoek, in de absentie-ljjsten de leerlingen niet meer alphabetisch, dooh per klasse te rangschikken, wer den eenige besprekingen gehouden, Vrjj algemeen was men van oordeel, dat dit tot wekeljjks terugkeerende moeiljjkheden aanleiding zon geven bjj 't invallen van Model C en D. Uit de toelichting van den Burgemeester bleek, dat de bedoeling is, den kantonrechter zoo noodig een beifrjjB te kunnen overleggen, dat een kind in eene bepaalde klasse is geplaatst. In overleg met den Burgem. wordt besloten, de absentielijsten als gewoonljjk in te richten, doch met April eene Ijjst op te maken, waarbjj do leerlingen per klasse zjjn gerangschikt. Vervolgens ging men over tot de verkiezing van een voorzitter. Met groote meerderheid v>n stemmen werd de h>e: G. A. de Braai herkozen. Daarna hield de heer P. Haremaker eene zeer belangwekkende lezing over Postaiozzi, en gaf de b ter de Jongb als bjjdrage «Logici», van Linrillard. Nadat nog was bepaald, dat de vol gende vergadering op den 20stec April zal gebonden worden, werd de vergadering na ouivrage gesloten. Velen waren Zaterdagavond naar het hotel «Texel» opgegaan, om de politieke rede van den heer Mr. Z.van den Birgh, lid van de 2e Kamer voor het district Helder, bjj te wonen. De vootz. der vrijzinnige kieivereeniging, de heer H. van 't Hof, opsnda de vergadering, waarna de heer Van den Bergh het woord bekwam. Spreker begon met te herinneren aan zjjn reeds vroeger uitge sproken voornemen, zich met de kiezers in zjjn district «Mag ik dat werkeljjk geloovcn?« vroeg hjj met aandrang. «Zeker.» Hjj zou wel met zjjn voet op den grond hebben willlen stampen uit ergernis over haar onveranderlijke kalmte. Zjj zag hem vriendeljjk aan en lachte betooverend. Maar evenzoo lachte zjj den ober kellner toe, als hjj haar een glas water inschonk. «Freule von Hohenthal, de «Meeresstille» van uw gemoed is bewonderenswaardig 1» zeide hjj niet zonder ironie. «Ik kan echter niet ontkennen dat ik wel eens naar storm wensch om u eens wat in oproer te brengen.» Sitta schrikte. Die woorden ontstelden haar. «Meeres- stillel» herhaalde zjj zacht. «Hoe vreemd! Weet gjj niet, dat kalmte op zee gevaarijjk kan zjjn Vóór of na den storm is de zee het stilste, het rustigste. Ik wensch niet naar storm o, neen dat niet I» «Zonder stor -i komt er geen voorjaar,» sprak hjj vrooljjk. «Gjj moest eens hooren, hoe hij bjj ons in Roten walde ruischt in het bosch, hoe de statu men kraken, hoe hjj loeit in de schoorsteeneo en de wind vaan op den toren schudt. Het spijt mjj zoo, dat ons plan niet doorgaat, dat wjj niet met ons vieren op de terugreis een uitstapje maken naar Roten walde. Ik zou het u zoo graag laten zien.» «Het zou mjj zeer geïnteresseerd hebben. Waarom gaat het eigenljjk niet door Kröchert haalde de schouders op. «Aan u kan ik de waarheid wel vertellen. Mjjn vader vindt het wat las'ig. De erfprins kwam vroeger heel dikwjjls bjj ons jagen. Nu de prinses erbjj is, moet er wat meer omslag gemaakt worden, doch wjj zjjn er werkeljjk wel op ingericht, om op Roten walde voorname gasten te ontvangen. Mjjn vader is echter al eenigen tjjd aan het sukkalen, schrjjven mjjne zusters, hjj neemt alles zoo zwaar op. En dan een paar slechte oogsten, overstroomingen en dergeljjke. Zonder dat gaat het nu eenmaal niet in ons geliefd Silezië. Wordt vervolgd j Druk N.V voorh. Herras Coster h Zn Alkmsar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1