Rechtzaken. T\LZr f rP-tM 'an ?0lter in d9 St- Aunaatraat te Alkmaar te domineer». Z. kwam binnen enïbegon met iu handen te krjjgen. Echt radikaal-kruidoniersachtig. Te Botterdam heeft de vtrbooging dit min voegzame, dat ze geschiedt met het oog op het minder gefortu neerd zjjn van den tegenwoordigen titnlaris. Dit is bedenkelijk. Straks komt er een rjjk man als Burge meester zal men dan 't salaris weer gaan Terlagen Wat de zaak au fond betreft, zjj opgemerkt, dat ten onzent zeer vele ?sn de hooga tractementen no nog zjjn, wat ze TÓór 50 jaren en meer waren, toen het gold eens zooveel waarde had. Twee dnizend galden voor onze Kamerleden was in 1850 stellig meer, dan f 3500 na zoa zjjn. En andererzjjds vraagt men zich af, een hoeveelste gedeelte van het budget zalk een salaris toen en na vertegenwoordigde, dan springt het verschil nog sterker in het oog. Toen een budget van even 50 millioen, na van bjj de ISO. Arrondissement»-Rechtbank te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 11 December. Kinder wettenzaak. De uitgestelde zaak der vorige week van Jan Teunis D., een jeugdigen landarbeider te Haringkarspel, (hjj was de vorige week uit angst weggeloopen). werd heden het eerste in behandeling genomen. Met gesloten deuren werd de zaak behandeld. Mr. H. J. P. Kraakman was Teunis als verdediger toegevoegd. Mishandeling. Jacob B., 38 jaar, werkman te Texel, moest daarna terecht staan, omdat hjj op 4 November Johannes van der Vliet, eveneens een werkman te Texel, had geslagen en mishandeld. In deze zaak waren gedagvaard de mishandelde Johannes van der Vliet en zjjn zuster Neeltje. Johannes was niet ter terechtzitting aanwezig en de officier van Justitie verzocht de President van zjjn niet verschijning aanteekening te doen op 't au diëntieblad. Dit kan dus voor van der Vliet nog onaange name gevolgen hebben. Neeltje verklaarde, als getuige gehoord, dat de mishandeling nog al ernstig was. Haar broeder had in vjjf weken zjjn werkzaamheden niet kunnen verrichten. Beklaagde zei van de mishandeling niets af te weten hjj w s er in 't geheel niet geweest. Neeltje verklaarde daartegenover dat beklaagde en niemand anders haar broeder had mishandeld, zjj durfde er wel een eed voor afleggen. (Zjj vergat zeker dat zjj dit reeds gedaan had). BeklaagdeWaarom is van der Vliet dan niet gekomen President tot NeeltjeWaarom is uw broeder niet medegekomen Ja, hjj was zoo zenuwachtig, antwoordde Neeltje. De O. v. J. achtte het plicht, van getuige van Vliet hier te verschijnen, de zaak zelf is van niet veel be teekenis, en Z.E.A. vroeg beklaagdes vrjjspraak, daar het wettig bewjjs niet geleverd is. Met dezen eisch kan beklaagde natuurlijk volkomen instemmen, maar Neellje was er lang niet mee tevreden, driftig verliet zjj na afloop de Rechtzaal. Beleediging van een Rijksveldwachter Zaterdag 3 November beleedigde Barend Dirk P., een werkman te Texel, den Rijksveldwachter Pieter Borst, eveneens te Texel. P. had een geweer bjj zichen liep in jagende houding. De veldwachter kwam naar hem toe, en hjj beleedigde den veldwachter met woorden die wjj liever niet willen vermelden. Hiervoor moest hjj zich verantwoorden. Hij bekende zjjn daad. Tegen hem eischte de O. v. J. f 10 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis. Mishandeling. Nieolaas Wilhelmus B., brievenbesteller te den Helder, nam daarna op de bank der beschuldigden plaats. Hij had zich te verantwoorden, omdat hij in den nacht van 28 op 29 October zijn collega Johannes"Jacobus Standaert in 't aangezicht had geslagen en hem tevens had geschopt tegen zijn linkeroog, zeodat Standaert het bewustzijn verloor. Dat geschiedde tijdens een uit'oering voor brievenbestellers in 't gebouw Centraal te den Helder. Volgens Standaert, als getuige gehoord, had de zaak zich aldustoegedragen In den vooravond was er tusschen beklaagde en hem in een café iets voorgevallen. Nu was er dien avond een uitvoering, die werd gegeven door de brievenbestellersvereeniging „Nerva." Daar ontmoetten zij tlkander, ea raakten met elkander handgemeen. B. sohopte mij, ik verloor mijn bewustzijn, en ik ben van de trap gevallen, zei getu'ge. Beklaagde ontkende daarna, dat hij Standaert had geschopt. Jacob Raar, een hulpknecht der posterijen, daarna als getuige gehoord die daar dien avtnd ook was, had vroeger aan den kantonrechter verklaard, dat hjj gezien had, dat beklaagde Standaert had mishandeld. Thans kwam getuig' op deze verklaring terug, en beweerde, dat hij niets van de zaak had gezien. De President wijst getuige op de plicht van zijn eed. Getuige blijft bij zijn bewering. Ce Officier, direct het woord nemende, neemt niet aan, wat getuige thans beweert. Z.E.A. zegt, dat deze getuige staat te liegen, en dienaangaande verzoekt Z.E.A. de Reohtbank voor te stellen, om te onderzoeken in hoeverre deze getuige zich aan meineed schuldig maakt. Spreker kent den kantonrechter, en aan dien verklaart getuige dat hij alles gezien heeft. Het is van grost belang, voor de vereeniging Nerva dat beklaagde zal worden vrijgesproken. Resumeerende verzoekt Z.E.A. het gevraagde onderzoek. De President leest daarna nogmaals de verklaring, door getuige aan den kantonrechter afgelegd, aan ge tuige Raar voor. Herhaaldelijk wordt door den President getu'ge op merkzaam gemaakt op 't gewicht van den eed. Getuige blijft volhouden, dat hij niets van de zaak gezien heeft. President tot getuigeWaarom heeft u dan vroeger verklaard, dat u het gezien had en thans anders. „Ja," zegt getuige, ik heb die zaken nooit bij de hand gehad. De President wijst getuige nogmaals op het gewicht van den eed, en aan welke straf hij zich blootstelt. Getuige blijft volhouden. Hierna begeeft zich de Rechtbank in Raadkamer. Doodsche stilte heersoht in de Rechtzaal. De Reohtbank keert na een kwartier in de zaal terug en de President vraagt getnige of hij bjj zijn getui genis blijft. „Ja" antwoordt getuige. De Griffier leest hem daarna zjjn ge'uigenis voor. Getuige moet deze verklaring onderteekenen, en geeft hier gevolg aan. De President schorst daarna de zaak, terwijl deze aan een nader onderzoek wordt onderworpen. had Hierna werd tot half twee pauze gehouden. M is h a n d e 1 i ng. Na de pauze moest terecht staan de brievenbesteller Balling de B. te den Helder. Ook bjj was dien nacht ah in de vorige zaak vermeld, in 't gebouw Centraal, waar die uitvoering plaats had. Hjj had eveneens den besteller Standaert geslagen, waarvoor hjj zich thans ook had te verantwoorden. Hjj erkende S. geslagen te hebben, maar zegt dat S. hem uitschold, en een dreigende houding tegen hem heeft aangenomen. Hiertegenover hield Slandaert vol, dut zulks niet het geval was. De O. v. J. die in deze zaak het bewgs geleverd achtte, eisohte voor deze mishandeling f 6 boete, subsi diair 6 dagen heohtenie. Mishandeling. Hierna moest terecht staan Jaoob Franciscus H arbeider te Alkmaar. Dat deze beklaagde met den straf rechter in aanraking kwam, was omdat hij op Maandag avond 5 November ongeveer half elf, Nioolaas van Veen eou werkman eveneens te Alkmaar in het Fnidsen had geslagen. Veen, die dien avond met zjjn meisje huiswaarts k-orde, kwam beklaagde met nog vier jongens in het r nidsen tegen. Zg waren dronken. Beklaagde molesteerde het meisje, en schopte van Veen. Beklaagde geeft op, dat hg niet weet, of hu van Ve-n geslagen heeft. H Waarom maakte U het die measchen dan lastig, was onder de «vloed van sterken drank vraagt de President aan beklaagde. Dsze blgft het antwoord hierop schuldig. Ook beklaagde dien zelfden avond Jacobus Buusink, „OB schoenmaker te Alkmaar geslagen en geschopt. Buusink, die dien avond gemoedelp met een ander op de Laat over t weer stond te praten, werd door beklaagde gesproken. Deze vroeg hem om een ligaar, waart» uu hem, toen getnige hier niet aan voldeed, achterover op den grond gooide, en hem schopte en slagen toebracht n W8et beklaagde niets meer. i 73 i achtte beide feiten aan beklaagde ten laste gelegd bewezen. Beklaagde heeft al zeer weinig tot zdn verdediging gezegd, hg is dronken geweest. Beklaagde heeft sl meermalen terecht gestaan. Eisch 14 dagen gevangenisstraf. Diefstal van 2 palingen. Niet verschenen was Johannes Gerardus B., reiziger te Sneek. Ten nadeele van Catharina Wilhelmina Smit, een koopvrouw op de Laat te Alkmaar, had B. in den nacht van 5 op 6 November zich twee palingen toege eigend Volgens de getuigenverklaring van juffrouw mit, had de zaak zich als volgt toegedragen: In dien nacht werd om 1 uur gescheld. Juffrouw Smit maakte open, op t geroep van drie personeD, die paling ver langden. Het waren Klaas Noojj en Pieter Vreeker beiden kooplieden te Ursem, die in gezelschap van be klaagde waren, en dit verzoek tot juffrouw Smit richtten De heeren kwamen binnen, beklaagde stak zeer galant voor de juffrouw het licht aan en zjj begonnen zich te vergasten aan bokkings en gemarioneerde haring. Noojj nam voor f 1.— paling mede, betaalde deze, en toen de heeren vertrokken waren, miste juffrouw Smit dikke palingen. ter waarde van f 1 80. Bjj haar zuster in de kamer teruggekeerd, deelde zjj haar dit mede en zq besloot naar de nachtboot te gaan, omdat zjj gezegd k >n Met k°0t naar Purnflörend zouden Op het Verdronkenoord kwam juffrouw Smit een nachtagent tegen, wien zjj het geval vertelde, en op 't bureau van den Accjjnstoren werden B. en de twee andere door de politie over 't geval gehoord. ,al T eveaf,enR aLs getuige gehoord, vertelde de .aak, zeoals juffrouw Smitalleen voegt deze getuige er aan toe, dat hg niet gezien heeft, dat B. die palingen 7eg?un°?ln' Wel had B- onderweg naar de boot ïufff k- nor een Palinkie, en s'iefbroederlük ™e. "et °ns de dikke paling. Wjj hadden wel een glas bier gedronken, zegt getuige, ofschoon wji ldrf» ™en. «Was beklaagde dan dronken« vraagt de President aan dezen getuisre «Neen* ant =rd N™ Ook Vreeker .erklLKVide 2 Cj. f 5Vh2?.iê n™. j f" b"ila«l!d« volgenden dag t, betaald. Dit deelt juffrouw Smit nader nog mede. Hierna verkreeg de O. v. J. het woord tot hot nemen van zjjn requisitoir in deze zaak. Spreker vangt aan is wemL™ gt f"' paling in dien bewusten nacht is weggeraakt uit) den winkel van juffrouw Smit. Het feit bewezen achtend, en met het oog erop dat 7fl'k«°v0U„nSH!gf utaat' o'sebt Z.E.A. bjj verstek ter an diefstal f 1 o boete, subsidiair 10 dagen hechtenis Mishandeling. Hierna moest terecht staan Thomas Z. schoenmaker te Alkmaar, omdat bo op 4 November Pieter Appelman 7°°n8°xV,g,J0p de" »rond bad geworpen en gekrabd bad Op Maandagavond 4 November zat Appel- hem over het missen van een stok[hierover kregen zjj kwestie en bekkagde, die gebrekkig is en met een kruk en een stokje loopt, greep Appelman aan en mishandelde hem zooals reedB vermeld. Beklaagde bekende, alleen ontkende hjj gekrabd te hebben. Tegen hem eischte de O. v. J. ter zake van mhhan- bÏÏ.&" subsidiair Overtreding plaatseljjke Hondenbelas- ting te Hoorn. Evenals de vorige week, bshandelde de rechtbank weder 7 zaken van overtreding der plaatseljjke hondenbelasting te Hoorn. Ahe leklaagden schitterdenSdoor afwezigheid. Het waren Jan G„ Hendrik H, Christian Franoicas K, Cornells K., P.eter P., Frans van R. 0n Jan V. allen te Hoorn woonachtig. Daar wg de behandeling hunner zaak met hebben bjjgewoond, kunnen wij den eisch tegen hen van het O. M^niet mededeelen. In alle zaken uitspraak over 8 dagen. - -urmnrgmninij Het mes. Het gerechtshof te Leeuwarden "heeft uitspraak gedaan i rr,8Jjaak van den 21*jar>gen M. de V., schoenmaker te Vledderveee, die in den avond van 21 Januari ij. t® Prederiksooid J. J. van Hemert, die met eenige jongelui uit de herberg kwam, met een mes een steek indomug heeft toegebracht waardoor do long werd gekwetst, een operatie noodzakeljjk was en de getroffene' eenigen tjjd levensgevaar beeft verkeerd. Beklaagde onttrok zich aan de vervolging door jjnaar Duitsehland te vluohten, maar keerde in September van daar terug. De rechtbank te Assen had hom 5 November veroor deeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf met aftrek der voorloopige hechtenis; het hof heeft, met aanvulling der gronden, het vonnis bevestigd. bokken diefstal. De rechtbank te Arnhem veroordeelde heden den oud- gedetineerde V. G., wegens het stelen van sokken uit de strafgevangenis aldaar en beling, tot twee jaar. De eisch was drie jaar. Zuiver cu echl geeu.rognac. Een ander, sljjter van beroep, stond gister voor het kantongerecht te Amsterdam terecht, omdat hg bjj het binnenkomen der politie een joffrouw aan zjjn toonbank had gehad, die achter een glaasje cognac met suiker zat. Hevig stotterend vertelt hg, dat het geen cognac was, dat het niet van do joffrouw hoorde en dat hg het niet achter zjjn rug heeft gehouden. Het was voor eigen gebruikbjj nam het weg om het aan de bezoekers niet te laten merken. De ambten, van het O. M.»Nu ja, de juffrouw heeft zelf gezegd, dat ze wel van een hapje* houdt I* De liefhebster van n hapje wordt daarna zelf geboord, een glunder oud vrouwtje, dat vriendeljjk tegen den Edel- aohtbare lachti »Hebt u daar tonrechter. «Zuiver niet, meneer*, zegt 't vrouwtje, »ik kwam voor een fleeschio bier van vjjf cente en dat kon ik niet krjjge, omdat ik geen flessohie bjj me had*. »Maar er stond een cognacje voor u P« Zuiver j niet, meneer,^ echt niet, ik heb 't heelemaal niet gezien.* U gaat daar toch wel eens meer naar toe om 'n Blokje* Zuiver echt niet, meneer.* Het O. M.»Hoe kwam n daar dan zoo te zitten »'k Heb erg gevoelige voete, weet u, en rimmetiek. 't Is zuiver en echt waar, boor, u ken me gerust geloove I* Het O. M. achtte het bewjjs geleverd en eischte we gens recidive 6 dagen hechtenis. Hbl. Uit Woord-Scharwoude. Maandag vergaderden ruim 40 belangstellenden ter oprichting van een nieuwe vereeniging in de plaats van de afdeeling «Noord-Scharwoude,welke zich onlangs heeft afgescheiden van de «Naamlooze Landb. en Handelsvereeniging Langendjjk en Osstreken.* De voorloopige commissie, belast met de samenstel ling van concept-statuten en een concept-huishoudeljjk reglement, bestond uit het bestuur der vroegere afdeeling. De heer G. Barten opende als voorzitter dier commissie de vergadering, waarna werd overgegaan tot de behande ling van het concept der statuten. Over enkele artikelen werd vrjj wat discussie gevoerd. Werd de nieuwe vereeniging in het concept genoemd «Landbouwbelangen* te Noord-Scharwoude, sommigen waren van oordeel, dat de voorkeur moest worden gegeven aan: «Landbouw- en Handelsbelangen* te Noord-Scharwoude. Niettemin bleef de eerstgekozen naam gehandhaafd. Werd in art. 3 van het concept gesproken van het doen veilen van aardappelen en groenten, na eenige discussie werd besloten te spreken over producten- Mede werd vrjj wat discussie gevoerd over al of niet toelating tot de vereeniging van niet-landbouwers. Sterk werd bepleit de toetreding ook voor anderen dan vaklieden open te stellen, waarna besloten werd het concept in dien geest te wjjzigen. Op dezelfde wjjze werd de strjjd over art. 6, hande lende over het bestuur, opgelost. Dit art. werd zoodanig gewjjzigd, dat ook niet-vaklieden zitting mogen hebben in 't bestuur, terwjjl alle leden terstond herkiesbaar werden gesteld, wat volgens het concept juist niet he geval zou zjjn. Overigens lokte dit concept weinig discussie uit, terwjjl na behandeling het ontwerp in zjjn geheel werd aanvaard, door al de aanwezigen. Daarna werd een aanvang gemaakt met het ontwerp van een huishoudeljjk reglement. Naar aanleiding van een opmerking van den voorzitter van «Nieuwleven*. vond de vergadering het goed in het huishoudeljjk reglement niet op te nemen de verplichting van veiling op de markt te Noord-Scharwoude. Door den heer P. "Wonder Pz. werd jn overweging gegeven de behandeling van het concept-reglement aan te houden tot de koninkljjke goedkeuring was ver kregen op de statuten. Alleen werden nu de overige art. van het concept voorgelezen, terwijl later werd besloten dit concept te doen drukken en den leden toe te zenden, opdat de behandeling wat vergemakkeljjkt zou worden. Alle aanwezigen verklaarden tot de nieuwe vereeniging toe te treden, terwjjl aan het bestuur werd opgedragen de leden der vroegere afdeeling «Noord-Scharwoude* tot toetreding uit te noodigen. Tot bestuursleden werden gekozen da heerenG Barten, S. Opperdoes, Gebr. Dujjves, A. Barten en R. Ootjers. Vervolgens kwam nog ter sprake het punt federatie. In beginsel verklaarde zich de nieuwe vereeni ging daarvoor. Door den heer Brugman werd meege deeld, dat door «Nieuwleve»« wordt getwjjfeld aan federatie met het zuideljjk deel van den Langendjjk. terwjjl men verwacht, "dat een nauwere aaneensluiting met het noordelijk deel van Geestmer-Ambacht en aan grenzende plaatsen wellicht meer succes zou hebben. Nog werd de wenscheljjkheid uitgesproken van aatregelen om den aardappelenhandel te bevorderen Onder dankzegging sloot de voorzitter deze vergadering. Vit LlMmn. Bjj Kon. besluit is de'heer S. G. L. F. baron Van Fridagh benoemd tot burgemeester dezer gemeente. Vit Schagen. Gisteren vergaderde alhier de raad der gemeente. Onder de ingekomen stukken waren de belangrijkste de toezegging van eene provinciale subsidie van hoogstens f 5000 voor de uitbreiding der rjjksland- beuwwintersohool alhier en de aanwijzing van heeren Gedeputeerden om in de marktverordeming eene wjjzi ging aan te brengen betreffende het innen en afdragen der staangelden bjj ontstentenis van den marktmeester. B. en W. worden gemachtigd tot verpachting der marktgelden en tot aanbesteding van het vervoer van kaas voor het jaar 1907. Besloten werd de verordening betreffende nog geldende strafverordeningen ongewijzigd te latei, wijl deze juist was herziep. Als rooii«gsljjn der pas aangelegde Regentenstraat werd het thans bestaande hekwerk aan beide ziiden vastgesteld. De gasprijs werd bepaald als het loopende jaar met dien verstande, dat deze niet verhoogd wordt bjj minder gebruik dan 45 M3. Het adres van T. J. Gielon c. s. betreffende verlichting en verbetering van deu stations weg gaf aanleiding tot eene breedvoerige bespreking. Besloten werd 3 lantaarns meer te plaatsen, het paar- denpad te verhoogen en den weg verder in goeden staat te brengen. In overweging zal worden genomen dezen weg het volgende jsar geheel te bestraten, wat .m. f6000 zal moeten kosten. Tot leden der Com missie van het rietbosch werden herkozen de heeren C. Asjes, C. Bjjpost en D. Smit; tot leden der Com missie tot wering van schoolverzuim de heeren K. Blauboer, W. C. Deenik, J. B. Keet, J. Schoorl en C. VeUman. Vastgesteld werden de supl. kohieren der hondenbelasting, dienst 1906 ei, va geheime zitting, die der plaaLseljjke directe belastingen, dienst 1906. Bij de rendvrasg vrceg de heer W. Roggeveen of er spoedig met de verbouwing van de Landbouwschool zou worden begonnen. Geantwoord werd, dat het plan was daarmee direct aan te vangen als de winter-cursus is atgeloopan. Op initiatief van Ds. Herma^i is to Schagen eene vereeniging in wording die zich ten doel zal stellen om aan behoeftige protestantsche zieken voedsel te verstrekken. van de comm. uit de Maatscb. voor Tolnb. onPlantenk. en uit den Ncd. Tuinbouwbond, welke comm. zal trachten te behartig» de belangen der Heil. kwookers bg de tentoonstelling, welke in 1907 zal worden gehouden te Mannheim. De handel in landbouwprodrnoten beteekent op de veilingen betrekkeljjk weinig meer. De tjjd breekt weer aan, dat de kool voor 't mserendeel bij onderhandschen verkoop aan den handelaar wordt afgestaan. Hoewel de prjjzen niet schitterend zjjn, schjjnt er toch wat meer leven in den handel, althans werd gisteren 11 Dec. heel wat kool naar het station Noordscharwoude gereden, terwjjl men tevens weer een enkele handelaar de boeren ziet opzoeken om zich van esu nieuwen voorraad tevoorzien. Bg do verkiezing van twee notabelen bg de Herv. Gem. alhier, werd niet het vereisehte aantal stemmen nitgebraoht, zoodat hiervoor een nieuwe stemming moet worden gehouden. Tot gudeiling werd gekozen den heer C. Kooy At. Tot diaken is gekozen de ouderlingen zjjn gekozen de Visser. heer P. Stammes en heeren K. Schujjt en tot A. een dropje gekocht vraagt do kan- De heer M. te Amersfoort; Uit Aans-Psnlowis. Kossan ia benoemd tot agent van politie Uit «ralt. In de plaats van den heer D. de Jongh, die bedankt had als ouderling der Ned. Herv. Gem. te Graft, is gekozen de heer C. Slooten en in de plaa's van den heer J. Mulder, die eveneens bedankt had, werd gekozen de heer M. Prins. Tot diaken werd herkozen de heer A.Smit Den 14 Januari e.k. zal het 50 jaar geleden zjjn, dat de Rederjjkerskamer «Oefening Volmaakt* te West- Graftdjjk werd opgericht. Er is besloten dien dag fees- teljjk te herdenk». Uit Hecr-Hagowaard. Door de vereeniging »Nieuwleven* werden de heeien P. Wonder Pz. en H. Overtoom aangewezen om de ver eeniging te vertegenwoordigen op de vergaderingen welke 15 en 18 Deo. te Alkmaar en te Hoorn zullen worden gehouden met het oog op de Haagsch) tentoonstelling in 1907. Door ds vereeniging werd f 5 ter beschikking gestey Het aaebte na|aar. Op een stuk land, behoorende bjj de hofstede «Groot Boeyen** onder Putten op de Veluwo, bewoond door K. van Dasselaar, staat thans de in Augustus uitgezaaide rogge in de aren. Wel een bewjj3, dat we een buitenge woon zacht najaar gehad hebben. Opnteaw gevat. G. J. Daatselaar, die in verband met don moord op Hendrik Drost te Amersfoort, den 15 November gepleegd, den 24 November door de Rechtbank te Utrecht in hechtenis werd genomen en tot 5 December te Utrecht ingesloten, is op bevel van het Hof te Amsterdam heden nacht weder in hechtenis genomen te Weesperkarspel, waar hjj bjj zjjn onders vertoefde. Voor dierenvrienden. Indien ge een tuin hebt, of indien ge daarvoor op een of andere wjjze in de gelegenheid zgt, hang dan in een boom een kokosnoot, waarvan aan beide einden een stukje is afgezaagd. Ge zult daardoor, in dit barre jaargetjjde, menig gevederd vriendje, dat zich aan den inhoud komt vergaeten, eon onschatbaren dienst bewjjzen en u zeiven, op het zien peuzelen daarvan, een innig genot verschaffen. Wilt ge ze op uw vensterbank, of op een andere eenigszins verheven plaats lokken, plaats dan daarop een plat schotel je of bakje waarin eenige aan stukjes ge maakte pitten Tan hazelnoten of okkernotenvooral de meezen zjjn daar dol op. Een eeuwen Bohaats oud Een oud gebruik. gebruik, dat in geheel Westerwolde sedert in eere is gehouden, is het ophangen van een in de dorpsherberg, waar de jongelingschap zjjn bjjeenkomsten houdt. Dit is een teeken, dat de jongelingen van het eene dorp zich, jjs eu weder dienende, willen of zullen meten met de jongelingen uit het andere dorp. Ook in dat dorp wordt een schaats opgehangen. Daarmee is bepaald, dat een wedstrjjd zal worden gehouden. In 't dorp waar de schaats het eerst werd opgehangen, heelt de wedstrjjd plaats, die door e9n overgroot publiek wordt bjjgewoond. Des avonds is het dan feest en heeft de uitreiking van de prjjzen plaats. De winnaar van den tweeden prjjs daagt meteen den prjjswinnaar tot een tweeden wedstrjjd uit door het ophangen van zjjn schaats in de herberg van onmiddelljjk het dorp. De vorige nitnoodiging plaats gehad week heeft te Bourtange reeds een dergeljjke tot een wedstrjjd in het schaatsenrjjden De uoodrews. Twee Groesbeekfche jongens waren gisteren voor de rechtbank te Arnhem geweest en keerden Gisterenmiddag per trein huiswaarts. Onderweg ontstond tusschen hen een woordenwisseling, met het gevolg, dat het tot hand- tasteljjkheden kwam. De medereizigers waren hiervan niet gediend en door één hunser werd aan de noodrem getrokken kort nabjj de halte Lent, alwaar de trein stil— bied. De haltechef seelde den stationschef te Groesbeek per telefoon met het gebeurde in kennis, waarna de beide vechtersbazen door de politie werden ingerekend. Hen belangrijke sons geld verbrand. Eergisteravond is ten huize van J. Brem, Bierhande laar te Zwolle, een herige brand uitgebroken, waardoor het geheele huis met inboedel in vlammen is opgegaan. Alleen heeft men kunnen redden een paard, twee varkens en twee wagens, alsmede uit een kast ongeveer twee honderd gulden aan papier- en zilvergeld. De vrouw van J. B., die hoofdzakeljjk den eierhandel drijft en een abonnement heeft op den trein, was gisteren afwezig en toen zjj des avonds per sneltrein uit Utrecht was teruggekomen, vernam haar r an van haar, dat zjj haar bedrijfskapitaal, p. m. f 3900 aan bankpapier, had geborgen in een houten doosje achter de goederen in voormelde kast, welke een prooi der vlammen zjjn geworden. Droevig. Te Doornspjjk is uit de zee aangespoeld het lijk van een 14-jarig jongetje, Jan Seinen, uit Hoogeveen, dat in den nacht van 31 Oct. op 1 Nov. nabjj Marken over boord is geslagen en verdronken. Verdacht. Het plotseling sterven van een pasgeboren kind van een gehuwde moeder te Arnhem deed denken aan een gewei idadigen dood. We vernemen, dat tegen de vermoedeljjke verdachte een onderzoek is ingesteld. De sectie van het ljjkje heeft reeds plaats gehad, en verschillende getuigen zjjn voor den rechter-commissaris gedagvaard. A. Ct, Kokend water gedronkew. Te Axel dronk een kind van drie jaar van D. K. uit een pot met kokend water. Het brandde zich inwendig zóózeer, dat het den volgenden dag aan de gevolgen is overleden. Hen abnorasaal kalf. kalf, dat als een doghond ter wereld is dezelfde wjjze is geteekend en roodbont Er is een gekomen, op gekleurd. Het zonderlisge dier is geboren te Beek bjj Njjmegen den 9 December 1906, ten huize van J. Driesson, doch spoedig daarna overleden. Oudheden. Vroeger werden te Borger vele voorwerpen uit het steentjjdperk gevonden, die naar museums werden over gebracht, maar thans zeldzamer worden. Daarom is het merkwaardig, dat thans nog eens weer een zeer fraaie vuursteenbeitel van eene merkwaardige bewerking in het Buinerveld is gevonden. Dsze beitel is lang 16 c,M., breed 8 c.M. en heeft een scherpe kant als zelden bjj dergeljjke voorwerpen wordt aangetroffen. De drank. In de Langesteeg te Groningen is het volgende voor gevallen dat weer ee«B een kjjkje geeft op de droeve gevolgen van drankmisbruik. Zekere Heikens lag dronken te bed, zjjn vrouw kwam thuis, en had ook nog wat in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2