De Lange de Moraaz, Courage Co., Limited. Gebr. KUIPER, Geïllustreerde Familiekalender PELTERIJEN, inMirato™» J. L1ND Hz. Bontwerker MIENT1-2, Stoombootdienst „Alkmaar—Packet. Openbare Uitvoering gUlmtaai'Hcto gtlnwuaii f t J.B.L.SimonJr beslist beste en bülijkste adres voor Steenbouwwerken Schoorsteenmantels, Grafsteenen enz. 24 24 Verpachting Grasgewas. Twee flinke Woonhuizen, Mej. W J.C. HËLMERS, SCHHIJFLES. 40 Cents. op 1 Dec. is de prijs belangrijk verlaagd, b\j afslag, Te huur: Drie levens. verhuren Loketten, tegen Inbraak en Brandschade. ÏONDÖN EXTRA STÖÜtT Spiegel- en Vensterglas! KONINGSWEG 10—12 WARENDORFS voor 1907. is&zrt, de RUIME K&MER, N. V. HERM\ COSTER ZOON Koningsweg 69, Alkmaar, J. A. B. FENIJN, HEKELSTRAAT. BEHANGERIJ STOFFEEROERIJ MATRASSENMAKER Gevestigd te Alkmaar, FEUILLETON. met oi zonder Verzekering, Leveren SPIEGELGLAS be neden Syndicaatsprijzen. 1. Volledige Kalender met plaats voor No- titiën en Kasboek, Postgids, Telegraaf- gids, Feestdagen, Munttafel enz. 2. De volgende Novellen en Schetsen: 8. 13 Groote platen. a. De kunst om gezond te blijven door Dr. C. S. STOKVIS, een fl nk boek in gtliluBtreerden omsl'-g b. Een keurige Portefeuille-Almanakin ge- De prijs van dit alles te zamen is slechts N.V. HERMs. OOSTER ZOON, BOEKHANDELVOORDAM bericht hiermede dat zijn magazijn steeds ruim voorzien is van meest eigengemaakte Pelterijen in alle modellen en kwaliteiten. Door het bezit van werkelijke vakkennis is hij in staat steeds het beste te leveren. Al het gekochte wordt op verzoek den eerstvolgenden zomer gratis voor mot en ander bederf bewaard. Motzuivering en reparatie van pelterijen spoedig, net en billijk. Langs tie Zuan Van ALKMAAR 8.— 10.— 2.30, uur. AMSTERDAM 9.30, 2.30, 4—, uur. Directeur de Heer P. 00IJKAA8. DONDERDAG 13 DEO. '06, in het Lokaal „Diligentia". 0. m. zullen worden uitgevoerd de nummerswaarmede de ver- eeniging op het Nationaal Concours te Utrecht den 3en prijs verwierf. STEEDS VOORRADIG EEnIiUIME SORTEERING GASORNAMENTEN, KOOKTOESTELLENKü- RALENKANÜENGASKACHELS, ZIJHEN KAPPEN, BALLONS, KOUSJES, enz. Beveelt zich beleefd aan voor aanleg van Gas-, Water en Electrische leidingen, Lood- en Zinkwerken. liet beste K r a c li t v o e d e r voor alle PLUIMVEE, Yraagt nieuwe Prijscourant aan bij den heer J. VAN DEN BERG, Alkmaar, of bij de N. V. Hollandsche Melksuikerfabriek Herschenen ttttttttttt t t t t t t t Alkmaab, Vooedam tegenover de Kaasmarkt, f f TH. van der KLEI. Horloges - Pendules BEDDEN MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN DEKENS Kennemerstraatweg 7 (boven). Faillissement Wed. N. de Graaf-Meeldp, Brouwers Horselydowustrast, l.oadon Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken, J. OTTBB, dooltuin, Alkmaar. Inschrijvingen dageljjks, leu huize ran dea Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. Prospectus op aanvrage. 8. BAKkHB Bz., Leeraar In het schoon- sekrQvcn M. O. Alvorens bjj een ander te bestellen, vraagt eerst prt|s bfl ZIJN EtRSTEWENSCH a. SCRUTATOR. at het afgeloopen jaar ons bracht M»t vele Platen. b. B. CANTER. Een Tweeling. c. F. DE SINCLAIR, 'n Mixed-Pickless geschiedenis uit Amerika. d. FELIX HAGEMAN. James Droogstoppel op re s. e. SIMON MOS. Een kapitein van initiatief. B. STICHTER. De knappe jongen. Ieder kooper ontvangt tevens gratis illustreerden omslag. VOORHANDEN BIJ tegenover de Knn«aiarkt. op Toegang Heer en Dame f O.ftO. Enkele kaarten f 0.3O. Aan var g 8 uur. HET BESTUUR. Nette en prompte bediening. Beleefd aanbevelend, G. VAN TIL, v/h Hageman, Fcogstsaat. Telepheon 1C2. Met of zonder pension aangeboden een op goeden stand, liefst voor een 0A1HH. Brieves franco, bureau van dit blad letter M 25. te UITGMHST. da vun ouds vermaarde tttttttttt n 4 verschillende dikten, ttttttttt KOOLTUIN, ALRMMF Grootste keuze est. EeparatiSn worden (food en spoedig afgeleverd. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder Heer-Hugowaard znllen op Woensdag 19 De cember 1906, des voormiddags elf ure, in de herberg »Nieuw Halfweg» presenteeren te verpachten het tirasgewas aan de djjken en wegen in den polder over het jaar 1907. Dgkgraaf ec Heemraden voornoemd M. KALIS. Djjkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris - op de Metiusgraclit. Pr. te bevragen bij den Heer J. C. MALEFIJT, Metiusstraat E 17. DIPLOMA SOLOZANG. Beveelt zich aan tot het geven van Zanglessen, be nevens les In muziekgeschiedenis, Harmonie leer en Paedagogle van den Zaag. Spreekuur Donderdag 1—8 uur. OUDKSLUIS. Door deD E. A. Heer Rechter-Commissaris in boven genoemd faillissement is bepaald, 1°. dat de termjjn bitnet» welken de schuldvorderingen bjj den oadergeteekende moeten tjjn ïrgediend eindigt den 31 December 1906 2°. dat de verificatie-vergadering zal gehouden worden op Woensdag 16 Januari 1907, des vcormiddags te ell uur, in het gerechtsgebouw te Alkmaar. De Curator, Mr. AGHINA. Alkmaar, Hof B 4. Door gravin BABUABHTE BlINAIJ. Henriëtte von Meerheimb.) 9) De kroonprinses lachte tot de tranen langs hare wangen liepen. «En het mooiste is, dat ik het niet eens was wie »de teedere bezorgdheid van den vorste gold, maar SittaWat zou je er van zeggen, als wjj eens een verbetering zonden: Tot onzen spijt moeten wjj ver klaren, dat de teedere zorg van den kroonprins niet gewjjd was aan zjjn hooge gemalin doch aan hare schoone hofdame Wat zou ik die gezichten graag willen zien Denk eens aan I* «Onzin !c Prins Albrecht fronsde zjjn voorhoofd. «Daar mede zouden wjj de zaak natuurljjk niet beter maken.* »Dat zou ik ook niet denken,* meende Kröchert. «Het moet bljjven, zooals het is. Tegenover den hertog neem ik natuurljjk alle schuld op mjj.% «Hoe hebt gjj toch eigenljjk die «teedere bezorgdheid* bewezen, Albrecht vroeg plagend de kroonprinses. »Ik heb de thee ingeschonken, nietwaar, treule von Hohenthal,* antwoordde schouderophalend prins Al brecht, uen ik heb u uit het rjjtuig geholpen, dat was alles.* »Dat was alles 1* herhaalde Sitta mechanisch. Hare bevende lippen schenen de woorden nauweljjks te kun nen uitspreken. »Maar Sitta, gjj neemt alles veel te gewichtig op!« lachte de prinses. «Wat schrjjft de hertog nog meer, Albrecht »Dat ons gedtag en dat van ons jeugdig gevolg piins Albrecht boog met spotachtige beleefdheid vooi Sitta en Kröchert ibewgst, hoe hjj geljjk had met deze reis te ontraden. In het vervolg moet een andere kamerheer ons vergezellen op reis. Als wjj nog langer denken te bljjven in St. Moritz en nog meer zulke ongepaste en levensgevaarijjke ondernemingen in den zin hebben, zal hjj mevrouw von Ende en den heer von Sell sturen. «O, die ontbraken er nog maar aan 1* zuchtte de kroonprinses. «Neen, daarvoor bedank ik ook.* Prins Albrecht stond op. «Het beste is, dat wjj spoedig naar Glückstadt terugkeeren. Het verbljjf hier met die eeuwige spionnage begint mjj te vervelen. En als ik de reis naar Italië wil doorzetten, moet ik nu toegeven. Wat zeide gjj, Kröchert?* nik wilde Uwe Hoogheid verzoeken mn eenigen tjjd verlof te geven. Mijn vader verlangt dringend mjjn aanwezigheid op Rotenwalde. Hjj is sukkelend en de toestand van het landgoed wordt hoe langer hoe slechter door de overstroomingen.* «Moet dat beteekenen, dat gjj ons voor goed zoudt willen verlaten »lk hoop het niet. Maar ik moet in ieder geval naar huis gaan en zien hoe het daar staat.* «Natuurljjk. Gjj hebt verlof voor onbepaalden tjjd, mjjn waarde Kröchert, als ge ons eerst naar Glückstadt terug vergezelt.* «Dat spreekt vanzelf. Ik hoop, dat ik den hertog ervan zal kunnen overtuigen, dat de rchuld van de ongeluk kige toer naar Maloja alleen aan mjj is te wjj ten. «Wat doet hei er toe, waarover ze in Glückstadt babbelen I Is het niet over dit, dan is het toch over wat anders l Ik moet bekennen, dat ik in 't minst geen zin meer heb in tennisspelen.* Prins Albrecht schoof het raket, dat Kröchert hem aanreikte, terug. »Als wjj nu maar eens het bosch ingingen?* Dat vonden allen goed. De kroonprins verliet met zjjne vrouw het salon om zich te verkleeden. Sitta stond onbewegeljjk bjj de tafel. Kröchert, die ook de kamer wilde verlaten, keerde zich nog eens naar haar om. Zjj zag met een bezorgden blik voor zich uit. «Een gletschermolen hjj had geljjkzeide zjj zachtjes. »Op den duur moet hem dit weerloos maken, moede en mat.« «Beklaagt gjj den kroonprins weder eens vroeg Kröchert. «Eerljjk gezegd, erger ik mjj op het oogenblik veel meer over hem dan dat ik hem beklaag. Waarom moest hij in uwe tegenwoordigheid over dat malle courantenbericht spreken Had ik die rjjtoer maar niet toegelatenEigenljjk heeft de hertog nog geljjkwil men voorrechten genieten, d m moet men ook de daar aan verbonden onaangenaamheden verdragen. De kroon prins is zelfs op reis geen vrjj man en mag niet als zoodanig handelen.* «Hoe verschrikkeljjk om altjjd bekeken, begluurd, be sproken te worden «Voor u is dit stukje in het blad veel erger, freule von Hohenthal. Als het bekend wordt, dat gjj het waart, die met den kroonprins alleen uit rjjden ging, dan is er aan het gebabbel geen eind I* «Ik heb in het geheel geen reden om te verzwjjgen, dat ik met den kroonprins te Maloja was.* »lk zou u echter zelfs voor den schjjn voor de minste schaduw van kwaadsprekerjj willen bewaren,* zeide Kröchert teeder. «Mag ik u een vraag doen wanneer ik weder te Glückstadt terug kom «Een vraag Sitta wendde zich een weinig verlegen af. «Ja, een vraag, van welks beantwoording mjjn levens geluk afhangt.* «Neen neen, doe geen vragen!* weerde zjj angstig af. «Nu, vandaag vraag ik niets, maar binnenkort antwoordde hjj rustig, nam hare slap nederhangende hand en drukte ze aan zjjn lippen. Sitta zag hem na, toen hjj de deur uitging. «Als ik hem liefhebben kon, hoe gemakkeljjk, hoe eenvoudig was alles dancacht zjj met een diepen zucht. «Maar ik bemin hem niet en zal het ook nimmer doen want ik heb een ander lief och, hoe innig i* «Sitta Sitta i Waar bljjft gjj toch Het was de stem van de kroonprinses. Sitta hernam onmiddelljjk haar gewone houding. «Ik kom dadeljjk, Uwe Hoogheid.* Haar antwoord klonk rustig, niemand kon daarin iets van haar ontroering bemerken. Zjj praatte vrooljjk, toen zjj naast de kroonprinses den weg insloeg naar Pontresina. De heeren volgden op eenigen afstand. In Glückstadt heerschte bjj de ontvangst van de terugkeerenden uit St. Moritz een eenigszins gedrukte stemming, die zich bjj Hare Hoogheid de hertogin zeer spoedig in tranen en bjj den ouden hertog in booze buien lucht gaf. De vorsteljjke ouders waren er niet op gesteld, dat de kroonprins de grenzen van zjjn land overschreed als er dan nog bjj kwam dat hjj een inval had, die levensgevaarljjk en met de etiquetter, in strjjd was, vonden zjj het onverantwoordeljjk. Bjj de hertogin was het uit moederljjke zorg voor den eenigen, geliefden zoon, dat zjj zoo tegen verre reizen was, de oude hertog echter was het uit principe. Hjj vond het bepaald verkeerd, dat de kroonprins zjjn blik verruimde. De grenzen van Glückstadt moesten voor hem ook de grenzen van het heelal zjjn. Hjj bracht slechts nieuwer- wetsche idééën en een onrustigen zin tot veranderen mede naar huis en het ging zooals het was toch zoo goed in Glückstadt. Ieder bleef op zjjn post, totdat hjj er genoeg van haddan kwam de zoon in plaats van den vader. De geheele hofhouding van den ouden hertog bestond onderling uit neven en nichten. Dat paste en sloot alles^in elkander als de schakels van een on ver breek bare keten. Toen Kröchert en Sitta dus werden aangesteld, werden zjj als «buitenlanders* met wantrouwende blikken aangezien De aantrekkeljjke vrooljjkheid echter van den jongen officier en Sitta's beleefde, rustige natuur verzoenden weldra allen met hen, vooral ook omdat de oude hertogin voor de schoone hofdame harer dochter een bjjzonderen voorliefde had, die zjj duideljjk liet bljjken. Dat men echter deze vier jonge menschen alleen zulk een verre en gevaarljjke reis liet ondernemen daarover werd het hoofd geschud niet alleen door elk lid van de hofhouding maar ook door ieder burger van Glückstadt. Wordt vervolgd.) Druk V.N, voorh. Hernta. Coster <St Zn., Alktawur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4