jQuaVerOat*. Een Bette WERKVROUW GEVRAAGD eene flinke Dienstbode k i gjdltmaamfa gGraauals 1 Groote Prijsverlaging» de Nederlanden 1845 Linnenkast. BUITEN LAND. Veiling van vaste goederen, AD VERTEN TIEN. Burger-Leerjongen. Langestraat 28. TE KOOP GEVRAAGD Kerstfeest, Kerstfeest. „De Hollandsche Bazar, Ingaande 15 December. Zaadmarkt, hoek St. Annastraat- O Algemeen Overzicht. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. is niet alleen zeer voordeelig in het gebruikdoch onderscheidt zich bovendien van alle andere haverpreparaten door betere kwa- j liteit, reinheid en heerlijken i smaak. Alleen in pakken. LAATSTE BERICHTEN. BURGERLIJKE STAND» BEURSBERICHTE M ARKTBERÏOHTE N. 77* 90* 91A 100* 100* 99* 82A 73 73: 724 67 A 78* 75* 63 75* 48* 209* 96* 81 132* 701 75* 45* 30) 491 15i 47* 66A 127 180 105* 104* 131 45* 172* 29* 41 95* 94* 34* 186* Dec. 77* 90* 82* 72} 72} 67* 78* 75 103 96* 135 699 44* 31 49} 16* 47* 66* 126 104* 100 30* 43* 44} 29}* 40}* 95* 110* 94* 34 184 42 110 274* 35* BRAND - - irnnj.ui n urm/i 1 INBRAAK Banketbakkerij en Kokszaak. In bovenstaand vak, wordt voor direkt gevraagd, een nette Tegen 1 Febr. gevraagd Te KOOP gevraagd. 30 en 35 Ots., ERSCHENEN ttttttttttt de van oud» vermaarde tttttttttt WW iVVH» t t t t t t t N. V. HERMCOSTER ZOON Beleefd aanbevelend, _A_. 'egde bet dee nadruk op het kindschap Gods der men sohen. Daarom wilde het de blikken niet vaa do aarde af doen wenden. Voor wie maar kan hopen en gelooven opent zich oen big verschiet. Ja er was ook schuldgevoel, er was ook een roepen uit de diepte, er was ook droef heid om het niet kunnen naderen van God. Maar het optimisme hield de overhand. De gcê gemeente geloofde het komt alles terecht, God toornt niet immer. En nu volgde daaruitwat men in de kerk verkondigde, dat wist men al wel; en om verstrooiing te vinden zocht men andere plaatsen op. Voor voorgangers en leeken beidon is het een moeilijke tjjd. 't Is een zoeken naar een steun, naar een fundament. Men heeft dien wel gevonden in een beljjde» nis niet als toetssteen voor een inkwisitie maar als herkenningsteeken. 't Gevaar van Oanfestionalisme evenwel bijjft bestaan. Men vraagt, wat geeft 'n confessie zonder verbinding Maar de vrijzinnigen bljjven er bjj, dat dit nooit bun doel is. Ze erkennen dat men zioh moet houden voor de eerste schrede naar de letterver- goding. Des geen belgdenis. Wat moet er dan gedaan worden Wat, om te verhoeden het wegvloeien der modernen in het nevelachtige Zooals het nu is, kan het niet langer. (Het slot in het nummer van morgen.) II.II^M I Alkaaars Gewengd Hoor. Onze muziekverslaggever schrijft Dit koor gaf gisteravond onder leiding van den directeur P. Oojjkaas eene uitvoering in de zaal Diligentia, met een programma grootendeels bestaande uit werken van Hollandsche componisten (Olman, Kuiler, Spoel, Pjjzel, Hendriks, Rjjken, Koning, Dobbelsteen). Daaronder waren de stukken, waarmede het koor op den nationalen zang wedstrijd, dezen zomer te Utrecht gehouden, een derden prijs verwierf, (In Mei, van Olman, IIoop, van George Rijken). Deze wedstrijdnummers, én het «Ave Verum« van Mozart moeten wat uitvoering betreft het eerst genoemd worden. «De Morgen» van C. F. Hendriks scheen voor dit kleine koor te moeilijkuit die woorden kan veel meer gehaald worden. In «Lindeboom» van Pjjzel was de voordracht niet in overeenstemming met de woorden van het laatste couplet, en in «Serenade van een Land knecht» van Lasso had men de klank van het koor gaarne nobeler gewenscht. Maar men heeft gegeven wat men kon. De koren werden afgewisseld door eenige kwartetten en solo's gezongen door leden der vereeniging. Wie wil helpen f Misschien herinneren enkele onzer lezers zioh nog dat in ons nummer vnn den 3den een Ingezonden Stukje voorkwam van den heer L, Bsrljju, Verlengde Landstraat no. 23, waarin deze een beroep kwam doen op de lief dadigheid, en om steun vroeg voor een gezin hier ter stede dat door samenloop van omstandigheden, groot gebrek ljjdt. Inderdaad heeft deze oproep eenige gunstige resultaten opgeleverd), zoo doet o. a. het Burgerljjk Arm bestuur reeds wat het kan), hdaas nog niet in die mate dat gezegd kan worden dat het gezin geholpen is. De heer Berljjn kwam daarom nogmaals tot ons met verzoek een opwekking tot hulpverleening te mogen plaatsen. Wjj hebben echter gemeend zelf eens omtrent een en ander informaties te moeten inwinnen. Een onzer medewerkers, die dit deed, schrjjft over zgn bevindingen het volgende: De naam van het gezin zullen wjj niet noemen, noch de straat waarin het gezin woont. Zietdit heeft ons bewogen en doen gevoelen medelijden, ja, docb ook achting voor dezen man, voor deze vrouw: dat zij Ijjden en ont berendoch ondanks hun grooten nood hun armoede willen verbergen houdenmet nadruk vroegen ze hun naam toch vooral niet te noemen Iets dergeljjks heb ben wjj maar zelden gezien bjj dergeljjke bezoeken, en nimmer nog zoo. Werkeljjk toen wjj voor het huis (tonden en wilden binnen treden was er twjjfel in ons was het hier, waar de gordjjnen zoo net neerhingen, waar het niet uitzag naar armoe En in de gang wei felden we nogeen half uurtje later na een gesprek met man en vrouw wisten we beter, en bjj 't heengaan konden we niet nalaten met warmte de hand te drukken van deze twee opreohte, goede menechen. Och, wat lag ze daar neer de zieke in klein alcoofje in schemerlicht van in de achterkamer brandende lamp wat lag ze daar teer en moe, en al zoo lang 1 O, van daag was ze heel goed vertelde ze maar gister die koortsen waren soms zoo fel. Op den rand van 't ledikant zat haar man en deslds vertrouweljjk mee hoe 't was gekomen deze armoe, lang zaam, maar met wreede zekerheid, 't Vorig jaar (in Amsterdam woonden ze toen nog) had hjj een goed be staan, verdiende flink brood in de bouwvakken. Toen waren zgn zaken plotseling in den war geloopen, er kwam een wending en 't begon alles tegen te werken. Toch moest kg voor brood zorgen en hjj wilde, arbeidde bard. Toen 't in Amsterdam niet meer ging kwam hjj hier heen, werd knecht en een groot deel van den zomer ging het goed. Doch zgn gezondheid had onder den tegenslag in de groote hoofdstad geleden, 't werd er steeds minder mee. Hg bleef echter zich inspannen zoo lang bjj kon, lag zgn vrouw niet ziek thuis, waren daar geen acht kinderen met hongerige magen f Tot het zgn krachten te boven ging, hjj niet op kói staan, op bed moest bljjven eenige weken. Beiden lagen ze toen te bed man en vrouw te ziek om iets te doen in de huishouding, 't Oudste meisje van 14 jaar deed wel wat ze kon maar wat vermag zulk een kracht voor een zoo groot gezin De buren om hulp vragen, daar kwam hun eer-gevoel tegen op. Zouden dezen dan niet alles weten er over praten En al spoedig was het geld op geen brood meer voor al die levens luBtige kleinen Waarom u nog meer te vertellen van het leed van deze mensohen. Het duurde voort tot een gorde vriend des huizes hun ellenda bemerkte en naar zgn vermogen voorloopig hielp. Thans is de vader weer op de been, maar nog te zwak om te werken en toch wil hjj dit zoo graag. Voor hem is noodig goede voeding ook voor de nog steeds bedlegerige moeder en de kindertjes. Dadeljjke hulp is noodig. Wel kwamen enkelen tot hem die be loften deden van steun in de toekomst en daarvoor zgn ze zeker dankbaar, maar ook voor 't ogenblik moet hier geholpen. Lezers, gevoelt ge geen medeljjden voor deze armen, arm buiten hnn schuld 7 Wjj vragen u daarom, wint eens nadere inlichtingen in bjj dsn heer Berljjn, Ver lengde Landstraat, die geldeljjke gaven en andere (brand stof, voeding en kleeding) in ontvangst zal nemen om die aan de behoeftigen over te brengen. Ook aan ons redactie-bureau geven wjj met genoegen gevraagde inlichtingen of nemen giften klein en groot, voor hen in ontvangst. Wie helpt mee om deze mensohen wat. te iteunen 1 Predikbeurten. Zondag 16 December. Groote Kerk, 10 uur, De. Vinke. Avond 6 uren, Ds. Verwaal. Kapel, 10 uren, Ds. Van Leeuwen. Woensdagavond, 7'/, uur, Ds. Van Leeuwen. Namiddag 2 uur Ds. Vinke. Bediening van den H. Doop. Evang. Lutb. Kerk, 10 */a uur, Ds. Turnooy Apèl. Doopsgezinde Kerk, 10 V» uur, Ds. Glasz. Rem.-Geref. Kerk, 10uur, Ds. Haverkamp. Herv. Pred. te Njjmegen. Gereform. Kerk, 10 uur. Ds. Weohgelaer. Avond 6 uur, Ds. Wechgelaer. Cateok. Zond. 48. Chr. Ger. Gem. Gebouw «Rshoboth», Koningsweg, voorm. 10 uur en avond 6 uur, Ds. F. De Groot, beroe pen predikant te Noordeloos. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustjjnsteeg, voorm. 10 uur, 's avonds 5 uur en Donderdagavond 8 uur Godsdienstoefening. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Poo'. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Natzjjl. Herv. Gem. te Stompetoren, 9* uur, Ds. Werner. „Ile Prlm.a »De Prins» van deze week geeft een portret van mr. J. N. van Hall, aftredend wethouder van onderwjjs te Amsterdam het geamoveerde terrein der in afbraak zjjnde waskaarsenfabriek achter het Rjjksmuseum te Amsteidam; de groep medespelenden in de operette: «Marjjke Tan Schovingen»; een kiekje van Volendam; 't stadhuis te Veere; het kasteel te Wjjchen, dat onlan;s verbrand is, enz. De Duitsohe Rjjksdag is ontbonden. Na de overwegingen, welke wjj gisteren ter sprake brachten, behoeven we zeker niet te zeggen, dat dit besluit ons veriast heeft. Tiouwens in Duitschland zelf heeft men niet in ernst geloofd, dat de orisis zoo gauw zon komen. En dat zjj te vroeg is gekomen dit staat voor ons vast. Het kan wel haast niet anders dat j ÜBt degenen, die de oorzaak van de orisis zijn, het centrum en de sociaal-democratische parljj, met versterkte gelederen het groote, indrukwekkende gebouw aan de Königsplatz zullen binnenrukken. En wat er dan ge beurt doch daarin verdiepen we ons thans liever niet. De ontbonden Rjjksdag werd den 16den Juni geopend. Thans zullen binnen de twee maanden de verkiezingen moeten plaats hebben en uiterljjk een maand later moet de nieuwe Rijksdag bjjeenkomen. Nog zjj vermeld, dat dit lichaam 397 leden telt, waarvan er gisteren 346 tegenwoordig waren. Wat het verloop der gedenkwaardige zitting aangaat, kunnen we volstaan met hetgeen de heer von Bttlow, de rijkskanselier heeft gezegd, toen namens het centrum werd verklaard, dat men het door de regeering nood' zakeljjk geachte crediet niet zou toestaan.» »Ik zou u nog op dit laatste oogenblik willen wjjzen op de zware verantwoording, die gjj door de te ver wachten besluiten op u laadt. Het gaat om de vraag of wjj ons aanzien in de wereld, de eer van onze wapenen, en onze nationale poBitie in gevaar willen brengen om een betrekkeljjk kleine som te besparen op het einde van een veldtocht, die ons honderden millioenen heeft gekost. Zouden wjj in een uur van kleinmoedigheid de vruchten van jarenlange dappere inspanning in gevaar willen brengen, moeten de zware offers aan goed en bloed, die ons tot nu de koloniën gekost hebben, voor niets ge bracht zijn Het is niet denkbaar, dat men de leiding van den veldtocht en de militaire maatregelen aihankeljjk zou willen maken van party oogmei ken (zeer juiitl van recht;lawaai in het centrum). Moet het Duitsohe volk zioh kleiner toonen dan andere volken Dat is de vraag, waarop de regeering antwoord verlangt. Wanneer gg een crisis wilt, dan zult gjj die hebban. Het gaat hier om een door den rgkskanselier na een nauwgezet onderzoek vertegenwoordigde overtuiging der regeering, het gaat om onzs geheele koloniaal-politieke stelling, maar het gaat om nog meer, om onze positie in de wereld. Gelooft gg, dat zoo iets niet terugwerkt op het buitenland Wat zou het voor een indruk maken in bet eigen land zoowel als daarbuiten, als de regeering onder zulke omstandigheden capituleert en niet de kraoht zou vinden haar nationalen plicht te vervullen Wg zullen onzen plicht doen in het vertrouwen cp het Daitsche volk. (Stormachtige toejuiching en gefluit). De spreker protesteerde er zoo krachtig mogeljjk tegen, dat hg slechts door den wil van den Keizer tot een oovflict met het parlement wegens Zuidwest-Afrika ge drongen werd. Dit is zeide v. Billow een brutale onwaarheidniemand drong of dreef hem, den rgks kanselier. Het betrof niet een doordrjjvon van een per- soonlgk bestuur tegenover den wil van het parlement, maar, hg, als verantwoord-.ljjk rijkskanselier stond met zgn politieke overtuiging voor de aanvraag in, waarbg het ging om de geheele koloniale positie van Duitschland in de wereld. Esn bemiddelingsvoorstel van de zgde der vrgzinnigen werd mot 176 tegen 171 Btemmen verworpen. Daarop volgde de stemming over het regeeringsontwerper voor stemden 168, er tegen 178. Daarmede was 't regeerings ontwerp verworpen. Daarna verhief zich de rgkskanselier en zeide dat hg eon keizerlgke boodschap had voor te lezen (luide bgval; handengeklap op de tribunes). Hierop las de de rgkskanselier de boodsohap voor, waarbg de Rgksd&g ontbonden wordt. Na de voorlezing van de keizerlgke boodschap weerklonken er stormachtige toe juichingen, die zich ook op de tribunes voortplantten. De heer Ballestrem, de voorzitter, stelde een »hooh« op den Keizer in, waarmede de leden met geestdrift in stemden. Tweede Kawer. 's-GRAVENHAGE, 14 Dec. In de Tweede Kamer bjj de voortgezette behandeling der begrooting van Binnen- landsche zaken bjj het algemeen lager onderwjjsdebat klaagden de heeren Ketelaar, Terlaan en Ty d e m a n er over dat de Minister alle ook meest urgente zaken als de regeling van het voorbereidend onderwjjs, de voorkoming van wegzending van kinderen wegens wanbetaling enz. uitstelt tot het rapport van ineenscha- kelingscommissie, waarvan de instelling door den heer y d e m a n de meest talentvolle daad van Minister Kuiper wordt genoemd. De Scheiding. ROME, 14 Dec. Mgr. Montagnini is ontvangen door den Paus. In het Vatikaan meent men dat de FranBcher pee ring vele inbeslaggeaomen documenten zal gebruiken om aantetoonen dat Franeche bisschoppen en de geestelijk heid de pauselgke onverzoenlgkheid afkeuren. De Paus bood mgr. Montagnini een woning aan in het Vatikaan. Speelhuishouders veroordeeld. AMSTERDAM, 14 Dec. Brink en Vogelaar zgn heden als bondeis van de «Gmtleiienbar», een sptelhuis in de Prinsenhofsleeg, door het kantongerecht veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Zuid- en Noordschcrmer (November). Ondertrouwd en getrouwd: Aldert Pilkes en Neeltje Rjjkes; Remmet Tromp en Clara Hoogland. Getrouwd: Jacob Schram, wednr. van Pietertie Gerbregta Kes, en Neeltje Koning, wed. Huibert Kieft. llensbroek (November). Geboren: Maria, d. van Hillebrand Bakker en Anna van Diepen. Johannes, z. van Jan Keuning en Guurtje Appelman. Wilhelmus Petrus, z. van Cor nells Breed en Neeltje Komen. Anna, d. van Cor nells Brink en Jantje Vlaar. Geertruida, d. van Cornelis Bakker en Maartje Brinkl Overleden: Geertje Akkerman, echtgem van Cornelis Koeman, eerder wed. van Pieter Gljjnis, 74 j. gehouden door Notaris C. STAMMES, 12 December 1906, in het koffiehuis van den heer J. KRAMER, aan de Kaasmarkt te Alkmaar: 1. Huis en erf aan het Groot Noordhollandsch kanaal, F, no. 538, —.14.10 Strjjkg. K. van Maarleveld te Alkmaar f 1265. 2. Een perceel weiland, aan den Heiloërdjjk, F, no. 114, 1.70 20 Strjjkg. P. de Geu? te Alkmaar 3065. 3. Een onlangs nieuw en zeer solide gebouwd huis met schuur, erf, boomgaard en wei land, grenzende aan en achter het vorige perceel, alsmede aan de ringsloot van de Boekelermeer, F, no, 113, 1.65.90 Strjjkg. J. Klomp te Anna Paulowna 3290. Combinatie en eindtoewjjzing zullen plaats hebben op Woensdag 19 December 1906, 'smorgens 10 uur, in het koffiehuis van voornoemden heer KRAMER, AMSTERDAM. 13 Deo.14 pCt. 0«rt Ntdirlud, N. W. fcvLu df} dito, dito1 dito, ObligS GostonrjjkOU. la pap. S. 1000 Tabr.-JLug. I dito, dito April-Oet.. 5 dito, Kronen 3000 bnl.vr3n(Kronnnr.)Mti-Nov. 4 dito, dito 3000 bsl.vrgn/Kronsnr.) Jan,-Juli 4 Portugal la aar. 3°/0 10-1008 dito, 3a id. Kmart. Sahnld V/. fraata 500 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 10066 dito, Iwang, Dombr. Oblig4) dito, Uumaniaadstba i»v44 dito, 1880 gatoai,Z.R. Ui-51518 Mai-Nor. 4 dito,]£R9 1'Kt»sar. 1 Jaa. 1 Apr. 1 JulilOat. 4 dito, 1889/1890 Hope an Co4 dito, 189a, Donati-apoorw4 dito, 1867/89 M 10-100 Mci-Vov4 dito, Groote Bpw. Oblig. 18614 dito, dito. G. E. 500 1891,4 dito, Tranua. Spw. Oblig. Z. R. 135/615. 8 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 635.... 4 dito, 188S.ï.é.s....I3 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli. Spanje, OU. Buit. Parpetuede fnrkijs, Reiap. geunif. sahnld frea. 500-3500 Sgynta, OU, leaning 1876... Rexleo, OU. Bian. 8eh. aflos's. oblig auto dito 1899 N. V. Nocrd-Uoll. Grond-Cradiat. Pandbr., N. W. A ?ae, Hyn. Pdbr....ï Kadtrland, Guit. Maataeh. d. Vorstel. Aand, dito, Koloniale Bank Aandaalen. dito, Mad. Ind. Bandelab. Aamd-....ït dito, Kon. Bad Mjj. t. nxpl. patr.br.A dito, Petr. Mij. Sumatra-Pakmbang A. dito, Aand. Bad. Ind.ErpLM.ijj Amerika America Car. fonndrij Cert. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United 8tat»s bt—, „orp. H Para Peruvian Corporation Cart v. Aand.., n m v. Praf. Aand. Nederland, Expl. Bt. Spw. Aand dito, Nad. Cautr, Spoorw. Aand. f 350 dito, N.-Brab. BoxteLW.Aand. 1875/80 gaat. Italia, Spoorwsgleening 1887/89mi. 8 dito, Zuid-lial. Bpoorwag-ObL,I Polan, Wart.-Waenen Aandeel. Rutland,Wladik. 1885 I Z.R. 635 Oblig.... 4 Amerika, Atehiiom Topaka Cart. v. Aand dito, Alg, Hyp. Obi.4 Roek Island comp. Cart. v. gaw. AandeaJan, dito Danv. Rio Graada Cert. gaw. Aand... iito, Erie Bpw. Mij gaw. Aandaalan dito, Illinois Cart. v. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand,., dito, Mias. Kans. Texas Car Aand.» dito, la Hyp.4 Sorfolk A Wsstern Cart. v. gew. Aandaalan dito, Oregon Calif, goud la hyp..., dito South, faeifis. gaw. Aandi dito, Southarn Railway gaw. Aand dito, Union Faa. Hoofd. 0. v. Ai dito Wabaah Ct. v. praf. Aand Nsdarland Stad Amsterdam f 100...8 Hongarije Thsiaa Lotau4 Ooitanrgk, Staatal. I860.,.,,,.;,,,;g dito, dito 1884 Rutland Staataleaning 1864 Lotan........8 5 dito dito 1888. Dito.iï.5 974 T »rk|t Spoorwaglaaaingg.ct Amerika flauw.' Alkmaab, 14 Dec. Aangev. 1967 mudden. Tarwe f 6.50 a 7.rogge f 5,25 a f 5.50, gerst f 0.a idem Ohev. f 5,40 a 5,75, haver f 3.50 a f 3,80, pa&rdeboonen a 6,25 a 6.80, bruine id. f8,50 a 10,oitroenid.f 1 dniven id. f 0.— a 0.—, witte id. f 13.— a 16.50, kanariezaad f 6.50 a 0.rood mosterdzaad f a geel id. f a koolzaad f a lgnzaad f a karweizaad f 17.50 a 17.blauwmaanzaad f a Erwten groene f 6,50 a 14,00 grauwe id. f 11,a 14.25, vale id. f .00 a witte id. f a Alk ma At, 14 Dec. Aangevoerd 222 stapels wegende 102461 kilogrammen. Kleine kaas f 32.00, commissie f 32.00. Middelbare f 32.50, Bkoek op Lanöedijk, 13 Deo. Heden werden besteed voorBloemkool le soort 0.a 02e soort f 0.— a 0.—Reuzenbloemkool f 4.a 0.Roode kool f 1.00, a 3,—, Gele kool 1,00 a 3,25, Witte kool f 0.a 0. Koolrapen f 1,— a 1,50, Nep (kleine uien) f0.a 0. Uien f 0.85 a 0,95. Bieten 3,00 a 4,50, rammenas f 0. Staion Noohdschaewoodk 13 Deoember. Aangevoerd stuks kool. Roode kool le soort f 4,— a f 4,50, 2e soort f 3,25 a 3,75, kleinere f 2,50 a 2,75. Gele kool le soort f 3,50 a 3,75, 2e soort f 3,00 a 3,25, kleinere f 2,30 a 2,80, uien f 0 85 a 0.95 per 50 Kg. Deensohe witte kool f 2 50 a 4.50, p. 100. Afslagvereeniging Pübmebekd, Beimstkb en omstreken. Op de afalagmarkt werd den 13 Dec. verhandeld spruitjes f 0.33 a 0.48 p. dubbele mand, boerenkool 6 a 7 of. p. dubb. mand bloemkool 5 a 6* ct. p. stuk, selderie 0 a 0 ct. p. bos bieten a ot. p. 100. Andgvie f 0.35 p. 100 bos. Handel vlug. Shiedam 13 Deo. Moutwgn f 13.—, Jenever f 17.—, Amst. proef f 18.50 per H.L. cont., zonder fust en zon der belasting. Heden overleed te Opmeer, na een langdurig Ijjden, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer COBV BLI8 IA A1J, to'don ouderdom,,van 78 jaren. Onmnar GROOT—KaIJ, pniMr M. GROOT. Oterleek g; kaIJ-Zeilimakm. Alkmaar G" MOSSELMAN-Kaw. Alkmaar j M0SSELMAN> 13 December 1906, F DEN HAAG (vroegw £htp*sa>. Dtowctts HENNY 1 kapitaal looo.ooo oo 1 RESERVEFONDS i ndm - I *00000 OoR Te bevragen Bureau dezer Courant. voor eea dag per week. Br. franoo letter O 28, Bureau van dit Blad. P. G., v. g. g. v. een cindeiyke JOKGE HAT, geschikt voor BOVEN WONING. Br. fr. lett. S. P. bureau dszer Courant. Hem gebruikte, doch goed ouder houden Te bevragen Bureau van dit Blad. Nog een klein partgtje LHK6BOBKHN in prachtband, van 50, 60, 70 en 80 Cts, nu voor bjj partg minder in prjjs in Hoogstraat, Alkmaar. t O B 9 4 in 4 verschillende dikten, ttttttttt Alkmaak. Voohdam tegenover de Kaasmarkt, t t Witte Suiker p. Heerlj|ke Suntoa Hoffle Hele Zeep, STo. 1 Zout Soda tt oua 21 Ct 30 2 Tarwebloem Pulk. p. tt poi Pulk. ind SO Tarwe met al Hroote grove Hort HoKjjuen Krenten Cacao p. tt pond 2tt Ct. per kop lO per tt ons 12 13 per ons ÏO Blooker's Daalders Cacao IS cent per bus|e, enz. a CöKTAttiT. a CONTANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3