II De Lange de Moraaz, Verhuring van Weiland. - en vv*-* V\ H een zwaar Werkpaard, GEEN BETER Burger-Sociëteit Stoombootdienst „Alkmaar—Packet. V isitekaart j es. D. A. WISSELEN K. \SN 4'Iü °|0 Pandbrieven Drie levens. C. Lebbing, Klein Nieuwland 7. te Alkmaar. TE KOOP: RUIME KAMER, INSULAIRE HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE. beste HET beste Eerste Nederlandsclie Scheepsverbandmaatschappij s. Algemeene Boekhandel, TE BUUR: Kaasmakersknecht gevraagd TE KOOP FEUILLETON. Kassiers en Commissionnairs in Effecten, te ALKMAAR, 50 Stnks IEPEN, waaronder zeer zware stammen, geschikt voor timmerhout, staande langs de Z.z. der Wilhelminalaan aldaar. I. het tot de kapellerij-goederen van M. van de Velde behoorende stuk Wei land, genaamd „De Krommert", gele gen onder de gemeente Heiloo, groot ruim twee hectaren, voor den tijd van vijfjaren. II a. een stuk Weiland, gelegen tusschen de oude en de nieuwe Hoornsche vaart, onder de gemeente Alkmaar, groot ruim twee hectaren. b. een stuk Land, gelegen noordelijk van het vorige stuk, gebruikt voor opslagplaats van baggerspecie, groot ruim twee hectaren, op het terrein door paaltjes nader aangeduid, voor den ty d van één jaar. Matten en Repareeren van alle mogelijke STOELEN. 35 jaar bestaan te vieren op Zaterdag 15 December, in de zaal DILIGENTIA, des avonds 8 uur. Langs de Zaan. uur. uur. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v./h. HERMs. COSTER ZOON Eén Werkpaard, Eén 17«-jarig Paard (brnine merrie), Eén Merrie veulen (brnin) bjj den heer K. HEMKE, HEER HUGOWAARD. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules f De Directie: Mr. D. VAN DER VLIET. N~ d °o Neemt proef met! ZIJN VERKRIJGBAAR ten hoofdkantore te Dordrecht,alsmede bij hare Correspondenten, in stukken van f 1000—, f 500 en f 100 tegen den koers van 101 e/0. Telefoon Intercommunaal no 3. Voorhanden voor 1907 Drinkt CACAO. slnltea beleeningen en prolongationsenten geldea la depot. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Alkmaar znllen b(j openbare Inschrijving verkoopen De Toorwaarden van Terkoop liggen ter lezing op de gemeente-secretarie en zjjn aldaar kosteloos te bekomen, terwjjl de gezegelde inschijjving3-biljetten aldaar moeten bezorgd zjjn zóór 37 December a.s's namiddags 1 nor. Aanwjjzing heeft desterlangd plaats door den Opzichter OTer den Hout en de Plantsoenen, B, HOEK te Alkmaar, op alle werkdagen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. BURGEMEE8TER en WETHOUDERS van Alkmaar zullen op Donderdag 37 Deceanber a.s., des na middags 1 ure, bjj openbare inschrjjTing, verburen De gezegelde inschrjjvingsbiJjetten moeten óór" boven genoemd tjjdstip ter gemeente-secretarie zjjn ingeleverd en moeten den prjjs inhouden waarvoor men voor elk perceel sfsonderljjk inschrjjft en voor zooveel poiccel I betreft den bourprjjs per jaar inhouden. De voorwaarden van verhoring liggen ter gemeente secretarie ter lezing, teiwjjl inlichtingen zjjn te bekomen bjj den opzichter over den Hout en de plantsoenen, Kenne» mer straat weg No. 54. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter DONATH, Secretaris. ADBBl voor bet HVIIHH osder leiding van den heer J. M OTTO en een beroemd LEDEN hebben vrUen toegang met één Dame op vertoon van toegezonden programma. HET BESTUUR. 99 Van ALKMAAR 8.— 10.— 2.30, AMSTERDAM 9.30, 2.30, 4.- VOORDAM C 9, ALKMAAR. Met of zonder pension aangeboden een op goeden stand, Helst voor een ÜABEI. Brieven fraeoo, bureau van dit blad letter M 25. KOOLTUIN, ALKMAAK Groots to keuze enz. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. Pandbrieven. In omloop op ultimo: Mei 1905 7150. Jaai 15300. Jali 35250. Aue. 58300. Sept. 91250. Ooi. 150750. Nor. 219950. Die. 313550. Jan. 1906 370050. Febr. 411650. Maart 468150, Apil 514450. Mei 561450. Juni 5823U0. Juli 631100. Ang. 661900. Sept. 679650. Oot. 698750. Nov. 730200. 13 Dee 743&0O. Hypotheken 790O94. Da Bank geeft uit, in stukken van f 1000,—, f 500,—, f 100,— en f 50,—, 4 pCts. PAUBDBBIHVEN tot den koers van ÏOO °/0) welke in de offieiëele Amsterdameche beurseotecring zjjn opgenomen en onder contró'.e staan van den Gedelegeerden Commissaris, die de stukken mede onderteekent. Da administratie der Bink wordt gecontroleerd door het Amsterdamsch Accountants- Kantooronder Diiootie van Mr. E. J. KORTHALS ALTES. Da ljjst der aandeelhoudetB met het aantal aandeelen in ieders bezit, ligt ten kantore der Bank voor belang hebbenden ter inzage. De 4 pCts. Pandbrieven der Insulaire zjjn gewaarborgd door soliede eerste-bypotbeken op courante onderpanden met ruime overwaarde en door het nog te storten aandeelenkapitaal en mogen op grond van hetgeen in onze uitvoerige Circulaire d.d. 1 Oc tober j.l. aangaande onze wjjze van werken is medegedeeld, voor eene alleszins soliede belegging mogen worden aanbevolen! Zi zjjn te Alkmaar verkrijgbaar bij den Heer Best, best, best, ten spoedig ste genezing en verzachting dei- pijnen van snij-, brand- en alle andere wonden. V .Va 0//° Deze Pandbrieven worden gewaarborgd: a. door de gesloten echeepsverbanden tot ten hoogste 60 van de getaxeerde waarde der onderpanden b. door het niet gestort gedeelte van het geplaatst aandeelenkapitaal, zjjnde 90 van f 2,500,000. c. door de belegde reserve ad 1 156,731,37'/i. Volgens artikel 2 der statuten mag het uit te geven bedrag aan Pandbrieven het vijfvoud van het ge plaatst aandeelen-kapitaal niet te boven gaan. VOORDAM C 9 ALKMAAR STAATSALMANAK (Uitg. Nijhoff) f 4.— PIJTTERSEN's STAATSALMANAK -1.50 en -1.90 NEDERL. ALMANAK -0.75 WARENDORE's FAMILIEKALENDER -0.40 BTARING's ALMANAK -0.75 BIJBELSCHE ALMANAK - 0.10 ALMANAK „DE LIEFDE STICHT" -0.10 MAAND- en WEEKKALENDERS. SCHEURKALENDERS en AGENDA'S. het WOOMHKJ48 te Alkmaar, Zevenhuizen B 8, laatst bewoond geweest door den Heer J. P. LUBBE BAKKER. Dadoljjk te aanvaarden. Huurprjjs f 360 per jaar. Te bevrasren ten kantore van den Notaris VAN TOORNENBURGHOudegracht alhier. om met Febr. a.s. la dienst te treden, bg C. BEEK, Kaasfabriek »Purmer", te Purmer, gem. Edam. b{1 C. AKKERMAN, Bergen (HT.H Door gravin IAHUABETU BÜ1VAII. (Henriette von Meerheimb.) 11) Wat was zjj knap, dat kleintje net haar schitterende goud-bruine oogen en den trotschen trek om het lieve mondje. De wind stoeide met roodachtig glanzende krulletje om voorhoofd en slapen. Zonder een opvallende schoonheid te zjjn was zjj allerliefst; dat zag Kröchert, hoewel hg, zooals de meeste broeders, waar het de schoonheid van hun zuster betreft, tameljjk «kleuren blind* pleegde te zjjn. «Indien het een luitenant met schulden was, dien ik liefhad, dan zou Papa met eenige zuchten de schulden betalen en mg met hem laten trouwen,zeide zjj ein delijk, niet zonder bitterheid, »nu ik echter een man bemin, die een beroep neen een roeping heeft, waarvan gij allen niet begrjjpt «Mgn hemel I Hg is toch geen zendeling en gaat met je naar de wilden «Neen hg is dichter!* «Dichter Kröchert zag zjjn zuster met zulk een hevig ontsteld gezicht aan, dat Ilse, niettegenstaande haar boosheid, lachen moest. Zet toch niet zulk een onnoozel mal gezicht, Hans llenning l« «Met zoo'n schrik zou ik er ook nog geestig uit moeten zien. Dat is al te veel gevergd l Hoe heet die dichter, zoo iets alsEugenius Morgenstern of Adolar Himmelblau ?c «Houd ie ilauwe aardigheden voor je I Je kent hem overigens heel goed.* «Ken ik hem Je meent natuurlijk, dat ik hem uit zjjn werken moest kennen. Kindje, neem mjj niet kwa'jjk; sedert mgn gymnasiumtijd heb ik geen verzen gelezen.* «Dat is erg genoeg.* «Ja, nu. ik beb een redeljjk goed leven ook zonder poëzie. Maar toe, vertel mjj nu eindeljjk eenswie wenscb je mjj tot zwager te geven?* «Hilmar von Bodenhausen.* «Hilmar Bodenhausen! Ben je mal, Ilse?* «In het geheel niet. Jjj bent het eerder met je be lachelijke opmerkingen. Wat is er tegen hem te zeggen «Nog al veel. Hilmar heeft wel gestudeerd en het zelfs tot referendaris gebracht, doch toen heeft hjj plot seling, tegen den wil van zjjn familie, met wie hjj daardoor geheel in onmin raakte, zjjn carrière er aan gegeven, heeft overal rondgezworven en «Alsjeblieft rondgezworven om te studeeren.* «Studeeren voor dichter?* «Ja zeker, daarvoor. Neem mjj niet kwaljjk, Hans Henning, maar jjj en Papa Hilda is ook al niet veel beter gij allen zjjt in deze dingen een eeuw ten achteren. Gjj stelt u een dichter nog altijd voor" als een man in een soort ochtendjas op een koud dakkamertje, die er maar op los dicht over alles wat hem invalt, schrjjft over zaken, die hjj nooit gezien heeft en ge beurtenissen vertelt, die hjj niet beleefd heeft. Dat is zoo niet. Men verlangt tegenwoordig heel wat anders, wat zelf gezien, doorleefd, geleden is waarheid Vóór alles de waarheid, geen onmogelijkheden meer. Hilmar moest om stof voor zjjn ballades te vinden, om ze naar waarheid, historisch te kunnen weergeven, verre reizen maken, landen, volken, geschiedenissen en kleeder drachten bestudeeren.c «En hjj leeft dus van het dichten van ballades, ais ik vragen mag, en wil daarop trouwen vroeg Kröchert. «Hjj schrjjtt ook proza. In de kunstenaarswereld is hjj een welbekend schrjjver. Voor het overige is hjj met zjjn vader al lang weer verzoend. Hilmar verdient zoo veel, dat hjj geheel onafhankelijk is dit is dan toch het bewjjs van zijn bekwaamheid.* «Toch is hjj geen geschikte man voor je, Ilse. Al is hjj van onzen stand, hjj leeft toch in een geheel anderen kring. Je zou je al gauw heel ongelukkig gevoelen.* «Denk je dat? Ik zou neen, ik zal want ik zet mjjn wil door ik zal een huwelijksleven hebben, waarin volkomen gemeenschap van ziel heerscht. Ik zal zjjn werk begrgpen, ervan genieten, er geheel in opgaan evenals hjj. Welke gemeenschap is er in huweljjken zooais jjj ze bedoelt leder gaat zjjn weg, bjj den maaltjjd komen ze toevallig bjj elkander.« «Waar hebt ge toch Hilmar ontmoet, Ilse viel Hans Henning haar in de rede. «Sedert je volwassen bent, kan hjj maar een enkele maal bjj zjjn vader zjjn geweest «Ik heb hem te Berljjn leeren kennen, toen ik daar een winter muziekles nam. Later was hjj met zjjn familie op goeden voet en heb ik hem dikwjjls bjj hen aangetroffen. Nu gaan wjj niet meer met elkaar om, natuurljjk omdat Papa hem afweesdoch wjj schrjjven elkander wel.* «Zoo, daar moet ik mjjoheer Hilmar eens over onderhouden.* «Dat zult ge wel laten. Daarom heb ik je niet in vertrouwen genomen om nog meer onaangenaamheden te krijgen. Hans Henning, zou jjj van de vrouw van je keus afzien, alleen indien je familie er tegen was?* «Dat is heel wat anders, ik ben een man en moet zelf beslissen wat goed voor mjj is.« «Nu, ik zal zoo vrjj zjjn om dat ook te doen.* Kröchert antwoordde niet. Zjj reden langen tjjd stilzwijgend verder, in nadenken verzonken, zag hjj naar de landstreek. Overal het zalfde verwoest bouwland, wegen onbruikbaar gemaakt door slib en sljjk, inelkaar gevallen huizen en schuren. TroosteloosHans Hennings gezicht werd hoe langer hoe ernstiger. Duideljjk zag hjj nu hoe verschrikkelijk groot de ramp was. door deze overstrooming veroor zaakt. Een afschuwelgke stank vervulde de luchtonrjjpe veldvruchten en allerhande andere dingen, door het water aangespoeld, lagen te verrotten op het veld. Het rook naar schimmel, naar vuil water, naar vieze modder, naar alles wat tot bederf was overgegaan. Hjj zuchtte onwillekeurig. Arm Rotenwalde I Hoe zwaar was het getrolfen. Ook had hjj diep medeljjden met zjjn vader. Werkeljjk een ongunstiger tjjdstip voor zjjne en voor Use's huwelijks plannen was er niet te vinden. «Wat zegt Hilde van je voornemen, Ilse?* wendde hjj zich weder tot Ilse. «Och, HildeZjj beklaagt mjj, verwent mjj doch begrjjpt mjj in het geheel niet. Ik had mjjn hoop op jou gesteld, Hans Henning, naar het schjjnt, te vergeefs.* Zjj verlieten de chaussee en gingen een boschweg in. Hooge beuken en eiken werden afgewisseld door dennen met hun roodachtig gekleurde stammen. Daar- tusschen weder aanplantingen van jonge sparren en nu en dan een open plaats in het bosch waar 's avonds op de groene vlakte het wild bjj elkander kwam. Blauwe vliegen met een glans als metaal gonsden boven het lange gras of bleven secondenlang onbewegelijk in de lucht hangen en bjj de nadering van het rjjtuig achter volgden zjj de paarden. Hans Henning wees naar al de afgehakte boomen, die zij voorbjj reden. «Heeft vader veel laten kappen in den tjjd dat ik weg was «O hé ja, en er moet nog veel meer vallen.* Hans Henning fronsde zjjn voorhoofd. «Dat komt mjj even practisch voor, als een koe te slachten in plaats van de melk te verkoopen.* Het bosch werd dunner en ging eindelijk over in goed onderhouden grasvlakten met eenige fraaie boom groepen. Zjj kwamen in het park een laan van breed- getakte kastanjes leidde naar het slot. Hans Hennings gelaat klaarde op toen hg den indrukwekkenden voor gevel tusschen de boomen door zag opdagen. Hoe dikwjjls had zjjn hart niet sneller geklopt bij het zien van zjjn vaderlijk huis, wanneer hij als schooljongen, later als student en officier, de bekende muren en torens weerzag. Wordt vervolgd.) Druk V.Nvoorh. HerniaCoster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4