No. 296. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nieu wj aarswenschen. Hoofd der School. MAANDAG 17 DECEMBER. UT ieuwjaarswenschen BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaateruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. 1|), die zich met I Jaaasri op de AlkHaanehe Coaraal abon aeerenontvangen de tot dien da- tu at verschonende nananaers 6BAT11. In liet nummer van den Oudejaarsavond, hetwelk MAANDAG 31 DECEMBER ver schijnt, zullen wederom worden opgenomen, A 25 Cents a contant. DE UITGEVERS. Aan de Derde Genaeenteachool te Alkmaar vaceert tegen 1 Maart a. s. de betrekking van Voor de vervulling dezer betrekking komen alleen in aanmerking onderwijzers, niet jonger dan 30 jaar, met minstens 10 dienstjaren als hoofd der sohool of alB onderwijzer. De aanvangsjaarwedde bedraagt f 1300 en, zoolang geen vrjje woning wordt verstrekt, een vergoeding van f400 voor het gemis daarvan, benevens 3 vjjfjaarljjksohe verhoogingen van f ÏOO, voor dienstjaren als hoofd in de gemeente doorgebracht. Sollicitanten gelieven honne stokken (adres op zegel) met de bewgzen van dienst, in te zenden aan het Gemeente bestuur vóór 24 December a. s. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht, tenzjj na uitnoodiRing. Onbestelbare Brieven en Briefkaarten. Postkantoor te Alkmaar. LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder be- hoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadres seerden niet zjjn kunnen worden uitgereikt. Ie Helft der maand December 1906. Brieven. Mej. A. Hazes, Alkmaar. Simons, Bsverwjjk; H. Janssen, Kampen. Wolvinga, Opperdoes. Med. van Sanden, Petten. Briefkaarten. Groen, Amsterdam. Piet Groot, Nieuwediep. Mer. v. Kulm, Brussel. Alkmaar, 17 December. Men is in Duitschland gelukkig wat bekomen van den schrik. Die Rijksdag-ontbinding kwam zoo spoedig. En de Rijkskanselier had haar zoo eigenaardig aan geboden Indien gij de krisis wilt, zult gij dien hebben." Die zin was niet oorspronkelijk, wat ons overigens van den heer Von Biilow niet behoeft te verbazen. Hij houdt van citaten en zoo was het geen wonder dat hij met een kleine variatie her haalde wat de heer Clémenceau den dag te voren in de Pransche Kamer heeft gezegd toevallig ook tegen de Katholieken „Indien gij den oorlog wilt, zult gij dien hebben". Eerst toen de Rijks kanselier deze woorden had geuit, begon men in het gebouw de ontbindingslucht te ruiken. En nauwelijks had de regeering hare nederlage geleden, of het Keizerlijk besluit werd voorgelezenZelfs de afgevaardigden, die op het punt stonden met de Kerstvacantie naar huis te gaan, hadden niet ge dacht dat het den laatsten dag nog zóó ver zou komen. En het blijft een open vraag, of de regeering inderdaad wel verstandig deed op dit oogenblik een zoo ingrijpend besluit te nemen. Zij en vooral de Keizerstelt zich hierbij aan een groot gevaar bloot. De meerderheid van de kiezers kon wel eens niet met de regeering meegaan. Dat is niet aangenaam natuurlijk. En dan de toestand wordt er nog maar slechter door. Moet zooals in Japan regel is en zooals thans ook in Rus land dreigt te gebeuren de volksvertegenwoor diging dan wederom ontbonden worden, of erger, moet er een staatsstreek volgen Geruchten om trent deze laatste mogelijkheid doen natuurlijk in Duitschland reeds de ronde. Wij wezen er reeds op dat de eigenlijke kwestie, de aanleiding tot de crisis, vele kiezers vrijwel onver schillig laat. Of er nu bij een aanvullings-begrooting besloten wordt wat meer of wat minder troepen naar een kolonie te zenden beteekent niet veel, wanneer de behandeling van de begrooting voor 1907 toch voor de deur staat en er dus spoedig nieuwe credieten kunnen worden aangevraagd. Dus moeten de kiezers opgewekt worden uit hun onverschilligheidmoeten ze, zooals dat met een onaangenaam klinkend woord heet „bewerkt" worden. En dat geschiedt niet altijd met eerlijke middelen, zoodat het niet onwaarschijnlijk isdat er getracht wordt met het dreigement van een coup d' état invloed uit te oefenen op de kiezers. De verkiezings tijd duurt nog al lang (25 Januari zullen de nieuwe verkiezingen plaats hebben) en wij zullen zeker nog wel eens gelegenheid hebben op ernstiger verkie zing8manoeuvres te wijzen. Want de strijd belooft fel te worden en men weet wat dit beteekent. Het is een zeer zonderlinge strijd. Aan den eenen kant heeft men het centrum, de katholieke partij. Maar naast deze staat de sociaal-democratische partij. Rouge et noir dus. Samen vormen zij de oppositie partijen men kan niet den Britschen term „H. M.'s loyale oppositie" gebruiken en hieruit volgt reeds dadelijk dat de godsdienst in dezen strijd niet op den voorgrond treedt. Daartegenover staan de vrijzinnige partijen, die hopeloos verdeeld zijn. Een eerste vereischte is, dat ersamenwerking tot stand gebracht wordt. De nationaal-liberale en de vrij zinnige "volkspartij zijn in die richting reeds bezig. De Rijksdag-fractie van de eerstgenoemde partij heeft een oproeping aan de kiezers gericht, welke aldus begint: „Eindelijk een verlossende daad, een herademen na een lang verdragen druk" en welke met deze woorden eindigt: „Duitsche kiezers! Geen kleine partjjgeschillen staan er op het spel, geen ondergeschikte zaken! Op onze oude eer der wapenen, op onze nationale positie onder de volkeren komt het aan 1 Op de offers in goed en bloed, welke wij tot heden ge bracht hebben, richt uwe oogen, opdat zij niet te vergeefs werden gebracht. Daaromlaat U in den komenden verkiezingsstrijd niet door kleine geschillen scheiden 1 Laten wij allen gezamenlijk optrekken tegen het centrum en de sociaal-democratie als vrije Duitschers, die in de toekomst van hun volk, de toekomst voor zich zelf en voor hun kinderen zien!" Geheel daarmede in overeenstemming is de reeds verschenen oproeping van de vrijzinnige volkspartij welke aldus luidt: „De Rijksdag is ontbonden. Binnen weinige weken volgt de nieuwe verkiezing. De vrijzinnige burgerij in stad en land heeft tot taak in den komenden verkiezingsstrijd alle krachten in te spannen, om voor het zuivere liberalisme in Duitschland de plaats in het staatsleven te veroveren, welke het toekomt. Wij noodigen alle organisaties der vrijzin nige volkspartij uit, onverwijld aan den verkiezings- arbeid te gaan, een overeenstemming over het stellen van candidaten zoo spoedig mogelijk te bereiken en een vooraf beraamden, actieven, opge- wekten, voorbereidenden arbeid te verrichten. Het bestuur der vrijzinnige volkspartij zal zooveel in zijn vermogen is raad en steun geven. Wij ver trouwen er op, dat de partij haar eensgezindheid, strijdvaardigheid en stuwkracht opnieuw zal beves tigen. In den geest van onzen overleden grooten leider (bedoeld is natuurlijk wijlen Eugen Richter) strijden wij voor de bevestiging van de nationale eenheid van Duitschland, de uitbreiding van de politieke vrijheid en de verheffing van de welvaart van het geheele volk." En op de Berlijnsche algemeene vergadering van deze partij werd een motie aangenomen, waarvan het slot luidde: „De vergadering geeft aan haar vast vertrouwen uiting, dat de liberale partjjen eensgezind en aaneen gesloten ten strijde zullen trekken om aan het libera lisme den invloed in het staatsleven te verzekeren, welke het toekomt." De beide genoemde partijen zijn dus goed voor gegaan. Doeh er zijn nog vele andere schakeeringen. Zij zullen bij gezamenlijk optreden minstens 17 nieuwe zetels moeten veroveren, Op een hecht liberaal blok, samengesteld uit alle liberale blokjes, kan slechts de overwinning rusten. Wanneer deze wordt verkregen, kan men er staat op maken, dat de regeering haar duur zal hebben te betalen. Dan zal het liberalisme de rekening aanbieden, voor hetgeen de regeering nog schuldig is. Dan zal het gevend den Keizer wat des Keizers is, voor het parlement echter eischen wat des parlements is. Men gaat in Duitschland interessante tijden tegemoet Hofberichten. H. M. de Koningin is ia de resideatie aangekomen voor het gewoon winterverblijf. Z. K. II. de Prias der Nederlanden zal heden in Den Haag aankomen. Tweede Hamer. Zaterdag werd het debat voortgezet over de marine- begrooting. Bjj het algemeen debat betreurde de heer Jansen (U. L. Den Haag) dat de Minister niet onder geheim houding aan de Kamer heeft willen overleggen het rap port der Commissie voor Samenwerking van Land- en Zeemacht. Spr. kenrde af 's Ministers des kbeeld omtrent het buitengaats optreden, door de divisie van gepantserd materieel en gewapende torpedo-vloot. Terwjjl wjj tegenover de groote zeemonsters van andere Mogendheden slechts schepen van 5000 ton kunnon stellen, zon dit bnitengaats optreden op échec uitloopsn. Naar spr's meening moeten wjj ons beperken tot kustverdedi ging, en niet aanvallend optreden. Spr. kan das den Minister niet volgen in zjine aanvraag voor aanbouw van een groot schip voor Nederland, hetgeen niet uitsluit schepenbouw voor Indië. Spr. verklaarde zioh niet met den aanbouw van een pantsersohip voor Nederland te kannen vereenigen. De heer Dnjjmaer van Twist (A. r. Steenwjjk) kon zioh met 's Ministers standpunt, dat hjj bouwen wil, vereenigen, maar nn de Minister zelf laat doorschemeren, dat ons bestaand materieel niet veel waarde heeft, keurde spreker bet af, dat de Minister zjjn aanbouw van nienwe schepen verdeelt over den langen termjjn van 25 jaren. Hierdoor offert de Minister 's lands defensie op aan het streven naar zuinigheid. Met den Minister wensohte ook spr. een nienw pantser schip op stapel te zetten, mits de bonw van torpedobooten daarbjj niet ten echter raakt. Spr. toonde zich verder voorstander van erne zeer krachtige bewapening. Spr. hoopt, dat de Minister alsnog maatregelen zal nemen voor lotsverbetering van het korps mariniers. Meer moet dan ook gedaan worden tot behartiging van de geestelijke belangen der schepelingen. De heer van G jj n (U.-L. Dordrecht) kenrde goed, dat de Minister, heeft aanvaard het stelsel dat kust verdediging niet door schepen, maar door kustbatterjjen en torpedo versperringen moet geschieden. Spr. betreurde echter, dat aan de Kamer is onthouden het rapport der meergenoemde oommissie en verklaarde den Minister niet te kannen volgen in zjjne plannen tot aanbouw van een tweede >Heemskerck«, een schip. Ons materieel zal altjjd nog minderwaardiger zjjn, dan dat van den vjjand De nieuwe »Heemskerck< zal ons waarlijk niet helpen Spr. verklaarde onmogeljjk te kunnen medegaan met het voorgestelde pantserschip. Bster zon het zjjn, dat geld te besteden voor krachtig materieel voor Indië. De heer van Wassenaer van Catwjjck (Chr. H. Katwjjk) achtte het ongemotiveerd voer nieuwen aanbouw slechts 2.2 millioen voor 1907 uit te trekken en meende, dat het vlootplan niet over 25 jaar behoort te wordeu ongeslagenwjjl de moderne pantserschepen een veel korter levensdnnr hebben. De jaarljjksohe uit gaaf voor aanbouw op 4.2 millioen stellend, zou de Minister eeu groote torpedovloot kunnen bouwen en bovendien 2 millioen overhouden voor groote schepen, waarvan spr. het nat betoogde om eene landing te beletten. Spr. critiseerde voorts 's Ministers ondnideljjke plannen ten aanzien van het personeel en de wjjze waarop hjj wil voorzien in h3t incompleet. Ook wees spr. op den veronderde toestand der >Merve«. De heer T h o m s o m (U.-L. Leeuwarden) zette, met een beroep op bnitenlandsche marinepolitiek, uiteen, dat slechts zeer groote pantserschepen geveohtswaarde hebben kleine pantsersohepen zjjn onnuttig en ondoelmatig tegen over de groote. Wjj staan dus voor het dillemaóf groote pantsersohepen óf in 't geheel niet. De voordeelen van schepen als de >Heemskerokc, welke de Mininister wil aanbouwen, zjjn voor de verdediging van Nederland zeer twjjfachtig en wegen niet op tegen de kosten. Wjj moeten onze kracht zoeken in het torpedo- wezen, maar dat wordt juist verzwakt door het hinken op twee gedachten door de Regeering. Spr. betoogde de wenscheljjkheid om de kustverdediging in één hand te brengen. Hjj kenrde af 's Ministers beleid in zake de lotsverbetering voor het korps mariniers en oordeelde het best eene niet al te geleideljjke opheffing van dat korps. Aan de orde was daarna de stemming over het voorstel-Troelstra, om den post van f 26.500, dien de Minister vraagt om in Rotterdam 40 belasting-commiezen aan te stellen, van de begrooting te sohrappen. Het amendement werd met 65 tegen 6 stemmen ver worpen. De begrooting van Financiën werd daarna goedgekeurd. Bjj de voortzetting van de behandeling van de Marine- begrooting, critiseerde de heer Hngenholtz (S.-D. West Stellingwerf) het stjigende eindcjjfer der begrooting, in verband met de verkiezingsleuze der partgen, waar onder men aan 't roer is gekomen. Hjj achtte een geld verspilling als van dezen Minister niet minder dan schande. Zeer in den breeds behandelde spr. de motieren door den minister in zjjn memorie aangevoerd. Er waren er bjj, die geleken op Kamper-uien. De Minister wil ons binden aan een plan voor 25 jaar, maar spr. verzette zich daar krachtig tegen. Een Minister als deze, behoort niet langer achter de groene tafel te zitten. De heer De Waal Malefjjt (A.-r Brenkelen) kon zioh met den bonw van het pantseischip vereenigen. Wjj moeten onze neutraliteit handhaven. De heer Van Karnebeek (L. Maastricht) \erea- eigde zich mat het pantserschip, doch zal moeten stemmen tegen de begtooting, omdat de Minister zjjn vlootplan voor de toekomst afhankeljjk maakt van een verkiszings- program. De beer Tal ma (A.-r. Tietjerksteradeel) stelt een motie voorstrekkendedat de ]Kamer den voorrang toekent aan den bouw van een pantsersohip voor Indië, en het aanschaffen van torpedobooten voor Nederland. De heer Marohant verdedigde het amendement om het pantserechip te schrappen. Heden half twaalf voortzetting. Deze week zal eiken avond vergaderd worden, met dien verstande, dat na 's middags 5 uur en na 's nachts 12 nar geen sprekers meer aan het woord zullen komen. I>e Rijksmiddelen. Van de afgeloepen elf maanden van dit jaar toont November den meesten vooruitgang in de opbrengst der Rijksmiddelen. Gaf November 1905 een totaal van f 15,815,066.68, in de afgeloopea maand November werd ontvangen f 17,090,244,20, d. i. f 1,275,177,52 meer. De afzonderlijke rubrieken nagaande, zien we dat meer hebben opgebracht dan in November van het vorig jaar: de grondbelasting f 102,000, het personeel f 20,000, de bedrijfsbelasting f 285,000, de vermogens belasting f 162,000, het recht op de mjjnen f 12,000, de invoerrechten f 7000, de suikeraooijns f 150,000, de zoutaccijns f 1000, het geslacht f 17,000, gouden en zilveren werken f 3000, zegelreohten f 15,000, successierechten f 522,000, domeinen f 7000, posterijen f 27,000, telegraaf f 2000, en de loodsgelden f 14,000. Minder werd ontvangen uit den wijnaccijna f 2000, het gedistilleerd t 35000, bier en aziin f 10,000, regi stratierechten f 17,000 en hypotheekrechten f 10,000. Vermeld dient nog, dat de acoijas op de suiker in de laatste drie maanden f 584.299.36s meer heeft opgebracht dan in gelijk tijdperk vai 1905. Door de gunstige uitkomsten van November is het surplus, vergeleken bij verleden jaar, weer aanzienlijk toegenomen. In de eerste elf maanden van 1905 werd ontvangen f 139,036,286 02s en in golijk tijdperk van 1906 f 145,371,045.06s, d. i. f 6,334,759.04 meer. Nederlandnche Chemische vereenlglng. Te Haarlem is de algemeene vergadering gehouden van de NederlamJsche Chemische vereeniging. Een der belangrijkste punten der agenda was de be spreking van het standpunt der ve -eeniging ten opzichte van het Rjjksbureau ten behoeve van klein-industrieelen en den handeldrjj venden middenstand. In bespreking kwam een motie, opgesteld door de commissie. In deze motie wordt de meening uitgesproken, dat een bureau, als voorgesteldin het algemeen belang, wenscheljjk is, onder voorbehoud, dat de noodige waar borgen worden gegeven, dat de werkkring zich beperke tot hetgeen neergelegd is in de overwegingen, te voren in de motie genoemd. Deze overwegingen zjjndat|de oprichting van een der- geljjk laboratorium is te achten een algemeen belang, dat de oprichting zal strekken tot het meer en meer doordringen van de beteekenis en wenscheljjkheid van het chemisch onderzoek en daaruit voortvloeiende ad viezen; dat zoolang het laboratorium zich beperkt tot het verstrekken van voorlichting, aan winkeliers, en voor particuliere laboratoria, geen nadeelige gevolgen te verwachten zjjn. Er is echter wel gevaar, wanneer de adviezen aan industrieelen, al zjjn het dan klein- industrieelen. gerekend worden, onder de competentie van het voorgestelde laboratorium, en dat de kosten van technisch-chemische adviezen onder de productieve uitgaven gerekend moeten worden. Na eenig debat werd ze aangenomen met drie stemmen tegen. Deze motie zal ter kennis der Volksvertegenwoordi ging worden gebracht. Pont- en telegraaf beambten. In «Eensgezindheid* te Amsterdam hield gistermiddag de ring Amsterdam van den Nederlandschen Bond van Post- en Telegraafbeambten #De Post* eene openbare vergadering, waarin verschillende sprekers het woord voerden. Een motie werd aangenomen, waarin de Ring kennis genomen hebbende van het besluit van ZExc. den Minister vsn Waterstaat tot terugneming der op de begrooting van 1907 aangevraagde gelden voor de groepsvertegenwoordiging voor het persoeel der posterjjen en telegrafie, en de redenen die ZExc. tot het nemen van dit besluit noodzaakten, zjjne vreugde hierover uit spreekt en ZExc. hiervoor openljjk dank brengt. Op verschillende gronden en meenende dat de vakvereeniging reeds lang bestaande, een instituut uit de maatschappjj en den drang der omstandigheden opgekomen en groot geworden in den strjjd om het bestaanis de eenige goed op de hoogte zjjnde vertegenwoordigster van het personeel, waarnaast geen andere instelling noodig is, spreekt de ring den wensch uit, dat Z Exc. met de vakvereeniging als officieel erkende personeels-vertegen woordigster zal willen proef nemen, en gaat over tot de orde van den dag. Gemengd Nienw s. Kippenmarkt. 't Was druk op de Mariaplaats te Utrecht Zaterdag. Kippenmarkt, weet-jeMen spreekt althans van kippen- markt, maar er zjjn ook duiven, zangvogels, konjjnen, net als bjj Ornithophilia, alleen van minder puike qualiteit. Twee boertjes, op een met een hit bespannen tweewielig wagentje, willen nog meer levende waar aanvoeren. In een sukkeldrafje wordt de Mariaplaats bereikt. De tram nadert eveneens in een sukkeldrafje, zooals de tram gewoonljjk doet. Angstige oogenblikken. Beide vehikels loopen op elkaar in en al zjjn de tempo's nog zoo bedaard, in het volgende oogenblik is Maria plaats het tooneel van een hevige catastrofe. Door de tegen elkaar inwerkende kracht valt de hittenwagen met een slag omver, hetgeen een vreeseljjke conster natie ten gevolge heeft: Het paard weet zich los te wringen en gaat er vandoor. De beide inzittenden maken een tuimeling achterover en de manden met kippen doen hetzelfde, 't Is een wonder, dat alles nog zoo goed is afgeloopen. {Ui D.) Hen eigenaardig gebruik. Het N. v. d. D. maakt melding van een eigenaardig gebruik, dat nog voorkomt op enkele plaatsen in het Dosten van Twente. In den nacht van den 22an De cember wordt dan »Middewinter« geblazen, waarmee het lengen der dagen en het korten der nachten wordt aangekondigd. Dit geschiedt met een langen horen, gemaakt van boombast. Meestal gebeurt het boven een put, zooals men die bjj vele oude Twentsche woningen vindt, om het geluid krachtiger te doen weerklinken. AARSCHE COURANT Buitenland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1