TtadsnieTws. te nemen, in^de gelegenheid stellen, de verdediging ?an den minister van oorbg zelf te vernemen.* Da voorzit* ter, die blijkbaar het dreigend onweer zag aankomen, deed zjjn best, om zoo spoedig mogdjjk bet ircident te besluiten. Officieel is hem dit, dank zjj een kra'ohtigen hamerslag, ook gelakt. In de Handelingen zal men van het tooneel, dat nog volgde, geen spoor kannen weder- vinden. Maar aan hen, die de vergadering bjjwoonden, zal bet oorverdoovend leven, dat nog enkele minuten aanhield, lang in de geheagenis bljjten. Varig en drei gend stonden de leden tegenover elkander. Om en bjj de regeeringstaiel werden de heftigste gesticulaties aan schouwd. Met vlammende blikken maten minister De Meester en de heer Heemskerk eikaars krachten. Minister Fock scheen het een oogenblik met den heer Daymaer van Twist formeel aan den Btok te krjjgen. Men raasde en tierde en gilde en beukte op talel, als zoa men zoo meteen elkander te ljjf «villen gaan. Kort om, er was eene beroering, die, zoo niet het Hollandsch karakter au fond zoo plechtstatig en nuchter was, hare ontknooping in een Belgisch of Oostenrjjksch inktpotten- gevecht had kunnen vinden.... Vermakelijk was, te zien, hoe de man, die dit alles op zjjn geweten had, de heer Van Karnebeek, te midden van dit rumoerig too nt eitje geen moment uit zjjn plooi viel, en een levend bewjjs van de spreekwoordelijke oud-Hollandsche kalmte gal. Men zag hem, terwjjl allen heftig in de weer waren en schreeuwden, in zjjn eentje tusschen de levendige groepjes door slenteren met een gezicht, als wilde hjj zeggen: »Wst maakt gjj u toch om een wissewasje zoo druk In het 'overzicht van het Hbld. wordt o. m. gezegd De heer Van Karnebeek antwoordde op 's Ministers aanmaning om zjjne beschuldiging terug te nemen, met de meest Olympische kalmte, dat het allicht beter was om daarmee te wachten tot de Minister van Oorlog zou hebben gesproken. Maar tevens woelde de Kamer om de ministerstafel samen en daar zag men zulke felle woordenwisselingen en vjjandige gebaren tusschen Ministers en Kamerleden, met name tusschen de heeren De Meester en Duymaer van Twist, dat deze twee door anderen, o. a. door Minister Fock en den heer Van de Velde, werden gescheiden en de afgevaardigden van Steenwjjk met een zoet ljjntje werd weggeleid. Geruimen tjjd nog moest de Voorzitter bljjven hameren en konden noch hij, noch de heer Marchant, die zjjn rede had voort te zetten, welke hjj vóór de pauze had aangevangen, zich boven het vervaarljjk gerucht verstaanbaar maken. Zelfs bjj de behandeling van de stakingswetten is er, als 't ons wèl heugt, zoo'n tooneel van algemeene op gewondenheid niet te zien geweest. Minister De Meester heeft, met dit optraden, dat onzes inziens niet noodig was, daar hjj ook dit stuk der defensie gerust aan den Minister van Oorlog had kunnen ove laten, noodeloos gisting veroorzaakt in een zaak, waarin juist buitengewone omzichtigheid is gebodenter voorkoming van crisis.* De Te/.-overzichtschrjjver vertelt dat er een tumult losbrak »dat voor Nederlandsche parlementaire toestanden gerust een unicum kan worden genoemd, 'n Razend lawaai, 'n- uitbarsting van njjd en boosheid. De heer Heemskerk balde de vuist tegen den minister, de heer an de V elde was niet te houden en de heer Van Twist sprong uit elkaar van kwaadheid. Hunne Excel lenties Fock en De Meester hielden eveneens moedig stand. Na veel moeite kwam de storm tot bedaren. Het optreden van den minister-president was wel wat vreemd. Hjj. is bljjkbaar een zeer impulsief man, die geen on verdiend verwjjt op zich kan laten rusten. Maar impul- sies zjjn gevaarljjk in de politiek.* Onder het opschrift »een regeeringsverklaring* wjjdt de Nieuwe Courant een scherp hoofdartikel aan het incs- dent, waaraan wjj het volgende ontleenen »Dit ongewone optreden van den voorzitter van den Ministerraad knnnen wjj tot ons leedwezen niet anders kenschetsen dan als een ongemotiveerden, onberaden en in de omstandigheden van het oogenblik gevaarlijken stap*. >Door, heden voor het eerst, van zjjn leven, de allures van zjjn illuatren, maar roekeloos strjjdlostigen voorgan ger aan te nemen, heeft de «premier* het militaire vraagstuk dat de Kamer bezighoudt, ook zjjnerzjjds ge bracht onder den invloed van de reeds zoozeer bewogen politiek van den dag. Het moge misschien zoo niet be doeld zjjn, maar dan heeft het Kabinet niet gedacht, welk eon ontzigljjken indruk eon regeeringsverklaring in de plaats van het verweer, dat van den Minister van Oorlog zeiven mocht worden verwacht, in de tegenwoor dige omstandigheden op de Kamer en in het land onve - mjjdeljjk maken moest. Door te spreken van »een per soonlek feit* wat de opmerking van den heer Va» Karnebeek beslist niet was ten zjjnen aanzien hesft de woordvoerder van het Kabinet tevens zjjn eigen op treden veroo'dseldwie toch ware ter beantwoording van een persooaljjk feit anders geroepen geweest dan alleen en uitsluitend de getroffene, generaal Staal Wjj vreezep, dat deze daad niet te herstellen zal zjjn en de mogeljjkheid heeft, afgesneden voor de kalme en nauwgezette overweging van de beteekenis van het te verwachten Kamervotum, welke de Minister van Finan ciën nog enkele weken geleden toezegde, aldus bjj vele aan het Kabinet goed gezinden de verwachting wek kende, dat het militaire geschilpunt zonder politieke bjjmengselen zou uit den weg te ruimen zjjn. Misschien is het nog niet te laat. De heer Van Kar nebeek heeft een uitstekende les aan het Kabinet gegeven door met waarljjk superieur zelfbedwang, onmiddelljjk ta de regeeringsverklaring te zeggen, dat naar zjjn meening de tjjd voor het antwoord zjjnerzjjds eerst zou zjjn aangebroken na de rede van den Minister van Oorlog. De Voorzitter der Kamer heeft de juistheid dezer opvatting bevestigd. Nog bestaat dus voor de Regeering de mogeljjkheid om te doen wat in haar macht ligt teneinde de door haar toedoen gewekte algemeene opgewondenheid te bedaren. Wjj zjjn ervan overtuigd, dat elke poging, daartoe alsnog door haar in het werk te stellen, in de eerste plaats bjj de politieke vrienden van den heer Van Karnebeek tegemoetkoming zal vinden. Minder dan wie ook verlangen zjj ten duideljjkste hebben zjj het £>®t°011d Kabinet De Meester met hulp van vjjandige elementen tot heengaan te nopen of uit de grief tegen het beleid van een der Ministers een wapen te smeden tegen de Regeering.* Uit de Pers. Be toeleg gelakt. Het Volk bevat onder dit bovenschrift het volgende artikel Inderdaad heeft de Kamer het besluit genomen, waarvoor wjj gisteren vreesdenzjj heeft het echte, nog erger gemaakt dan wjj vreesden. In plaats van het pantserschip van 4.5 millioen gulden voor Neder land, dat de minister aanvroeg, heeft zjj een pantserschip van 5.8 millioen gulden voor lndië toegestaan en daar enboven een bedrag van 3 ton gouds voor aanbouw van torpedobooten voor Nederland. Te zamen is dus in plaats van 4.5 millioen 6.4 mil lioen toegestaan, te weten 1 6 millioen meer. Op de begrooting van dit jaar drukt deze meerdere uitgaaf met 4.3 millioen in plaats van 4 millioen, dus met 3 ton,gouds meer. In het geheel zal deze begrooting van marine, die reeds 4} ton gouds hooger was dan die van het vorige jaar, daardoor 7J ton gouds hooger worden. Dit allts is, geljjk wjj in een vorig nummer reeds opmerkten, het treurig einde van een bezuinigingsveld tocht. In plaats van bezuin<ging op de marine-uitga\en te brengen, worden er nieuwe zware lasten op de schouders des volks gelegd. Dit alles is gebeurd onder een ministerie, voortge komen uit een verkiezingscampagne, waarin bezuiniging op de militaire uitgaven schering en inslag was. Dit alles is gebeurd, niet alleen onder de regeering van dat ministerie, maar door dat ministerie zelf. De motie- Talma, die den goocheltoer bevatte, waarbjj het bestreden Nederlandsche pantserschip door het onbestreden Indische pantserschip vervangen werd, werd door den minister van marine overbodig gemaakt doordat hjj een voorstel in dien geest zoo maar even, in een vloek en een zucht, gedurende een Kamerpauze van eenige uren, op de begrooting bracht en er gauw nog geld voor twee torpedobooten bjj aanvroeg. Men zegt dat de minister dit voorstel deed na een in der haast gehouden ministerraad. Maar al was dit niet zoo, dan is toch de heele regeering voor de daden van haar marine-minister verantwoordeljjk. Men zegt ook dat de heer Borgesius, de formateur van dit kabinet, aan den loop van zaken riet vreemd is, al hield hg zich openljjk zoo stil als een muis. Maar ai was dit niet zoo, dan is toch de heele liberale partjj voor het gebeurde verantwoordeljjk. De liberale fartjj heeft de bezuinigingsoampsgne bjj de verkiezingen gevoerd en de liberale partjj bad te zorgen dat haar beloften werkelgkheid werden. Zjj heeft daarvoor niet gezorgd; integendeel is in plaats van bezuiniging grootere verspil ling htt resultaat geweest. De liberale partjj staat als geheel aan deze schandelgke politieke woordbreuk schuldig. De wjjze, waarop het besluit genomen werd, geeft er inderdaad den omvang van een schandaal aan. Regeering en Kamer hebben door de overhaaste wjjze, waarop zjj orer ruim anderhalf millioen gulden meer uit de vaak zoo moeilijk opgebrachte bdasting-gHden beschikten, bet ge ral nog ergerlgker gemaakt. Do allereerste gewoonten van parlementair fatsoen zjjn door de van militaristiechen honger bezeten Kamer met voeten getreden. De Kamer stond het schip toe, zonder in de verste verte zelfs te weten of het schip, ook naar militaristische opvattingen, wel bruikbaar was. Iu zjjne memorie van toelichting betoogde de minister nog, dat hg voor lndië schepen noodig had van 6.5 millioen gulden; anders hadden ze niet genoeg snelheid, niet voldoende dikke pantsers, niet geaoeg of niet voldoende grooto kanonnen en niet genoeg brandstofberging. En nu eensklaps, in een om mezien, zegt hjj: och, geef mg toch liever maar een schip van 5.8 millioen. En de Kamer vraagt nietwaarom Maar nadat de heer Lobman de verbaasden om deze on gehoord lichtzinnige nogmaals: niet alle'en van anti militaristisch, maar juist van militaristisch standpunt lichtzinnige manier van doen met de verontwaardiging, waarover hij ten behoeve van eiken reactionairen aanslag beschikt, nog wat uitgescholden had, geeft zg met ruime meerderheid den minister zjjn schip. Zoo was de heer Taltua de redder in den nood voor het vrjjzinnig ministerie geworden. Onder klerikale dekking is door de liberalen deze militaristische buit binnengehaald. Maar wjj voorspellen den heeren buitengewoon weinig genoegen van deze vastenavondgrap. Rechtzaken. Verduistering. De gewazon dienaar van politie M. H. P. te Erica, wegens verduistering van door hem ceïnde plaatselgke belasting door de rechtbank te Ass«s en het gerechtshof te Leeuwarden tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld, is naar Amerika uitgeweken. Doodslag. De rechtbank te Groningen veroordeelde gister den arbeider Hendrik 8. te Delfzeil, die den kleermaker Roozeboom bjj een twist op de kermis aldaar doodstak, ingevolge den eisch tot 2} jaar gevangenisstraf. Gemengd Nieuws. IJlt de Ugasondeni. Omtrent den brand meldt men ons in aansluiting met ons bericht van gisteren nog Gisternacht om twaalf uur ontstond er brand in het pension »Bellevue« op »Nieuw Eganond,* bewoner de heer Oosterbaan. Al spoedig was de politie met het hoofd der gemeente ter plaatse, waarna nog enkele anderen kwamen, als de stukadoors van de in aanbouw zjjnde villa's en de heeren C. Zwart en J. v. d. Plas. Wjj noemen met opzet die namen, omdat deze heeren met hun tienen van 42 tot 5 uur bjjna bovenmenscheljjke krachten hebben ingespannen, om het perceel te be houden. Geen medehelpers meer krjjgende en ook geen brandspuit tot hunne dispositie, hebben zjj vjjf lange uren met kleine emmertjes den brand moeten beheer schen, om hem ten slotte zoover meester te worden, dat zjj tot een wel is waar zwaren, maar dan toch tot een binnenbrand beperkt bleef. Hulde aan die kloeke mannenEr is ook nog gebruik gemaakt van de z.g. Iheo fakkels, welke wèl voldeden. Het gebouw, toebe- hoorende aan den heer Hartog te Alkmaar, was ver zekerd bjj de Mjj. Lugi en Sobbe te Amsterdam. De oorzaak is onbekend. Door den laatsten storm is alhier een familie in zwaren rouw gedompeld. De visschor J. Wjjker is n.l. midden op de Noordzee van een stoomtrawler over boord geslagen en verdronken. De ongelukkige laat eene weduwe achter met vier kleine kinderen. Een oud-Egmonder, J. Groot, een jongen van 46 jaar is bjj 't eiland Vlieland verdronken. De overige beman ning van den daar vastgeraakten stoomtrawler is er gelukkig nog afgekomen. Bjj de laatste verkiezingen in de hervormde gemeente van Egmondbinnen is tot ouderling gekozen de heer D. Langereis, in plaats van den heer P. Dekker, die als zoodanig ontslag had genomen, tot diaken de heer A. Strooker en tot notabel de heer C. Dekker. De incentiusvereen ging in de parochie Rinnegom hield dezer dagen haar algemeene vergadering. Hoofd schotel van deze vergadering was het jaarverslag voor den secretaris, dat, evenals altjjd, goed gedetailleerd den toestand en de werkzaamheden der conferentie aangaf. Het getal bedeelde gezinnen, in den loop van 't jaar ontvangen hebbende versterkende middelen, brand stollen, kledingstukken en beddegoed, bedroeg ongeveer 400. Met waardeering werd er ook gewag in gemaakt van de zieken-verplegingsmiddeleny door de Conferentie disponibel gesteld. I'll Annn-Psulownn. Zondag 23 Debember a.s. hoopt de eerwaarde heer I. I. Oieutzberg cand. tot den Heil. Dienstdoor de Vereeniging voor inwendige Zending in Noord-Holland benoemd tot voorganger van den Evangelisatiearbeid te Breezand, gemeente Anna Paulowna, sjjn werk aan te vangen. Des morgens zal hjj in zjjn arbeid worden inge leid door ds. K. T. Creutzberg, predikant te Arnhem. Des namiddags half twee heeft de intrede plaats. Uit lybecaripel. Te Sjjbekarspel zal in het voorjaar van 1907 door eenige landeigenaars waarscbgnljjk etne kaasfabiiek gesticht worden. In de gisteren gehouden vergadering van den Raad van State aldeeling gesohillen van bestuur is vernietigd het besluit van God. Staten van Noord-Holland tot goedkeuring van de verordening van algemeene politie voor de banne Westerblokker op het houden v<<n zwanen, ganzen en eenden, waartegen verschillende inwoners van ds gemeente Blokker waren opgekomen. Overwogen werd te dezen aanzien in hot Kon. besluit onder andere dat de bestreden verordening verbiedt het laten u'tzwemmen of uitloopen van zwanen, ganzen en eenden anders dan in eigen slooten of op eigen lande- rjjen of erven; dat het bansbsstunr met geene andere werken is belast dan met het schoonhouden der vaart en molenslooten en het uitdiepen der vaartenen dat met deze taak van het bansbestnur niet is te verbinden een zoo algemeen en op het geheele territoir van het watersohap betrekking hebbend verbod, als deze keur bevat, zoodat het bansbeetuur daarmede zjjn bevoegdheid heeft overschreden en Ged. Staten ten onrechte aan deze keur hunne goedkeuring hebben verleend. Naweeën der woningwet. De oorrespondent van de Tel. te Maastricht, schrjjft ons Verleden jaar werden alhier in de zoogenaamde mo lentjes* 5 gezinnen op straat gezet, tengevolge var> onbewoonbaarverklaring. Na geruimen tjjd dakloos te zjjn geweest, hebben ten slotte allen een onderkomen gevonden. Een der 5 gezinnen bekwam onderdak in een huis in de Stokstraat, dat f 2.40 huur per week deed, Natuurljjk kon dat gezin dit geld niet opbrengen, maar het burgelijk armbestuur betaalde van de f 2.40 f 140. Het scheen evenwel dat dit gezin lang niet boos was op de woningwet. Althans de man werkte niet meer, had vrienden* en vriendinnetjes* en, wanneer het fluitings- aar ëaór was en men wilde nog een borrel hebben, dan kwam men bjj dit gezin, het was toch geen publiek »café«(?), terwjjl eenige zjjner kinderen door verkoop van lucifers nog zorgden dat het buisgezin geen gebrek leed aan «nuttigheid*. Evenwel aan al die vrooljjkheid, goedkoop wonen, lastig, onbezorgd leven is thans een einde gekomen. Het armbestuur kwam een eu ander ter ooro en oordeelde dat de f 1.40 wel beter besteed kon worden. En daar de bewoner maar niet méér dan f 1 wilde betalen, en ook het huis niet verlaten, is hij met zjjn gezin heden op straat gezet. Thans kampeeren man, vrouw en 5 kinderen enz. in de open lucht; zjj koken hun pot op straat, slapen op straat naz. Men is bonienwd boe het met dit gezin afloopt. Weinigen zjjn genegen eene andere woning te ge7en en het armbestuur trekt er zich niets meer van aat>. Een moderne diamantslijperij. Naar het N. v. N. vei neemt, komt er van het plan der A. J. V., cf een combinatie van jnweliers te Amsterdam om een groote moderne diamantsljjperjj te bouwen niets. Een der grootste juweliers, de heer D. S. Granaat, heeft zich n.l, uit de combinatie teruggetrokken. De vorst. Gisteren ia in Friesland op laadjjs reeds schaatsen gereden. Deen nieuwe godsdienstige secte. Taats wordt tegengesproken het bericht in het N. v. d. D., dat wjj voor eenigen tjjd overnamen, als zou te Njj Iter kor veen een nieuwe secte zjja ontstaan, welker Jaden gedoopt worden met kokend water. Het geval scbjjnt te zjjn, dat de in het bericht bedoelde veekoopman door oen onvoorzichtige met een ketel heet water is overgoten, niet om te doopen maar om te ont nuchteren (van drank). Smokkelen. De Duitsche douanenbeambten aan het grenskantoor Emmerik, hebben den poelier W. van Doetinohem wegens smokkelen aangehouden en op paard, wagen en een me nigte kippen beslag gelogd. W. werd meegenomen naar Emmerik en kon eerst nadat hjj oen waarborgsom van 500 mark gestort had, zjjn zaken doen. Een protest. Door de firma Van der Eist en Matthes te Amsterdam is aan den minister van Waterstaat en aan de commissaris der Koningin in Gelderland het volgende telegram ver zonden Aan ons motorschip »Ammon« werd het varen op het Apeldoorn-Diernsohe kanaal verboden wegens het vriezend weder. Protesteeren met kracht tegen dergelyk ongemotiveerd belemmeren van scheepvaart en industrie.* Een scblp gestrand. Een stoomtrawler is gisteren gestand oigeveer zes kilometer bezuiden Zandvoort. Sleepbooten vertrokken van IJmuiden doch haar hulp werd geweigerd. Daarna vertrokken een paar trawlers van dezelfde directie eu verleenden hun hulp met dit gevolg, dat de Judith daar werd binnengebracht' Tweemaal gestrand. Gisternacht werd van Terschelling gemeld dat daar een stoomschip gestrand was ten N. O. van den Bran- daris. Van Eiarland werd een geljjk bericht geseind. Later kwam het bericht dat het stoomschip weer vlot was, doch een nog later ontvangen bericht meldt dat nu ten N. W. van den Brandaris het stoomschip weer vast zit. Bijzonderheden ontbreken. Oad«r den trein. Gisternacht passeerden Hermans Euvelink, oud 60 jaar, eu zjjn dochter, gezeten op een met paard bespannen wagen, den overweg der Geldersebe Over, Locaalspoorw. te Usselo bij Enschede. Het voertnig kwam met een rangeerende locomotief in aanraking, waardoor het werd verbrijzeld. De beide inzittenden werden er uitgeslingerd. Euvelink is gedood. De dochter kwam met den schrik vrjj. De overweg moet niet behoorljjk afgesloten zjjn geweest. Nader meldt men Omtrent het ongeval onder Usselo aan de familie Envelink overkomen, is neg mee te deelen, dat een der boomen gesloten was. Da andere was ten gevolge van een defect opengebleven en dus reed de voerman zonder vrees met zjjn rjjtuig de spoorbaan op. Te water geraakt. Gistermorgen zjjn nabjj Sas van Gent in het kanaal drjjvende gevonden een dood paard en een rjjtuig van den stalhouder Donze, van Terneuze, en de pet van den koetsier. Naar het ljjk van den 62-jarigen koetsier Joh van de Wege wordt gedregd. Het vermoeden bestaat, dat hjj door den dikken mist eergisteravond in het kanaal is gereden. N. R, Ct. Eea School museum voor het Noorden. Er heeft zich te Groningen een oommissie gevormd, die zich ten doel stelt in die stad, als eentrum voor het Noorden, een museum op te richten, waarin de uit gaven op het gebied van lager en m. u. 1. onderwijs van den tegenwoordigen tjjd knnnen worden tentoongesteld. Aanleiding tot de oprichting hier is de overweging dat het Naderlandsch Schoolmuseum te Amsterdam voor de meeste belangstellenden te afgelegen is om er een gepast gebruik van te kunnen maken. Nog goed afgeloopen. Aan het station te Haarlem heeft het volgende on geluk plaats gehad, dat nog goed is afgeloopen. Mej. Tennissen van Haarlem, strijkster te Sandpoort, had zich een weinig verlaat en kwam aanloopon, juist teen de trein zich in beweging had gezet. Een paar vrien dinnen van haar, reeds in den trein gezeten, wierpen een coupédeur open en mej. T. zou, ondanks de waar schuwing van den onder-stalionschef, nog in deze coupó springen. Zij stapte mis, met het gevolg, dat zij viel en tusschen den trein en het stationsemplace- mont terecht kwam. Onmiddellijk werd de trein tot stilstand gebracht en toen bleek, dat het meisje tot haar geluk in een kuil was gekomen, zoodat zij alleen door de treeplank van een wagen licht aan het hoofd gekwetst was. Zoowel tegen de meisjes die het portier openden, als tegen het meisje, dat in den trein wilde springen, is proees-verbaal opgemaakt. Kolendamp. Te Rinsumageest (Fr.) hadden de twee volwassen doch ters ran an M. K. in den avond bezoek van een paar ken nissen gekregen en nadat K. en de overige leden des gezins zich ter ruste hadden begeven, bleven de jongelieden samen nog wat napraten in een kamertje, waarin niet gestookt werd. Een paar stoven, waarin gloeiende bri quette'', dienden om de voeten te verwarmen en de kille lucht wat te temperen. Omstreeks 1 uur 's nachts werd het viertal.door be nauwdheid overvallenéén der jongelieden opende de deur en zoodra de frissc'se luchtstroom binnenkwam, vielen allen in zwjjm. K. en zjjn vrouw bemerkten ge lukkig het onheil. In allerjjl werd geneeskundige hulp ingeroegen. Bjj drie was levensgevaar spoedig geweken, doch met de vierde was de dokter langen tjjd bezig, voor het bewustzjju terugkeerde. Bedwelmd door kolendamp. In een perceel in de Claerenbeokstraat te Haarlom zijn gisteren man, vrouw en kind bewusteloos gevon den. Bij onderzoek bleek, dat hier alweder een geval zich voordeed van het niet behoorlijk regelen van de vulkachel. Nader deelt men aan de O. H. Ct. mede, dat het kind reeds overleden ie, terwijl man en vrouw naar het Gasthuis zijn overgebracht. Hot Haarl. Dbl. geeft een andere lezing van het ge val. Dat blad meldt: Er heeft zich te Haarlem weer een geval van ver giftiging voorgedaan. Een huisgezin in de Claerenbeek- straat aldaar, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, is Dinsdag onwel geworden, tengevolge van het gebruiken van het middageten. Het jongste kind is reeds overleden, terwijl de andere patiënten naar het gasthuis zjjn overgebracht. Eerst gistermorgen werd de vergiftiging ontdekt. De leveraneiers ontvingen bij hnn bellen geen gehoor. Dit werd vreemd gevon den, waarop men van aohteren het huis binnendrong en de bewoners onwel te bed vond. Dadelijk werd toen een geneesheer gihaald, alsook de politie. Waaraan de vergiftiging is te wijten is nog onbekend. Er wordt echter een onderzoek ingesteld. Naar wij vernemen was de toestand van de twee echtelieden en het andere kind hedenmiddag twee nur vrij gunstig. Waarschijnlijk zal het dus bij óón sterfgeval blijven. De staking te Eindhoven. De Nbr. verneemt nog omtrent de staking bjj de siga- renfirma José Tinchant Y. Gonzales te Eindhoven, dat, indien de werklieden aan den eisch vastbonden van 42f ct. met geteld dek voor een soort sigaren, waarvoor elders 30 en 32} ct. of wel 32} en 35 cent wordt betaald, al naar gelang 't dek opgelegd is of niet en waarvoor de firma Gonzales 40 cent betaalt, men de fabriek denkt op te heffen. De Hoopers van „Het Volk." Door d't blad worden de m-dedeelingen te dezer zake van de Vrije Socialist, ook in ons blad overgenomen, waarin o.a. wordt gezegd, dat den loopers een contract is aaugeboden, dat zjj binnen acht dagen hadden te teekenen of anders ontslagen zonden worden, beslist tegengesproken. Ook geen aliedaagsche promotie. Men sehrjjft ons Te Nibbixwoud benoemde de gemeenteraad tot seere- taris de heer Galis, die tot dusverre 't ambt van gemeente veldwachter waarnam. Nieuws uit Hoorn. Geslaagd. Te Groningen is gisteren voor het examen M. O. Hoogdnitsch acte B geslaagd de heer M. van Maanen te Hoorn. De Kinderbon d. De Zomervergadering van den Kinderbond zal jn 1907 te Hoorn worden gehouden. Voor het examen M. O. Daitsoh acte B. is gisteren geslaagd mej. M. H. Leopold, vroeger alhier. Evangel. Uale. Zondagavond zal in de godsdienstige bjjeenkomst van de Evang. Unie in de Kapelkerk als spreker optreden de heer Ds. Oramer van Baumgarten, Herv. Predikant te Hoorn. Men verzocht ons op deze bjjeenkomst de aandacht te vestigen. Voor „filnderkleedlng en Kindervoeding". Naar om gemeld wordt heeft, evenals vorige jaren de heer B. Kujjper alhier, f 7.69, zjjnde een bepaald per centage van den contanten verkoop gedurende de Sint- Nioolaasweek, afgestaan ten behoeve der Vereeniging •Kinderkleeding en Kindervoeding*. Alkanaaraohe Beslnnrdersbond. Door deze Vereeniging werd gisteravond eene cursus vergadering gehouden in de bovenzaal van 'tcafé >Het Wapen van Munster", aan bet Verdronkenoord. Als spre ker trad op de heer W. H. Vliegen, van Amsterdam, met het onderwerp: >Staatspensionneering>. Na opening door den voorzitter begon spr. met een opheldering dat dit onderwerp hoewel misschien reeds lang overdacht en besproken oigenljjk reeds voor 10 jaar door de arbeiders zelf aan de orde was gesteld. Tevoren was de zaak reeds bjj verschillende lichamen besproken, ook bjj de regeering waardoor zelfs in '95 een staats commissie was benoemd tot onderzoek van de mogeljjk heid. Dit alles bevatte eigenljjk in hoofdzaak 't idee ver zekering. Dit dnnrde voort, tot dat in '97 door het ini tiatief van den Timmerbond werd bewezen, dat het niet toegepast kan wordeu. Tegen de staatspensionneering zjjn stemmen gehoord, b.v. dat 't eene onbilljjkheid is tegenover de andere staats burgers, dat het eene bedekte bedeeling is enz. Spr. gaat van 't denkbeeld nitde staat is de gemeenschap en als men daarbjj denkt aan de vele bezitters, dan ligt het voor de hand, dat 't loon van den arbeider zóó is, dat van hem geene bjjdrage kan gevorderd worden. Er bljjft dus niets anders over. 't Is de taak van de gemeenschap dus van den staat, dat de rente van 't grootste en rjjkste deel komt ten goede van den minstbsdeelde, den arbei der en dit is dan ook 't beginsel waarop 't stelsel berust. Hoewel er nog veel tegen 'c verzekeringstelsel is t« zeggen, vooral omdat men door het tegenloopen daarvan lilt Blokker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2