KERSTKRANSEN. van het „Witte Kruis" Voor bet a.s. Kerstfeest." Zie dezen winkel Pryscouraot voor de Kerstdageo. Ontlepclit hoek Zilverstraat 116 MAGAZIJN B ÏÏÏTEN U K D. PERSONALIA. ADVERTENTIE N. Een gedwongen Huwelijk. J. B. SOECKER. een Jongmensch P.G., te ALKMAAR. A. H. TELJER. een Taanketel, Vee voeder ketel, C. VISSER, Laat 12, Fr. STüTIVER, Gebr. SCHENKE, Saucijzebroodjes. Kalfsvleeschbroodjes. Paling Amandel Room G. S. GKOENEWOUD. Alkmaar, Payglop. Egmond aan Zee, Voorstraat. Algemeen Orerzieht. Laatste Post. t BEUR8BERICHTEM. rt «uV*; 19 Deo. 20 Deo. pOt. 77} 8 4 6 6 6 991 99A ;6etf 821 72J 7ïf 771 481 102 A 961 691 761 441 80 481 15 47 931 66 1031 99) 291 431 431 2»! 40 A 931 1001 93 331 1821 1541 168A 771 90 H 92 1001 991 991 701 661 82A 83J 721 73 821 101A 210 961 811 694 751 431 30 48 141 47 1091 931 65tf 1031 29} 431 44 291 40} 94} 931 331 182} mi 1541 159 270 Vaster; IX GEZONDEN STUKKEN. MARKTBERIOHT EN. Tooneelyereeniging ,,AMICITIA". AMANDEL - CONFITUUR APPEL - en SLAGR00MKRANSEN. GdTEAU DE NOëL vanaf f 1.- Langestraat 20. Telefoon 169, 400 L. en een 230 L. en een nieuwe T UOG, in de Uitdragerij van De ECHTE Sach.-Thtir. Mient 25. Zie de étalages. n Appelbollen, Zonte Bolletjes en Krakelingen. gevuld met de fijnste kwaliteit Ossen-, Kalis- en Var kens vleesch. Lappen of Carbonado Ponlet of Gehakt Alle bestellingen worden stipt uitgevoerd. Telefoon 108. in Duitschland heeft geleerd, zou men omdat Min. Kui per en nog vele andereu er vóór zjjn, 't krggen, en daar om meent spr. er eenige bezwaren van te moeten noemen. In de eerste plaat» is het een vastkoppelen van 't pen sioen aan het loon. Voorts maakt de gevorderde premie dat alleen vaste arbeiders die kannen betalen, en das velen als de losse- en boerenarbeideis en andoren, die tjjdeljjk werken, moeten worden uitgesloten. Ten derde is er de betaling van de premie, die nog al vrjj hoos is, en betaald moet worden van het 16e jaar af, terwjjl tnsEchenkomende storingen als verzuim door ziekte en andere gevallen dit nog vaak kannen bemoeieljjken. Die hooge premie vermindert natuurljjk sterk het arbeidsloon en zal tooh geen pensioen bezorgen, dat ge- lyk staat met, of voldoet aan de eisohen van het leven. Verder i* er het bezwaar dat 't veel meer drakt op het indastrieele dan op 't stil liggend, in papieren ge stoken kapitaal. Ten slotte is er het bezwaar dat de patroon omdat hg aan de premie moet betalen liefst geen vaste maar losse werklieden in zjjn dienst zal nemen. Tegen Staatspensionneering bestaat zei spr. alleen één gegrond argument't is te daar. Berekeningen daar omtrent waren meer dan eens gemaaktonlangs nog door Heldt, die de benoodigde som schatte op 60 mil- lioen galden. Dat Nederland echter wel instaat is uit sommige middelen die som bjjeen te brengen was door anderen en ook door spr. in versohillende brochures aangetoond. Om iets daarvan te noemen kan op 't leger 13 millioen bezuinigd worden. Ook de armenzorg «an veieenigingen en officieele lichamen die 18 millioen per jaar, wel voor de helft aan menschen boven 60, das dan onnoodig, verstrekt, kan dan enkele millioenon daarbij tegemoet, komen. Als van de belasting naar het vermogen eens 18 millioen werd afgenomen voor dit doel, dit zon, meende spr., 't land niet ten gronde riohten. Ook het erf- of successierecht, thans slechts 1 pOtdat gemiddeld per jaar 300 millioen bedraagt, kon wel een paar millioen opleveren. Hg veronderstelde tenslotte wel dat hg veel had mee gedeeld dat niet onbekend was, maar vindt 't noodig, dat het gedarig in herinnering bljjven en ook aan ande ren in herinnering worde gebracht. Met den wensoh dat hg hiertoe dezen avond had bggedragn, eindigde spreker. De heer P. Groebe stelde een drie' al vragen, die spr. beantwoordde. Kolven. Woensdag 19 December werd in het Hotel »De Nach tegaal» van den heer H. v. d. Sleesen, een nationale Kolfwedstrjjd gebonden, waaraan 28 personen deelnamen. De prjjzen werden gewonnen door de beeren J. Halff, Alkmaar, 1ste met 110, Jb. van Vliet, Krommenie, 2de met 107, H. van der Sleesen, Alkmaar, Se met 105 en G. Dirkmaat, Opmeer, 4e met 104 punten. Ontploffingen ln de gasfabriek. Glateren klonken er in de gasfabriek, in het gedeelte van de nienwe watergas-iustallatie, eenige hev'ge knallen. Tengevolge van een daarvan sprongen zelfs twee ruiten. Informeerende of hieraan ook gevaar verbonden was, werd ons van bevoegde zjjde meegedeeld, dat hiervoor geen vrees behoeft te bestaan. De ontploffingen zjjn het gevolg van de sleohte kwaliteit van de onafgewerkte ookes en de reden ervan moet niet gezocht worden bjj mogeljjke lonten in de watergas-installatie. Dat in doze nieuwe inrichting alles nog niet zoo marcheert als men dat van een langer in gebruik ijjnde fabriek gewoon is, spreekt wel van zelf. Aan al wat nieuw iB moet men eerst gewoon geraken. Zooals wjj al reeds op gezag van een des kundige zeiden voor ongelukjes als gisteren voorkwamen behoeven de omwonenden geen vrees te hebben. Ken paard te water. Vanmorgen tegen twaalf uur stond een bakwagen met een paard er voor aan het Lnttik Ondorp onbeheerd. De eigenaar, een landman uit de buurt, deed zjjn zaken af met een der bewoners van het Lnttik-Ondorp. Het paard schrikte van een voorbijgaande fietser eni reed met dea wagen achteruit in het Lnttik-Ondorp. Velen snelden te- hnlp men begaf zich op het water en deed wat men kon paard en rgtuig weer op 't droge te krjjgen. Het paard was intusrohen een aanzienljjk stuk met den wagen weggezwommen. MR vereende krachten gelukte het ten alotte na heel wat moeite het dier op den wal te krjjgerals ook den bakwagen. In het pakhnis van den heer Potgieser, waarvoor het paard te water was geraakt werd dit eerst neergezet, later werd er wat mee geloopen om het weer wat te kalmeeren. De wagen was nog al beschadigd, zoo waren de voor-veeren ge broken. Ook de tnigen waren stak. Verdeeling van den Hand ln afdeellngen, be- l.nearing en aanvulling van eonnbslrn voor 190?. Ter voldoening aan het bepaalde bjj art. 38 van het Reglement van orde, zal de raad moeten overgaan tot verdeeling in afdeelingen voor 1907. Wat de benoemingen betreft worden lo. voor een lid der commissie van toezicht op het stedeljjk mnsenm tot 1 Januari 1910, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer J. Masdorp, door de oommissie aanbevolen de heeren J. Ma-dorp en P. J( Glasz2o. voor een lid van het burgerljjk armbestuur, tot uit. December 1910, wegens periodieke aftreding van den heer Mr. W. F. A. Verhoe ff, door bedoeld bestuur aanbevolen da heeren Mr. W. F. A. Verhoeff, en P. J. C. van Toornenburgh 8o. voor een regent van het burgerweeshuis tot uit. December 1910, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer P. J. 0. vau Tootnenburg, door bet college van regenten aanbevolen de heeren P. J. C. van Toor nenburgh en E. M. van Soest4o. voor een regent van het stads-ziekenhnis tot uit. Deoember 1911, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den keer jan de Wit Dz. door het college van regenten aanbevolen de heeren Jan de Wit Dz. en G. H. Krak5o. voor een lid der commissie van toezicht over het stedeljjk mu ziekkorps tot uit. December 1909, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer P. Th. IJpma, door de commissie aanbevolen de heeren P. Th. IJpma en J. H. Ocshoorn 6o. voor een lid der oommissie van toezicht op het lager onderwjjs tot uit. December 1914, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer Mr. A. P. H. de Lange, door de commissie aanbevolen de heeren Mr. A. P. H. de Lange en Mr. J. L. Steenlack7o. voor een lid der dames-commissie van bjjstand voor het toe zicht op het onderwjjs in de handwerken op de lagere scholen, wegens periodieke aftreding als zoodanig van mej. M. W. Arbeiter, door de commissie aanbevolen mej. M. W. Arbeiter en mej. H. Siebert Coster j 8o. voor een lid der commissie van toezicht op het middel baar onderwgs tot uit. December 1911, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer Th. van Spall, door de commissie aanbevolen de heeren Th. van Spall en Mr. D. van Houweninge, voor een lid van dezelfde com missie tot uit. December 1909, ter vervulling der vacature, ontstaan door het overigden van Mr. J. W. Mulder de heeren Mr. D. van Houweninge en A. P. F. J. Noor- dujjis, Arts, en voor een lid van dezelfde commissie, tot uit. December 1908, ter vervulling der vacature, ontstaan door het aan Mr. H. Boelmans ter Spill verleend eervol ontslag, de heeren A. P. F. J. Noordugn, Arts en H. E. Vorschoor9o. voor een lid van het college van curatoien van het gymnasium, tot uit. December 1911, wegens periodieke aftreding als zoodanig van den heer Mr. F. H. G. van der Hoeven, door het college van cnratcren aanbevolen de heeren Mr. F. H. G. van der Hoeven en A. P. F. J, Noordugn, Arts. Ueclaaaé-artikelen. Wjj ontvingen een spel genaamd »Cbri»pjjuspel» en een kalendertje voor 1907 (waarop een portret van den heer Dudok de Wit, den bekenden sportman, met een glas in de hand als was hg toastende) uitgegeven door de li keurstokerij P. A, i.brispjjn te Amsterdam, fabrikant der Samnel-Piokwioh punch. Als reclame worden deze artikelen in de depOts en winkels, waar de dranken dezer fabriek verkooht worden, den koopers gratis aangeboden. Op het spel staat vermeld, dat het in vroegere eeuwen bjj onze vooronders zeer in aanzien was en dat de Piek- wich punch zeer geschikt is om de gezelligheid ervan te verhoogen. Het Engelsche Hoogerhuis heeft met 132 tegen 52 stensmen besloten de in de onderwjjswet ge brachte wijzigingen te handhaven. Een overeenstemming is, daar het Lagerhuis deze wjjzigingen onaannemelijk heeft geacht, niet te verkrijgen. Waarschjjoljjk zal de regeering evenwel spoedig een nieuw ontwerp indienen en dan begint de strjjd opnieuw. 1°, 11 u s 1 a n d werd heden een oekaze verwacht, waarin hnlde werd gebracht aan de verdiensten van den minister Stolypin. Spoedig zullen we wel meer nieuws vernemen uit Rus land, daar het groote Engelsche blad de Times beslaten heeft weer een correspondent te St.-Petersburg aan te stellen. Te Siedlce zjju acht roovers doodgeschoten. Te Lodz zjjn een tweetal bommen geworpen naar bet rjjtnig van den boofd-commissaris van politie. De hoofd-commissaris werd ernstig aan het been gewond, een van de dragonders der escorte werd gedood, twee anderen gewond evenals de koetsier en een politieagent. De paarden stierven. De bommenwerpers ontkwamen, terwjjl ze steeds schoten losten. Te Sebastopol zjjn veroordeeld tot 4 jaar dwangarbeid en tot geringere straffen de oproerlingen van het oorlogsschip Potemkin. In Tsjita, Siberië, is een bommenfabriek ontdekt. Twaalf personen werden in hechtenis genomen. Men zal in Marokko meer handelend optreden. De Spaansohe Minister van buitenlandsehe zaken heeft n.l. in de Kamer verklaard, dat volgens inlichtingen, van den Spaanschen gezant ontvangen, het diplomatieke korps te Tanger besloten heeft Raissoeli uit deze stad te verjagen. liet wordt tijd ook dat dit heerschap wordt verwijderd. Hij is bijna oppermachtig in Marokkode Minister van Oorlog onderhandelt met hem, de vreemdelingen vreezen hem, de inboorlingen schuwen hem. Op het Socco plein in Tanger bevinden zieh 150 soldaten onder aanvoering van zijn plaatsvervanger Ben Manseer en 1 het lager ziet er uit, alsof er 1000 soldaten zijn. IJlt Heerhugowaard. Onder leiding van den onderwjjzer Stieltjes is opge richt eeuc ztiagvfreeaiging, aanvankeljjk met 32 jonge dames en 8 heeren. De oefeningen zullen worden gebonden in een der lokalen van school no. 2. De gisteren gehonden verpachting van het grasgewas langs de dijken en wegen van den polder bracht voor 1907 op f 7583.—het vorige jaar was de opbrengst f 7585. De nienwe wjjze van verpachting bjj afslag heeft das geen invloed gehad op het eindejjfer der opbrengst, De gemeente zal aan de Nationale Militie voor de lichting 1907 moeten afleveren 17 manschappen, waar van 5 voor verkorten diensttjjd. Bjj Koninkljjk Besluit van 18 Deoember zjjn benoemd in deze provincie tot heemraad van het ambacht van West-Friesland, genaamd Dreobterland, vanwege de Zniderkogge, K. lansen Kz„ te Schellinkhout tot hoofdingeland van West-Friesland, vanwege het ambacht van West-Friesland, genaamd de Sohager- en Niedorperkoggen, J. v. d. Stok, te Nienwe Niedorp, en tot hoofdingeland-plaatsvervanger van West-Friesland, vanwege dat ambacht, P. Buis Jz., te Sobagen tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van den Hondabossehe en Duinen tot Petten, vanwege Waterland, K. Oljj Dz., te Alkmaar en vanwege Duinkavel, J. van Reenen, te Bsrgen tot heemraad van het ambacht van Westfriesland, ge naamd Geestmerambacht, D. Appel, te Heerhngowaard en D. Wagenaar, te Broek op Langedjjk en tot hoofd- ingeland van Westfriesland, genaamd Geestmerambaoht, S. Duif, te St-Pancras tot hoogheemraad van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland en Westfriesland, H. Stam, te Oodendjjk. Schaöm 20 Deo. Aangevoerd 2 paarden fljöO a 120/ 0 veulens f a 2 stieren f 140 a 190, 8 Gelde koeien (magere) f 150 a 170, 40 idem (vette) f 180 a 290, prgjjsb. trekkend, 38 en 39 oeat per pond, (le kwaliteit), 10 kallkoeien f 0— a f 0—, 0 vaarzen f0— 0—, graskalveren f a nuchtere kalveren i 0 rammen f a schapen (magere) a 0,—, 130 vette schapen f 30 a f 33,—zeer hoog, 1500 overhouders f 18 a f 26,— prjjsb. matig ving, lammeren f a 2 bokken en geiten f 6 a 8, 15 varkens (magere) f 14 a 15, 50 idem (vette) f 0.44 a Srn J" PrÖ8h- *la*' 50 bi880n f 8 a f 11,—, stug, 200 kongnen f 0.75 a 1.50, 2C0 kippen f 0.75 a 1.50 40 eenden f 0.60 a 1.80, 800 kipeieren f 5.- a f 6.— -- eendeieren f - a 700 Kg. boter f 1.15 a 200 Kg. kaas f 0.70 a 0.80. AMSTERDAM. Cert Nederland, N. W. 8«huld....,ss,|. Ji ""to8 OostenrijkOM. in pap. 1000 Isbr.-Aug. I dito. dito April-Ctt.. I dito, Kronsn S0O0 bel.rrije(Kroaem.)k*i-NoT. 4 dito, dito 1000 bel.vrgetKronenr.) Jan.-Jnli i Portugal le »er. 3°/„ X 10-100J dito, 8e id. Ameri. 8«huld 8'/, traas» 600 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 19066 dito, Iwang, Dombr. Oblig41 dito, Bianealandisb» JL8V4i; t dito, 1880 ge*oas.Z.R. 116-016II Mel-Nov. 4 dito, 188# 1» k Ia sar. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOat. 4 dito, 1889/1890 Hope en Co....4 dito, 189*, Doneti-öpoorwB....S.. 4 dito, 1867/89 X 10-100 Mei-Hot4 dito, Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, G. B. 600 18984 dito, Tranae. 8pw. Obligi Z. R. 116/616. 8 dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 6164 dito, 1389,'j.,g2 dito, ia goud 1884, 18 Jan. 13 Jull....3 6 Spanje, Ou. Bult. Perpetieile4 turkjje, Reeep. geuaif. sehuld free. 600-3600 4 OM. leeaiag 1S76..4..,,;s,. 4 Naxlco, OM. Biaa. 8eh. a&osh. obligg lite dito 1899 6 N. V. Ncord-Holl. Qroad-Crediet. Pandbr 4 N. W. ft P»«. Hyp. Pdhr....r Nederland, Cult. Maataeh. d. Voretel. Aand. dito, Koloaialc Baak Aaadealea dito, H»d. lad. Haadelsb. Aaad.....«3 dito, Kon. Had Mij. t. expl. petr. br.A. Pair. Mjj. bumatra-Palembang A. Aand. Had. Ind.Expl.Mjj Amerika America Car. 4 foundrij Cert. v. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United State» Stee orp. Peru. Peruvian Corporation Cart v. Aand.., n n V. Pref. Aand, Nederland, Expl. St. 8pw. Aand dito, Ned. Centr. Spoor*. Aand. f 360 dito, N^Brab. Boxtel.W. Aand. 1876/80 gaat. italic, Spoorweglecniag 1887/19I dito, Zuid-ltal. Spoorwag-OblS Polen, Wars.-Weenen Aandeel..,ïi...g..i. Rusland, Wlndik. 1886 6 Z.R. 336 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. v. Aaad.., dito, Alg. Hyp. Obi. Roek Island comp. C«i. v. gew. Aandeelen. dito Desv. Rio Grande Cert, gew. Aand...u dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansaa City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Oar v. Aand.i dito, dito, le Norfolk ft Waetern Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calil. goud le hyp dito South. Paeiic. gew. Aandci dito, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pae. Hoofd. O. v. As dito Wabaah Ct. v. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 100.s, Hongarije, Thai.» Loten...i OoitenrfkBtnatol. l«<W...rïï.r;..;..ï..i dito, dito 1S64ï...r...ï...g Suilend Btaatiiseaiag 1864 Loten. ...*.ï..i dito dito 1866. Dito.iï. Tarkfe 8poorwegleeaiag.l;..I....ts. W 92 Voor do vele bewgzen van deelneming, ontvangen bjj het overigden van mjjee Echtgenoote A. BOIzDEWIJl, betuig ik, mede namens de kinderen, mgnen oprechten dank. Jb. DEKKER. Koedjjk, 19 Deo. 1906. 0Het onderwerp." Mijnheer de Redacteur. Mgn geheugen behoeft niet te worden opgefrischt. Het is tameljjk goed. De heer Nuyens heelt geljjk, wanneer hg zegt dat mg een ex. van de Alkm. Cour. gezonden werd waarin ïjjn uitnoodiging tot debat. Daartegen maakte ik geen bezwaar. Op den avond van het debat echter merkte ik dat er, bjj het aankondigen van de vergadering een onderwerp is opgegeven, anders gesteld dan de zin van het stuk van den heer Nnjjens in de »A. O.e eischte. Het is dit onderwerp waarvan ik beweerde onkundig te zjjn gelaten. Het zal noodig zjjn daaromtrent alsnog opheldering te geven en verzoek ik dus hen, die, in Alkmaar wonende en dus der zake kundig zjjnde, dit te doen. T. LUITJES. Beojsk op Langeduk, 19 Deo. Heden werden besteed voorBloemkool le soort 0.a 0—, 2e soort f 0.— a 0.—Reuzenbloemkool f 6.— a 0.—, Roode kool f 2 50, a 5 Gele kool 2,— a 4.50, Witte kool f 3.—a 5.— Koolrapen f 1,20 a 1,70, Nep (kleine uien) f0.a 0. Uien 1 0.75 a 0 95, Bieten 3,— a 5,—, rammenas f 0.— ötaion Noobdschabwodde 19 December. Aangevoerd stuks kool. Roode kool le soort f 4,— a f 4,50, 2e soort f 3,25 a 3,75, kleinere f 2,50 a 8,—. Gele kool le soort f 3,50 a 3,75, 2e soort f 2,60 a 3,—, kleinere f 2.20 a 2,50 per 100, uien f 0.90 a 1.- per 50 Kg. Deenfche witte kool f 2.50 a f 5.— per 100. Bovenkaespel 19 Dec. Groentenveiling. Heden werd besteed voor; Aardappelen (blauwe) f 1.40 a f 1.60, per H.L., Bloemkool fle soort) f 5,50 a 8,—, idem (2e soort) f 3,50 a f 5.Roode kool 0.a 0,per 100. Aan voer Btuks. Uien f 0,80 a 0,90 p. 50 K.G., Bieten f 0,— a 0.— per 1000, Slaboonen f 0,— a f 0,— p. KG. Hookk 20 Dec. Kleine kaas f 32.00, commissie f 31.00, middelbare f 30.50, Aangevoerd 146 stapels, vragende 432381 Kg. Handel vlug. Bjj exploit van mjj, Deurwaarder, d.d. 19 December 1906, is ten verzoeke van AALTJE BRUGGEMANN, zonder beroep gedomicilieerd te Alkmaar, ten deze domi- cil e kiezende tot aan het uiteinde der exscQtie van na te melden vonnis, ten kantore van den procureur Mr. W. F. A. YERHOEFF aan de Oudegracht A 147, te Alk maar, aan HENüRIK SAMUEL WIJER JAN CORNE- LIS DE LANGEkoffiehnisbediende, vroeger wonende te Alkmaar, thans zonder bekende woonplaats of werke- ljjk verbljjf, Beteekend een vonnis, geweten op 29 November 1906 door de Arron- dissements—Rechtbank te Alkmaar waarbjj voor ont bonden is verklaard door echtscheiding het huwelgk op 1 Deoember 1899 te Ngmegen tnsschen partgen geslo ten en zulks ten verzoeke der vrouw, welk exploit con form de wet is beteekend aan den Heer Officier van Justitie bjj voormelde Rechtbank en aangeplakt aan de hoofdplaats der vergaderplaats van bedoelde Rechtbank. G. S. AMOUREUS, Deurwaarder, Tweede openbare uitvoering, in de Schouwburgzaal »D ligentia" op Zondng 23 December 19(16. Opvoering van: Oorspronkeiyk tooneelspel m 3 bsdrjjvee, gevolgd door. DE GROOTE SCHOOTMANS Bijjspel in één bedrjjf. Enkele kaarten f 0.40, Heer en Dame f 0.60. HJa afloop Bal. Plaatsbespreking op den dag der Uitvoering van 12—2 uur a 10 ct. extra per plaats aan de Zaal. Opening bureau 7 uur, aanvang 8 unr. Kinderen beneden 16 jaar zonder geleide geen toegang. Het recht van toegang wordt voorbehouden. Zie voor nadere bjjzondeiheden de aanplakbiljetten. HET BESTUUR. AANBEVELEND, Op een handelskantoor wordt gevraagd bekend met Kanloorwerkzaamheden, op een aan vangssalaris van 1AO galden, brieven onder letter V 28, Bareaa deier Courant." Zijdie nog verplegingsartikelen bezittendie niet meer in gebruik zijn voor het doel waarvoor zij verstrekt werden, worden dringend verzocht, die te laten terng bezorgen aan het badhuis van 't Witt© Kruisvóór 31 December a.s. De Magazijnmeester Alkmaar, 19 December 1906. M tegenover de Sigarenfabriek van den heer P. DE FRENNE. 1 zjjn uitsluitend verkrijgbaar bg NIHÜWHILOOT B 4. OUDSTE ADRES van Alkmaar. Bestellingen vroegtijdig s, v, p. OPRUIMING VAN a. s s k ar. mmm. Aanbevelend, Hr la voor gezorgd dat mi| niemand ln kwa liteit kou kannen overtreffen. (Nog zonder verhooging.) Oggen vleesch. Ossenhaas Bielstnk Roastbeef of Lende Rollade Lappen of Gehakt Ponlet of Bonilli Vet Kalfavleescb Oesters of blinde Vinken Biefstuk Fricandeau Sohjjf Varkenavleescb. per 5 ons. per 5 ons. 75 Varkensvleesch 70 70 Filet, Boenf of Sohjjf 45 55 Carbonado of Lappen 40 50 Sancjjzen of versohe Worst 40 45 Gehakt of Pekelspek 40 45 VUT 8 PK64 80 bÖ 5 pond 35 cent per 5 80 ons. Bg partgen vooruit te 70 bestellen, nog minder in 70 prijs- 60 60 lAeukenworst 50 cent per 5 Probeert EEKEN'S ons. Overtreft alle andere soorten. WOHITSOOBTlilN. per ons. per ons. Rookvleesch 22 Leverpastei 12 Gekookte Ham 22 Hoofdkaa»10 Saneisss22 Boterhamworst 10 Tongeworst 12 Parjjsche Boterhamworst 12 Rolladeham 18 Leidsche Leverworst 10 Tongepresworst 12 Bloedworst 6 en de nog steeds meer gevraagde en alom bekende Hnagsche Leverworst 30 ct. per A ons. AANBEVELEND,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3