nette Barbiersleerling. Weihnachtstollen, Albert Heijn JONGEN gevraagd Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." Jacht- en Sportartikelen Coöp. Vcrceoiging )(0ns Belang", KERSTKRANSEN OPENBAR! VERGimM I. f. (KERSTBROOD.) Kerstkransen V isitekaart j es. Bediende C. van Stam. Drie levens. Voor de Kerstdagen. SPECULAAS betrekking een paar Kamers Dordrecht. G. S. GROENE WOUD, Gevraagd een Kerstkransjes Bestelt uw en PLUMCAKES enz. voor het a s. KERSTFEEST in de W. G. E. VALK. voor de a.s feestdagen. Firma O. SCIARONI. Een malsche voor het 5 Kerstfeest is zeer aan te bevelen, steeds levend voorhanden. Voor de Feestdagen S.V.P. tijdig bestellen. Schoonmaken van alle soorten WILD. C. EOMEIjmr, Haarkundige. Hout-, Brand- en Snijwerk. C. HULST, KANTOOR- en LOOPWERK, KERSTKRANSEN, FEUILLETON. G. W. van der Veen, Eene beschaafde Juffrouw, „Wat wil de Bond voor Staats pensionneering Dordrechtsche Courant, Algemeene Boekhandel, De echte Thüringer WEIHNACHTSTOLLHN. Dresdener BUTTHRSTOLLEN. Mailünder PIStze. Bekroond Eerediploma en Gouden Medaille Maiuz Gouden Medaille Kenlen. tilja vanaf heden wederom verkrijgbaar t>iJ Bestellingen voor de aanstaande Feest dagen, vroegtijdig op te geven. „Postzegels", „Botjes" en „Lilipnt". heeft weer in voorraad FIJNE Optische en Chirurgische Instrumenten. Aanbevelend, A. VAN DIJiC-PORCK, Poelierster, RAMEN 17. Crinofloiy KAALHQQFDTrtF.lv Ook zjj die lyden aan andere Haarziekten, wenden zich kosteloos, mondeling of schriftelijk tot Ged. Nieuwesloot B 81, Alkmaar. Attesten franco toezen ding. N V. Boek- en Handelsdrukkerij v./h. HERMs. COSTER ZOON. Langs die Zaan. Van ALKMAAR 8.— 10.— 2.30, uur. Op een Kassiers- en Commissionairskan- ioor kan terstond een flinke geplaatst worden, bekend met boekhouden en zelfstandig kunnende werken. voor door Telefoon- en Besteldienst POT. Een heerljjk gebak voor de a.s. Feest dagen zyn de bekende alsmede Appelbollen, Beignets en Letter- stnkjes. TH. van der KLEI. Horloges - Pendules Amandel-, Confitnnr-, Appel-, Room- en Slagroomkransen. Groot en klein Gebak. Koude en warme Schotels. Plumpuddingen. Telefoon 74. BANKETBAKKER KOK. LAA T ÏIO. Bestellingen gelieve men zoo spoedig mogelijk op te geven. Nog steeds verkrijgbaar de overheerlyke a f 0.25 per 5 ons. per ons 12 cent. Aan de LEDEN wordt tevens medegedeeld.dat zij, die nog wenschendeelte nemen aandenjaar- lijkschen feestavond, zich kunnen aanmelden bij den Secretaris der commissie, den heer J. C. HAMMESHuigbrouwersteeg. op de hoogte der Fransche Taal, zoekt eene Afdeeling Den Oever van den Bond voor Staatspensionneering. Spreker: lü Mï F. J. FEEBEEK, GEVRAAGD" .8. VOORD AM C 9 ALKMAAR Teleioon Intercommunaal no 3. Voorhanden voor 1907: f*— -1.50 en -1.90 -0.75 -0.40 -0.75 -0.10 -0.10 Ëtota H O FLEVERAN CI E R. Adrrs ALB. DIK Si., Gedrmpte Nieuwssloof B 14) mevrouw, wjj, met het oog op de as. Feestdagen, eras Uwe aandacht vragen roor onze en onze nieuwste merken Bbeniti: Bjj alle Kruideniers- en ComeBt'bleEhandelaren verkrjjgbaar. Firma «EO. B. VAI UOE8BIJBU. Bitcuitfabriek De Lindeboom''. Amsterdam, Mijdrecht, Aanbevelend Hammetjes Payglop ÏO, Alkmaar. BRAAD- SOEPKIP RQMEIJN *e Sprekent ELKKI VRIJDAG van 10-3 uur, VOORD AM C 9, ALKMAAR. ,9 AMSTERDAM Ö.302-304.uur. HOF. ALHBAAH. Bnevrn banoo lett. C 29 bureau v. d. blad. Aan te melden Kantoor BouiUl hoek Paardensteeg Telef. No. 58. Beleefd Aacbsvelend KOOLTUIN, ALKMAAS Grootste keuze ©Kï. Bcparatiëu worden goed ec spoedig afgeleverd. "oor gravlu BARUABUTH Bij Ai AU. Henriêtte von Meerheimb.) 16) «Ilse zou een man willen trouwen, die bestaan moet van de opbrengst van zijn penvader moet op grooten voet blqven leven en Roten walde brengt in de eerste jaren zoo goed als niets op. Dat is een lastige som •Zeer lastig, Hans Henn>ng 1 Ik zal er over denken hoe wjj wat kunnen uitsparen in huis en om te beginnen zal ik voor mjj zelf en mjjn kleeding zuinig zjjn.» »Dat geeft niet veel.» vAlle kleintjes helpen. Doch haal nu alsjeblieft Ilse eens binnen. Zjj vergeet weder tjjd en uur en ligt 't liefste den halven nacht in haar hangmat.» Hans Henning ging den tuin in. Vochtige nevels zweefden over het grasveld. De weide achter den tuin zag er uit als een meer. Tusschen de denkere struiken viel Ilse in het oog door haar lichte kleeding, Op het gras waren zjjn voetstappen niet te hooren zjj bemerkte hem niet eerder, dan toen hjj voor haar stond. Tusschen twee berken zweefde de hangmat ongeveer twee voet boven den grondzjj lag daarin met haar handen samen gevouwen achter haar hoofd en haar gelaat werd beschenen door de maan. Hans Henning gaf een stootje tegen de hangmat. «Droomster 1 Wou je hier blijven, tot de vleermuizen in je haar verstoppertje gaan spelen?» W aarom stoor je mjj Ilse zette een boos gezicht. «Het was zoo heerijjk l De bleeke maan, waar die zil veren wolken voorbij gaan daar boven de weide die fjer- Dat is mjjn ster, die ik iederen avond groet. Ie Berljjn ziet Hilmar haar ook en dan denken wjj aan elkander.» •Och kom, je dichter zit de maan nu niet aan te staren, hjj zit ergens in een bierkneip of snurkt in zijn bed.« «FoeiMet een grooten sprong was Ilse uit de hangmat. 5 Je hebt mjjn stemming heelemaal bedorven.» «Zoo bedoelde ik 't ook.» «Mjjn dichter is geen bierdrinker.» «Kindje, wat weet j jj van het leven en van de man nen Hans Henniag haalde zjjn schouders op. »Wat een teleurstellingen zal je ondervinden l Nu, goeden nacht, kleine dwarskop l« Ilse volgde hem langzaam naar huis. In haar kamer stond zjj nog langen tjjd voor het raam. «Hjj denkt toch aan mjj,« hield zjj vol. «Ik zal het hem vragen of hjj vandaag niet op hetzelfde uur naar onze lieve ster heeft gekeken.» Daar verschoot een ster en verdween in het on eindige met achterlating van een zilveren streep voor een oogenblik «Een groet een gedachte van heml» Een huivering van vreugde doortrilde haar. Den volgenden dag kwam Hans Henning er nog niet toe om het diplomatieke bezoek bjj de Bodenhausens te brengen, want zjjn vader wenschte, dat hjj en de hout vester hem zouden vergezellen op een uitgestrekten rit door de bosschen. Met een bloedend hart hoorde Hans HenuiDg hoe al deze jonge doch forsche en sterke stammen ten doode veroordeeld werden. Als hjj tusschenbeiden wilde komen, wilde de oude heer von Kröchert echter niet naar hem hooren. De houtvester sprak troostend van nieuwe aanplantingen. Aan het einde van den tocht werd de oude heer wat opgewekter. vindien de bosschen mjj geld leveren voor een hypotheek en de houthandelaar bjj zjjn bod bljjft, dan kunnen wjj het weer een tijdje uithouden,» meende hjj en thuisgekomen verzond hjj dadeljjk een telegram aan den houtkooper, wiens toestemmend antwoord eenige uren daarna aankwam. «Zoo, nu kunt ge morgenochtend vroeg naar de Aanbevelend, Bodenhausens rjjden. Vertel ze van den goeden handel.» Hans Henning knikte. Aangenaam was die opdracht niet, doch hjj kon geen weerstand bieden aan den hoopvollen, smeekenden blik van zjjn vader. 1 let weer was omgeslagen, toen hjj den volgenden morgen uitreed. Hevige windvlagen deden de boomen ruischen dikke donkere wolken met vaai-gele randen kwamen opzetten. Hans Henning keek angstig naar den hemel. «Nu nog hagel na de overstrooming dat ontbrak er nog maar aan dacht hjj bezorgd. Hjj koos den korsten weg naar Halbendorf. Dwars over velden en weiden reed hjj, waar de vos zjjn dartelheid weldra verloor en moeite had om te bljjven galoppeeren. De herders dreven hun schapen naar huis; dat was een onbedriegeljjk teeken van onweer. Hjj gaf zjjn paard de sporen. Daar zag hjj door de groene boomen reeds het roode dak schemeren van het heerenhuis. Hoewel hjj warm en buifen adem was van den snellen rit door den harden wind, liet hjj zich toch dadeljjk bjj dan ouden heer von Bodenhausen aanmelden. Toen Hans Henning de hem van ouds bekende huis kamer binnentrad, kwam hem echter niet de breedge schouderde figuur van den ouden Bodenhausen tegemoet doch een jonge, zeer slanke heer in een keurig zwart pak. Hans Henning wierp een verwonderden blik op f het smalle, bruine gelaat vóór hem, waarvan de eene wang met twee breede houwen versierd was, eeretee- kenen van den voormaligen korpsstudent. Het was geen schoon, doch een zeer interessant uiterljjk met sprekende donkere oogen. «Vergun mjj, dat ik mjjzelf voorstel,» zeide hjj met een buiging, «Ritmeester von Kiöchert.» «Hilmar Bodenhausen,» zeide de ander bedaard. Een eenigszins spotachtigen glimlach plooide zjjn fijnen mond. Hans Henning kon zjjn verbazing bjjna niet verbergen. Was dat nu HilmarDe dichter Bodenhausen, dat rondzwervend genie. Onwillekeurig had hjj zich hem voorgesteld met lange, vettige haren in een versleten lluweelen jacket, met een slappen vilten hoed op. Dit was een deftig gekleed man van de wereld, dien hjj Kerstbrood. ■e|. C. H. RGKOHn, Leerarei Plaao es Theorit. Mient O 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrijdag van 1— 2 uur «Is HIKDURJIIFFROVW of «ls Juffrouw van Gezelschap. Brieven adres letter X 26 bureau vsn dit blad. op Zondag 23 december a.s., de» namiddags 3 uur, in het lokaal van Mrj. de Wed. KAAN te Den Oever. van Haarlem. Onderwerp De Secretaris, L. SPAANDER, gemeubileerd of ongemenbileerd, geschikt voor Kan toor, op goedei stand. Br. fr. lett. D 29, bureau dezer courant. Zjj, dia wenscben te adverteeren te Dordrecht en in de Omstreken, vinden voor hunne advertentiën de grootst mogeljjke publiciteit in de uitgever* De Dordrechtsche Drukkerij- en CTitgevers-Maatschappjj Dit blad verechjjnt tweemaal per dag. STAATSALMANAK (Uitg. Nijhoff) PIJTTERSEN's STAATSALMANAK NEDERL. ALMANAK WARENDORF's FAMILIEKALENDER STARING's ALMANAK BIJBELSCHE ALMANAK ALMANAK „DE LIEFDE STICHT" MAAND- en WEEKKALENDERS. SCHEURKALENDERS en AGENDA'S eerder voor een jeugdig diplomaat, een gezantschaps attaché of zoo iemand zou gehouden hebben i Op Ilse's smaak was uitwendig indeidaad niets aan te merken. «Neem mjj niet kwaljjk, dat ik u niet dadeljjk her kende,» zeide hjj onmiddellijk. «Gjj zjjt echter in dien langen tjjd, dat ik u niet gezien heb, zeer veranderd.» Hilmar schoof een stoel aan. «Neem plaats, mjjnheer von Kröchert. Mjjn vader zal dadeljjk komen. Ik vermoed, dat gjj hem over zaken komt spreken «Juist, mjjnheer von Bodenhausen Ik had niet gedacht u hier te zullen zien.a «Neen I Heeft Ilse niets verklapt antwoordde Hilmar onverschillig. Kröchert ergerde zich in hooge mate over dit gezegde. «Mjjne zuster heeft ons alleen medegedeeld, dat gjj met haar correspondeert. Is het mjj vergund de op merking te maken, mjjnheer von Bodenhausen, dat het beter zou zjjn om deze correspondentie na te laten, totdat mfjn vader zjjn toestemming tot het engagement gegeven had «Waarom ?__Hse heeft toch het recht om zelf te kiezen «Zoolang zjj onder bescherming van mjjn vader is toch niet.» Hilmar haalde de schouders op. «Ik heb volkomen in den vorm om de hand uwer zuster gevraagd, mjjnheer von Kröchert. Het was niet mogeljjk om correcter te handelen. Ik kreeg in tamelflk onvriendelijke bewoordingen, zonder eenige geldige reden, een afwjjzend antwoord. Dat Ilse pardon dat freule von Kröchert zich niet goedschiks onder werpt aan deze beslissing van haar vader, is even be- grjjpeljjk als dat ik mjj voor gebonden houd zoolang zjj dit doet.» Wordt vervolgd.) Druk V.N. voorh. Harnas. CoBter Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4