Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit fiiisr insluit nil 3 filatten i\o. 301. ZATERDAG 22 DECEMBER. De nachtelijke beslissing. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het gebeele Rijk f K— Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefootmnnmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkery v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. ALKMAARSCHE COURANT. Hedenochtend, te kwart over een, is de vier- daagsehe slag in de Tweede Kamer geëindigd met een overwinning voor den minister. Hij is rijk geweest aan spannende momenten en hij is in den lande met groote belangstelling gevolgd. Het is moeielijk zijn karakter nauwkeurig te bepalen. Nu eens deed hij denken aan een vestingoorlog, wan- neer men n.l. uit de Kamerverslagen de oorlogs bulletins! den indruk kreeg, dat er loopgraven werden aangelegd, dat er storm geloopen werd. en wel alleen met de bedoeling, het regeerings- kasteel te veroveren, althans daarin een bres te schieten. Maar meer nog heeft die slag herinnerd aan een veldoorlog, waarin gevochten wordt op het vrije veld, waarin overtuiging tegenover overtuiging werd gesteld en onzuivere strijdmiddelen zooveel mogelijk er buiten werden gehouden. De slag is verwoed geweest. De ban en de achterban kwamen hedennacht in het vuur. Van de honderd leden ontbraken er slechts twee de heeren Van Limburg Stirum en Hennequin en wanneer men bedenkt dat er heeren zijn, die om en bij en over de zeventig zijn, dan is er reden tot ver- en tot bewondering. De slag is goed voorbereid geweest. Alles wat gezaghebbend militair was, deed mede aan de voor postengevechten, en wanneer die militairen op het slagveld zoo goed weten aan te vallen en te ver dedigen als ze dit thans in couranten en tijdschriften hebben gedaan, behoeft Holland niet in nood te zitten. Maar ook in de Kamer, in den eigenlijken slag dus, hebben de militairen moedig en volhardend gestreden, terwijl niet-militairen zich niet minder dapper hebben gehouden, zich niet minder taai Jtebben getoond. Alleen hedennacht schijnt een gedeeltelijke ver slapping te zijn ingetreden en met name een der aanvoerders heeft een bedenkelijke zwenking uit gevoerd, waarover de kritiek wel niet zal zwijgen. oor den overwinnaar, den minister van oorlog is de overwinning een waar succes geweest. Na den slag moet hij dan ook zeer bewogen zijn ge weest, toen hij de vele blijken van gelukwenschen in ontvangst had te nemen. Hij heelt een zwaren strijd achter den rug. Een oogenblik door het onhandig optreden van een collega scheen het alsof zijn stelling verloren was, maar als een geniaal veldheer heeft hij zeil de fout van den ander en ook die van zich zelf, voor zoover zijn taktiek aangaat, hersteld. En zoo heeft hij een flinke overwinning behaald. Terwijl op verschillende oogenblikken werd ge dacht dat zijn kansen zeer zwak stonden, heeft hij tenslotte zijn begrooting aangenomen gekregen met 60 stemmen tegen 38. Die zestig stemmen we zullen thans de militaire termen maar laten varen waren die van 42 Vrijzinnigen (allen op den heer Van Karnebeek na), van 10 Katholieken (de heeren Loeff, Kooien, Van Nispen tot Sevenaer, .lanssen, Van Wichen, Passtoors, Fruytier, Van Vuuren, Kolkman, De Ram) van 8 Ohristelijk- Ilistorischen (de heeren Lohman, Van Bylandt, Okma, Van Wassenaer van Catwijck, Van Dedem' Schokking en De Visser) en van een Anti-revolution- nair, n.l. de heer Talma. De Minister van Oorlog en daardoor het Kabinet is gered. En wat er had moeten gebeuren, als dit eens niet het geval geweest was, is moeilijk te zeggen. Men was in een lastige positie gekomen. De beslissing, welke thans gevallen is, is een zeer principieele. De vraag toch, waarom het in hoofdzaak ging is deze: moet ons defensie wezen hervormd worden of kunnen wij volstaan met in den bestaanden toestand slechts verbeterin gen aan te brengen? Want dat de tegenwoordige toestand niet ongewijzigd kan behouden blijven, daarover kan thans wel geen verschil van meening bestaan. Bij het nalezen van de redevoeringen, welke er in deze dagen in de Kamer zijn gehouden, rees bij ons onwillekeurig de gedachte, dat wij eigenlijk toch wel dankbaar mogen zijn, dat er een minister is gevonden die als heelmeester wil en durft op treden, om die ongezonde toestanden gezond te maken. Minister Staal heeft die moeielijke taak aange durfd. Hij heeft eenige stappen gedaan op den weg die leidt naar een defensie-wezen, dat zooveel moge lijk vrij is van overbodigheden. Hij heeft in het belang van de militieplichtigen, ten bate van de schatkist en zonder gevaar voor onze weerkracht en de openbare orde ernaar gestreefd den dienst te vergemakkelijken, maatregelen voorgesteld welke beoogen inkrimping of afschaffing van het blijvend gedeelte onzer militairen, dat tot heden in de kazernes werd gehouden zonder dat dit beslist noodzakelijk of bijzonder gewenscht was. Wat van het huidige stelsel de nadeelen zijn ieder, die zelf milicien is geweest of miliciens heeft gesproken, kent ze. De minister heeft het allereerst noodig geacht daaraan een eind te maken. Hij is daarbij gestooten op een verbazenden tegen stand. Men heeft hem o. a. verweten, dat hij gezwicht was voor politieke overwegingen, dat hij heeft willen bezuinigen zonder daarbij te letten op het belang van het land. Krachtig heeft hij dit verwijt van zich geworpen. Men heeft aangevoerd dat zonder het blijvende gedeelte onze mobilisatie niet gedekt zou kunnen worden. En die „men" waren in dit geval vele militairen van aanzien in den lande. Doch de Minister heeft zooveel mogelijk dit hoofd bezwaar trachten fe weerleggen, door te zeggen, dat een goed georganiseerde landweer voor die dekking is aangowezon. Tot op het laatste oogen blik heeft dit bezwaar gegolden. Omstreeks één uur vroeg de heer Tydeman uitdrukkelijk aan den Mi nister of hij de maatregelen, vooral betreffende het blijvende gedeelte bij de bereden wapensmet 1 April niet uitvoeren zaltenzij hij overtuigd is dat dit zonder eenige schade kan geschieden. De Minister beantwoordde deze vraag bevestigend. En de afgevaardigde van Tiel kreeg eenzelfde antwoord op zijn vraag of de Minister bereid was vóór de uitvoering van zijn maatregelen aan de Kamer al die inlichtingen te verschaffen welke zij noodig achtte om een beter oordeel te kunnen vellen, dan waartoe zij thans in staat is. Zooals gezegd men heeft den indruk gekregen, dat de Minister streed voor een eerlijke overtuiging, waarvoor hij, als het moest, zou willen vallen Hij is dus niet gevallen althans nog niet. W ant het debat over de door hem voorgestelde maatregelen kan en zal zeker heropend worden, daar de Kamer hieraan Biechts voorwaardelijk haar goedkeuring heeft gehecht. Doch in elk geval heeft de meerderheid getoond, niet van oordeel to zijn, dat elko reorganisatie in one defensie-wezen zooals is beweerd op desor ganisatie moet uitloopen. Zij heeft getuigd, dat zij een ingrijpende hervor ming wèl wil. En dat is zeker vooral de beteekenis van het votum van hedennacht. X woede haaer. Gisteren weiden de reptielen voortgezet over hot Hoofd stuk Oorlog. Hierog bleef de heer Do Stoers (K. Weeit) geheel los van politieke overwegingen, zjjne be zwaren tegen 's M uisters beleid voihouoeo. De heer Van Karnebeek (L. ütiechtl), voorop stellende zgae veruuzing over het optreden van Minister de Meseter, betoogde, dat sg met geen woord het Kabi net in dete zaak deelt betrokken. fcprekers ontlek gold net beleid van Minister S.aal, die z. ten aanzien vaa net vraagstuk van het blgvond gedeelte sedert verleden jaar veranderd is. Dit houdt epr. stellig vol. Lettende op de verklaring van Minister De Meester, nat het gansche Kabinet zich niet gebonden ncnt aan tot conceutratie-piogram van 2i Janu.ri, meende spr., dat de Minister van Oorlog niet bekeerd is tot dat pro gium, doen dat hg veiwacnt, uat de aanhangers van dat pr gram zich tot zyne meening zul.en bekeeren. Spr. bestreed voorts nader 's Ministers maatregel tot aiscbaffiog van bet big «end gedeelte. Spr. was door 's Ministers rede niet tot de overtui ging gekomen, dat hg ten onrechte een eertsainat had gebracht aan Generaal Smeding, die zjjne carrière eu zjjne aanspraak op geneiaaispensioen opofferende aan zjjne overtuiging. De heer Duymaer van Twist, (A.-R. Öteenwjjk) hoewel hulue brengende aan 's Ministers rede, bestreed 's Ministers conclusie, dat door het wegzenden van het big «end gedeelte de slagvaardigheid en de gevechtswaarde van het leger niet zal afnemen. In drieërlei opzicht ver klaarde epr. zich tegen 's Ministers beleid en wello. omdat de maatregel betrekke'jjk het bijjvend gedeelte dsorgaa.seera zal wei ken; 2o. omdat die maatregel, ais met voldoende voorbereid, in ue zeer naaste toekomst de peisoohljjke lasten voor miliciens zal vetzwatea 3o. omdat spr. ovenoigd is, dat die m&auegel direoc en indirect aanleiding zal geven tot belangtpke offers uit de scnalkist (bravo's reents; gelach linksj. De heei Ter Laan (S.-D. Hoogezandj oordeelde dat, ndien een sergeant had gedaan wat Generaal Smeding need bjj zjju schryven aan korpscommandanien, de man stellig in ue doos zou zgn gestopt. De heer De Savornin Lehman (Chr.-H. Goes; zei dat men door aanneming der begrooung de maat regelen goedkeurt, die de minister heeft genomen. Hjj verbaast zich over 't optreden van den premier van het Kabinet, die de politiek er bij te pas bracht. Ook de Minister van Oorlog gat niet onduidelijk te kennen dat hij de rechterzijde van politiek verdacht. Spr. moet dat tegenspreken. De rechterzgde wil wel degelijk legerhervorming, maar de landsverdediging mag niet worden verzwakt, en de Minister wordt gesteund door mannen, uie voor onze defensie mets over hebben Daarom is de Minister niet op den goeden weg Ook achtie spr. het niet gun tig, dat de legerauteritei'ten het met met den Minister ee»s zijn. Met kracht vroeg spr. om in te trekken het woord als zou de generaal Smeding hebben gestaakt. Van staking is hier geen sprake. (Pretesten). Spr. vroeg enkele nadere verklaringen in zake gene raal Smeding'g advies, en dat van uen chef van den generales st f. Ten slotte vroeg hij, of de Minister den maatregel niet een jaar kan uitstellen. Nog repliceerde enkele sprekers, waarop de ver gadering tot aoht uur werd verdaagd. s Avonds werd het algemeen debat over de oorlogsbe grootisg voort gezet. Da heer Troels+ra (S. D. Amsterdam III) steid", m voor de toekomst ren beslissing te krjjgen inzake h*t bijjvend gederltt, namens zgn partjjgenooten de volgende motie voor »De Kamer, de door den minister verdedigde vermin dering van het bijjvend gedeelte goedkeurende, gaat over ■Jot de orde van den dag.t Da heer Heemskerk (A. R. Sliedrecht) betoogde, dat nog niet was aangetoond, dat de vermindering van het blijvend gedeelte zal str-kken tot belang der weer kracht van het volk, en wilde geen oude schoenen weg- werpep vóór hg nieuwe h-eft. Aan politiek doet da anti. revolu ionnaire partjj in deze niet. Men heeft niet het recht de anti-revolutionnaire partjj vaD politieke bijbedoelingen ta b-schtildigen. En evenmin is haar te verwjjten, dat zjj de miiitaiie uitgaven niet wil verminderen. De heer Kolkman (K. Rheden) noemde de motie Loelstra een onraogeljjke m tie. Hti lerst daarin dat de Kamer wordt uitgenoodigd 's Ministers maatregel te steunen. De Minister zette n teen, dat bjj tot een bezui niging kwam van een milliom. Het- blijvend gedeelte, zeide de Minister, staat geheel buiten de kwestie der Militiewet en wat de 'ergrooting -an het contingent aangaat, het msx mum van 21.500 behoeft niet dadeljjk te worden bereikt. De M n ster volgt dezen gedachtengangzgn er sleets 81/, maanders, dan zgn or 17 500, zjjn het all«n 61/, maacders, dan komt de Minister tot 21 500. De Minister gaat us uit van het denkbeeld, dat. het aantal >man maanden* niet mag s'jjgen en in dat stelsel wordt de dtuk van het 'olk niet verhoogd. Wat generaal Smeding aangaat, hij cbreef over de opleiding van niters in vier maanden ldusvwordt zoo g»w rkt, dan zal er op kunnen worden gerekend, dat hot gros der ruiters voldoende geoefend •ia.1 sija obb desnoods mee te v-lda te trekksn.* i veri sns beriep dn gennr»»! zich op art. 1 zjjner instruc ie, niet op art. 6. De Minister beeft toen g zegd ge zjjt ver Hntwoordeijjk aan mij; nis ik hetzelfde moest doen, wat gg wilt, was er geen M n ster van Oorlog noodig. Voor do forten in den Helder is voldoende bezetting. Da Minuter verdedigde opnieuw op vroeger aangevoerde gronden zjjo maat'egel; hjj steunde op geen »nkelo partjj. tinigt noch naar 1 nks, noch naar rechts, hjj zal rechi opstaan, geljjk een Minis'er betaamt. Mocht de Minister vallen, dan zal het zjjn voor de eer van zgn wapen, met b«boud van zijn vla en die vlag zal zgn ren onbevlekte; witte vaan. (Bravo's en applaus op de tribunes.) Da heer Talma (A.-r. T etjerksteradeel) betoogde, dat een erqoé e- com miss.e dringend noodig was en diende ds volgende motie in »De Kamer, van oerdeel dat tot herrtel van het vertrouwen van het volk in 't. lands weerbsaiheid en tot hst verkrijgen der overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van de geldelgke en per soonlijke lasten voor de verdediging op het volk gelegd, een opzettelijk onderzoek dringend noodzakrljjk isdat dit onderzoek dient te geschieden door een staatsoom migsio, gaat over tot de orde van den dag.« De motie wordt later behandeld. Nu de rechterzijde zjjn motie niet bleek te aanvaar den, verklaarda de heer Troelstra gedwongen te zjjo haar in te trekken, maar spreker was dientengevolge gedwongen bjj de eindstemming over de begrooting van oorlog een votum uit te brengen over 't bijjvend gedeelte. Dat was voor hem onmogeijjk. Spreker kon dus met de zjjuen aan de eindstemming over deze begrooting niet deelnemen en zal daaibjj de zaal verlaten. Nog voerden het woord de heeren Lohman, Heemskerk en Van Dedem. De heer Van Dedem ontwikkelde opnieuw tech nische bezwaren, waarna de Minister verklaarde de adviezen van den chef van den staf niet te kunnen overleggen. De Minister zette nogmaals uiteen hoe zjjn maatregel zal werken. Uitstellen kan hjj hem niet. De algemeene beschouwingen worden gesloten. Bjj art. 22 verdedigde de h er T e r L a a n een amendement, strekkende om in 1907 geen mi.iciens op te roepen voor de derde herhalingsoefening. De heer Duymaer van T w i s t (a.-r., Steenwjjk) diende met anderen een motie in om uit te spreken, dat de ficancieele positie van de sergeanten-majoors- instructeurs bjj het leget een afzonderljjke bespreking eischt. Ue motie wordt later behandeld, liet amendement Ter Laan verklaarde de Minister onaasnemeljjk. Het amendement werd verworpen met 75 tegen 12 stemmen. Aangenomen werd met 56 tegen 36 stemmen een amendement van den heer VanSasse vanlJsseit (K., 's Hertogenbosch) om geen gelden toe te staan voor de rechtskundige opleiding der officieren, zoolang niet is beslist omtrent de reorganisatie der militaire ju ttiie Bg artikel 75 (Vergoeding ingevolge art. 113ois der Militiewet en art. 15bis der Landweerwet) wees de heer I'asstoors (K. Bsverwjjk) op onregelmatige uitkeering de- vergoedingen. Sommigen k'jjgeu ze wel, anderen niet, zooder dat daartoe voldoende aanleiding bestaat. De heer ter Laan protesteerde tegen zuinigheid bjj de uitkoering der vergoedingen. Bjj oe 12e sfdeeling (geneeskundige diens') eischte de heer B 1 o o k e r (L AmsterdamVII) van den Minister niet «oort te gaan met rjjn maatregel om de hospitalen door ziekenkamers te vervangen. Da Minister dient te zorgen ■oor de belangen der miliciens. Het materieel te velde dient sterk uitgebreid, met name voor de landweer. Di Militaire hospitalen aobt'e spr. goede inrichtingen. Hg -erwacht, dat de Minister bjj de volgende begrooting gelden zal uittrekken ter verbetering van den dienst. eg veren om deze wenken De Minister zal zioh ernstig te overwegen. Bjj artikel 113 (art'llerie-inrichtingen) bepleit de heer Passtoors, nn de Minis'er voornemens is de militaire bakkerjjen op te hfï-dmaatregelen in het belang der militaire bakkers, w»lk p rsoneel door sluiting di-r bak kerjjen broodeloos dreigt t« worden. De Minister zei dat hjj als werkgever het contract aan deze lieden kan opzeggen, zoogoed als zjj het hem kunnen doen. Komen er betrekkingen voor hen vacant, dan zal de Minister zorgen dat zjj een plaatsje krjjgen. Meer kar, de Minister niet voor hen doen. Bjj artikel 121 (aanschaffing van draagbare wapenen) handhaafde de heer Thomson zjjn bezwaren tegen het parabellum-pistool. Z.i. is dat wapen onbruikbaar. By art. 135b (kosten voor de topografische inrichting) drong de heer Thomson aan op een betere regeling der rechtspositie voor de burgerljjke ambtenaren bjj de topografische inrichting. Bjj art. 175 (marechaussées) betuigde de heer Van Sasse Van Ysselt zjjn leedwezen dat de Minister niet heeft willen voldoen aan het verlangen om dea manschappen en het kader van de marechaussée een beter bezoldiging te geven. De heer S me enge drong eveneens aan op lotsver betering der marechaussée. De Minister zei, dat zjjn aandacht op deze zaak gevestigd bljjft. Bjj de 24e afd. (voltooiing van het vestingstelsel) werd de vestingbegiooting goedgekeurd. Omtrent de Oorlogsbegrooting zei de he°r D e Savornin Lohman dat het hoofdbezwaar van spr. om voor deze begrooting te stemmen is dat hjj niet genoeg is ingelicht over de maatregelen welke de Minister wenscht te nemen. De heer Tydeman (L. Tiel) vroeg den minister lo. is de M nister bereid de maatregelen tot wegzen ding van bet bijjvend gedeelte bjj de ber»den wapens met l April alleen dan tot nit'oericg te brengen indien ge bleken is dat zjjne voorzieningen in allen deele kunnen worden uitgevoerd? 2e. is de Minister bereid, «óór 1 April tjjdig mededeeling aan de Kamer te doen van do genomen maatregelen die hjj geschetst beeft en van de •oornemenr van de Regeering met het oog daarop De Minister van oorlog zeihet eerste ge deelte der vraag houdt niet anders in dan ik verklaard heb. Wa' de tweede vraag betreft moet ik daaruit verstaan dat die vraag wantrouwen inhoudt? De Voorzitter: wenscht de Minister, dat de ver gadering een kwartier uur geschorst wordt ten inde zich te beraden Da Minister antwoordde bevestigend. De vergadering wordt e«n kwartier uurg geschorst. Na heropenmg zegt de M n i s t e r van oorlog; wat de tweede vraag betreft, ten volle bereid fe zgn, óór 1 April mededeeling te doen van de door hrm ge nomen maatregelen Na nog eenige r edaebten w sselmg kwam de Oorlogsbrgrootirg in stemming, om goed I unr. Z g werd goedgekeurd met 60 tegen 38 stemmen. Aangenomen werd in den loop der vergadering bet webontwerp houdende goedk-uring der wik- en weeg ioonnn ten behoeve van de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Purmerend. Voorts is er vergadering: heden, Maandag en ook Dondeidag en, zoo noodig, de volgende dagen na Kerstm a. UroBdwetacommtsale. De Grondwetscommissie heeft hare laatste bn*enkr>mrt gehouden. Haar rapport is in handen van de Koning r. Verkoop van geneesmiddelen en vergift. Met het oog op de volksgeiondne d en volksveibgreid, welke door de wjjze, w* ,rop geheel in itrjjd mot den geest en de letter der wetten, in Nederland, genee mid- d»len en vergilten worden ve-kocht. is door den voor- zifier en secretaris der Ned. Maa sohappg tot bevordering er P oar mac e een adr»s aa, den Minister van Binnen- lanosobe Ztken geriobt, waarin de *aidaobt der Redering dringend voor deze zaak wo-dt verzoch'. Adres-anten dringen, na een uitvoerige uitrenzetting ho nor grieven, aan op strenge handha'ing de bestaande wetten be- trtff-nd? het geneeskundig S'.aatstoe icht en op herziening dor wet, regelende de ui'oefenmg der artsengbareidkunst, voor zoo «er de redacties va r verrchiliende artikelen ver grijpen, tegen de bedoaling eo den geest dezer wetten in, ongestraft doet bijjven. Bond van gemeente ambtenaren. Het B-stuur van uen Nederiaodsenen B««d van Ga- meenieiuibtenarcn h-eft thans ook aan de Gedeput erde Hiaten van Noord-Holland, Groningen, Utreobt ei L mburg, een adres gericht om nadere regel ng der j»a wedden van de burgemeesters, secretarissen en ontvangers. Hot brstuur heeft pogingen a&nrewena om de b-kende uiotie-D.ucker (Rgkspennonaeering var pemeenie amb- teojaren) nog vóór het Pauschreces in da Tweede Kamer benandeld te krggen, doch is daarin niet geslaagd. Gedenkdag De Huyter. Hot plaatseljjk Da Rnyter-comité te VPssingen heeft beslot!n de feestviering ter eere van den giooten zeeheld te houden Zaterdag 23 Maart s.t. Het progr-mma omvat de ontvangst van het nanonaal comité, kranslegging nabjj het standbeeld van De Rnyter, eerste-Bteeolegging voor de stichting der Di Ruytersohool, zoo mogeljjk historische optocht, uitvoering oer cantate en volks concerten. Gemengd Nieuws. Schieten <>p den trein E/en voor het station Koog-Zaandgk is Donderdag avond omstreeks kwart na zes een schot gelost op den trein van den Helder naar Amsterdam. De kogel ging dwars door den coupé heen en vernielde alleen twee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1