1 met lias en discaiitdeeliiig Metroslyle Pianola Metr. Pianola Piano Iedere automatische uitvoering van muziekwerken hoe interessant ook voor een oogenblik, is ten slotte ongenietbaar door het herhaaldelijk terug- keeren van hetzelfde. Bij de Pianola is liet heerschend beginsel zoover mogelijk van het automatische verwijderd te blijven; de bedoeling is zelf te spelen en de uitdrukking zelf in het spel te leggendit laatste, zoo men op eigen opvalling niet vertrouwt, onder leiding van muzikale autoriteiten, als: PADEBEWSKI, HAROLD BAUER, RICH. STRAUSS, GRIEG enz., die in de Metrostyle-lijn hunne opvatting hebben neergelegd. Dit is de kracht en het succes van de Metrostyle Pianola en levens hare groote aantrekkelijkheid, die toeneemt naarmate mei?/ haar gebruikt. De Metrostyle, welke bij geen anderen Pianospeler voorkomt, plaatst de Metrostyle Pianola in liet front van alle instrumenten van dit soort. De METROSTYLE wordt ook gebouwd in eene uitmuntende Pianino en vormt als de Metrostyle Pianola-Piano een instrument. Traag den Catalogus» Daar herhaaldelijk blijkt, dal de naam PIANOLA wordt gegeven aan Klavierspelers van allerlei soort, deelen wij nogmaals mede, dat het eenig instrument van dien naam voor Noord-Holland uitsluitend verkrijgbaar is en te hooien hij Keukenmeid, Dienstboden HET WAPEN VAN LONDEN Uitvoering der Toooeelver.TALMA". W. M. H. PELS, Brandkastenmaker, Tdvertentien." E G. WENTINK. in f 525,-. f 750, f 1325, f 1450, f 1800. de Nederlanden nu 1845 Telefoon 151. LUTTIK OUDOKP 106. BLOOKERs Daalders CACAO Firma GEBR. TEUT KXEIJ. Depothouders. Niet den len maar 2en Kerstdag Ka afloop BAL. WIJNHANDEL Koorstraat 25 en 26, Alkmaar. MARKTBERICHT E N. LAATSTE BERICHTEN. JOHANNES PIETER KERKHOFF, Dankbetuiging. LEVENSVERZEKERING BRAND - - 1 VERZEKERING 1 INBRAAK en diverse luxe-bnssen Cacao. Voor H.H. winkeliers fabrieksprijzen. LOKAAL DILIGENTIA. Roode Portwijn f 1,05 f 1,30 f 1,55 f 1,75 f 2,05. Witte Port f 1,10 f 1,30 f 1,65 f 2,05 f 2,55. Madera f 1,05 f 1,25 f 1,45 f 1,75. Sherry i 1,05 f 1,45 f 1,65. Vraagt volledige prijscourant. cith«en''punch I'll IIIH. Gebr. SPANJAARD, Magazjjo van alle Muziekinstrumenten en onderdeden. VOORDAM. De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR te Alk maar verwittigt belanghebbenden, dat op 2en Kerstdag, gedurende de openstellingsuren als op Zondag, postpak ketten en quitantiën worden aangenomen, ook postwis sels, doch geen zaken de Rijksverzekeringsbank betref lende, worden behandeld. De Directeur voornoemd, VAN DELDEN. Purmzhind, 24 Dec. Aangevoerd 117 runderen, waar onder 82 vette, 64 a 78 ct., per kilo, 25 melke- en gelde- f 130 a f 240 per stuk, beiden prjjsh. stug, 2 stieren, 29 vette kalveren 75 a 95 ct. per kilo, handel matig, 168 nuchtere id. f 11 a 24 per stuk, handel matig, 17 paarden, 482 schapen f 25 a 34, 410 over- houdeis f 18 a 25, beiden prijshoudend, 130 vette varkens 44 a 48 ct. per kilo, handel vlug, 21 magere dito f 0.18 a f 0.24 per kilo, handel stug, 97 biggen f 8 a 12 per stuk, handel stug, 260 ganzen f 2 50 a 3.15, 60 zwanen 1 4.— a 5.—, zak appelen f 1.50 a 2.—, zak peren f 0,a. 0.beiden per mand. Kaas. 69 Kleine f 32.1 middelb. f 28.50, 0 com missie, fa aangev. 70 stapels, handel vlug, 828 k.g. boter f 1.40 a 1.50, kipeieren f 5.50 a 6. kalkoenenen f 0.a 0 Tweede Kamer. 's GRAVENHAGE, 24 Dec. In de Tweede Kamer bjj het algemeen debat over de basrooting voor het land- bouwdepartement trok de heer Tak zjjn motie omtrent de bemoeiing van de regeering met de vraag naar Ned. arbeiders in het buitenland in, na de geruststellende verklaring van den minister, dat de regeering tot de conclusie is gekomen dat 't voorzichtiger is zich te onthouden van publicatie in de Staatscourant van werk gelegenheid in het buitenland, welke voortspruiten uit werkstakingen. Gei overvalllng. s'-GRAVENHAGE, 24 December. Bljjkecs een offi cieel telegram, zijn bq een overvalling van de schuil plaats tan den Radja van Goa in Sidenreng, op 21 December onbeduidend gewond een Europeesch en een Inlandsch militair beneden den rang van officier, terwql de zoon van den Radja en achttienjvolgelingen sneuvel den. De broeder van den Radja werd gevangen ge nomen. Gestikt door kolendamp. AMSTERDAM, 24 December. Het hoogbejaard echtpaar Orlemans, wonende aan den Blauwburgwal, burgerluidjes, zqn hedenochtend beiden dood in hun woning gevonden, vermoedelijk gestikt door kolendamp. De justitie doet onderzoek. IA jaar gevangenisstraf GRONINGEN, 24 Dec. De rechtbank alhier heeft Janije v. d. Veen, beklaagd van dubbelen moord (ver giftiging van het landbouwerpaar Grauwedjjk te Ten Boer) veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, wegens 2 misdrqven en doodslag. Aan vrienden en bekenden onzen welgemeenden dank voor de belangstelling op onze 121/,-jarige echtvereeniging ondervonden. K. KLAVER. I. M. 0. KLAVER—Boot i Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader Emeritus-Predikant van Werkendam en de Werken, Weduwnaar van M. J. VAN DOES- BURGH, in den ouderdom van ruim honderd jaren. Helder. Dr. D. A. KERKHOFF. Utrecht. R. P. KERKHOFF. H. KERKHOFF. Utrecht, 22 December 1906. O. Z, Tolsteegsingel No. 37. Volstrekt eenige kennisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed heden op het onverwachtst,* ons geliefd Zoontje PIETER DE GEUS, op den jeugdigen leeftijd van ruim 8 jaar. P. DE OEUS Jz. J. DE OEUS-Mink. Warmenhuizen, 23 December 1906. Eenige kennisgeving. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, zoo betuigen wij, ook namens onze familie, onzen hartelijken dank voor de buitengewoon veel bewijzen van belangstelling, ons bewezen bij ons 25-jarig huwelijk op 22 Dec. j.l. P. FELLINGA. C. FELLINGALandman. Alkmaar, 24 Dec. 1906. L DEN HAAG (vrssflw ZktptMa). DkscUa HENNY 1 KAPITAAL f 4.000 OOO OO 1 RESERVEFONDS i nda - 1.ROO 000.00 BaronntBse VAN FRIDAGH vraagt tegen I Ftbiuari a.s. te Limmen eene bekwame geargen huiswerk te verrichten. Brieven te lichten naar Voorburg, Heerenstraat 182. Met 1 Febr. of eerder worden twee eenvoudige degeljjke gevraagd, tjj twee nette Hollandsobe families te Leeu warden, beide.de groote waseh buitenshuis, flink salaris en verval, vaa^goede getuigen voorzien. Brieven franco lett. P. B. aan' 't bureau van dit blad. ALKMAAR. 99 99 99 Winkeliers en nette lieden met goede relaties, die voor het a.s. voorjaar onze uitgebreide collecties Stalen in Dépö! wensohen te ontvansen, om daar op te verkoopev, gelitvin zich nu reeds aan te melden. Slechts aan aanvragen, welke voor den aan maak der nieuwe Stalen in ons bezit zjjn, kan worden voldaan op latere aanvragen moet toe zending der stalen meestal worden uitgesteld tot een volgend seizoen. AMSTERDAM. BUUNING MUHREN. (26 Wee. I»«6) Opgericht, 21 Sept. 1879. „Boven de Golven". (SUUB DUK WAISURIV). Drama in drie bedrjjven van GEORG ENGEL, vertaald door J, M. SCHELDEKENS. Kaarten verkrijgbaar en plaatsbespreking aan het lo kaal vanaf Zondag 23 Deo. en op den dag der uitvoe ring van 12—2 en van 7—9 uur. Heer en llime 1° 0,75. Enkele kaarten O,AO. Nik 9 uur wordt niemand zonder bewgs van toegang toegelaten. HET BESTUUR. TELEFOONNUMMER 207. PUNCH VAN ABAC f l.AO O.tA 0.65 O SA O.AO «,I«i per liter f 1.—. Per FLHICHi BI HOOP VAN PUNCH o K n n l.AO e 1 *4 1M 1. O.SA Ean gefortuneerd PEBiOOK, knap van uiterlijk, uit beschaafden stand, P. G.f 24 j., met flinke e gen zaak zoekt langs dese» weg kennismaking met een beschaafde knappe JUFFROUW, njb 3A jaar. Geheimhouding beslist verzekerd en verrocht. Brieven met portret onder letter K 29, bureau van dit blad. Terstond OËVllAAUli een bekwaam tevens bekend met HAARDWKR k, Tegen hoog loon en vast werk. Adres C. VAN ZWOLFabriek en Magaign van Vuurvast gelakte Kachels, Haarden, Fornuizen en Brand kasten, Botersloot 121, ROTTERDAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3