LaaM57 Alkmaa tleeren-en Kinderkie J no Wmterpaletöt^.,. Winterjasjes, Winterbroeken Ulsters met Bukskin gevoerd, opruimingsprijs oauNo Goedkoope Drogisterij. Kerstfeestviering Goedkoope Drogisterij. „Nationaal Grondbezit" Jl m N.V. Hernf. Coster Zoon. Goedkoope Drogisterij. en f ÏO. KISTJES AL3ADA. IRIS. MENTOR (cadeaux) Vraagt SOECKERs De geschiedenis van het gezag. Timmerman een Huishoudster PAHNGSTALLEN. vanaf 14 December, van met 20 50 pCt. prijsvermindering, Een partij Lappen en eenig Stukgoed worden mede tot zeer billijke prijzen aangeboden. len en 2en Kerstdag gesloten nk 12 uur. Bijzondere opmerkzaamheid verdienen de E. G. WEN TINK, fa. Gebr. TEN KLEIJ. Verpachting kermis te Alkmaar. NIEROP SLOTHOÜBER, J. B. SOECKER, Langestraat 20. WMENG van Amsterdam Gevraagd tegen I Februari jongsten Bediende, Tentoonstelling van Postduiven NIEROP SLOTHOÜBER, Ë(MT8CHËn)ÏN(L Uit het blik gewogen groenten per 5 ons. KERSTFEEST VIERING. deHaarlemsche Hypotheekbank. Kantoorboekhandel. f 1,20; f 1,50; f 1,60 en f 1,75, f 1,75; f 2,50 en f 3.75. NIEROP SLOTHOÜBER, J*. H. J-ACOBSE, KÊSSFi Laat 157, Alkmaar. LUTTIK OUDORP O 1064 Telefoon 151. UITSLUITEND VOOR WEDERVERKOOPERS. if terrein voor het plaatsen van tenten gedurende de kermis, „Laat de Kinderkous tot m\j komen 2en Kerstdag a.s. Moccakoekjes. Tartines Russes. Batons Parisiens Nouga tiers. Notenbolletjes. Turons. Oublies. Anneaux. Telefoon 169. Vrydag 28 ÏDeo. vangt de Heer aan met zijn eerste lezing over MULTATULI's WERKEN. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP te 's-Graveahage. verpachting vau 12 Standplaatsen voor Palingstallen, g-.-duratde da karmis in deze gemeente, te houden van Zaterdag 24 Augustus tot efc mot Zondag 1 Sptsmber a.s. Snjjboonen 13 cent. Slaboonen 13 Doperwten 14 Spinazie .10 Zuurkool 4 prima kwaliteit. LEGER DES~ HEILS- Opening van het feest bij de verlichte Kerstboomen. VOORDAM C 9, Telef. Interc. No. 3. 500 Folio's 1000 Folio's ALKMAAR. t'liniin ft SIÉK HKKFT STEEB8 VOORHA.U1G TJKGËW MBEIEUSPi&S JXE1I t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar lollen op Donderdag 17 Januari 1907, des na middags te één ure, bjj openbare inschrijving, verp ichten welke in 1907 xal worden gebonden van Zaterdag 24 Augustus tot en met Zondag 1 September r.c. en wal voor twee Schouwburgteuten, een Hippodrdeee of Manége, een Wafelkraam, een Stoom- caroussei, een Poffertjeskraam, een Lucht schommel en twee draaimolens. Volgens de 2e ahrea ran art. 4 der voorwaarden zjjn Bnrgemeestar en Wethouders bevoegd om iedere aan bieding, die hun onvoldoende voorkomt, niet aan te nemen. Aanbiedingen voor een Stoom caroussel be neden fSSOO worden ter zijde» gelegd. Veie Inschryving moet zyn tweeledig, n.l met of zonder mededinging van een toboggan of giybaan. 13. en W. behouden zich voor uit de gedane aan biedingen eere keuze te doen, zonder eeaige reden van bun besluit te vermelden. Voorts wordt aan inschrjjvers kennis gegeven, dot hunne hasdteekeaing op do gezegelde inschijjviBgs- biljetten door den Burgemeester hunner woon- of ver blijfplaats voor echt moeten worden erkend. Wordt dit voorschrift niet opgevolgd, dan kunnen Burgemeester en Wethouders bet irschr jjringsbiljet ongeldig verklaren. De voorwaarden zjja van heden af kosteloos ter ge meente-secretarie en bjj den heer Commissaris van politie, fungeeiersd marktmeester, verkrijgbaar. Burgemeester en Wothouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitten DONATH, Srcretaris. Kinadruppels, Dr. DE VRIJ. Eikel Koffie! Eikel Cacao. Melksuiker. Nestle's Kindermeel. Kufeke's Kindermeel. Druivenborsthonig. Yerkoudheidswatjes. Rheumatiekwatten. Verkrjjgbaar bjj Lange straat S3, Alkmaar. d?r Zondagsschool - op des namiddags 5 uur in de Uroote Kerk. Toegangsbewijzen k 25 cant veikijjgbaar ter Boek. baadcl van N. A. C. BIJL. Behandeld zal worden t Zjj die zioh hebben opgegeven, of dat nog wesschrn tb doen, worden verzocht om lTrydagavoüd (4 uur in dc bovenzaal der „IJnle" aan de Chcor- straat te komen. Dn ondergeteekende brengt hierbjj ter kecni?, dat hu zioh als heeft gevestigd nan de NKKCIWi'OOUTOLAAK K 132 te Alkuiaar. Dior Bolied werk eu billyke behan deling ral bjj trachten ieders gunst waardig te sgn. Beleefd aanbevelend, Ja. KLHBK. bjj een bfjaard weduwnaar. Beieren lett. L 29, bureau dozer Courant. E:n Kassiers- en Commisslonnalrskantoor vraagt een niet order de 14 jaar. Brieven met volledige gegevens bur. van dit blad, onder lett. H 29. Bezoekt 2ea HEKITSAH a.s. de der Postrfulven-vereenlging Alcmarla Vlctrlx* in het loknal »d« Pool«, Feicsen. Entrée v r jj. Katjes Drop. Zoute Jujubes. Blanke Jujubes. Csssano Drop. Witte Drop. Salmiak Palstlllen. Kmser Pastillen. Verkrjjgbaar ALHOAAR. De Directie bericht dat de Coupons der 4 °/0 Obligatiën, vervallende 2 Januari 1907, betaalbaar zijn te: 's-Gravenhage ten kantore der Vennootschap, der Firma P. J. LANDRY en der HAAGSCHE COMMISSIEBANK Amsterdam b/d 11.H. PRAETORIUS ZOON, Te Alkmaar bij de Heeren DE LANGE en DE MORAAZ. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS vaa Alkmaar zullrG op Donderdag 17 Januari a.s. des namiddags to óéa ure, ten stadnuise aldaar, bjj openbare inechrjjving, overgaan tot de Omtrent de plaatsen waarvoor belanghebbenden wenscheo in te schrijven ea welke in de iasehijjvingsbiljsttes uitdtukkeljjs moeten wordeu genoemd, worden desver- langd inbohtingen verstrekt door den Commissaris vaa politm, fangeerend marktmeester. Do insohrjjvingsbiijetten moeten op den dag dor ver pachting voor des middags 12 uur, ter gemeente-seoretarie bezoigd zjjn. Burgemeester na Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATii, Secretaris. Bg vonnis van do Arrondissements-Rechtbank te Alk maar van den 8 N tvember 1906, is het huwolnk tns- echea den heer BERNARDUS IGNATIUS DOMMERS, 1»Luitenant d»i Artil.erie, wonende te Helder, en Mevrouw GEüRGINE WILBELMINA FREDERICKE VAN REEDE, ontbonden verklaard door echtscheiding. De procureurs van partgen, Alkmaar, F. H. G. van der HOEVEN 24 Nov. 1906. W. C. BOSMAN. i Limmerhock. len Kerstdag 's morg-ns 6 uur. 10 uurHelllgtngsmeetlng. 3 uur: Hosanna samenkomst. 7-30 nnr Verlesslngs samenkomst. 2c Kerstdag. Voedseiuttdeellng en Kinderfeest; 's avonds (4 uur Openbare meeting, 's avonds de Kerstboomen verlicht. Een kinderzangkoor zal nieuwe liederen zingen. IEDER WELKOM. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Da Directie borcht. dat da COUPONS der Pandbrie ven, vervallende 1 Januail 1907 van dirn da? af betaalbaar zjja bjj 0. A. ROOS oa bjj D. A. WISSE- LINK, beiden te Atkmair BROEKMAN's EFFECTEN- ADMINISTRATIE KANTOOR* te Amsterdam en bjj de Vertegenwoordigers der Bank ia andere plaatsen. De uitgifte van 4 ;>ct. Fandbrleven ls hervat COPIEBOEKEN, Anijssuiker. Slempsuiker. Vanillesuiker, (ook in tabletten). Verkrygbaar bij t Langestraat §3. Drogisten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4