0 verschoenen. Derby-Vilt-jjszolen en hakken. VAN NIEUWKUYK'S Dienstbode Arresleden W. M. H. PELS, WONING met TUIN; IJsclub voor Uaarlei en Omstreken, Nieuwe Glazenwasscherij en Puibewassching. Mient 4 en 8. 1906 Voorloopig bericht. 1907 van ZoBilag 3d December tot en met Zondag 6 Jan. Een prachtig Arretuig Th. Bozen hart. Barbiers-leerling. een nette Dienstbode, A ankondiging Komt in de Harmonie, IN NAAM DES KEIZERS. ADVERTENTIEN. Bismarck -Kaïneelpantoffels. nette leerling Tevens BELLETÜIGEN, WIJNHANDEL Koorstraat 25 en 26, Alkmaar. TE HUUR GEVRAAGD. Nationale Proefwedstrijden EIND - WEDSTRIJD, Aanbevelend, B. C. LÖEVBHTS, C. BOMEIJN, Haarkundige. Neèrlands grootste en succesvolste Exploitatie Directeur W. LOHOFF, teneinde eene reeks van V oor stellingen te geven met de nieuwste opnamen en sensa tiestukken van den tegenwoordigen tijd, en vertooning van gekleurde tableaux PseudoKapitein VOIGT te Köpeiiick, dit beeld in scèae gezet door W. LOHOFF, belooft een doorslaand succes. Zie verder advertentie's, strooi- en aanplakbiljetten. XV. LOHOFF1. L A A T S T F R E R I C H T F, N qaatste Post. BEURSBERICHTEN. 100+» 99} 99? 70? 82? 83} 73+} 73 72} 66} 77A 63} 74? 83} 210? 96} 130 695 75 44} 30J 49} 15 A 47 65? 127 103} 30} 43? 44? 30iV 41? 94 94 33} 183} 77} 91 92} 00 99} 99? 83? 74? 73} 73 78 73+, 64 75 210 699 75 44? 30} 48? 15? 47} 65} 66 126? 78 103 99 29} 42? 43? 29} 41} 100 H 181} 41} 111? MARKTBERICHTEN. Schoenenmagazijn. H. N. v. d. BRINK. Roode Portwijn f 1,05 f 1,30 f 1,55 f 1,75 f 2,05. Witte Port f 1,10 f 1,30 f 1,65 f 2,05 f 2,55. Madera f105 f 1,25 f 1,45 f 1,75. Sherry 11,05 f 1,45 f 1,65. Vraagt volledige prijscourant. Zaterdag 29 December 1906 Woensdag 2 Januari 1907 Nationale Wedstrijd voor Ama teurs om het Provinciaal Kam pioenschap van Noord-Holland. Zaterdag 5 Januari 1907 UIVE3NLAAN 20. Met aanvang van 1 Januari, zal ondergeteekende voor eigen rekening zijn bedrijf n.l. Olazenwasscheu, Pnienboenen, Repareeren en onderhonden van Jaloezieën, alsmede alle mogelijke voorkomend» werkzaamheden, zoowel binnen- als buitenshuis nitoefenen. Voor degelijk;, net werk en billijke prijzen zal worden zorg gedragen. Men verzuime niet prijsopgave te vragen, dit Is In ieders voordeel. v/h ondste bediende der N.V. Alkmaarsche Glazenwasscherij. Crinofloor Ook zjj die ljjden aan andere Haarziekten, wenden zich kosteloos, mondeling of schriftelijk tot Ged. Nieuwesloot B 81, Alkmaar. Attesten franco toezending. STEEDS VOORRADIG EEN RUIME SORTEERING GASORN AMEN TENKOOKTOESTELLENK0- RALENRANDENGASKACHELS, ZIJDEN KAPPEN, BALLONS, KOUSJES, enz. Beveelt zich beleefd aan voor aanleg van Gas-, IV ater- en Electrlsche leidingen, Lood- en Zinkwerken Nette en prompte bediening. ingevolge art. 31 Wetb. v. Koophandel. 'v ''f- Ken fees'.dag. LEIDEN, 27 December. Professor Ds. H. Oort, Hoog- leeraar voor de Hebreeuwsche taal- en letterkunde en Israëlitische oudheden aan de Rgks Universiteit alhier, vierde heden'zjjn 70sten verjaardag. Wegens het bereiken van de daartoe bjj de wet op het H. O. gestelde leef tijdsgrens zal Prof. Oort derhalve aaet het einde van den loopenden leergang het hoogleeraarsanabt neder- leggen. Op zijn uitdrukkelijk verzoek werd aan den herinneringsdag geen bijzondere aandacht geschonken en had hij dan ook, om zich aan openlijke huldebetu ging te onttrekken, zich naar elders begeven om uitsluitend in intiemen kring den feestdag door te brengen. labraak. ARNHEM, 27 December. Dinsdag is op klaarlichten dag ingebroken bjj mevrouw V. aan de Rijnkade. De bewoners waren afwezig. Ontvreemd werden zilveren lepels en vorken, een bankbiljet van 25 gu.den en eenige rijksdaalders. Ken binnenbrand. AMSTERDAM, 27 December. Hedenochtend om elf uur brak een binnenbrand uit in het groote galante riemagazijn maison Pieare Nieuwendjjk 229, welke een aanzienlijke schade tengevolge had. Ben aardbevl ig. SANTIAGO DE CHILI. Te Arica zijn door een hevige aardbeving vele verwoestingen aangericht. Tal van huizen zijn ingestort, eenige personen werden gewond. IJlt Heer Hugowamrd. Niet alleen de liefhebbers van schaatsenrijden, maar ook de koolbonwers zjjn met het vr.ezend weer in hun schik. Dj prjjzen stijgen, de verzending wordt drukker de kool bljjft langer goed en kost dus minder arbeid. Vele kleine bouwers, die er geen koolboet op nahouden, hebben voor den winter hun voorraad tegen zeer lage prjjzen moeten opruimen. Voor hen was 1906 een Biecht jaar. Gelukkiger waren zjj, die hun kool niet ter markt brachten, maar ze per snees, '/«i H.A., aan opkoopers verkochten. AMSTERDAM. LS't Nederland dito, dito, Oblig VSehu!d dito S Qoitearjjk OW." in pap. 11. 1000 Fibr.-Aug. 5 dito, dito April-Oei.I dito, Kronen Ï000 bel vrjje(Kronenr.)Kei-NoT. 4 dito, dito 1000 bel.rrfce Kronenr.) Jan.-Juli 4 Portugal le 3A 10-100,3 dito, Se id. Amert. Sehuld 8*/. tranee 500 4 Rusland, Ned. recep. v. Oblig. 19005 dito, Ivrang, Dombr. Oblig4} dito, JBimxeniandiene 1SV44 dito, 1SS0 f et ons. Z. R. 115-63311 Vei-Nov. 4 dito. 1889 l'*4e«er.lJaa 1 Apr.l Jv.lilOet 4 dito, 1889/1890 Hope en Co4 dito, 189a, tnoue w-cpoorwli4 dito, 1887/89 S 80-100 Mei-Sov4 dito, Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, G. R. 500 18984 dito, Tranee. 8pw. Obligi 'L R. 185, 615. I dito, Zuid-W. Bp*. Oblig. Z. R. 6S5.... 4 dito, 1889.;.ï.x...,«.ï8 dito, in goud 1884, 18 Jan. 18 Juli....t I Spanje, OW. Buit. Perpetue le4 Turk|e, Reeep. geunif. schuld free. 5G0-8500 4 fjgrote, OW. leening 1176..s»...;4 Mix'to, OW. Bimm, 8eh. nflosb. oblig,5 22 Dec. 2 7 Dec. pOt. 17H 90? dito dito 1899 N. V, Noord-Heli. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 N. W. A Pae. Hyu. Pdbr,...ï..1 Nederland, Cult. Mas teek. d. Vorstel. Annd. dito, Koloninle Bnnk Anndeelen. dito, ltd. ïnd. Hnndelib. A and dito, Ron. led Mjj. t. ixpl. pctr. br.A. dito, Potr. Mjj. Sumatra-Paiembang A. dito, Aand. led. Ind.F,xplJMij Amerika America Car. foundrij Cert. Aand. Inter. Merc. Marine pref. aand United 8tates Stee orp. Ft u Peruvian Corporation Cart v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Ned. Cemtr. Spcorvr. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gast. RaRe, 8poorweglecning 1887/89...4K£. 8 dito, Zuid-ltal. Spoorweg-Obi.. 8 Polen, Wars.-Weenen Aandeelt RuslnncLWlndik. 18S5 4 Z.R. 685 Oblig.... 4 Amerika, Atebieon Topeka Cert. v. Aand... dito, A.g* Hyp. ObL4 Roek Island eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito Denv. Rio Grande Cert. gew. Aand,,.-»i dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinoi* Cert. v. Aandg dito, Kaneae City South. Railw. Aand... dito, Miie. Kan*. Taxae Cer v. Aand,, dito, dito, le Hyp......4 Borfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito. Oregon Calif, goud le hyp dito ,8outh. Paciie. gew. Aandsi dito, 8cmthem Railway gew. Aand dito, Umion Pae. Hoofd. C. v. A dito Wabaeh Ct. v. pref. Aend Nederland Stad Amsterdam f 100I Hongarije Theiii Loten4 Oostenrijk, 8taatel. I860.......1 5 dito 1 dito 1864 II Rusland 8taatWeealng 1864 Lotenf 5 dito dito 1868. Dito5 T <rk|e 8poorwer'«»ning Prolongatiegeld 7?. Door strenge vorst zjjn de veilingen aan t station Bovenkarspel geëindigd. Bkoek or Lansediji, 24 Dec. Heden werden besteed voorBloemkool le soort 0.a 02e soort f a 0.-, Reuzenblormkool f 0.— e 0.-, Rood* kool f 4.-, a 5,-, Gele kool 1,50 a 4,5>, Witte kool f 2.— a.5.60, Koolrapen f 0,- a 0,—, Nep (kleine men) 1 0.— a u. Uien f 0.95 a 1 05, Bieten 0, - a 0,—, rammenas t U Staion Noobdschvewoüde 24 December. Aangevoerd stuks kool. Roode kool le soort f 4,50 a f 4,75, 2e soort f 8,50 a 4,kleinere f 2,50 a 8,25. Gele kool 1* soort f 4 4,25, 2o Boort f 2,75,a 8,50, kleinere f 2 40 a 2,70 per 100, uien f 0 95 a 1.— per 50 Kg. Djentebe witte kool f 2 50 a f 5.per 100. Hoorn 27 Dec. Kleine kaas t 32.00, commissie f 80.50, middelbare f 30.50, Aangevoerd 38 stapels, wegende 28004 Kg. Hzndel vlug. Geboren: 81EGFA1BO, Zoon van LOUIS TRIJBETZ en SELMA TRIJBETZ-Jacob. Alkmaar, 20 Dec. 1906. Heden overleed te Edam mjjn geliefde broeder de beer WILLEM FRANCHElt', in den ouderdom van 85 jaar. J. FRANCKEN. Birgen, 22 Dec. 1906. Hedenavond overleed zacht en kalm, na een lang durig en smarteljjk, doch geduldig gedragen ljjden, mjjn geliefde Ecbtgenoote IIARMAXNA ICHFlfEIA, oud 51 jaar. E. HAMERSMA. Groningen, 24 Dec. 'G6. Noorderharen N. Z No. 20 4/a. Bjj exiloit van 27 December 1906, van den deurwaarder H, J. HAASBROEK te Alkmaar, is ten verzoeke van Barend v»n Kist, Schilder te Alkmaar, zjjue echtgenoote Jannetje® waan, wier woon- of verblijfplaats onbekend is, opgeroepen om op Donderdag 28 Februari 1907, des morgens ÏO1/^ uur te verschjjnen in de raadkamer der Rechtbank alhier, om gehoord te worden op een ingediend verzoekschrift tot toelating om gratis te procedeeren tot echtscheiding. De procureur va» den verzoeker» (get.) J. VERDAM. Een JONGMENSCH z. b. b. h. b., zoekt tegen 1 Januari, gemeub knaaer «et penaten. Br. fr. onder lett. Q 19, bureau dezer courant. Beate Russische tb erken. A«eiikaan«-he ONMOGELIJK VIT TH «LIJOEK. Onovertrefbaar In w <r«te. (op verscheidene tentoonstellingen bekroond) tegen billeken P«"()s bjj Zadel«akery, ALKMAAR. Mevrouw VAN l^RIETHUIJZENT vraagt tegen 1 Februari 190? een nette die goed kan koken en werken. Br. fr. lett. O 29, aan 't bureau dezer courant. Er knn tegen Januari een GEPLAATST wordeu bj| Zevenhuizen b.d. Bergerpoort. ER B1HDT ZICH AAW liefst burgergezin, van goede getuigen voorzien. Br. fr. lett. BI 99, bureau van dit blad. 8cbagin 27 Deo. Aangevoerd 0 paarden f a 0. 0 veulens f a 0 stieren f 0 a 0, 4 Gelde koeien (magere) f 130 a 190, 36 idem (vette) f 180 a 240, traag, 1ste kw. 38 cent. 6 kalfkoeien f180 a f240, 0 vaarzen f 0— a 0—, grask&lveren f a 10 nuchtere kalveren f 10 a f 20, 0 rammen f a schapen (magere) f a 0,—, 198 vette schapen f 24 a f 39,—, weinig aanvoer, matig vlug. 180 over- bouders f 18 a f 25 hameien f—a—,0bokken en geiten f 0 a 0, 8 varkens (magere) f 14 a 16, 30 idem (vette) f 0.44 a 0 46 p. K.G., prjjsb. matig vlug, 30 biggen f 7 a f 12 100 konjjnen f 0.75 a 1.50, 60 kippen f 0.5C a 1.25, 60 eenden f 0.60 a 0.80, 1000 kipeieren f 5.50 a f 6.50, per 100 eendeieren f a 350 Kg. boter f 1.30 a 1.40,350 Kg. kaas f 0.70 a 0.80. Alvmaab 24 Dec. Aangevoerd 7 koeien en ossen f 200 a 290, 47 vette kalveren f 40 a 100, per ned. pond 80 a 95 Ot., 15 nuchtige kalveren f 12 a 24 per stuk, 76 vette schapen f 20 a 34 50, 129 vette varkens f 0.44 a 0.47 per ned. pond, 8 majrere idem f 16 a 19. Bovxnkahspel 22 Deo. Groentenveiling. Heden werd besteed voor Aardappelen (blauwe) f 1.60 a f 1 80, per H.L Bloemkool fle soort) f 5,50 a 7,idem (2e soort) f 8,a f 4,50, Roode kool C.a 0,per 100. Aan voer stuks. Uien f 0,90 a 1,— p. 50 K.G., Bieten f 0,a 0.per 1000, Slaboonen f 0,— a f 0,p. K.G. TE KOOP en TE HUUR, 8 stuks, waaronder een gebeeldhouwde en een Poolsche met fijn schilder werk. )ij J. ASJES Ez., Heiligland, Alkmaar. VERLOREN in de ST. ANN ASTRAAT. Door terugbezorging aan het Bureau van dit blad f10. lelooning. TELEFOONNUMMER 20?. PUNCH VAK ABAC CITROEN* PUNCH MIHOOP VAN PUNCH f l.Atf O.ffA 1 25 o.eo 1.2A O 6A 1O.AO O.SA O 42} per liter f 1.—. Per FLEICHi Tegea 1 Februari 19©?, ren goed onderhoud«n en op gunden stand gelegen bevatteade de woning ten«lnste »|)f kawere «et keuken, dienstbodenkamer, enz. Brieven met opgave van hnurprjjs enz. onder de letter N 29 aan 't bureau dezer oourant. voor schaatsenrijders van IA tot 1? |aar en voor liefhebbers van 1? tot 90 Jaar. Kereprijs voor den kampioen Zilveren Beker «et Provinciaal wapen. alleen open voor de deelnemers aan do bovengenoemde proefwedstrUden. Het B'ituur, J. J. ZEEWOLDT, Voorzitter. J. W. ABRIENS, Secretaris. Nieuwe Gracht 11. "Willem van Vuure BOMEIJN Te Spreke ai ELKHN VRIJDAG van ÏO-S uur, X- Beleefd aanbevelend, G. VAN TIL, v/h Eageïian, Hoogstraat. Telephoon 102. Bij akte den 24 December 1906 verleden voor den ondergeteekenden notaris, is met onderling goedvinden ontbonden de Vennootschap onder de Firma DOORN en VONK, gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte 13 Juli 1906 voor denzelfden notaris verleden, ten doel hebbende het uitoefenen van den effecten- en wisselhandel, het kassiersbedrijf en wat daarmede in verband staat. De vereffening van de zaken der ontbonden ven nootschap zal geschieden door de gewezen vennooten, de Heeren CORNELIS„ DOORN Junior en JAN ATE VONK, beiden te Alkmaar. Namens dezen P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris te Alkmaar. BIOSCOPE Asnbevelecd \:v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3