a. J, p:s ii a. j. p:s ii De Lange de Moraaz, I Een kop van BAAN's ALCMARIA CACAO Mej.W J.C.HELMERS, 425 M. Bouwterrein. Sloombootdienst „Alkmaar—Packet." Alle Groot- en Kleinhandelaren in Sinaasappelen, Citroenen, Mandarijnen etc. PELTERIJEN, Artikelen mvertrouwen J. LIND Hz. Bontwerker M1ENT1-2, A. Lobman Renckens. Courage Co., Limited. Gebr. KUIPER, ïïoiitveiling te Heiloo. zwaar Eiken co Esschen HAKHOUT J.B. L. Simon J beslist beste en billijkste adres voor Steenhouwwerken Schoorsteenmantels, Grafsteenen enz. HARMONIE (Kleine zaal) A. J. P.S II Let op A J. P, Keukenmeid, SCHBIJFLES. 24 r. betrekking Wereldklok- Tentoonstelling Drie levens. ftöji i I- s EN WEIGER ALLE NAM AAK. Utrechtsche Voorschotbank. s. Algemeene Boekhandel, zal U de voortreffelijkheid van dit fabricaat leeren kennen. Sn twee jaren tijds 23 maal bekroond. Laatste bekroning EERE-DIPLOMA Milaan. Cacao in verzegelde bussen waarborgt kwaliteit. No. 1. f2.75 p. Kilo. f 1.40 p. K«. f0 725p.1UK°. f 0 30 p. K°. Kerstkransjes Gevestigd te Alkmaar, TËIÜCÖOP J. LI ND. No 2 f2.35 No 3. f 1.95 No. 4. f 1.50 f l 20 f 1.00 f0 80 f0.625 f0 525 f0 425 f0 26 f 0.225,, f0 18 Op plaatsen waar niet verkrijgbaar, wordt om bet artikel bekendheid te geven, tegen postwissel 1 Kilo franco gezonden. Overal afnemers gevraagd. BAAN s KONINKLIJKE GEBREV. CACAÜ-FABRIEKEN ALKMAAR Eenige uitgesloten Groot- en Kleinhandelaars. Overschoenen. Sneeuwschoenen. J. VAN TIL, LONDON EXTKA STOLT. Spiegel- en Vensterglas! KONINGSWEG 10—12 nt J. A. B. FENIJN, I HEKELSTRAAT. a matrassen ledikanten dekens STOFFEEROER1J MATRASSENMAKER J Koningsweg 69, Alkmaar, Eene beschaafde Juffrouw, FEUILLETON. 15 cent per pakje. HET DESSERT VOOlt DE FEESTDAGEN. is niet verkoelend, dns de aangewezen PUDDING voor den winter. 15 cent per pakje. HET' DESSERT VOOR DE FEESTDAGEN. Hoofdagentschap der VOORDAM C 9 ALKMAAR Telefoon Intercommunaal no 3, Voorhanden voor 1907 fi— -1.50 -1.90 -0.75 -0.40 -0.75 - 0.10 -0.10 „Postzegels", „Botjes" en „Lilipnt". Kennemerstraatweg 7 (boven). DIPLOMA SOLOZANG. f 1.— per nieter. GelegenWesterweg bij de Waschinrichting. r> v n n n a a a Langs de Zaan. Van ALKMAAR 8.— 10.— 2.30, uur. AMSTERDAM 9 30. 230, 4-, uur. O SS Sa'Vt- w «jmmi 'm\ >- O O bericht hiermede dat zijn magazijn steeds ruim voorzien is van meest eigengemaakte Pelterijen in alle modellen en kwaliteiten. Door het bezit van werkelijke vakkennis is hij in staat steeds het beste te leveren. Al het gekochte wordt op verzoek den eerstvolgenden zomer gratis voor mot en ander bederi bewaard. Motzuivering en reparatie van pelterijen spoedig, net en billijk. Meubelmaker en Stoffeerder, beveelt zich voortdurend aan, ook voor Reparatie. Leveren SPIEGELGLAS be neden Syndicaatsprijzen. Ongeveer 200 parken buitengewoon 9 BEDDEN WIEGEN Me). C. SI. JHfctsa©!*®, Leerare* Fiaao en Theorie. op de hoogte der Fransche Taal, zoekt eene TH. van dor KLEI. Horloges - Pendules ALKMAAR.. Voorstellingen en Uitvoerige Verklaringen van dit interessante Kunstwerk hebben dage lijks plaats. Voormiddags precies 11 en 12 uur, namid. 2, 3 en 4 uur, 's avonds 7 en 8 uur. Entree le tang 30 ct., 2e rang 20 ct. Kinderen le rang 20 ct., 2e rang 15 ct. Druk v.N vcorh. Herms. Ooster Zn., Alkmaar, Verstrekken voorschot op lansen terwjjn tenen onderpand van pensioenen, lijfrenten, enz- eon. STAATSALMANAK (Uitg. Nijhoff) riJTTERSEN's STAATSALMANAK en NEDERL. ALMANAK WARENDORF's FAMILIEKALENDER STARING's ALMANAK BIJBELSCHE ALMANAK ALMANAK „DE LIEFDE STICHT" MAAND- en WEEKKALENDERS. SCHEURKALENDERS en AGENDA'S. mevrouw, MifB wy, met, bet nog op di a e. Feestdagen, even Uwe aandacht vragen voor onze en ossn «imwite meik»w BLeuifs: Bjj alle Krn dccie'8 en ComePt'bl»?han(jelaren verkrjj jb»ar. Firma fl Kt* VAN SMlHIitlilG. Biscuitfabriek „De Lindeboom* Ara t.Arsm Beveelt zich aan tot bet treven >an Zanglessen, be nevens les in Muziekgeschiedenis, Harmonie leer en Pnedngogle van den Zang. Spreekuur Donderdag i—8 uur. Breedte vna «ten weg circa 20 meter. Te bevragen bjj V 11 11 n 11 11 11 11 11 *5 Wk--. ZUN EERSTr.Wf.N--.-tf c die zich niet kunnen vereenigen met de DWINGELANDIJ van het opgericht VERBOND VAN GROS SIERS EN IMPORTEURS en die zich bij ons willen aansluiteu voor een TEGEN BOND opdat de HANDEL V R LJ BLIJFT; worden in hun eigen belang verzocht hun naam en adres op te geven onder letter G 29, Bureau dezer Courant. Bar-ne sie VAN FKIDAGH vraagt tegea 1 F-bitnri 8.". te Limmei coe b»lwir.o gaoegej! huiswerk verrichter. Brieven tv richter naar Voorburg, Hserpnet raat 182 aOTFBÉiTï&A.Vr, Degelijke ea billijke bebvnlsite,'. Brouwers McrsclydowBStraat, London Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken .1. OTTHB. Kootntn, Alkmaar. Inschrijvingen dBg'ijjke, <oa baize van der, Heer K BAKKER Dz Architect, Stationsweg, Alkmaar. Prospectus op aanvrage. 6. BAKkMH Sz Lccraar i» het schooss se r|)ves at. O Alfoiens bjj ree asd-r te Lb(8t?llfR, vran^t eerst P«U» bij in do bopscken van NIJENBURG, op Maandag t Januari 1907. te beginnen aan de Kraaien laan, 's voormiddags Ceo IO are. Mi»st 0 15, ALKMAAE. Bpreakaren Woen3s)ag,DoBderc!!<,g sa Vrqiar 1—2 nar nis kl ND FR JUFFROUW of nis Juffrouw van Hczeischsp Brie «en ad us letter X 26 bureau t&u dit blad. KOOLTUIN, ALKMAAB ©rootste keujte Riiparutièc worden goed on spoedig afgelevf Ki. Door gravin SS A RU tBETE BI NilI. Henriet te van Meerheimb 20) In de verte riep de koekoek. De geur van bloeiende klaver vervulde de lucht. In hot bosch kirde een duif. Het drietal hu'verde. Hoe treffend was die tegenstelling het lieve getuid van de duif, de zo* rgeuren van don zonn'gen morgen en het treurspel van don dood, die eensklaps een kille, zwarte schaduw over hun leven had geworpen De knechts, de houtvester en zjjn jongens, de beide bedienden kwamen verschrikt aanlooi en en legden den drode op een baar, op en onder lakens. De zusters reden in het rijtuig naar huis om alies tot de ontvangst gereed te maken, terwijl Hans Henning langzaam achter de draagbaar mede liep. De dokter, die zoo spiedig mogeljjk kwam, kon sle.-.hts dpn dood constateeren, dia door het springen van een sagaar was ingetreden; een mogelijkheid, die hij reeds lang voorzien had wagens de hartkwaal van den oven dene Niettegenstaande deze vei klaring, die zonder de minste aa-zeling gegeven was, verspreidde zich in het dorp en in de omgeving als een loopend vuurtje het gerucht, dat de oude heer von Kröcheit tengevolge van tegen spord in zjji geldzaken zelf zr h het Jeven zo- hebben ontnomen Het was alsof deze me. ning te zien. te voelm, als tets wezenlijks te grijptn was; zjj h-sg drukkend zwaar ever het sterfhuis. De kinderen zagen baar aan de verlegen houding van de condoleerenden, hoorden haar in de schuwe vragen van de dienstboden. Hans Henning deelde aan de huisgenooten de uitspraak van den dokter mede. Hjj bemerkte echter aaa de ongeloovige gezichten, aas de afgewende blikken en de uitwijkende antwoorden, dat hij niet geloofd werd. In zijn eigen huiskamer lag de overledene te midden van bloemen en dennegroen. De toegetrokken gordjjnen sloten het daglicht uit, dech vier lichten op hooge Landelares brandden aan het hoofdeiode van de kist. Ilse en de kamerdienaar zaten om beurten bij hem, terwijl Hilde en Hans Heuoiag telegrammen en adressen schreven. Hans Henning stond erop, dat het eerste telegram, dat afgezonden werd gericht was aan den eenigen broeder van hun vader, aaa Hendrik.von Kiöchert op Malchow. Hilde gat heun eindelijk, hoofdschuddend, zijn zin. Zq verwachtte, dat oom ook deze tijüing onbeant woord zou laten. Tot hare verbazing en tot vreugde van Haas Henning kwam er aaa den avond van denzeltden dag nog een telegram, waarin hun oom zqn overkomst op den vol genden dag berichtte. De zusters zagen er tegen op. Dertig jaren lang had hij de toegestoken hand van hun vader niet willen drukken, thans kwam hij zoo haastig, nu er geen ver zoening meer mogelijk was Hans Henning reed naar het station om oom Hendrik af te halen. Hilde en Ilse ontvingen hem in de huis kamer. Hendrik von Kröchert geleek veal op zjjn gestorven broeder, doch zqn trekken waren grover, zijn gestalte torsc&er, zün bewegingen kra htiger. Het was alsi.f men den overledene zag zooals hij had kunnen worden indien hij een landbouwer wa; geweest. De gelijkenis, de klank van den stem, waren Ilse te machtig. Zjj had hareD oom kosl, terughoudend, een hand willen geven, doch toen hij voor haar stond en haar met dezelfde vriendelijke, bruiue oogen als haar vader aanzag, viel zjj hem schreiend om den hals. »Wat lqkt gü op vadei lit Hendrik von Kröihert sloeg zjjn arm ooi het jonge meisje heen. aArm maiskel* zei hjj zachtjes met zjjn ihepe stem waaraan innig medelijden en ontroering le hooren was. Zijn zware wenkbrauwen bewogen zenuw achtig. Hij hield zjjn aioi om Ilse heen en vatte Hildes hand. ïHildegard, die ge ijkt sprekend op haar grootmoeder. op> mjjn lieve moeder In zeide hjj. nKleine Ilse heett zelf een gezicht bedacht, dat is heel wat anders geworden en Hans Henning* «iet zonder trots zag hij op naar zjjn knappen neef ndien had ik overai herkend. Dat zqn de trekken, de gang en de houding van de Kröc.herts Nee-at i. q niet kwaljjk, lieve kin deren ik ben nu eenmaal trotsch op ons oud Markisch geslacht. Al wilde deze eene tak van den ouden stam ook naar buiten uitgroeien, toch bleef hjj zijn af komst getrouw. Zoo au wilde ik gaarne naar mjjn broeder. Mag ik hem zien »Ja, oom, ik zai u den weg wqzen.« Hans Henning ging vooruit naar de kamer van zjjn vadei. Op zjju wenk verwqderde zich de bediende. Hans Henning ging aan het hoofdeinde staan en Hendrik von Kröchert aan de rechterzijde. Hjj zag met gevouwen handen naar bet gelaat, dat hjj het laatst dertig jaar geleden gezien hsd. Langen tjjd bleef hjj zoo staan en eindeljjk schudde hjj zuchtend hei hoofd, alsof bjj in deze trekken de oude bekende niet terug kon vinden. «Lotharius.c zeide hjj eindelijk zacht toch klonk het luid door de stille plechtige ruimte. Hjj legde zjjit bruine, ruwe hand op de witte magere vingers van'den doode. »Uij zjjt in uw leven een verkeerden weg opgegaan, mijn jongen, dt ch tenslotte komen wij allen aan hetzelfde doei. Uwe kinderen bljjven niet eenzaam achter, gij kunt rustig slapen. Ik had u dit bjj uw leven willen zeggen, doch dat hebb»n wjj verzuimd. Ik dacht altjjd, dat ge u tot mjj zoudt wenden in dsn nood, maar gij zjjt te trotsch geween dat had ik ook wel kunnen denkengij waart een Kröchert I* Hij kon niet meer spreken en boog zich diep over zijn broeder heeu. terwqi hij zijn hand op het koude voorhoofd legde. Daarop vouwde hij zjjn handen en bad hardop het Onze Vader. »Oom,« zeide Hans Henning ernstig, imea heeft hier het gerucht verspreid, dat vader zelf een eind aan zijn leven zou gemaakt hebben.* aWat? En waagt men het zooiets te gelooven?* sprak Hendrik von Kröchert toornig. «Dat moet tegen gesproken worden.* ».la maar hoe uLaat dat maar aan mjj over.* Dien avond liet Hendrik von Kröchert het geheele personeel in de hal bij elkander komen. »Er is mq ter oore gekomen, dat er onder u zjjn, die gelooven, dat uw ontslapen heer zich zelf het leven heeft benomen. Wie denkt er zoo over Zoo sprak hjj met zjjn krachtige stem terwjjl zjjn doordringende oogen zich zoo schei p op de voor hem staanden richtten, dat zij onwillekeurig de hunne neersloegen. Natuurljjk gaf niemand antwoord. «Dus niemand van u gelooft dat l* vervolgde de oude heer. «Dat is goed. Gij hebt uw meesier dageljjks gezien, hoe zoudt ge dus zooiets ook kunnen gelooven 1 Gij weet, dat hjj in den oorlog het ijzeren kruis gekregen heeft, dat hij dus een dappere soldaat en geen lafaard geweest is. .Laf zou het zijn oho vrijwillig den post te verlaten, waarop God ons geplaatst heeft.* Eenige dienstboden, vooral de vrouwelijke, waren tot tranen toe bewogen «Wanneer ge in het dorp of waa- ook door iemand zu ke leugens hoort rondbazuinen, slaat hem dan flink om zjjn ooren.* Met deze krachtige woorden eindigde de toespraak, die niet hoogdravend was, maar indruk had gemaakt, een grooten Indruk zelfs dat zag Hans Henning duidelijk. Het deed hem goed te weten, dat hier in huis en in het dorp tenminste, die lastertaal niet meer gehoord zou worden. Tot aan den dag van de begrafenis had hjj geen rustig oogeub ik. Al zjjn tqd werd in beslag genomen door besprekingen en het in oude brengen van allerlei zaken en door de ontvangst van de familie. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4