No. 304. Honderd en achate jaargang. 1900. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, Nieuwj aarswenschen. Periodieke Tractemenls-verhoogiügeD. VRIJDAG 28 DECEMBER, IV ieuwj aarswenschen Hinderwet. twee onderwijzeressen, een onderwijzeres, Gevonden Voorwerpen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs, COSTER ZOONYoordam C 9. In het nummer van den Oudejaarsavond, hetwelk MAANDAG 31 DECEMBER ver schijnt, zullen wederom worden opgenomen, A 25 Cents d contant. DE UITGEVERS. Rechtzaken. ■GJe mengd Nieuws. ALKMAARSC COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente* secretarie ter visie is gelegd het, aan hen ingediende verzoek met bjjlagen van W. P. STOEL Jr., bandelende onder de firma W. F. STOEL en Zoon, aldaar, om ver- gnnning tot het uitbreiden van zjjno scheepswerf en constructie-werkplaats door bjjbauw van een werkplaats en het bijplaatsen van een gasmotor van ongeveer 12 p. k., in bet perceel Eilandswal, wjjk G No. 4. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Maandag 7 Januaii e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór ge- snelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 24 Deo. 1S06. DONATH, Secretaris. Aan de MEISJESSCHOOL te ALKMAAR (Hoofd Mej. J. H. Pruim) worden gevraagd de ééne bevoegd tot het geven van onderwas in de vakken k en i, de ander in de vakken k, en m van art. 2 der wet. Aanvangsjaar wedde voor eerstgemelde f 775, voor laatstgemelde f 825, met vier vjjfjaarljjksche verboogingen voor dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, elk van f 50voorts voor het bezit der hoofdakte f 100 en voor het bezit van elke akte M. O. in de vreemde talen, waarin onderwijs gegeven wordt, bovendien f 50. Aan de DERDE GEMEENTESCHOOL aldaar (Hoofd de heer D. Tjalsma) wordt gevraagd vakken a—k. Aanvangsjaarwedde f 725, met vier vjjf jaarljjksche verhoogingen voor dienstjaren, in de gemeente doorgebracht, elk van f 50; voorts voor het bezit der hoofdakte f 100. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 10 Januari a.s. Te bevragen aan het politiebureau van 912 uur. Drie portemonnaie's met eenig geld, een servet, drie honden, twee gouden oorknopjes, twee R. C. kerkboekjes, drie verschillende kinderwantjes, een boezelaar, een paar jongenswanten, een wagenhek, een hondenhalsband, een rozenkrans, een grijze das, een band v/e kinderwagen, een medail on met portretten, een manchetknoop en een (vermoedelijk) gouden ring. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 27 Dec. 1906. W. J. DE WILDE Jr. (Ingezonden.) 30 èk 40 jaren geleden, toen er gebrek was aan onder wijzers, t. w. aan hulponderwijzers zooals toenmaals de vroegere onder-meesters genoemd werden, de eens gemeente tegen de andere opbood om de benoodigden te bekomen, met de kans om de verkregenen weder spoedig naar hooger betalende plaatsen te zien vertrekken, kwam een stelsel van periodieke verhoogingen in zwang. Door uitloving van een met enkele jaren toenamend salaris, bedoelde men de onderwijzers meer aan hun eenmaal ingenomen standplaats te binden, en de ook voor den goeden gang van het onderwijs schadelijke afwisseling van personeel te verminderen. Dat stelsel heeft voor de onderwijzers meer en meer ingang en uitbreiding bekomen en in den laatsten tjjd vindt het hier en daar ook toepas ing ten aanzien van andere gemeente-ambtenaren, door welke het met liefde aangeprezen en bewonderd wordt. Immers al spieekt men daarbjj van aanvangs- of minimum-traotementen, zjj aohten het minimum wat zjj thans genieten en speculeeren dus op 2 of 8 drie- of vjjfjarige verhoogingen. Is er reden om met deze neiging mede te gaan, haar aan te moedigen Zeker, voor zoover het jongelui be treft, aanvankeljjk geringe krachten, die in gemeente dienst hnnne opleiding ontvangen, langzamerhand beter berekend worden voor hunne taak en du3 eene opklim ming van bezoldiging waardig. Maar anders is het met zoodanige ambtenaren, van welke bjj hunne benoeming volledige geschiktheid en kennis voor hunne betrekking gevorderd woidt. Bij hunne sollicitatie messen zij aan de gestelde eisohen te kunnen voldoen en het uitgeloofde salaris aohten zjj eene behoorljjke, voor hen begeerljjke belooning voor betgeen zjj zullen te verrichten hebben. Van hen wordt bjj hnnne benoeming niet eene traps gewijs toensmende kennis en geschiktheid, maar deze dadelijk en ten volle gevorderd: Komen dan hierbjj periodieke tractementsveibeteringen te pas? Men zal hiertegen wel aanvoeren, dat bjj de toeneming der bevolking de taak van alle gemeente-ambtenaren steeds omvangrijker en bezwaarlijker wordt. Toch niet in een termjjn van 3 of 5 jaren 1 En toegegeven, dat de arbeid vermeerdert, ziet men, waar zulks het geval is, het hulpperaonesl, het aantal ambenaren niet gedurig uitbreiden Wie nu meent meer waardig te zjjn, dan waarop hjj zjjn ambt aanvaard heeft, of aan hoogere eisohen te kunnen voldoen, stast het vrjj elders naar een ruimer, hooger bezoldigden werkkring te trachtenen wie zioh door zijne gaven of verdiensten een goeden naam ver worven heeftkan aldus slagen om een hooger, voor- deeüger positie te bereiken. Zoo gaat het in de leeraren-, predikanten- jen reohterljjke wereld en rraroheeren de zaken er niet minder goed om. Een fabrikant, een koopman, een winkelier, een am bachtsman ziet, zoodra zjjne lichamelijke of geestelijke krachten door zjjn leeftjjd afnemen, t« meer bjj de ge weldige conourrentie, zjjne verdiensten verminderen, maar een ambtenaar behoudt in dat geval zjjn volle jaarwedde, zoolang de geschiktheid hem niet ten eenenmale ontvaren is en hjj ziob, zonder iets meer te presteeren mnt een betameljjk pensioen moet vergenoegen. Men mag dit wel tegenover de hnidige suoht tot opdrijven der ambte- naarstraotementen door periodieke verhoogingen in*aau- mmking nemen: Da Minister van Binnenlandsche Ziken heeft eenigen tjjd geleden gezegd, dat dit Btelsel «bevordering mee brengt van ieder, die zioh niet bepaaldeljjk aan plicht verzuim schuldig maakt.*' De AT. Rolt. Ct. sohreef naar aanleiding hiervan: «Inderdaad zouden ook wjj de door den Minister gestelde vraag, »of een zeer ruime toepassing van dit laatste stelsel niet den jjver van menig ambtenaar zou verslappen», toestemmend willen beantwoorden. Dat is inderdaad de zwakke zjjde van alle periodieke trakte- mentsverhoogingen. Men komt vooruit, ook zonder zjjn best te doende bezoldiging wordt beter alleen door verloop van Ijjd, voor des tragen en weinig nauwlettenden ambtenaar, zoowel als voor den vljjtigen en wakkeren, zoo bjj slechts zorgt het niot zoo bont te maken, dat er van plichtverzuim sprake kan zjjn.» Te karige bezoldigingen keurde de N. Rott. af, evenals de llinis'er gedaan had, en hiermede zal wei ieder he: eens zjjn. Het begrip van karig is niettemin zeer be trekkelijk, de belastingbetalenden denken daarover natnur- ljjk anders dan de ambtenaren. X. Alkmaar, 28 December. In Missouri en Kansas, twee Amerikaansche staten hebben de negers dezer dagen buitensporigheden tegen over de blanken begaan. In een trein ontstond geschil tusEchen negers en een blanken conducteur. De, laatste werd boos en wilde op Amerikaausche wjjze een einde aan den twist maken, hjj schoot twee negers dood. Doch daardoor bracht hjj het negerbloed aan het koken spoedig was zjjn onvoorziohtige daad bekend en in het stadje Wahalak was alles weldra in rep en roer. Da negeis liepen er te hoop en riepon »wraak«. Er moesten troepen gehaald worden om de ernstigste dingen te voorkomen. Dergeljjke feiten doen zioh herhaaldelijk in het groote Amerika voor en President Roosevelt staat vooraan in de rjjen van hen, die ze trachten te voorkomen. Doch dat is niet gemakkeljjk. Hoe groot de raesen-haat dacr is, bleek bjj de vrjjmaking der negers. Toen toch ont stond er een vereeniging ten gunete van de slavernjj, welker leden op echandeljjke wjjze optraden tegen de negeis, deze vermoordden en hun have en goed ver nielden. De regeering heeft evenwel de negerB in be scherming genomen en president Roosevelt is zelfs soo ver gegaan, dat hjj voorname ambten voor hen openge steld heeft, hetgeen overigens niet zonder krachtig pro test is gegaan. Nu maken de negers het er cok wel eens naar, dat zjj gestraft moeten worden. Zjj bezitten nog steeds de kenmerken van een onbeschaafd volk en zjjn in vele opzichten nog dierljjk van aard. Maar de blanken in Amerika die immers zooveel beschaafder zjjn handelen ten aanzien van de negers maar al te dikwjjls niet minder beestachtig. Daar bestaat nog altjjd het lynchen en al is dn regeering er op uit dit kwaad te beperken, uitroeien kan zjj het niet. Het lynchen is de leer der vergelding in zjjn meest wreeden vorm. Op de misdaad volgt onmiddelljjk de straf en wel de verschrik kelijkste, d e wordt voltrekken door de toomlooze massa, onder den invloed van den grootst denkbaren rassenhaat. Wanneer een neger een misdaad begaat, b.v. een blanke vrouw mishandeld, wordt bjj door een woedende volks menigte opgespoord en meestal onder de grnwoljjkste martelingen ter plaatse gedood. En met hem tal van onschuldige negers, die zich in de nabjjheid bevinden. Het is voor den brschaafden menscb haast niet denk baar, dat zoo iets in onzen tjjd nog kan plaats hebben maar in Amerika is immers alles mogeljjk. Het gebeurt somt weldat de menigte de gevangenissen bestormt en de poort rammeit, om haar wraak te koelen op negersdie hun offioieele straf daar ondergaan of afwachten. Vrouwen en kinderen doen aan dat mensen-onteorende werk mee, stellen zich in dienst van koning Lynch. Vanwaar die naam Men weet het niet. Hjj wordt in verband gebracht met den naam van een Iersch burge meester die zjjn eigen zoon, besokuldigd van moord, iphiag, omdat het volk vóór den moordenaar was en de beul weigerde zjjn werk te doen. Anderen bsweren, dat de naam te danken is aan John Lyscb, wien het volk een onbeperkte macht had toegekend om de ver woestingen, welke de negers aanrichtten, tegen te gaan. Eu weer anderen denken, dat de naam afkomstig is van de stad Lynchburg in Virginia. In elk :eval Koning Lynch bestaat en waar men af en toe berichten over het lynchen leest, mag men besluiten dat president Roosevelt in den strjjd tegen hem nog geen overwinnaar is. Dooh Roosevelt is een volhardend man en zjjn strjjd berust niet op sentimen- tsele overwegingen. Sentimentaliteit moet men bjj hem niet zoeken. In een zjjner boodschappen was het niet 't vorige jaar heeft hjj zich zelfs een voorstander van het geeselen verklaard. Waar aldus redeneerde hjj de misdaad wreed is, moet ook de straf wreed zjjn. Dat klinkt op zichzelf zeer wreed, maar in enkele der Amerikaansche Staten heeft men deze stelling toegepast. Daar bestaat nog de geeseling, maar niet in het open baar. Da schandpalen staan aan den openbaren weg als een waarschuwing voor misdadigers, dooh de geeselingea vinden elders in het geheim plaats. Dooh wat beteekent geesslen bjj lynchen Die laatste straf, de doodstraf, maar al te dikwjjls willekeurig en ongemotiveerd toegepast, mag in eenen besohaafdem rtaat in geen geval voorkomen. En zoo lang zjj bestaan bljjft, zoo lang is er reden, Amerika niet te noemen >het land van de vrjjen en de dapperen.* Herstc Heaer. Gisteren vergaderde de Eerste Kamer en ging e.'er tot het trekken van de afdeelingen en begaf zich ver volgens in de afdeelingen ter benoeming van voorzitters en ondervoorzitters. Heden openbare vergadering ter behandeling van de Indische begroeting en eenige spoedeisohende wetsont werpen, waarvoor zoo noodig tijdelijk de behandeling der Indisohe begrooting zal worden geschorst. lie Mfaatsbegrootlag la de fierste Hamer Bljjkens het eindverslag van de commissie van rap porteurs over Hoofdstuk I der Staatsbegrooting voor 1907 heeft de overweging ervan in de afdeelingen van de Eerste Kamer geen aanleiding gegeven tot gedach- tenwisseling. Men behield zich voor om bjj onderzoek van de Staatsbegrooting voor 1907 in haar geheel in politieke en financieele beschouwingen te treden. Predikant en Haneerlld- Dr. J. Th. de Visser bljjft gedurende den tjjd, dat hjj nu zitting heeft in de Tweede Kamer, het predikambt in de Ned. Herv. Kerk te Amsterdam vervullen. Hoewel bet besluit van het kerkbestuur, waarbjj het Kamerlid maatschap geacht wordt onvereenigbaar te zjjn met het ambt van predikant, nog niet van toepassing was opdr. de Visser, had toch de predikant de meening van den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam ge vraagd over de kwestie. Naar wjj vernemen, heeft de kerkeraad met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarin de wensoheljjk- heid uitgesproken wordt, dat dr. de Visser het predik ambt zal bijjven waarnemen. Dr. de Visser heeft zioh hiertoe dan ook bereid ver klaard. Wordt dr. de Visser na affoop der vierjarige periode herkozen, dan zal hjj krachtons het besluit van het Provinciaal Kerkbestuur een keuze moeten doen, nl. voor het Kamerlidmaatschap bedanken of voor het predikambt. (N. v. d. D.) Oplichting. Een 34-jarig schippersknecht stond gister voor de rechtbank te Amsterdam terecht ter zake dat hjj, door valsoheljjk voor te geven bode van Naaiden op Amster dam te zjjn en door listig en bedrieglijk een door hemzelf geschreven en onderteekend volgbriefje ten name «ener firma uit Naarden te vertoonen, een hoedenfabrikant al hier heeft bewogen hem 19 bonten wintermutson af te geven. Den volgenden dag bewoog bjj op dezelfde listige wjj ze een andere firma hem 12 heerecportemoecaies at te geven, en op dezelfde catum liep een schoenen handelaar erin voor vier paren heeren rjjgbottincs. Tegen den beklaagde, die bekende en reoidiviBt is, werd gerequireerd drie jaar gevangenisstraf. Ternorzsben van lichamelijk leisol. Een chauffeur die te Aalsmeer een Amsterdammer had aangereden, werd gister door de Haarlemsche rechtbank wegens het door schuld veroorzaken van licbameljjk letsel, veroordeeld tot 14 dagen hechtenis, overeenkomstig den eisch. De rechtbank legde hem bovendien de verplichting op tot het betalen eener schadevergoeding van f 150. V erd ulster Ing. Voor de arrondissements-rechtbank te Leeuwarden heeft gisteren terechtgestaan de 28-jarige handelsreiziger A. J. aldaar, die, als provisie-reiziger in dienst van een kaashandelaar te Akkrum, zich had schuldig gemaakt aan onderscheidene misdrjjven van verduistering, waar van in de dagvaarding vjjf werden genoemd, tot een gezamenljjk bedrag van ruim f 2500. Hjj had een provisie van 2, later van IJ pet. Deze verdiensten waren wel niet groot, doch de beklaagde had veel meer kunnen maken, indien hjj, in plaats van zich op de zaak beter toe te leggen, zjjn voordeel niat op de renbaan had gezocht, wat verkeerd uitviel. Hjj bekende alles. Het openbaar min;sterie eischte een jaar gevangenisstraf. fien dikke. Een kleermaker te Amsterdam, zoo deelt het Hbl. mes, vermisle onlangs nit zjjn magazijn twee lappen winter stof en had vermoeden op zjjn loopknecht. Deze betnigde zjjn onschuld, dooh gaf te kennen, dat de dienstbode, een dagmeisje, op zekeren morgen in het magatjjn was geweest alwaar zjj niets had te maken en sioh daar ge- ruimen tjjd had opgehouden. De dienstbode werd onder vraagd, dooh wist van geen lappen. De vrouw van den kleermaker was daar bjj tegenwoordig en vond dat de meid zoo dik leek. Deze werd door de vrouw onderzocht sn nu bleek dat zjj de lappen azn hare rokken had vastgenaaid. Zjj gaf op dat de juffrouw haar eea japonstof had ten geschenke gegeven en later weder afgenomen en nu wilde zjj zioh daarvoor sohadeloos stellen. Op straat genet. Men sehrijft uit Winters wjjk aan de Arnh Ct.: Al sedert Zaterdag beleven we hier het engeween verschjjnsel, dat de inboedel van een huisgesin geheel onbeheerd op straat staat. Het gezin, bestaande nit 8 personen, was dien dag door den deurwaarder uit de woniag gezet en beeft tet nu toe nog geen andere woning kunnen krijgen. Doo' de welwillende bemoei ingen der politie kan het gezin in een velkslogement evernachten. Aangevallea. Te Akkrum (Fr.) zijn gisteravond de 25jarige O. T. en de 26jarig« H. Str. te ongeveer 10 nar op straat plotseling aangevallen deer een man, die in dronken- sohap weeit met een mes om zich heen zwaaide. O. T. trachtte den woesteling vast te grjjpen, dooh vóór hij dit had kunnen deen, had hij reeds een snede ever het hoofd ontvangen, terwijl v. Str. zoo ernstig onder het borstbeen werd gesteken, dat overbrenging per rjjtnig naar Leeuwardea en opneming in het ziekenhuis noodzakelijk was. De mareohaussee nit Heerenveen heeft gearresteerd den 18jarigen M. de C., die het plegen van het feit bekende. Afgescheept. E«n dorpscommissie ging naar de notabelen met mi ineohrjj rings) jjst voor een nieuwen maar om het kerkhof. Ze kwamen ook bjj den rentenierenden oud-molenaar, die »ze maar zat» had. Deze man was wel goedgeefsob, maar Blechts voor doeleinden, die ook nattig waren in zjjn oogen. Toen het hoofd dar oommissie voor de zooveelste maal had afgedreund: »U zal ook dea deplorabelen toestand van den kerk hofmuur opg«vallen zjjn en nu hebben wjj het plan een fonds te stichten, waaruit een nieuwe muur bekostigd en onderhouden zou kunnen worden,» toen was 't ant woord «Jullie krjjgt van mjj niks los, hoor, 'n muur is daar niet noodig, die d'r op leggei kunnen d'r toch niet uit, en die d'r buiten zjjn, die willen d'r niet in." fien betalag. Aan bet station te Roermond kwamen, doordien da wissel weigerde te werken twee rangeerende locomotieven met elkaar in botsing. Persoonljjke ongelukken kwamen niet voor. De materieele schade is vrjj aanzienljjk. fir la geloopea. Ruim vier jaar geleden werd door den officier van juBtitie te Amsterdam, aldus lezen wjj in het Hblbevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen iemand, die in Mei en Juni van het jaar 1902 voor oen bedrag van niet minder dan f 16.000 aan valeohe wissel» op naam van zjjn oom bad uitgegeven. Het mocht de justitie ia- tussohen niet gelukken de hand op den man te leggen, daar deze naar Londen uitweek. Van Londen verhuisde hjj naar Antwerpen en dreef ten slotte de brutaliteit zoo ver, naar Amsterdam terug te keeren. Daar ter stede wist de vordachte gedurende twee jaar onopgemerkt te vertoeven. De Biljart-Academie zou hem eohter noodlottig zjjn. Hjj werd een zeer getrouw bezoeker van die inriohting in de Warmoeastraar, waar hjj op een goeden dag met een der bezoekers een woordenwisseling kreeg over een oude schuld, dateerande van vóór zjjn vertrek, bjj welke gelegenheid 's mans doopceel tij duideljjk werd gelicht, althans een recherohrur van politie, die daarbjj tegen woordig was, vond in het gesprokene voldoende aanleiding eens de telegrammen en politiebladen door te snuffelen, welk onderzoek ten gevolge ,had dat de recherche den volgenden dag aan de deur der Academie post vatte en onzen man uitnoodigde even naar het bureau mede te gaan, waar tjja iudentiteit voldoende kon worden vast gesteld, om hem in voorarrest te stellen. IJlt West-firnftdyk. Door de stemgerechtigde lidmaten der Doopsgezinde gemeente te West-Graftdjjk is tot diaken herkozen de heer W. Koppen, die volgens rooster aan da beurt was om af te treden. Op den 2ea Kerstdag hi»ld de rederjjksrskamer »O.V.«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1