No. 306. Honderd en achtste jaargang. Maandag 31 Dec. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Drie levens. Portefeuille-Almanak 1007. FEUILLETON. BINNEN LA NOT Gemengd Nieuws. ALKNIAARSCHE COURANT Deze 4lB*mk Is tan onze Abonné's binnen en balten de stad veizonden. UU B1TGBVBBI. f Wegens den Mleuwjaarsdag zal de Cou rant, Dinsdagavond MET ¥BBgCHIJMBM. Alkmaar, 31 Dzctmber. Wanneer men tchelsmatig een beeld ontwerpt van bet geen het jaar, welks nren get*ld zgn als dit nummer der courant op de huistafel ligt, heeft gebracht, dan zal men een vrjj sombere teekenivg zien van veel zwarte ljjnen en veel donkere schadow-parfjjeo. En ook het zeer voorloopig ontwerp, dat men van 1907 kan maken is niet van dien aard, dat men met gaarne groote wijzi gingen ten goede zou zien aangebracht. Nemen we allereerst ons eigen land. Da hoop, die in Bloeimaand onder het Nedeilandsche volk ontwaakte, is in Hooimaand vernietigd het twjjgje, dat we zoo gaarne aan den alouden stam hadden zien komen, is helaas uitgebleven. Het parlementaire jaar, dat achter ons ligt, geeft weinig reden tot tevredenheid. Het is rjjker aan woorden dan aan daden geweest. Pel en dikwjjlsjartend is het ministerie bestookt, het heeft tot heden stand gehouden maar hoe? Wat is er al niet gedaan om het kabi net omver te kegelen I Het bleven »po*dels» doch het behoort geenszins tot de onmogelijkheden dat er in 1907 zoo niet «alle negen» dan toch een of meer ministers vallen. Eén ding mogen evenwel de partijleiders be denken: dat we onder de tegen woordige omstandigheden gemakkelijker in dan uit eea een krisis kome». De oude elementon zgn niet allen mét oss geweest. Het water heeft oametelgke schade aangericht (Zeeland en Friesland), en het vuur heeft schatten verslonden (aoademiebrand te Groningen). Alleen de aarde, die in het buitenland zoovele rampen heeft veroorzaakt, bracht zegen in den vorm van een rjjken oogst. Ook de «jjverheid geeft evenals de handel reden tot dankbaarheid en hcop. Ernstige conflicten tussehen «kapitaal en arbeid* bleven niet uit, zjj nemen steeds toe in omvang en .n hun be'reurenswaardige gevolgen. Ook in dit opzicht baart de toekomst zorg. Wjj hebben in het afgeloopen jaar eenige groote mannen herdacht en een paar anderen staan er alweer op het ljjstje. Doch wjj behoeTen niet alleen de mannen, die het kleine Nederland in het buitenland grooten roem brengen, te zoeken in het grjjze verleden, maar kunnen ze ook aanwjjzen in het heden. Dat is een heugeljjk verschijnsel. Zooals men ziet het afgeloopen jaar was voor ons land niet voorspoedig. Maar het heeft ons tooh ook niet die groote beroering gebracht, welke elders valt waar te nemen In Dmtschland worden de gemoedereu cp dit oogen- blik in beweging gebracht door de verkiezingen voor den Rgkslag. De ontevredenheid onder het Duitsohe volk is vrjjwel algemeen, de beUstingschroel woidt sterk gehanteerd, de levensmiddelen zjjn er duur, en de stjjgivg van de welvaart schjjnt met de meet dere uitgaven geen gelijken tred te houden. »S ills krachten» zjjn er aan den aibeid. Gist het van binnen, naar buiten schrompelt Doitschlatd inbet kan niet meer de «eiste viool in het wereldconcert spelen. Frankrijk was in het afgeloopen jaar aan hevige beroeringen ten prooi. Tot tweemaal toe had het een minieter-kriBis en de scheiding van de wet op Kerk en Door (ravln ■ABOABfilTH BI JV 41'. (Henriëtte von Mcerheimb.) Staat bracht tevens een groote Bcheiding in het Fransche volk. Waar do regeering evenwel de meerderheid van het volk schier zich had, ging zjj door met die scheiding totetand te brengen en wel op eerr wjjze, die van beleid getuigt en tot heden groote onheilen heeft voorkomen. Wet de buitenlandsche politiek betreft, Frankrjjk zoekt steeds nauwere aansluiting bjj Engeland, dat men alljjd een gevaarlijken vriend mag bljjven echten. Voor bet overige is Frankrjjk thans bezig den Marokkaanschen to stand te verbeteren een moeieljjk en waarscbjjnljjk een ondankbaar werkje. Gelukkiger was Engeland in het afgeloopen jaar. Het heeft de banden met verrohillende mogendheden en volkeren nauwer kunnen aanhalen en gezorgd dat oor zaken van internationale kwesties, waarbjj het zelf nauw betrokken zou kunnen worden, werden weggeruimd. Eu ook de toestand in het binnenland is in vele opzichten er op verbeterd, al mag niet o: tkend worden, dat het onderwjjs-ootflet tot onaangename dingen kan leiden. Bualand is vrjjwel dezelfde gebleken. De buitenlandsche betrekkingen zgn er weinig slechter op geworden. Een geschil met Japan over de vredesvoorwaarden schjjnt in der minne te worden gisohikt. Dr binnenlandsche omstandig heden hebben zich weinig gowjjzigd en de toekomst r.iet er voor het Tsarenrijk nog even donker uit als in 1905. Van de overige Btaten van Earopa valt, in een be knopt overz'cht als dit, weinig mesr te zeggen, dan dat ook daar het jaar 19C6 niet erg voorspoedig is ge weest. Er» wat de toekomst aangaat, bedenke men, dat er eenue oude monarchen zijn, wier dood tot lastige en" gevaarlijke complicaties aanleiding zou kunnen geven. Amerika had een gced jaar, het «roeit, het wordt meer éét, maar daardoor neemt ook het gevaar, dat Europa van die zjjde duchten kan, steeds toe. Het zelfde kan men zeggen van Japan, dat wondervlug zich hersteld heeft van de naweeën van den oorlog. Groote rampen zgn er in 1906 voorgevallende Vesuvius heeft een hevige uitbarsting gehad, Formosa, San Frauoitco en Valparaiso zjju op veischrikkelijke wjjze geteisterd en te Courr'ères bad het vreeselgke mgn-ongeluk pl ats. De erfenis, welke het jaar 1906 ons nalaat, kunnen wjj niet aanvaarden onder voorrecht van boedelbe schrijving. Wjj mogen niet sohiften, niet het goede er uit zoeken en het slechte behouden. Ook dat sleehte, ook hetgeen slecht dreigt te worden, moeten wjj aan nemen. Het eerste is reeds gedragen de lasten van het tweede moeten nog in 1907, of laterkome». Mogen zjj de meuschheid niet te zwaar drukken En in één opzicht hopen we, dat 1907 zal zgn als zgn voorganger: dat ook in dit jaar de vrede niet zal worden verstoord. Er is onder de volkeren een groote neiging naar h»t behoud van den vrede en die neiging manifesteert zich steeds meer en steeds sterker. Doch aan den anderen kant er is in Earopa zooveel brandbaar materiasl opgestapeld en bet orrb°il brengend vonkje kin dit zoo gemakkeljjk bereiken 3e. goedkeuring der internationale sanitaire overeen komst, den 3en December 1903 te Parjjs gesloten 4e. verklaring van bet algemeen nut der onteigening van eigendommen in de gemeente Gramsbergen, noodig voor de verbetering van le afwatering in de grensstreek ten Zuiden van de rivier de Vecht 5e. toekenniig van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist, ten behoeve van den aanleg en het in exploi tatie brengen van epoorwegljjnen in de Orerbetuw- 6e. overbrenging van de verpliobting tot uitdieping van een deel der oude vaart bjj het waterschap Havelte; 7e. verrichten eener exploratie van gouvernementswege buiton het Lawagebisd in Suriname met wjjziging en aanvulling der brgrooting van Suriname voor 1907 en wjjziging van het 11de hoofdstak der Staatsbegrooting voor 1907 8e. wjjziging der begrooting voor Currijro voor 1905 9s. goedkeuring eener koloniale verorden.ng betreflende het aangaan ten laste van de kolonie Suriname van eene ge'dleenitg ten behoeve van het immigratiefonds aldaar en wjjziging en verhoor ing der begrooting van Sutiname voor 1907 (2 wetsontwerpen) 10e. voorziening in het kas-tekort van den Indiechen dienst in 1907 11e, begrooting pensioenfonds voor weduwen en weezen van bnrgerljjke ambtenaren voor 1907 12-. hoofdstuk I. (H<,is der Koningin) der Staatsbe grooting en hoofstuk 7a (nationale schuld). 12e. wit op de middel n. Hierbjj deelde de Minister van finano'ën mede, dat het bedrjjf der telephonie in den laatsten tjjd gunstiger resultaten geeft. De Kamer ging drama uiteen tot 7 Januari half negen 's avonds. onvoortiene uitgaven f 241.63, totasl f 31648,59. Er werd dus in 1906 ruim f 2000 meer uitgegeven dan ontvangen. Het grooter aantal afkeuringen was de oorzaak van deze achteruitgang. Daarom stolde dan ook het bestuur met schroom voor de premie op f 1 per rund te houden De heer W. Stolp Jz. te Beets, stelde voor de p emie op f 1.25 te brengen, welk voorstel met meer derheid van stemmen werd aangenomen. Tot benoeming ran de leden der commissie van onder zoek van de rekening over 19C6 overgaarde, werden gekozen de heeren J. B. M. Brantjee te Parmerend, A. Zijp te Beemster en B. Visser te Berkhout. Als bestuursleden werden herkozen de heeren P. Kra mer Kt. te Beemster, M. Groot te Zuid- en Noord- sohermer, H. Beets Pz. te Ilpendam en C. Lakiman Ei. t- Parmerend, terwjjl de hreren P. Sevenhaizea te War- menhuizen en H. Stam te Wjjde Wormer werden gekozen ter voorziening in de veoature, ontstaan door het bedanken van den heer P. Vader P. Dz. en K. v. Twisk. ■derate Kamer. In de zitting van Zaterdag waren aan de orde een 25-tal wetsontwerpen, die grootendeels zonder verdere behandeling worden goedgekeurd, of ralat de betrokken Ministers eenige nadere inlichtingen hebban gegeven. Zoo werden achtereen volgens aangenomen, zonder o na kort debat, de volgende wetsontwerpen le. Vaststelling der brgrooting van de algemeene landsdr akker ij voor 1907 2e. goedkeuring van de op 18 Mei 1904 te Parjjs ondertrekende regeling met bjjbeboorend proces vrrbaal van onderteekening, etrekkenda tot bestrijding van den zoogenaamdan handel in vrouw in en meirjas. Hollandache Hypotheekbank. Zaterdag werd in het Gebouw vsn de Maatschappjj voor den Werkenden Stand te Amsterdam een buiten gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de tHollandsohe Hypotheekbank* gehouden, belegd o.a. ter behandeling van het roorstrl van commissarissen, waarbjj dezen aan de Bank de beschikking over f 750,000 aan bieden, op de volgende voorwaatde: Aandeelhouders, dit aanbod aannemende, keuren te geljjker tjjd goed de hun vroeger aangeboden balans en winst- en verliesrekening over het boekjaar 1906 en verleenen of dragen aan de directie op namens hen te verleenen aan ieder der op 31 December 19C6 in functie zjjnde commissar'ssen, de leden van den Raad van Toezicht, de sedert overleden commissarissen daar onder begrepen, volledige décharge wegens de door ieder hunner bjj de Bask vervolde fuuetiëo. De voorzitter, Mr. A. P. Th. Eyssell, gaf een korte toelichting tot het voorstel, waarbjj hjj deed aitkomen dat, na aanneming van het voorstel, een reconstructie van de Bank mogeljjk zal zgn en dat de Bank dan in staat zal zgn de voor de reorganisatie noodige transacties aan te gaan. Na eenige discussie, waarin o.a. gevraagd werd of iets bekend was omtrent het oordeel van de pandbriefhouders, welke vraag ontkennend moest worden beantwoord, werd bet voorBtel met algemeene stemmen aangenomen. 23) sik zou Hans Henning jaarljjks zooveel kunnen geven, dat hij in dienst kon bljjven, dorh ik denk, dat het u een gevoel van afhankelijkheid zou veroorzaken en u zou bezwaren. Daarom wil ik je een anderen voorslag doen, beste jongen.* Hans Henning hief het hoofd op In zgn oogen schit terde een straal van hoop. »Oom. kunt gjj wilt gij ons geld leenen, dan zullen wjj ons best doen om Rotenwalde te behouden sNeen, jongen, dan zou ik het geld evengoed in een bodemloozen put kunnen werpen. Over een paar jaren waart gjj dan niet verder dan heden, er zouden alleen andere schuldeischers zjjn, dat is alles. Slechts een schatrjjk man kan Rotenwalde koopen, die niet afhangt van oogsten en overstroomingen. Hier zoudt gjj nimmer op uw plaats zjjn, het zou een voortdurende kwelling zjjn. Een edelman uit de Ma>k moet niet als een vorst op een slot wonen daaraan is uw Vader te gronde gegaan.* «Welken voorslag wilde u doen, Oom vroeg Hilde haastig. Elke aanmerk'ng op haar Vader hinderde haar. «Indien iemand zjjn halve leven lang officier is ge weest en dan een landgoed wil besturen, kan het niet goed gaan,* vervolgde Hendrik von Kröchert. «Vroeger ging dat misschien toen maakten hooge prjjzen en geringe loonen, dat de onbekwaamheid van den land- eer niet hinderde. Tegenwoordig wordt er studie vereischt, van theorie zoowel als van praktjjk moet men volkomen op de hoogte zjjn, zal de uitkomst aan de verwachtingen voldoen. Ik stel je dus voor, Hans Henning, om je ontslag te nemen uit uen dienst. Hinrichshagen, een goed naast Malchow gelegen, zal ik je dan afstaan Het eerste jaar kun je daar alles leeren van mjjn ouden inspector. Dat is je leerjaar en daarna krjjg je het goed van mjj in pacht voor een som, die wij dan later wel zullen be palen. Hilde bljjft daar bjj je om je huishouden te besturen. Indien ik zie, dat ik het je kan toevertrouwen, krjjg je na mjjn dood Malchow. Mjjn stiefdochter erft mjjn vermogen. Je zult dus later als eigenaar van Malchow niet rjjk zjjn, doch met Gods hulp een echte Marker edelman, die eenvoudig leeft en hard werkt. Dat heeft altjjd nog zegen gebracht. De kleine Ilse geef ik een speldegeld, dan is zjj niet geheel afhankelijk van de gedichten van haar echtgenoot, wanneer zjj eens een nieuwe japon wil koopen. Geef mjj niet dadeljjk antwoord. Hans Henning, denk er eens rustig over na. Vooreerst bljjf ik toch nog hier om je te he'pen bjj de verkooping, anders halen ze je het vel over de ooren.* »Oom, uw dochler is zoo alleen op Malchow, zullen wjj haar niet hier laten komen vroeg Hilde. «Wjj zouden zoo graag kennis met haar maken.* Hendrik von Kröchert knikte zjjn nicht vriendeljjk toe. Zjjn gezicht blonk altjjd als hjj van zjjn dochtertje sprak. «Karola verveelt zich niet hoewel zjj maar zeven tien jaar is, doet zjj het huishouden als de bestesprak hjj trotsch. «In haar vrjjen tjjd stapt zjj de paarden af. Je zoudt ervan opkijken hoe dat juffertje rijdtEn met de vier van den bok zelfs, zoo goed als de beste koetsier van het hof. Ja, je zult nu mjjn kleine meid gauw zien I* Hans Henning was niet bijzonder ingenomen met de afschildering van zjjn nichtje. Waarschjjnljik was het teeder beminde dochtertje half keukenmeid half stal jongen. Geen bekoorljjk beeld voor een jonge dame I «Hebt u geen portret van Karola?* vroeg Ilse, terwjjl zjj bjj haar Oom op de leuning van zjjn stoel ging zitten. «Ja, ik heb wel een portret doch het is al een Uit Parateread. Vijjdag vergaderde albier onder leiding van den voorzitter, den beer O. Da Goede Hz, in de Doele de »Vereeiiiging tot Onderlinge Verzekering van ehebtvee* *e Parmerend. Uit het jaarverslag bleek dat in het afgeloopen jaar verzekerd werden 14653 rucderen. Daarvan werden 121 geheel en 209 gedeelteljjk afgekeurd. Het aantal leden dat met 112 toenam bedraagt thans 1790. Ten opzichte van den fiaantiëden toeitied b eek bet volgende. Er wrrd ontvangen aan premiën f 14653., aan contributie van nieuwe leden f 1070, aan opbrengst van gezouten v'eesch f 100C8, aan opbrengst van gekookt vle-sch 1 778, ar n opbrengst van huiden en vet f 2695,68'/] en a-n rente f 119,87, (otaal f 29400,05'/], makende met bet saldo van don vorigen d enst ad f 5007,92'/] een bedrag van f 34407,48. Hiertegenover staande volgende u tgaven. Vergoeding afgekeurde runderen f 27587,28, kosten inzake onderzoek en verkoop van afgekeurde runderen f 1942,73, traktementen en loonen f 1539, drukwerk en ad»ertent ëa f 137,95, kosten beslours-ergadering f 200, paar jaren oud.* Hendrik von Kröchert haalde een totographie uit den binnenzak van zjjn jas. Ilse bewonderde het lieve, ronde kindergezichtje, dat haar in een krans van lichtblonde vlechten vriendeljjk toelachte. Hans Henning werd onaangenaam getroffen door de luchthartigheid, waarmede Ilse van het ernstige gesprek, dat voor hun toekomst zoo hoogst gewichtig was, af stapte, om nu op eenmaal zonder ophouden over de jeugdige nabestaande te gaan praten. Hjj stond op «Ik ga rjjden, Oom en ik zal u hedenavond mjjn besluit mededeelen.* Hendrik von Kröchert knikte. «Doe cat, mjjn jongen. Overhaast je niet. Roten walde wordt verkocht, dat is zeker, het kan niet anders. Ik zal aan die vennootschap schrjjven, waarvan de oude Bodenhausen sprak.* Hilde bedekte hare oogen met de handen. Hans Henning drukte zjjn lippen op elkander en ging naar buiten. H<j besteeg zjjn paard, dat de stalknecht aan de hand reeds rondleidde en reed langzaam het dorp door. De menschen, die van het land naar huis kwamen groetten hem, de kleine kinderen maakten hun grappige kniebuiging en hjj knikte allen vriendeljjk toe. Alsof hjj zich elk huis, eiken steen goed in gedachten wilde prenten, zoo nauwkeurig bekeek hjj alles. In het bosch steeg hjj af. Hjj slceg de teugels om een lak en ging op een omgevallen boom zitten, die dwars over den weg lag. Met zjjn kin op de hand geleund en de oogen gericht op de zacht ruischende bladeren zat hjj daar langen tjjd. In de verte hoorde hjj de bjjlslagen der houthakkers en het scherpe krassen van de zaag, geluiden die hem pjjnljjk treilen. «Ons goed is toch voor ons verloren, hoe dan ook I* ze de hjj eindeljjk bjjna hardop, maakte zjjn paard los en steeg weder af. Zjjn besluit was genomen. Na het avondeten deelde hjj zjjn Oom mede, dat hjj diens voorstel aannam en met Hilde Hinrichshagen zou betrekken. SlIniBae vogels I Men schrijft aan het Hbl. uit Zeeland Tot de vogels, die gedurende de wintermaanden onze vlakke velden bezoekt, behoort in de eerste plaats de bonte kraai, die overal in groote menigte voorkomt en aaat op allerlei afval met groote brutaliteit, tot zelfs bjj de hoeven en dorpswoningen. Zoolang geen sneeuw en vorst heerscht, wordt in ruime mate voedsel ge vonden, maar zijn deze ingetreden, dan begint het te njjpen. Dan hebben deze vogels het voorzien op de mossels, welke op de peroeelen liggen in de Zeeuwsche stroomen. Men zal zich afvragen hoe het mogeljjk is deze dieren te openen, daar ieder wel eens ondervonden heeft, dat de schelpen haast met geen paardekraoht van elkander zjjn te verwijderen. Onze kraai weet er raad op. Tot een zekere hoogte gevlogen laat de slimme vogel het schelpdier vallen, maar dan juist op de steenen voetisgen langs de zeedijken of op de verharde wegen, zoodat de schelpen stuk gaan en de inhoud kan verorberd worden. De mosielkweekers sien deze vogels niet gaarne, want niet enkele, maar dui zenden ledige sohelpen vindt men ep de genoemde plaatsen 1 Diefstal. Een besteller van de Hollandsche Spoor te Rotterdam die Zaterdagavond in de Lombardstraat alhier eea pakje bezorgde, legde zoolang een ander pakje in de vensterbank. Even later was het verdwenen. Het bevatte ringen, losse diamanten, briljanten en robijnen, ter waarde van ruim f 1000, bestemd voor de firma Van Kempen. De loepers ven „Het Volk". Bljjkens een in dit blad voorkomend verslag van een gehouden conferentie van de commissie van beheer, den directeur en het bestuur der loopersvereeniging, weigerde dit laatste bestuur een op grond van de woordeljjk medegedeelde briefwisseling geëischte verklaring, dat het van den aanvang af wist, dat het aangeboden con tract niet anders was dan een ontwerp en dat overleg daarover was aangeboden cu aanvaard. De commissie van beheer oonatateerde, dat verdere besprekingen aldus onmogelijk werden gemaakt en da bjjeenkomst werd daarna opgehereir. Da zaak wordt thans door de commissie van beheer tij het Parijjbestuur aanhanging gomaakt, terwjjl in- lusschen de bestaande arbeidsvoorwaarden bljjven ge handhaafd. Aangehouden. De recherche fe Njjm g o heeft aangehouden de echte lieden V., Duitschers, in verband met het uitgeven hier in de laatste dagen van valsohe rijksdaalders en guldens, waarvan zjj verdacht worden. Zjj ontkesnen, doch zgn aan het vervaardigen van valsch geld niet vreemd, want in Duitsobland werd deswege de man tot twee jaar, de vrouw tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Hjj is uit de gevangenis ontsnapt, sa een verbljjf aldaar van acht maanden en nam de wjjk naar Rotterdam. Sidert eenige dagen vertoefden zjj bier in een alaarstede. Het hier uitgegeven valêch geld onderscheidt zich van echt door kleur en gewicht en mist het randschrift. Hendrik von Kröchert hoorde aan de stem en aan de afgebroken wjjze van spreken hoe vreeseljjk zwaar dit besluit zjjn neef viel. Hjj legde de hand op zjjn schouder. «Ik begrijp, wat er in je omgaat,* zeide hjj ernstig. »Ik had hetzelfde gevoel toen Malchow ver kocht werd, maar veel erger want daarbjj kwam nog boosheid en verbittering. Geloof mjj mjjn jongen je hebt wel het vaderlijk huis verloren, doch je komt nu in je echt, waar vaderland terug.* Hans Henning antwoordde niet. Zjjn gelaat verhel derde zich niet. Hjj verloor niet alleen Rotenwalde, ook de hoop van Sitta te zullen bezitten moest bjj opgeven. Hoe zou hg het hebben durven wageD, het teedere, verwende meisje een leven aan te bieden, dat slechts zou bestaan uit moeilijkheden, uit werken, uit ontberen en bezuinigen Toen deze stap, die hem zooveel gekost had, achter den rug was, volgden de onderhandelingen betreffende den verkoop elkander snel op en het doel we;d bereikt. De vennootschap verklaarde zich bereid Rotenwalde met inventaris en inrichting voor een goede som te kcopen. De oude heer von Kiöchert liet zich niet met een kluitje in het riet sturen; hjj was niet tevreden, voordat er vo r elk meubelstuk afzonderlijk een goeden prijs bedongen was. Ilse mocht vooraf eruit nemen, wat zg wilde voor de inrichting van haar huis, doch Hilu.ar verklaarde, dat het onmogelijk was om deze groote meubelen een plaats te geven op een étage-woning te Berlijn. Zjj moesten liever alles verkoopen. Hilde was treurig te moede, toen zg die kostbare stukken, het linnen, de keukeninrichting moest klaar maken óm uitgestald 4e worden. Zjj en llans HenniDg behielden slechts enkele zeldzame oudheden en wat er in Vaders kamer en in Hildes salon gestaan had. Dat was voldoende voor de kleine kamers op Hinrichshagen. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1