Jl"' SïAÜSNiËUWS Quaker Oats is voordeelige fel*sch Weerbfrtcfet Uit Oaöe Niedo?p. 'Uit Schoor! Wa-Jiom vrouwenkiesrecht Warmee? -wie-en we Sb Nfcolsae mXr" a Tb ïThT c hten, Ingezonden Mededesllnges. Wanneer de Nieren ziek zijn, meei gebleken Voedssi. DsHinderen groeien er flink en voorspoedig van op en 71-1(0- lijdan niet aan slechte kost Spijsvertering, 8'% Laatste Bert d h t e r, der Regeering ontvangen wordt zal het aanbeveling verdienen een motie voor te stellen tot zeer beperkte Grondwetsherziening. De heer Van Nispen (Nijmegen) sprak bij afwezig heid van den heer Loeff, doch zal zich van het politiek debat onthouden. Hij wenscht slechts een enkel woord te zeggen over de decoratie-cjuaeetie. Spr. sluit zich aan bij hetgeen de heer Lohman gezegd heeft omtrent de vrijheid van den partijleider. De openlijke schuldbekentenis stelt spr. op iioogen prijs. De feiten zijn bewezen, het tegengestelde is zeer aannemelijk gemaakt en dus zegt spr., namens- de Katholieke fractie: Het vertrouwen in dr. Kuyper be hoeft niet te verdwijnen en is ook niet verdwenen. Op voorstel van den voorzitter werd besloten nog eenige wetsontwerpen aan de agenda toe te voegen. Voorts deelde de voorzitter mede, dat de xnin. v. Koloniën naar Indië heeft geschreven om verlenging- te verkrijgen van den termijn van beraad omtrent den spoorweg Batavia-Buitenzorg. Zeer waarschijnlijk (bijna zeker) Donderdag avond- zitting ter behandeling van Hoofdstuk III, (Buiten- landsche Zaken). Heden 103/, uur voortzetting. De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de hierna te noemen wetsontwer pen de heeren wier namen achter de titels zijn ver meld, alsBegrooting Suriname 1910 de leden der Begrootingscommissie; aanvullings-Begrooting bin- nenl. zaken, onteigening voor den spoorweg Alkmaar -Sckagen, Begrooting van het Tiendfonds voor 1910, aanvullings-begrooting voor N. I. (stoomtramweg Tasikmalaja naar Singapparna), Van' Lennep, Rink, Bogaardt, Arts en Oosterbaan. O M N O D NIEUWS Uit Gudorp. Zaterdag vergaderde, des avonds te half zeven ure, de gemeenteraad. Afwezig de heer II. Bruijn. Voor zitter de burgemeester de heer G. Bos Wz. Nadat de vergadering was geopend werden de no tulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. Wordt gelezen: Een brief van Ged. Staten ten ge leide van het goedgekeurde le suppl. kohier van den Hoofdelijken Omslag voor 1909; het, proces-verbaal der op 2 Oct. j.l. gehouden verificatie van de boeken en kas der gemeente-ontvangers; op dien dag was in kas 193.335; het besluit van Ged. Staten tot goed keuring der gemeente-rekening over 1908. Deze stuk ken werden voor kennisgeving aangenomen. Vervolgens werd mededeeling gedaan van de ge voerde correspondentie van Burg. en Weth. met Ged. Staten, betreffende de overeenkomst met den heer A. Boersen te Alkmaar gesloten, betreffende de sloo ping zijner woonliuisjes aan den Schermerringdijk na bij den Omval onder deze gemeente, waaruit blijkt, dat op het betrekkelijke raadsbesluit van 7 Sept. j.l. geen goedkeuring van Ged. Staten wordt vereischt, maar bij* dat college, wanneer later te dezer zake eene financieele regeling der vereischte uitgaaf aan hun oordeel zal worden onderworpen, de zaak zelve in be ginsel geen bezwaar zal ontmoeten. Tengevolge hier van is dit gemeentebestuur volkomen bevoegd tot uit voering van voornoemd raadsbesluit van 7 Sept. j.l. en hebben B. en W. nu aan de vergadering voorgesteld het ontwerp eener le suppl. begrooting- voor den dienst 1909, houdende in ontvang 1927.50, in uitgaaf 2020, en het ontworpen besluit tot het aangaan eener geldleening ad 1600, behoudens goedkeuring van Ged. Staten, vast te stellen. Beide ontwerpen werden onveranderd vastgesteld. Ten slotte werd aan de orde gesteld het verzoek van mej. IT. Bonset, om ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres aan de O. L. school alhier, met ingang van 1 Februari 1910. Nadat de voorzitter zijne waardeering liad uitge sproken over de flinke wijze waarop mej. Bonset hare betrekking beeft ver-smid', gedurende den tijd dat zij hier werkzaam was, wordt het gevraagde ontslag eer vol verleend. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. bereids eene oproeping van sollicitanten voor deze betrekking- hebben gedaan op eene jaarwedde van 550 en dat daarbij als voorwaarde is gesteld het bezit der acten van bevoegdheid tot het geven van onderwijs in nut tige vrouwelijke handwerken en in de vrije- en orde oefeningen der gymnastiek. De Raad verklaarde hieraan zijn goedkeuring te verleenen. De vergadering werd) na gehouden rondvraag ge- yloten. lilt lleiloö. Gisteravond werd in het café „de Rustende Jager", van den heer E. van der" Horst, door het Departement Heiloo der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen eene vergadering gehouden van leden en geïntrodu ceerde», waarin als deolainatrico optrad mej. Visser, uit Purmerend. Na opening der bijeenkomst door der vice-voorzit ter, den heer D. J. Ruijter, die allen hartelijk welkom heette, werd het woord gegeven aan mej. Visser voornoemd. Achtereenvolgens werden ten beste gegeven verschillende nummers, waaronder en kele bekenden. Op eene keurige wijze volbracht de declamatrice hare taak, (voordracht en mimiek waren onberispelijk), zoodat de voorzitter zeer zeker aller tolk was, waar hij spreekster hulde bracht voor liet schoone en leerzame op dramatische en komische wijze geopenbaard.. Een luid applaus kondigde den bijval alleszins aan, terwijl een „spoedig tot weerziens" haar gaarne wordt toegewenscht. Op den 23sten November des avonds ten 7 ure, ver gaderde de IJsclub „Oude Niedorp", in het lokaal van den heer A. Mijts te Verlaat. Tegenwoordig waren 12 leden. De voorzitter, de heer T. Rootjes, opende met een welkom de vergade ring, waarna de notulen van do voorgaande vergade ring door den secretaris werden gelezen, welke onver anderd met dankzegging aan den secretaris werden vastgesteld. De voorzitter deelde mede, dat in de zooeven gehouden bestuursvergadering tot afgevaar digde naar de algemeene vergadering, die gehouden zal worden te Haarlem den 12den December a.s„ was benoemd de heer M. Kooijman en tot plaatsvervanger de heer T. Rootjes. Aan de orde werd gesteld1: lo. Rekening over het afgeloopen jaar 19081909. Die rekening, door de heeren M. H. Woutman en J. Bood nauwkeurig on derzocht, keurde dezelve in de beste orde. Ontvangen was 190.995, (hieronder is begrepen het voordeelig saldo groot 137.14 van het vorig jaar). Uitgegeven was 18.305, alzoo een voordeelig saldo groot 172.69 waarvan 164.70 op de Rijkspostspaarbank was ge plaatst. De penningmeester ontving een woord van dank voor zijn acuraat beheer. Het aantal leden was van 72 tot 66 achteruit gegaan door vertrek en over lijden. 2o. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den secretaris-penningmeester den heer M. Kooij man. Na een gehouden vrije stemming werd de heer M. Kooijman met bijna algemeene stemmen herbe noemd. Hierna werd besloten, in dezen winter, ijs en weder dienende, eene ringrijderij te houden op schaatsen, voor paren, enkel voor leden en kinderen van leden. Ook zal nog een wedstrijd worden gehouden voor kin deren. Ten slotte werd nog goedgevonden om den afge vaardigde naar de algemeene vergadering vrij man daat te geven. Daar niemand meer het woord verlangde, werd de vergadering door den voorzitter met een woord van dank gesloten. a v Het huis met erf en tuin en wei- en bouwland, sa men groot 1.16.40 H.A., van den heer J. Bakker te Hoorn, en liggend in de Heer Hugowaard, gisteren in het café van den heer T. de Jong alhier door notaris de Boer te Hoogwoud publiek verkocht, is gekocht door den heer Tang-er, van de Gouw (Hoogwoud) voor 3381.—. Uit iekel Gisteravond hield het Departement Winkel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hare eerste wintel-bijeenkomst, waarin door verschillende leden een bijdrage werd geleverd. Het getal aanwezigen was niet onbelangrijk en aan de stemming der gasten was duidelijk merkbaar d!at men rich amuseerde. Tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente is be noemd de heer Jb. Dekker, in de plaats van den heer P. Vries. Uit Heerhaigowasmt lu een bericht over herhalingsonderwijs aan school No. 3 heeft gestaan, dat hieraan werd deelgenomen door 5 meisjes en 6 jongens. Dit moet zijn 6 meisjes en 12 jongens. Uit Be-gen. Door het kiescollege zijn bij de Ned. Herv. Gemeen te tot ouderling herkozen de heer Jb. Swaan Sr. cn tot diaken de heer A. den Das. Ven Texel Aan het Noorderstrand van Texel zijn groote hoe veelheden bont aangespoeld, benevens kisten eieren. Ieder dezer bisten bevat ongeveer 1400 stuks. Zondag 1.1. gaf het Fanfarecorps „de Vriendschap" in het lokaal van Timmerman alhier zijne eerste uit voering in dit winterseizoen. De zaal was tamelijk bezet met hoorders, die door hun aandacht toonden, dat zij de ten gehoore gebrachte nummers op prijs stel den. Ook de twee blijspelen voldeden uitmuntend. Een prettig bal hield velen van de aanwezigen tot laat in den nacht bijeen. Uit Koedijk De 2e uitvoering van T. A. V. E. N. U. had Dins dagavond plaats voor 'n tamelijk flink opgekomen pu bliek. Jammer dat de uitvoering niet zoo goed was als Zondag. Vooral de operette moest het in 't eerste en tweede bedrijf danig ontgelden. De tooneelhouding was veel verbeterd van de meesten. Gisteravond werd in de societeitszaal van de Har monie door de afdeeling Alkmaar van den Bond voor Vrouwenkiesrecht een bijeenkomst gehouden, waar mevrouw Van Eeghen-Boissevain als spreekster op trad. Spreekster begon den toestand te schetsen, zooals die vroeger was voor onze gemeenschappelijke samen leving-. 't Eerst werd toen gevormd het gezin, dat was als een oase in de woestijn, want buiten het gezin was er oorspronkelijk eigenlijk niets. Eerst langzamer hand werden er volksstammen gevormd en de voor naamste kwestie in 's mensehen bestaan was toen: „Welke stam moet worden aangevallen?" Begrijpelij kerwijs had de vrouw hiermee niets uit te staan, voor haar was in 't gezin meer dan genoeg te doen, de vrouw was de werkster, de man in de meeste gevallen de vechter. De vrouw was de hééle wereld binnen den kring van haar gezin, dat natuurlijk iets heel anders was dan 't tegenwoordig is. Van vrouwenquaesties kon er toen dus nog geen sprake zijn. „Waarom nu dan wel?" vraagt spr. en haar antwoord is daarop: „Omdat we nu een lieel andere maatschappij hebben; daarom moet er nu een heel andere vrouw woi'Sen op gevoed." De vrouw wil nu ook een plaats vinden, voor haar is in 't gezin niet veel meer te doen. Bijna alles gebeurt tegenwoordig buitenshuis. Alles wordt de vrouw uit handen genomen, zoo b. v. 't onderwijs ha- rer kinderen. Al kan een vrouw nog zoo uitstekend le zen en schrijven, al heeft zij nog zooveel middelbare acten, als ze de act© Lager onderwijs niet heeft, mag ze haar kinderen niet onderwijzen. De fabrieken b. v. nemen verbazend veel werk van de vrouwen over. Veel van den vrouwenarbeid is in handen van mannen ge komen. Wil de vrouw in haar levensonderhoud voor zien, dan moet ze werk buitenshuis zoeken. Op dit oogenblik is in de maatschappij de groote werkplaats buitenshuis, de groote rustplaats binnenshuis. Vervolgens heeft spr. het over de wetten en over de onrechtvaardigheid,' dat beide geslachten moeten leven onder wetten, die door één geslacht worden gemaakt. De man wordt op 21-jarigen leeftijd staatsburger, maar wat wordt de vrouw? Denk eens aan het ont staan van ons wetboek, aan het code Napoleon, zegt spr. Was Napoleon een ander man geweest, was hij niet de meening toegedaan geweest„Zoolang ik ademhaal, zal geen vrouw haar hoofd opsteken," hoe was dan misschien alles anders g-eloopen. Hoe machteloos voelt de vrouw zich soms. Van haar prilste jeugd af wordt zij met den man opgevoed, op de lagere school, op de middelbare, zelfs op de hooge school is zij zijns gelijke, maar vanaf haar 21ste jaar wordt zij plotseling behandeld als zijn geestelijk-min dere. En dat nog wel, terwijl er zooveel meer vrouwen dan mannen zijn, alleen in Amsterdam zijn er 25000 vrouwen meer. De vro-uw moet haar werk wel bui tenshuis zoeken, maar overal vindt zij daar hekjes en bordjes met het opschrift „Verboden toegang." Zij wordt lang niet zooveel geholpen als de man en toch ligt voor haar het werk buitenshuis opgestapeld. De man en de vrouw moeten samenwerken, kracht en liefde moeten samengaan, dan zal men tot verras sende resultaten komen. Als de vrouwen het kiesrecht krijgen, zal aan veel misstanden een einde komen, daar de vrouw anders denkt, anders gévoelt. Maar zoolang er nog zoo vele vrouwen zijn, die 't als een doodgewone zaak beschou wen onder wetten te leven, die zij niet mee mogen ma ken, zal de toestand niet veranderen. Na de pauze ging spreekster allereerst na, hoe de tegenstanders over het vrouwenkiesrecht denken. Daar zijn de spotters, die zeggen: Wat doet d© vrouw in de politiek; daar zijn de reactionnairen, die vinden dat er al te veel kiezers zijn; de onverschilligen; de druk ke werksters op sociaal gebied, die eerst zooveel andere zaken in orde willen hebben; dan zij, die de vrouwen als 't ware op een piëdestal plaatsen en eindelijk de cynicus. Dringend vraagt spr. aan iedereen: „Voel toch eens, wat een groote beweging de vrouwenbewe ging is. Geef toch allen iets van uwe krachten daar voor, al is het nog zoo weinig." De vrouw kan zoo veel goed doen in de maatschappij, de man is meer opgevoed voor het practische leven, de vrouw meer voor het gevoelsleven. Tusschen deze twee moet een betere balans komen. Vervolgens wijst spr. door voor beelden op onrechtvaardigheden in de wet, velen geven zich daarvan echter nog geen rekenschap. Sommigen zijn bang dat de mannen minder achting voor het vrouwelijk geslacht zullen gaan gevoelen en minder hoffelijk zijn. Spr. gelooft dit evenwel niet. Vroeger gevoelde zij sympathie voor de suffragettes, die met zooveel moed en zelfverloochening voor haar overtui ging streden. Langzamerhand heeft spr. evenwel ge merkt, dat deze zich blind hebben gestaard. Van strijd sters zijn zij dweepsters geworden. Na een opwekking- om lid te worden, besloot spr. haar met aandacht ge volgde rede. Voor dezen avond hadden de dames A. G. Gouwe (viool), Offers-Rink (piano), M. LutzThijssen (zang) en de heer F. II. Maschhaupt (violoncel) hun ne welwillende medewerking verleend op muzikaal ge bied. Zij hadden met smaak sen programma samenge steld, waarvan de uitvoering uitstekend genoemd mag worden. Het Welverdiende applaus bewees, dat deze aange name afwisseling door de aanwezigen ten zeerste op prijs gesteld werd. Sn Diligenila Vrijdagavond heeft in Diligentia een specialiteiten- voorstelling plaats. Hetzelfde gezelschap waarvan de heer William Siehlson impresario is is in ande re plaatsen van ons land met succes opgetreden. In een Zwolsch blad lezen we, dat het „gesoigneerde ar- tisten" zijn, die „gesoigneerd werk" leveren. Mej. Harriet Jackon, de Cake walk danseres is een aardig nikkertje, dat veel succes in bet Haagscke Sca la heeft gehad; William Karolos gaf keurig werk als salon-jongleurHenrietta Walter zong haar schalk- sche liedjes zuiver met heel lieve stem; de Spaansche virtuose Barnato in beelderig costuum, oogstte een daverend applaus; Alice Rémont wordt genoemd een lieve verschijning- van twintig jaar met een buigzame en volle stem; de Egyptische toovenaar Ben Carlos Ilmade vertoonde de sterkste en aardigste stukjes; en Maupio Staal ontlokt den schrijver tot een ontboeze ming: „eenig leuke Maupi tot ziens." Tenslotte wordt gezegd, dat men in den Haag of Amsterdam dikwijls minder te genieten krijgt. In verband met liet feit, dat de 5de December dit jaar op een Zondag valt, heeft men in verschillende plaatsen uitgemaakt, dat de St. Nicolaasavond ge vierd zal worden op Zaterdag 4 December, bijv. 's Gra- venhage, of op Maandag 6 December, zooals te Am sterdam, Utrecht en Groningen, waar burgemeester en wethouders de ingezetenen bij officieele publicatie in overweging geven „den Sint Nicolaasavond dit jaar te houden niet op Zondag den 5den maar op Maandag den 6den December". Blijkbaar vindt men liet in middenstandskringen in andere steden gewensckt „het heerlijk avondje" te vervroegen of te verlaten. Yan een dergelijke bewe ging hoorden we te Alkmaar nog niets. Bovenstaande Vraag zal dus wel beantwoordt moe ten wordenWe vieren den traditioneelen dag op den daarvoor vaatgestelden datum, 5 December. Agends, WOENSDAG: Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adspir.- afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 81/4 uur. Gem. Koor, „Zanglust," 7V» uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 58/468/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Scherpscliuttersvereeniging, oefening, 8 uur, „Nieu we Doelen. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, rep., 8 uur, Diligentia. Adspiranten-afd. der Ned. Ver. t. Afsch. v. Alcoh. Dranken, 8 uur, Wapen v. Munster. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. WOENSDAG: Solser en Hesse, 8 uur, „Harmonie." VRIJDAG: Buitengewone gala-voorstelling door de „Tournee artistique internationale," 8 uur, „Diligentia." Badhuis vers het WHfe Kruis. In de week van 15 tot 20 November zijn in het bad huis van het Witte Kruis genomen: 74 kuipbaden, 87 regenbaden le klas, 121 regenbaden 2e klas. Tezamen 282 baden. BOVENKAR8PEL 23 Nov. lied-- n ward besteed voor: Aardappfclea blauwe f 1 80 a 2ronde f0 f 0. per 100 boa. Bloemkool le roert f 6 50 a f 11.50, 2de *oarl idem f 0.a f 0.per 100 atuks. Roodekooï f 2.3.witt» kooi f 1.-— 2 Gele f 3.6 4 50 ^uien f 0.90 a 1.—, BB. OP LANGEND. 23 Nov. Bioarnk. 2s 60 a et., rms^n id f 3.50 a 9.—, rc-od« f 2.a 4.20, gele f 2 f 5 50, witte f 2 a 4 50, uien f 2.— 2 40, bie ten f 0. a 0.rammenas f 0. 0 w*gona witte- koel f NOOKDSCEARWOUDE, 23 Nov. Gele nep f 1 90 a 2.90, drielingen f 1.40 a 2.10, uien f 2.— a 2.25, rocdekool f 1 60 a 4.10, gele f 1 40 a 5.10, witte f 0. O.-. wordt het geheele lichaam langzamerhand vergiftigd. Niets is meer te vreezen dan vergiftiging door urinezuur, omdat dit zoo langzaam voortwoekert en zoo dikwijls niet verdacht wordt, voordat de ziekte zich door het geheele lichaam verbreid heeft. Het groote werk der nieren is om uit het bloed de urinezuur-vergiften af te scheiden. Wanneer deze organen echter zwak of ziek zijn, kunnen zij hun werk niet behoorlijk volbrengen en wordt 1.et geheele lichaam langzamerhand vergiftigd. Dat is de reden, dat gij u zoo afgemat terneerge slagen en prikkelbaar gevoelt. Het is ot gij geen kracht, geen energie of werklust hebt. 's Morgeus hebt gij een ellendig gevoel in uw rug, en pijn in de lendenen en zijden, uw oogen zijn opgeblazen en uw ledematen rheumatiscb, vooral bij vochtig weer. Uw urine is bewolkt en komt branderig en onregel matig. Tenzij het urinezuur onmiddellijk wordt uitgedre ven, worden uw levensdeelen aangetast en treden noodlottige ziekten op; de nieren worden cel na cel vernietigd en de blaas verliest misschien haar kracht om het water op te houden. Alleen een nierengeneesmiddel kan het urinezuur oplossen en de nieren helpen om de onzuiverheden uit het bloed te filtreeren. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn als zoodanig bekend. Zij werken recht streeks op de nieren en blaas en herstellen hun na tuurlijke werking. Let erop, dat de juiste naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen, en de handteekening van James Foster op de doos voorkomen en weigert alle namaak. De echte zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren NIEROP SLOTHOUBER, Langestraat 83. Toezen ding geschiedt franco na ontvangst van postwissel A f 1.75 voor één of f 10.voor zes doozen. Kinder- Bij uitstek proefvel Q Het s veel voedzamer dan andere fabrikaten omdat Quaker Oats van het beste graan en in de meest modern ingerichte fatr'eken der wereld gefabriceeid wordt. va*® *ïiS3sS> naar waarnemingen verricht in den morgen van 24 November. Medegedeeld loor bet Koninklijk Nederlandsch Merernlogiseh Instituut te De Bilt. O VERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.4 te Mathieu. De laagste stand van den barometer 746.9 te Hapa- randa. (Geldig tot den avond van 25 November.) Matige krachtige Noord-Westelijke tot Noordelijken wind. Regen of sneeuwbuien. Later kouder. BU <1 OERLIJ E STAND Getrouwd: 24 Nov. Johannes Nootebos en Jo hanna Koopman. Nicolaas Hollander en Maria Ca- tharina Zonderhuis. Overleden: 23 Nov. Neeltje Groenland, 1 j. Grietje Blom, echtgenoot van Arnoldus van den Hooff, 41 jaar Wilhelmus, z. v. Joseph Bek en Neeltje de Moei, 9 maanden. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCI1 LANDBOUWCREDIET, Voordam, C 12—13, Alkmaar. Koei's van 23 Nov. 24 Nov. Stasteleesin sen NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld B""T FENLASTD. Bulgarije Tahai sleeuiag Brazilië Funding Mexico biuneaxl. Japae Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonael pOt. 2% 7) 5 5 4 5 4 1894 6e Em. Twang Dorcbr Jfinano. en Xndustr. ondernemingen ei> Nstionale Hypotheek Baak pCt.. 4 Noordhollaudsch Gronderediet NederL Handelmaatschappij rese. aaad. Tv. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. VS ertersniker A'dam Deli AMiv Langkat r. Idem pref. A'dsBJ Serdaug Bindley Dab Fata rit O-Maits-happij Lan kat tarts A Medtn s, of. A*ah«n tahar Rotterdam Deli Seneusbak Tabak-Mij. Rob, M j- t. axp v iVt.roU-u o. M «yra Eü.ni Samat-r;, PaiemWig Periak Petrofeum-SJij. Zsjii- Pö'iak t, Redjang Lehonj 'Ireet .0' ft? Amalgamated Copper Oj. Steels Cosi'U, "ar A Foundry Omm Amarik. Stoom* - i- Marine Oom»». Prefcrcn' Marinebonds pOt. 4-A Peru Com® aand. div. Preferent S poo r we k 1 öoïuu y e n doil Ui. Ku.-Mij. &V, tot »ipl. n Staatsspoor* Deli spoorweg tM ERISA. Atch. Top. Gert. y. Couve? t Bd. pCt. Den*, er. R. ör. Cert. A»uo. div. Erie Comm. Saissas City 8: >.th, Cohl.,, prp{ Mi». K Verat C. New-York On -rio Norfolk Wests'i C. Southern Kaib y Southern PacifD 'Jnion Pacific t ,t. Wabash Comm. Rock Island Oor s, OLEb. Warschau Weeti o ICSI.AKD. Wladikawk&i 1? p i Premie! eetiing i. '1EDERLAND. Stad Arnstert m Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen ISd? HONGARIJE. Thsissa 'OSTEMRIJK. Staats]aening IS 0 4 HSL AND. 18 3 3 SVi 4 5 6 77 98Vs 105 497/8 907/8 96 86H S(.i/4 97 Vb 87 926/8 101% 189Vs 130 1!5% 163.25 6 1 182 240 74 101% 612 452 56% 252 79% 355% 412 ■57 187% 167% l*'4Vg 88 A 914% U6% 12% 747/s 141% 7% 241%, 71% 9% 37 85 t 8'% 523 121% H8% 47i/m 53 '.4% 72 128% 201 u, 20-/u 3% 125 107% 04 96% 159 174 77 497/8 86% 87 97% 87 94»/, 9.5 183% 184% 159 183 2<0 73% 101% 4C0 57 80 457 189% 1' 9 144 188% 125% 90% 88 V» 74% 7% 24% 71% 91/s 35% 89 121% 47% 32 448,<18 7t<% 481/8 47Vs 95 31% 129% 201% 21% 38% 109% 159 Koers van het geld. Prolongatie 23/4 pCt. Mededeeling-en. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend. Tabakswaarden zonder variatie. Oliewaar den in kalme stemming, vast voor Geconsolideerde Holl. olie. Culturen flauwer. Mijnen prijshoudend. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. EV. LUTH. SEMINARIUM. HAARLEM, 24 Nov. Tot hoogleeraar aan het Evangelisch Luthcrsch Seminarium te Amsterdam is benoemd dr. H. A. van Bakel, predikant te Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1909 | | pagina 2