DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. j. Damrubriek. m m m m n mm n m m m Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 3 JANUARI. twee Onderwijzeressen BINNENLAND. m '»Mfi B MM No. 1, Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en reesidageai, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P jkmaar f @980| franco door het geheele Rijk f e Pf hinderlijke nummers 3 Cents. Frljg der gewone advertentfën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. leven franco aan dt N, V. Boek- en Handelsdrukkerij HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. i |p m m f BB jg |g li TeMeonnoffinsr 1„ ^^Verordeningen fop het heffen en invor_ deren van wik en weegloonen. DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM. 39—33 28 37 of .28 39 48—42 37 of 39 28 29—24 20 29 30—24 19 39 40—34 39 30 35 11 16 7 26 10! m 'igg - mg ALKMAARSCHE COURANT. m Aan de MEISJESSCHOOL te ALKMAAR (Hvofd Mfj. J. H. PRUIM) worden gevraagd bevoegd tot het geven van onderwiji in de vakken j en k. Aanvangsjaarwedde f 725,die kan ■tijgen door periodieke verhoogingen tot t 1025,—. Vcor het bezit of verkregen der hoofdakte f 100 meer. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 17 Januari a s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK- MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden dat bij den dienst der gemeentewerken een ervaren TIM MERMAN", niet ouder dan 35 jaar, geplaatst kan wor den. Weekloon 12.50. Verplichte korting pensioen fonds 6 De gegadigden moeten' minstens drie jaren ingeze tene dezer Gemeente zijn. Met de noodige aanbevelingsstukken zich schrifte lijk te wenden tot den Directeur der gemeentewerken vóór of op 8 Januari 1010. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ONDERZOEK GEOEFENDHEID TER VER KRIJGING VAN MILITAIRE GETUIG SCHRIFTEN. Door den BURGEMEESTER der gemeente ALK MAAR wordt: aan de jongelieden, die zich voor het deelnemen aan bovengenoemd onderzoek hebben aangemeld, kennis gegeven, dat zij zich tot het doen van examen, ter ver krijging van militaire getuigschriften, op DINSDAG 11 JANUARI a.s. des voormiddags 9x/2 uur moeten aanmelden aan de Infanterie-kazerne binnen het Fort Erfprins te Helder. De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. Alkmaar, 30 December 1909. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat in het ge meenteblad van Alkmaar, No. 317, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 25 Juli 1909 waarbij zijn vastgesteld Welke verordeningen, heden afgekondigd, geduren de drie maanden voor een ieder ter gemeente-secreta rie ter lezing zijn nedergelegd en aldaar tegen betaling van 0.7V2 in afdruk zijn verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 30 December 1909. ALKMAAR, 3 Januari. Een geïllustreerd Nederlaudsch blad heeft bij de intrede van het jaar 1910 door een titelplaat herin nert aan den toestand van een éeuw geleden. Napo leon had toen zijn hoogtepunt bereikt; Heine heeft dat zoo eenvoudig maar treffend gezegd, toen hij het glimlachje beschreef om de lippen van den grooten Keizer, de lippen die slechts behoefden te fluiten en Pruisen bestond niet meer, deze lippen behoefden slechts te fluiten en het geheele heilige Roomsche rijk gehoorzaamde. Ilij speelde met staten en kronen, verwezenlijkte wat het oogenblik hem ingaf, vervorm de Europa naar zijn hand. Juist had hij zijn beloTte vervuld en Oostenrijk een duchtige, vernederende kastijding toegediend. Llij liep met het plan rond om het Koninkrijk Holland bij zijn rijk in te lijven en voordat het jaar ten einde spoedde was het plan in de daad omgezet. Zijn huwelijk met Josephine was ont bonden en hij stond voor de keuze of hij een nieuwe huwelijksverbintenis zou aangaan met een Russische dan wel met een Oostenrijksche prinses. Men weet dat aartshertogin Maria Louise de uitverkorene werd om hem een opvolger te geven. Napoleons willekeur heerschte over Europa en zijn macht scheen onbeperkt en onweerstaanbaar I ijf jaar later werd den grooten Keizer op St. He lena als een armen banneling de lijdenskelk der ver nedering voorgezet. Wie had dat einde in 1810 durven voorspellen? Zulk een inderdaad wereld-schokkende gebeurtenis is wel geschikt om ten aanzien van voorspellingen tot voorzichtigheid te manen. Toen deze eeuw begon is er heel wat geprofeteerd. Een tiende deel van het tijdperk is thans voorbij. Moeiehjk valt het te zeggen wat er in dat tijdsverloop verwezenlijkt is van hetgeen er destijds werd voor speld. Maar het valt niet tegen te spreken, dat er in die tien jaren toch heel wat is tot stand gekomen. In de groote steden rijdt als- het meest democrati sche voertuig de electrische tram, de auto is thans nog beperkt tot de bezitters, maar de „atax" brengt daarin reecls verandering, en de fiets heeft een alge meenheid gekregen als geen middel van vervoer ooit te voren. Als zeldzaamheden doorklieven de lucht schepen en de vliegmachines nog de lucht maar ze zijn er en wat tien jaar geleden als een dwaas droom beeld gold is thans tot stand gebracht en de techniek zal het hare doen om de uitvinding- te volmaken en algemeener te maken. Nog iets anders is er in de lucht, dat er tien jaren geleden niet was: het zijn de onzichtbare golven, die de menschelijke gedachte over zeeën en bergen brengt. Was het eerst de gedachte die draadloos werd over gebracht door middel van teekens, thans is men reeds zoover het gesproken woord over grootere afstanden zonder draden te zenden. En langs dte draden worden met alleen woorden en seinen naar andere landen gezonden, reeds worden teekeningen, te Parijs vervaar digd ophetzelfdeoogenblik te Berlijn weergegeven. Klinkt het haast niet als een sprookje van Andersen, dat twee zijner naam- en landgenooten een uitvinding hebben gedaan, welke de mensckheid in staat stelt te zien wat op een onafzienbaren afstand gebeurt? Het afgeloopen tiental jaren heeft ons nog veel meer gebracht. Geleerden zijn er door onafgebroken en geniaal werken in geslaagd de wetenschap langs nieu we, ongedachte banen te leiïen en raadselen te ont sluieren. De ontdekking van het radium bijv. heeft een algeheele ommekeer in de anorganische chemie gebracht. De aloude theorie van de elementen is opgegeven. Men heeft elementen in andere zien veranderen en als een nieuwe steen der wijzen is er verschenen het eer-element, waarnaar thans ge zocht wordt. Uit de oplossing van de raadselen komen nieuwe raadselen voort. Maar als men vergelijkt, moet men toch wel tot de slotsom komen, dat de voor uitgang op wetenschappelijk en technisch gebied in sneller tempo gaat dan voorheen. In de negentiende eeuw had men de snelheid van den spoortrein en den voetganger, thans heeft men dien van de electrische beweegkracht en de fiets. De snelheidsvermeerdering is niet enkel op het gebied van het dagelijksch leven waar te nemen, maar ook, en vooral op geestelijk en op technisch terrein. Van dien indruk kan men zich niet losmaken, als men een vluchtigen blik op de tien verloopen jaren van deze eeuw slaat. Zal het zoo blijven gaan? Laten wij ons, gedachtig aan het machtige voor beeld van Napoleon, maar niet aan voorspellingen wagen 1 f Verder is van het commissariaat-generaal te Brus- 1 sel bericht ontvangen, dat waarschijnlijk niet zullen plaats hebben de internationale wedstrijden voor- paarden. Aan het in Den Haag zetelend commissariaat-gene raal van Nederland bij de Brusselsche tentoonstelling vond het nieuws in de Belgische pers betreffende een voornemen van Z. K. H. Prins Hendrik om het Ne der! paviljoen in te wijden, geen bevestiging. LINTJESQUAESTIE. Een bericht over de samenstelling van een Raad van Eer in zake de lintjes-quaestie wordt naar 't Hbld. verneemt van bevoegde zijde verklaard te zijn onjuist, met de mededeeling tevens dat de zaak nog niet zoover gevorderd is. DE KONINKLIJKE STALLEN. H. M. de Koningin heeft ten behoeve van de Ko ninklijke stallen uit den luxe-paardenhandel van den hofleverancier A. Mulder, in de Balistraat alhier, doen aankoopen 5 zwarte Kedingerpaarden. EERSTE KAMER-VERKIEZING. Volgens de Leeuw. Ct. zou het voornemen bestaan jhr. mr. J. Röell, oud-president der Tweede Kamer, te kiezen als lid der Eerste Kamer in de vacature, ont staan door het overlijden van mr. Vening Meinesz. TENTOONSTELLING TE BRUSSEL. Blijkens bericht van den Belgischen commissaris- generaal zullen de voorgenomen tijdelijke wedstrijden in zuivel-voortbrengselen niet plaats hebben tijdens de tentoonstelling, zoodat de belanghebbenden in dien tak zich moeten bepalen tot de mededinging op de doorloopende groote tentoonstelling van boter en Volgens Het Volk zou de bepaling van den datum van het ontslag van mr. Van Leeuwen op 16 Januari in het ontslag-besluit door minister Heemskerk ge schied zijn zonder den heer Van Leeuwen daarin te kennen. GEMENGD NIEUWS. DE MOORD BIJ KOEKANGE. De opnieuw aangehouden Klaas Bakker heeft, toen hij voor den burgemeester gebracht werd, weder ont kend. Telegrafisch werd nu de Officier van Justitie verwittigd, die onverwijld met den trein naar Meppel vertrok en vervolgens per rijtuig naar De Wijk (de gemeente waarin Koekange ligt). Ook nu weer ont kende hij, maar des ondanks werd hij naar Assen over gebracht. In den trein, zwaar geboeid tusschen de beide veld wachters zittende, begon hij plotseling te schreien en riep hij snikkende uit: „Och, maak het toch niet te slim; 't is niet veur mij of mien vrouw, maar veur min arme kinder." t Van andere zijde wordt beweerd, dat deze inhechte nisneming geschied is naar aanleiding van het lossen van een schot door hem op zijn buurman Vornim, die voor hem en zijn broeder Roelof een zeer bezwarend getuigenis heeft afgelegd. EVEN VERZETTEN. Links aan den ingang van den Kanaalweg te Sche- veningen bij den Ouden Scheveningschen weg kan men zien, dat een villa, zoo pas onder de kap gebracht, weer tegen den grond gaat. De eigenares vond toen zij haar droomen in steen zag verwezenlijkt, dat zij liaar tehuis wat dicht bij den weg had gedroomd. Geen nood: dan maar afbreken en een eindje achter uitgezet. Echter zal wel een wetenschappelijk congres worden gehouden, waarop behandeld zal worden het vraagstuk betreffende de wijze van toevoer van melk voor de groote steden. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem No. 58. Dit probleem waarvan de grootste moei lijkheid was de eerste zet te vinden, is blijkbaar voor enkele oplossers wat moeielijk geweest. Stand van probleem No. 58. Zwart 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28. Wit 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 48. Wit speelt als eerste zet- 3933, en daarna 4842. Nu is het onverschillig welke schijf zwart bij deu eer sten zet slaat, want door den tweeden zet komt zwart altijd op wit 28 terug. De oplossing is dus als volgt Wit. Zwart. Wij ontvingen goede oplossingen van de heeren: G. Cloeck, P. Deugd, D. Gerling, J. Iloutkooper, J. M. Iloutkooper, J. J. Ilubelmeijef, G. W. Kortenschijl, M. E. van Rijsens, I. v. d'. Velde, Huiswaard, en D. Winkel te Alkmaar, S. Homan, Wijde Wormer, H. E. Lantinga te Haai'lem, R. Zander, Callantsoog. Van probleem 57 ontvingen wij nog een goede op lossing van J. P. de R. te Alkmaar. Wij hopen, dat dit probleem van den heer J. Noome \oor vele oplossers een aansporing zal zijn, probleem o9 van denzelfden componist met veel ijver te zoeken. Slagzetten in de opening. 6. 39—33 7. 44—39 49-44 9. 31—27 6. 10—14 7. 8—12 2—8 11—17? Stand na den 9den zet van zwart. Dit artikel, hetwelk wij weder opgevat hebben in onze rubriek van 14 dagen geleden, willen wij nu we der vervolgen. Van vele liefhebbers mochten wij hoo- ren, dat deze slagzetten hun zeer welkom zijn. Wij vragen nu aandacht voor de volgende opening Wit. Zwart. 1. 31—26 1. 17—21 2. 26 17 2. 12 21 3. 3631 3. 2126 4. 41—36 4. 19—23 33—28 5. 14—19 Zwart 1, 3/9, 12/20, 23, 26. Wit 27, 28, 32/40, 42, 43, 45/50. Wit speelt nu 27—22 18 27 32 21 23 41 46 37 16 27 37—31 26 37 42 2! Dezelfde slag had ook reeds twee zetten vroeger voor kunnen komen in de volgende openintr: 1. 32—28 1. 17—21 2. 37—32 2. 21—26 3. 41—37 3. 18—23 4. 3430 4. 1218 5. 30—25 5. 712 6. 31—27 6. 2— 7 7. 40—34 7. 11—17? - Wit wint nu door 27—22, 32:21, 46:37, 37—31, 42:2. Schijf 46 is niet altijd noodig voor de uitvoering van dezen slagzet. In een partij met voorgift, waarin wit schijf 46 heeft voorgegeven, kan de volgende zet- tenreeks plaats vinden: 1. 32—28 1. 17—21 2. 37—32 2. 21—26 3. 41—37 3. 18—23 4. 3430 4. 1218 5. 3025 5. 712 6. 31—27 7. 40—34 8. 4440 7. 8. 2— 7 20—24 11—17? Wit zou nu winnen door: 34—29, 40:20, 27—22, 32:21, 37- -31, 42:2. In de volgende opening winti zwart op dezelfde ma nier. 34—30 1. 19—23 3328 2. 1419 30—25 3. 10—14 3933 4. 17—21 44—39 5. 21—26 6. 20—24 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 49—44 40—34? Zwart wint nu door: 2429, 19:30, 5:14, 14—20, 9-:49. In onze volgende rubriek zullen wij de behandeling dezer slagzetten vervolgen. ij willen den volgenden aardigen stand even on der het oog onzer lezers brengen. Of hij werkelijk in een partij is voorgekomen durven wij niet met zeker heid zeggen, maar aardig is de stand zeker en zeer ze ker kan hij best in de partij voorkomen. De eenige jaren geleden overleden Toon Zomerdijk, liet hem steeds gaarne aan de liefhebbers zien. Zwart18, 22, 23, 28, en dam op 21. Wit: 14, 24, 31, 36, 37, 42, 48. In bovenstaanden stand speelde wit 24—19 en zwart belust op winst vervolgde met 21—3, waarop wit speel de 31—27. (Zwart 3:47), wit 19—13, (zwart 22:42), INBRAAK. Tijdens de afwezigheid der bewoners is ingebroken in het huis van den heer W. Wiertsema te Amster- damscheveld (Dr.) Door verbreking van kelderluiken, en afsluitramen, heeft men zich toegang tot het huis verschaft en daarin alles nagezocht. Aan papiergeld is 200 ontvreemd, maar nog veel meer schijnt ver dwenen. De politie heeft de zaak in handen. wit 13:33 en zwart verliest, daar hij niet kan schui ven. Zwart moet eerst spelen 23-28 en daarna 47 41. Als probleem geven wij nogmaals een stuk werk van den heer Noome uit Burmerend. Moge velen de ontleding vinden en ons toezenden. Probleem 59 van J. NOOME Mz., Purmerend. 1ÊÊm Zwart: 3, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 25, 30, 34, 40. Wit: 21, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 50. Oplossingen vóór of op 6 Januari 1910, bureau van iit blad, motto Damrubriek. Correspondentie. O. H. te A. Uw problemen zijn zeer aardig. Vooral No. 1, 2 en 4. No. 3 is minder mooi. Wij zullen er bij gelegenheid gaarne eenige van plaatsen. Gij zijt in uwe eerste pogingen op problematiek gebied zeer gelukkig geslaagd. No. 3 laat reeds dadelijk een dam- slag toe door 35 30. Kunt u dat misschien verande ren? Ontleding van No. 4 is heel aardig. Stand is echter minder mooi. Houden ons voor verdere toezen dingen ten zeerste aanbevolen. P. B. te S. Probleem wel aardig, maar nog al een voudig. Zullen liet echter toch bij gelegenheid plaat-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1