DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. DINSDAG 4 JANUARI. twee Onderwgzeressen BÏNNËMLAN])." No. 2 Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en feestdagen, uitgegeven. Abonnementspri|s per 3 maanden voor A jkurnar f franco door het geheete Rijk f 1}— Af jnderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. - Brieven franco aars dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. VERDRONKEN. Hè? ALRMAAHSCHE COURANT. A»n de M E I S J E S S C H O QL te ALKMAAR (Hvofd M<-j. J. H. PRUIM) worden gevraagd bevoegd tot het geven v»n onderwij i in de vakken j en Je. Aaovangsjsarwedde f 725,die ken (tijgen door pasiodiajce verhoogingen tot f 1025, Veor h»t bezit ef verkrijgen der hoofdakte f 100 meer. Stukken (adres op zefel) in te zenden san het Gs- meentebestuur vóó? 17 Januari a a. ONDERZOEK GEOEFENDHEID TER VER KRIJGING VAN MILITAIRE GETUIG SCHRIFTEN, Door den BURGEMEESTER der gemeente ALK MAAR wordt: aan de jongelieden, die zich voor het deelnemen aan bovengenoemd onderzoek hebben aangemeld, kennis gegeven, dat zij zich tot bet doen van examen, ter ver krijging van militaire getuigschriften, op DINSDAG J1 JANUARI a.s. des voormiddags 91/2 uur moeten ganniolden aan de ïnfanterie-kazerne binnen het Fort Erfprins te Helder, De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. Alkmaar, 30 December 1909. ALKMAAR, 4 Januari. Zagen wij gisteren voorzoover men althans met pép. engelen oogopslag kan zien de voordeden van onzen tegenwoordigen tijd, gelegen in het snelle tem po, waarin techniek en wetenschap voorwaarts schrij den, thans willen we even stilstaan bij de daaraan verbonden nadeelen. Erwin Rohde heeft indertijd gezegd, dat elke hooge beschaving gepaard gaat met veel minder-aangename verschijnselen. Hetzelfde geldt voor een steeds vol maakter wordende techniek. Bij verhooging van de beschaving en de invoering van allerlei gemakken neemt de geschiktheid yan den mensch tot den strijd tegen de natuurkrachten af. Als de winter komt wa- waarvan de toekomst afhangt; daarvoor moeten offers gebracht worden in toewijding, in ontzegging van ge nietingen; daarvoor moet de eenvoud in levenswijze bevorderd en aan het leven doelbewust voor ieder een vaste richting gegeven worden. Al weten wij niet, wat de toekomst brengen zal, laten wij bij de bewust heid van de omstandigheden, waarin wij leven ons niet laten drijven op den stroom der onzekerheid, maar althans trachten het levensschip te sturen naar veili ge, rustige haven. QEMËNOD NIEUWS. KLAVIERMOEILIJKHEDEN. Een piano-onderwijzer wijst zijn leerling op diens overdreven gebruik niaken bij zekere passage van het pedaal; waarop hij het volgende antwoord ontvangt: „Ik heb m'n handen te vol met m'n vingers, om m'n hoofd te kunnen breken over m'n voeten." (Hbld.) RUWE ZEDEN. Te Laude, gemeente Vluchtwedde, is Nieuwjaars nacht de boerenknecht Jan Molanus zoodanig mishan deld dat hij gisteren overleed. De vermoedelijke dader is gearresteerd, INBRAAK. Zaterdag bemerkte een agent van politie te Hilver sum sporen van inbraak aan de achterzijde van een tijdelijk onbewoonde villa aan den Soestdijker Straat weg. De dief, een zwerver, werd later met behulp van burgers in het nabijzijnde bosch onder hevig verzet ge arresteerd en naar het politiebureau overgebracht. De inbreker had, na zich toegang tot het huis te hebben verschaft, op zijn gemak alles doorzocht, daar na een halye flesch wijn leeggedronken en was toen kalmpjes naar bed gegaan. Door het gerucht dat de maakte, agent, die de hulp van twee burgers mnep, wakker geworden, wist hij ongemerkt te ontvluchten. Kort daarna echter werd hij toch gearresteerd en wer pen wij ons sterk, omdat wij de koude kunnen trotsee- (]eri yerschillende gouden en zilveren voorwerpen, uit ren door verwarming en kleeding. Maar hebben wij i de villa afkomstig, op hem gevonden. bij wijze van spreken - niet steeds meer tochtban- den, en niet steeds warmer pantoffels noodig om weer- ONTSPORING. - - - -j ISTabij het station Rozendaal is gistermorgen een stand te kunnen bieden. Neemt ons weerstandsveimo- goederentrein ontspoord. Yerschillende wagens zijn gen niet af, en staat dit niet gelijk met een verliezen j omgevallen en verbrijzeld. Geen persoonlijke ongeluk van den mensch op de natuurkrachten? 1 ken. De treinenloop ondervindt vertraging, daar het In een merkwaardige rede, in het laatst van het vo- hoofdspoor is versperd, rige jaar door prof. Gaup te Tubingen gehouden en ZAAK-STOKVIS. weergegeven In Vragen van den Dag, wordt nog op I jn zake Nathan Stokvis, zich noemende Nathan Ba- pen ander verschijnsel gewezen, dat verband houdt met rend Stokvis, commissionair in diamanten, die te Ant werpen een drietal partijen diamant had verduisterd het leven van thans. Het leven in de vrije natuur aldus wordt daar be toogd is een der beste voorwaarden voor de ge zondheid der ziel; de moderne ontwikkeling van het gemeenschapswezen is daaraan niet bevorderlijk. Het snelle aangroeien der groote steden ontrooft aan tal rijke persopen licht, zon en yrije beweging. Daarbij komen de bewegelijkheid van de groote stad, het ruste- looze, het haastige en gejaagde, het voortdurend op roepen per telegraaf en per telefoon, de vele brieven, de vele couranten enz. De mensch wordt hieraan gees telijk en lichamelijk wel eenigermate geschikt ge maakt, maar zij maakte hem afhankelijk van nieuwe instellingen, welke steeds nieuwe behoeften in groptep getale doen ontstaan. Daarmede treedt veelal een meer naar het materieel© gerichte strooming des tijds op en wordt er veel op zij gezet, dat vroeger zielsener- gie ep frischheid gaf. Alle materialistische tijdperken zijn zwak in het willen, oppervlakkig en onbestendig in het genieten, afwisselend van stemming, afkeerig yan het godsdienstige en zonder diepe gedachten. Uefc bewustzijn, in de hand der Voorzienigheid te zÜP« de hoop op verlossing en toekomstige gerechtigheid, is bij den arbeid, in ziekte en in vele omstandigheden des levens een vaste steun, welken zij missen, die den godsdienst, in welken vorm dan ook, niet kennen of verlaten hebben. Groot is de beteekenis van den gods- cjjepst als factor in bet zieleleyen yan een tijd, die zich uit in nerveusheid] door tallooze verschijnselen, zooals daar zijn: een nerveus heen en weer schomme- lep ip de politiek, pen hemelhoog verheffen, van wat voor kort werd veracht, en eveneens een laag neerha len van wat voorheen werd1 bewonderd; het heersohep van de phrase boven het wezen der zaak en het begrip enz. enz. Bij allen rijkdom aan begaafdheid, bij alle zekerheid in de beheersching der natuur, bestaat er toch nog een angst en onzeker tasten naar een vast punt, om op te steunen, en een vurig verlangen, om zich aan groote persoonlijkheden met vasten wil te kunnen overgeven. Krachtige figuren kunnen door liun wil de wereld beheerschen. Men denke nog maar eens aan Napoleon I. Maar ditzelfde voorbeeld be wijst, dat er ook aan zulk een periode een eind komt. Niet te zeggen valt, wat er zal volgen op het huidi ge overgangstijdperk. Wij moeten aldus wordt het artikel, waarvan hierboven sprake was, beslotep het bewustzijn in on» omdragen, dat wij in «en «rnstjgen tijd leven, en deswege door het gerechtshof te Amsterdam tot 2 jaar en G maanden gevangenisstraf was veroordeeld, kon de adv.-gen. bij den Hoogen Raad1 zich met geen der drie voorgestelde cassatiemiddelen vereenigen en concludeerde tot verwerping. Uitspraak 31 Januari. In het IJ bij de Westelijke doorvaart is 'gistermor gen vroeg de schuitenvoerder H. Meerhof, in dienst van het Blauwhoedenveem, vermoedelijk door het uit schieten van zijn haak, te water geraakt. Zonder tee kenen van leven werd hij opgehaald; pogingen om de levensgeesten weder op te wekken mochtep helaas niet baten. SCHAATSENRIJDEN. Het kampioenschap van NederlUnd in schoonrijden voor Dames, onder patronaat van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond, zal dezen winter op de banen der IJsclub Kralingen gehouden worden. Aan het kampioenschap is verbonden een wedstrijd voor paren. Maatregelen zijn reeds getroffen om den wedstrijd on middellijk te doen houden, zoodra de vorst dit zal toe laten. STROOPERS. Maandagnamiddag was J. G. v. D. met drie kornui ten in den Zandwijkschen polder aan het jagen, waar bij zij betrapt werden door den onbezoldigden rijks veldwachter De Weyer. Deze wilde de stroopers ver baliseeren en hun geweren in beslag nemen, toen v. D. hem met een stok op het hoofd sloeg en de anderen hem bedreigden. De Weyer trok daarop zijn revolver en joeg v. D. een kogel in de dij, waarop de aanranders het hazenpad kozen. STRAATIiOOVERS. Te Katendrecht is Maandagnacht een zeeman, W. H. genaamd, door een vijftal straatroovers aangeval len en van zijn geheele bezitting, bedragende 95 cents, beroofd. Vier der straatroovers werden aangehouden en in het bezit van een hunner werd een Rumeensch geldstukje bevonden, dat aan den zeeman toebehoorde. SLACHTOFFERS VAN 't NIE UWEJAAR. De landbouwer li. L. te Bruchterveld, onder de ge meente Ambt-Hardenberg, is in zijne woning door nieuwjaarwenschers aan wien hij geen sterken drank wilde schenken, zoodanig gesneden, dat men voor zijn leven vreest. De vermoedelijke daders zijn bekend. De politie te Amsterdam heeft, naar aanleiding van het gebeurde in de Kinkerstraat, waar een banket- bakkersknecht bij het lossen van vreugdeschoten ge wond werd, twee broeders uit de Borgerstraat ver hoord, die op de veranda hunner woning met revolvers geschoten hebben. Na gehoord te zijn, konden beiden weder vertrekken- Gebleken is reeds, dat hier van op zet geen sprake is. De gewonde kon heden nog niet gehoord worden; zijn toestand is redelijk. In Oostelijk Groningen geeft de jaarswisseling nog al eens aanleiding tot baldadigheden. Dit jaar was het erger dan wel vroeger. Men schrijft dit toe aan den grooten opslag sterken drank, die voor 10 Dec. j. 1. hier en daar is gedaan. De 21-jarige zoon van een hospitaalsoldaat-schrij ver, een overigens oppassend jonkman, die onder den- invloed van kameraden zich op den Nieuwjaarsdag te buiten gegaan had aan sterkedrank, viel, bij zijn ouders thuis gekomen, boven van de trap-, tengevolge waarvan hij zware inwendige kneuzingen beliep en een halven dag later overleed. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Marktaanvoer en verzending. De laatste week in 1909 werd aan de afslagmarkt te Broek op Langendijk nog aangevoerd 9600 bloemkoo- len, 96.300 roode kooien, 38.700 gele kooien, 9700 witte kooien en 606 balen uien. Van de laadplaats werden in die week verzonden 79 wagonladingen groenten. SPOORWEGTARIEVEN. Naar uit den Haag vernomen wordt, kan de invoe ring der nieuwe spoorwegtarieven eerst tegen Januari 1911 tegemoet worden gezien. LENTEWEER. Op Nieuwjaarsdag' is te Sliedrecht een meikever ge vangen. DOOR DEN TREIN OVERREDEN. De sneltrein, die Zondagmorgen 10 uur uit Utrecht naar Arnhem vertrok, heeft op ongeveer 300 M. af stand van den Eranschen overweg te Driebergen den heer G. de J., oud ongeveer 50 jaar en directeur eener zeepfabriek te Delft) overreden. Zijn fiets werd op eènigen afstand van het wachthuis gevonden. Op het lijk werden bevonden een adreskaart en een ruim van geld voorziene portemonnaie. De sneltrein ondervond ruim 10 minuten vertraging. Het lijk is voor gerech telijk onderzoek naar de Alg. Begraafplaats te Drie bergen overgebracht. UIT EGMOND AAN ZEE. Naar de bladen melden heeft de heer Pranger, bur gemeester alhier, als zoodanig ontslag gevraagd. UIT PURMEREND. Het Purmerender Veefonds hield dezer dagen de jaarlijksch algemeene vergadering onder leiding van den voorzitter, den heer C. de Goede Hz. De verga dering- was slecht bezet, van 1900 leden waren slechts 43 opgekomen. De notulen van de vorige vergadering werden onder dankzegging van den secretaris, den heer C. Lakeman, goedgekeurd. Wegens erkentelijk heid voor de vele bewezen diensten werd de heer C. L. W. van IJsendijk, tot 1 Januari Burgemeester dezer gemeente, tot Eerelid benoemd. Uit het jaarverslag blijkt dat het ledental beloopt 1930 of 69 meer dan het vorige jaar. 13945 runderen werden verzekerd, waarvan 106 geheel en 346 gedeel telijk werden afgekeurd. Het geslachte vee bracht op 7388.80, de huiden en het vet 2769.84B. Aan premiën wei*d bijgedragen 20917.60; contri butie nieuwe ledeu 640. Aan rente werd gekweekt 82.27, terwijl de buitengewone ontvangsten beliepen 110. De totale ontvangst bedroeg 35986.145, waaronder 2873.23, zijnde het saldo van 1908. De totale uitgave beliep 31626.48, waaronder 27521.235 voor geheele en gedeeltelijke afkeuringen. Het saldo beliep dns over 1909 4359.665. De Administrateur werd dank gezegd voor zijn rieh- tig beheer. De aftredende bestuursleden de heeren H. Beets Pz., H- Groot, P. Kramer en O. Lakeman Ez. werden her kozen. Tot leden der commissie tot onderzoek der rekening werden gekozen de heeren S. Klomp, D. de Boer en H. Schmidt. Een motie van den heer Brinkman van Zaandam, de strekking hebbende ook dit fonds bij de Nederl. On- derl. Slachtsvee-verzekeringsbond te doen aansluiten, wordt na heel wat discussie met 28 tegen 14 stemmen verworpen. De heer Groot geeft in overweging ook niet-leden gelegenheid te geven tot assurantie, evenals in Alk maar en Schagen. De voorzitter zegt, dat dit in strijd zou zijn met de statuten, die spreekt van onderlinge verzekering. De heer van IJsendijk betuigt aan de vergadering zijn dank voor zijne benoeming tot Eerelid, en hoopt dat het Fonds meer en meer in bloei moge toenemen tot nut en zegen voor den landbouwenden stand. Hierop wordt de 15e algemeene vergadering met een toepasselijk woord door den voorzitter gesloten. UIT HOORN. Onder leiding van den heer S. Polak vergaderden Zondagmiddag in 't lokaal van den heer Van Beynum verschillende slagersgezellen. De voorzitter zette het doel dezer vergadering, n. 1. het komen tot Zondagfsluiting, zij het voorloopig al leen gedurende de wintermaanden, uiteen. Een voorloopige bijeenkomst was reeds gehouden, en kon de voo'rzitter meedeelen dat het grootste ge deel te der patroons zich bereid had verklaard, het stre ven der gezellen te steunen. Hij hoopt, dat er door besprekingen èn door medewerking van het publiek ook de niet-goedgezinden zullen besluiten hun zaken op Zondag te sluiten. Mocht men komen tot mede werking van de patroons, dan ligt het in de bedoeling van het voorloopige bestuur, door het plaatsen van advertenties in de bladen het publiek te bewerken. Met genoegen wees de heer Polak er op, dat de win kelnering op Zondag reeds veel minder is dan vroe ger, alleen het bezorgen op Zondag is nog belangrijk, hoewel ook vele ingezetenen reeds bereid zijn, hun vleesch Zaterdags te ontvangen. Het bestuurs-voorstel, om een slagersgezellen-veree- niging op te richten, werd aangenomen, en de 21 aanwezigen verklaarden zich bereid als lid toe te tre den. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren S. Po lak, voorzitter; A. O. van der Veen, le secr.; N. Dem- mendaal, 2e secr. en G. J. Andersen, penningmeester. Dit bestuur aanvaardde de opdracht zorg te dragen voor een huishoudelijk reglement. Aan de vleeschhouwers- en aan de varkensslagers- vereeniging, alsmede aan de paardenslagers zal een schrijven worden verzonden, waarin het doel der nieu we vereeniging wordt uiteengezet, met het verzoek om voorloopig gedurende 1 Eebr. tot 1 Mei 1910 hun za ken op Zondag te sluiten. Hierna werd de vergadering gesloten. De heer W. Speets, onderwijzer te Oudkarspel, is benoemd tot onderwijzer in het teekenen aan den hoofdacte-cursus alhier. VAN BEEREN DIE BRULLEN. Een lid van de Dordtsche Winkeliers-vereeniging schrijft in de Dordr. Courant. Een, twee, drie, vier.en zoo tot twaalf, 't Is voorbij. Blij toe. Ja, blij toe; niet omdat 't voorbij is, maar omdat een nieuw begint. Geen ochtendstond! zoo helder als die op een Januari, ook al is ie nog zoo donker, die morgenstond heeft goud in den mond. Drievierel 'sjaars ga je bergopwaarts. Of dat kracht kost? Nou, en of! Bovendien, 't bergpad kan je voeten zoo'n pijn doen en dan: overal grijnsgapen af gronden. 't Is een moeilijke en gevaarvolle tocht, moeilijk vooral door den zwaren last op je rug en gevaarvol ook, omdat je geen gids, geen steun kunt bekomen. En hoe hooger je komt, hoe zwaarder de last wordt Maar zie je, op één Januari heb je den top bereikt, dan ben je er „bovenop." Heerlijk, om zoo eens den blik te laten weiden over de folio's in je klantenboek. Dat geeft je kalmte en rust, de zoo hoog noodige en langbegeerde rust. Ja, zeker, de morgenstond van een Januari heeft goud in den mond. Zoo is 't. *Alle malligheid daargelaten. De rekeningen liggen, natuurlijk, allang geschreven; alleen nog wat bijvullen en dan optellen en afsluiten, 't Adresseeren, 'n kwes tie van een paar uur. Morgen de beeren laten brullen Neen, morgen niet, overmorgen ook nog niet. 'n Poosje wachten. Klanten moeten niet weten dat je aan lager wal zit. Beeren nog een beetje aan den ketting houden. Maar ze moeten toch weg! Nou, weg brengen dan maar, voorzichtig, oppassen. Wat zou 't beste zijn, 's morgens of 's middags? Of 's avonds mis schien Stikum in de bus stoppen, niet bellen hoor Hopen dat meneer niet boos wordt, als-ie de rekening ontvangt, 't Is nogal opgeloopen. Zou-ie 't me heusch niet kwalijk nemen, dat 'k veel geld van 'm moet heb ben? Wat zei U? Toch mijn eigen geld? Klanten verzoe ken spoedig te betalen? Jaarrekeningen een uitvinding van den booze? Jaarrekeningen afschaffen? Gaat niet; ik kan, durf, mag, wil niet. 'k Mag al leen wenschen, hopen, wachten. Wenschen, dat mijn klanten zoo vriendelijk zullen zijn mij te brengen wat ze van mij in hun la hebben. Hopen, dat er eindelijk een tijd komt waarin men- schen van stand 't poffen onbeschaafd zullen vinden. Wachten, totdat anderen niet meer op de lat leve ren. Zie je, als anderen 't niet meer doen, dan zou ik 't ook laten.misschien. Wat blief ben ik een knul? VOLKSTELLING. Een redacteur van het Handelsblad is te Amsterdam met een volksteller op 't pad geweest, om de kaarten voor de volkstelling op te halen. Hij vertelt van hun ervaringen onder meer: Een woning twee hoog achter. Moeder de vrouw, een blozend en pienter wijfke, babbelde met buur vrouw, die zich snel uit de voeten maakte naar drie hoog, toen het bezoek 'onverwacht binnen kwam, schuldbewust als zij zich gevoelde, omdat ook bij haar de telkaarten nog oningevuld op de commode slinger den. „Kom u binne," noodde het vrouwtje, „ik heb niks ingevuld, omdat ik 'fc niet kon en me zoon niet, omdat- ie niet wou! Daar zit-ie meneer, spreek u maar zelf rnet-em In 't kleine kamertje, opgepropt met huisraad en een waschtobbe, stond een zware walm van wasch- en menschenlucht. Op tafel, in een chaos van vuile kou sen, kopjes en potdeksels, lagen een groot knipbrood en een homp rogge naast de resten van een hutspot maaltijd en in de aangroeiende broeihitte, uitge stoomd door een potkacheltje, soesde een jongen van omstreeks ^negentien over een kranten-feuilleton. 't Moedertje, dat zich heel wel scheen te kunnen schikken in deze omgeving van de meest verregaande morsigheid, wees ons op haar zoon, den onwillige. Toen de teller hem vroeg, waarom hij dat werkje niet even had opgeknapt, keek hij met lodderoogen op van zijn lectuur. „Doe 't zelf," snauwde hij toen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1