B n IT E N L A N I>. STADSNIEUWS. AANGEHOUDEN. Een Het voordrachten- en liederenavond voor de abonné's der Alkmaarsche Courant. CSeraeagde M e d e d e s 11 s g e n. ZIJN DOCHTER VIJFTIEN JAAR GEVANGEN GEHOUDEN. L saffie Berichten. smalle je om ifgesle- op te gevraagd, rieberaal roode „Op ik geen schel is. kien nauwe wenteltrap, ten treden en een vet, glibberig touw trekken. Vasthouden is de boodschap, anders rol je met portefeuille, kaarten en vulpen naar beneden ja wellicht breekt men den hals of de ledematen. Het deed me denken aan mijn diensttijd, gedurende welke ik een kapitein tot chef had, die gewoon was op de gymnastiekles bij het klimmen aan de ladder te zeg gen: „Hou je vast hoor, altijd zorgen, dat je nog een hand aan de ladder hebt, anders rol je naar beneden! O, Ongevallenwet, zou je ook op de volkstelling ge rekend hebben! Hier en daar een rustpunt, De tel ler staat op een plankje bij wijze van corridor o portaal en houdt zich vast aan den deurknop. ,,i°m bom!" Geen gehoor. Dan links. Geen geluid. eei als een matroos langs het touw zich naar boven ge werkt. Nieuwe pleisterplaats. Gelukkig, daar laten zich stemmen achter de deur hooren. Geklopt. „Wie daar?" „Volksteller." „Hier meheir, hier zijnen de koarten." Even ingekeken, wat na informatie bijgewerkt, b. v. het woord r (zelfs een zuigeling van 2 maanden was neberaal), veranderd in Ned. Hervormd, enz. en daarna geïnfor meerd naar de afwezige buren. Joa de juffrouw is de deur uitgegoan, k weet niet wo ar se is." ,,'k Zal morgen nog eens terugkomen, wil u vragen of ze de kaarten bij een van de buren willen afgeven, als ze morgen ook niet thuis mochten zijn?" Een half uur later loopt de teller in hetzelt- de straatje de bewuste juffrouwen tegen het lijf. Ze staan om een groentekar. Dp een heeft haar schort gevuld met koolrapen en turf, een ander met kool, een derde met kroten, enz. „Meheir, bin uwes al bai mai geweest? uo „Jea meheir! „Ja, u was niet thuis. „Vil se efentjes goan hoalen?" „Graag." „Ik ok, me heir? ik ok, ik ok?", en enkele minuten later is onze teller, die het geluk heeft, dat de venter zijn groente wagen tijdelijke afstaat als lessenaar, omgeven uoor tal van praatzieke, giegelende en voor den gek hou dende moeders, weduwen en alleenwonende juttrou- wen, terwijl hij de noodige inlichtingen vraagt en ver beteringen aanbrengt. De teller in zijn schik, dat hij zooveel vliegen m één klap slaat, de koopman „Jaapje," omdat^hij recla- me maakt en de juffrouwen, omdat „meheir aan de juffrouw met de knolrapen en turf vroeg of haar man van 31 December op 1 Januari thuis was en waarop ze zelfbewust antwoordde, terwijl ze een langeturf dreigend omhoog stak: „Hai most es prebeeren 's nachts niet thuis te kommen!" Weer tingeling! „Kaarten volkstelling. „As je blieft meheir!" ,,'t Is in orde juffrouw. Hier op de trap woont immers nog een man alleen?" „Joa, meheir, die lait nog in bit!" Teller naar boven, aangeklopt. „Woef, woef, woef!" is het antwoord en de nagels van een hond krassen langs de deur. Nog eens ge klopt, het geblaf wordt dreigender en het gekras nog scherper. Afgaande op het geluid moet het een groote hond zijn en daarom de deur slechts op een kiertje ge opend en dan luid geroepen: „Volkstelling! Een grove stem uit een bedstede: „Pas op den hond, har bait, 'k Heb nog geen taid gehad, kom ofer een uur moar es truch." Geen schel. Aangeklopt 3 hoog achter. „Binnen meheir!" „Iiaik es meheir, ik heb noch niks ingefult, ik ken et niet, siet u, 'k sel toch geen straf kraichen. „Antwoord u maar, dan zal ik het wel voor u in vullen!" „As je blieft, meheir!" Na de invul ling 'k Bin uwes dankpoar, 'k bin arm, meheir, 'k heb soo efen noch een schoaltje eten gekrechen, siet u, die fent fen main het alles deurgebrocht. Is me heir ok getrouwd? En heit meheir kinders? Soo, twee, nou dan wins ik meheir en s'n frau en s'n kinders veul hail en segen in 't nieuwe joar en dat je met me- kaor genoechlijk mach lefen." (N. v. d. D.) Te Oranjewoud is een eksterpsar btigoaaen *gn nest te bouwen. Als een bgsondorhsid daelt mes aan de Zutpn. Ut. mede, dat bij dr. J. van Zanten te Voorst esn perk met vioolljss in bïeei staat. ipa Bennebraek vertonnen zich tnani, evenals m den winter 1883/84, trospjea spreeuwen. Voorjaar in ziekt GRAFSCHENNIS. Ta Berne werd in dan laatsten tg« hemaaldeigk grafschennis gepleegd op de R.K, btfgrasfpHstï, zon der dat man den dadsr kon snappen. Daze is thans bekend. UIT OUDKARSPEL. In den nacht van het Oude- en Nieuwejaar is alhier een schaap gestolen van G. B. Gz. De politie doet ijverig onderzoek. Aan de O. L. S. alhier is men begonnen met het geven van onderricht in de vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek, in een der lokalen van den heer H. J. Buckman. Bij de herstemming voor een notabel der Ned. Herv. Gemeente alhier zijn uitgebracht 68 stemmen, waarvan op dé heer J. Eecen 28 stemmen, op den heer D. Keppel 40 stemmen, van onwaarde geene. Dns is gekozen de heer D. Keppel. UIT SCIIERMERHORN. Tot leden van den gemeenteraad zijn gekozen de heeren G. Moerbeek (vac. O. de Boer) en K. Honig (vacature O. de Goede). UIT HEILOO. Tot onderwijzeres aan een der openbare lagere scholen te Apeldoorn is, met ingang van 1 April aan staande, benoemd mej. M. A. IT. van Zoelen alhier. UIT HOORN. De paasagiera van da trein Hoorn—Medemblik sgn gisteravond tueschen Opperdoes en Medemblik aan een groot gevaar ontsnapt. Kwaadwilligen hadden dwars over de rails aenige voorwerpen bso gelegen, dat ontsporing niet uit kan blijven, doch gelukkig nog net even voordat de trein de plaats zou pfesses- ren werd het onheil door een voorbijganger ontdekt. Deze waarschuwde da spoorwegambtenaren, die on- middellgk de voorwerpen lieten verwijderen. Te Iferhevo, twse stations van N. Schans, *ijn gis teren in den trein gearresteerd vier govasrlgke mis dadigere, gewapend met gsladsn revolvers en en esp reis naar ons land. Zq waren gevlucht uit Hsnnever, alwaar ze inbraak pleegden. 't W&fen de kfrndel&ren K. Weiüïeicb, K. L, Rosen en 9. Kretzer. EEN ARRESTATIE. D3 politie heeft gisteren te Amsterdam sen Duitacher aangehouden, die in het bezit was van een groet san- tal sieraden en een doosje met diamant es?, van welke voorwerpen hg de herkomst niet wilde opgeven. Aan leiding tat ign arrestatie was het volgende: Dinsdagavond kwam de bewoonster van een perceel Rustenburgerstrsat in de Stadsbank van ieeniag in de Gerard Doustiast voor een aanzienlijke waarde aan goud en juwealen beleenen, naar *0 zeide, voer een Duitseber, die bg de vrouw gelogeerd w*t. De caak- heuder waarschuwde de politie. Deze trok er op mr, met het gevolg, dat gistermorgen hse! in de vrosgte. een heer werd aangehouden, die juist het perceel wsld* binnengaan. Aan het bureau Amsteldgk, waarheen hij gebracht werd werd hij gefouilleerd, msek feg on geveer f 700 op sak te hebben. Een huiszcekirg in het perceel in de Rustenburger- straat had tot resultaat dat er voor een waarde van ongeveer f 10,000 aan kostbaarheden, horloges en?., gevonden weid. Bovendien werden verschillende siera den in beslag genomen, die de Duitscfeer aan vrouwen in het perceel ten geschenke gegeven had. Do in beslag ga no men sieraden waren, volgens zgr zeggen, zga eigendom. De politie meenfe echter r*3d®r te hebben, hieraan te twgfelen, en gelooft met eer internationalen gauwdief te deen te hebben. De Duitscher gaf voor Robert Steiner uit Dusseldorf te zjjnhg had bij zich visitekaartjes met het op schrift „Prince et Princesse Ernest de Ligne." SPAAR- EN LEENBANKEN. Verschenen is No. CXXV der Bijdragen tot de Sta tistiek van jNederlaud, Nieuwe Volgreek», Statistiek der Spaar- en Leenbanken over 1907/08. Aan dezen jaargang zijn toegevoegd twee grafische voorstellingen omtrent het spaarwezen in Nederland. Da eerste grafiek geeft een overzicht van het b drag der inlagen, der terugbstslingan en het saldo tegoed der inleggers op het einde van hot jaar, zoowel hij de particuliere spaarbanken, de Rijkspostspaarbank als bij de boerenleenbanken Voor de particuliere spaarbanken is begonnen mst 1840, terwijl voor de Rijkspostspaarbank, dia in 1881 wi rd opgericht, is begonnen met 1882. Na dit jaarss veor da vergelijking telkens het resultaat om de 5 jiar opgegeven, tarwjjl bij de boerenleenbanken, dto veor het earat in de Statistiek van 1900 zijn opgeno men, de jaren 1902 en 1907 zgu genomen. Uit de opgaven voor 1907 blijkt, dat ha* saldo teg«ë der inleggers op het einde vsm dat jaar bedroeg bij de particuliere Spaarbanken f 90,995,259 bij de Rijkspostspaarbank AGENDA. DONDERDAG: Danscursus-Groen, 8 uur, „Harmonie." VRIJDAG: Al km.. Schaakclub. 8 uur, café Lievendag. Tooneelver „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Land «er. Al hm. Strijkorkest, rep. 81/2 uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid, Dames van TU~&L uur. Heeren van 86—S6 uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenzangver. „Orpheus," repetitie, 8 uur, Har- mon^e* O tv 1 Geheel-Onthouders tooneelveapeeniging, 8 uur, Düi- gentia. ZATERDAG: Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van S'/aU/j uur. Meisjes 1ste afd. van 6—7 uur, in het „Gulden Vlies, Roerstraat- Gymn.-ver. „De Halter," asp.-afd. 8 9 uur, lecien- fa.d 910 uur, 't Gulden Vlies. Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Mannenkoor „Excelsior", repetitie Zaterdag 81/4 uur Diligentia. ZONDAG: Mannenzangver. „Orpheus," rep. 12 uur, café Cen tral. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. VRIJDAG tot en met ZONDAG: Aves, Pluimvee-tentoonstelling, Diligentia. Ook in de Sobranje zal deze zaak vermoedelijk sprake worden gebracht. ter res Zwitserland krijgt bezoek: president Ealliè- van Frankrijk moet van plan zijn in Augustus of EEN WAARHEIDSVRIEND. Hengelaar (in den visohwinkel). Gooi mij eens acht baarzen en een snoek in dit net. Ik zal 't wel vasthouden. Vischhandelaar. Gooien? Hengelaar. Ja, anders kan ik toch m'n vrouw niet vertellen, dat ik ze gevangen heb! de Boerenleenbanken In-totaal De tweede grsfiak toont 145,495,651.- 10,377.905.- f 248,868,815.- aanover deze'fdetijdrakker- PAASCHTENTOONSTELLING TE PLRMEREND. De „Vereeniging tot het houden van j*srlijk*cbe Paaschtentoonetellingen vsn vee te Purmereud" hield gisteren haar 15de jaarlijkschs «lgemeene vsrgadesing, onder leiding van den heer C. Lzkeman Ez van Purmerend. Tot eereleden werden benoemd de heeren C. L. W. van IJssndgk, afgetreden burgemc ester en C. de Gsede Hz., afgetreden wethsuder. De datum der tentoonstelling werd, wegens bijko mende omstandigheden, veorloopig vastgesteld op Dinsdag 15 Maart, en de verloting 14 dsgea later. Besloten werd deze 15de jt&ilfjkaehe tentoonstelling tevens feestelijk te vieren. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren J. Blokker, van Wgde-Wormer, J. Spaans, van Bsemster, en Th. Sshreuder, van Watergang. het aantal spaarbankboekjes ep 1C00 inwoners. Aan de aimenstelling van dezen jwgtng is ffi»' gewerkt door 237 spaarbanken, 331 öeerenleenbankei 21 spaarkassen, 67 hulpbanken tn 19 banken van le ning in het gehesl dus door 675 instellingen^ Aan de statistiek der boerenleenbanken hebben 3G instellingen medegewerkt, tegsn 219 iö den vorige^ j<acg»ng een vermeerdering van 112 of 51 pet. Bovendien ign door de Centrale banken te Uteech; Eindhoven en Alkmaar inlichtingen verstrekt. Bij dic ta Utrecht waren op 31 December 1807 aaugesleton 235 banken met een kapitaal van f 199.000, bjj dto te Eindhoven 216 backen met 432,000, en g dr te Alkmaar 26 banken met f 26000. Beide c-ersttr noemde banken gesLten rijkssubsidie van re»p f3400 en f 2500. Het bedrijf der lokale boerenleenbanken is belang rijk toegenomea. Iu België wordt door den Brusselsohen corres pondent van het Handelsblad van Antwerpen de kwes tie over het huwelijk van prins Albert „onzin ge noemd. De koning heeft z. i. sedert 1900 herhaalde malen in daden zijn toestemming uitgesproken. Deze opvatting sluit geheel aan bij die van Beernaert, mi nister van staat en de vader van de grondwetsherzie ning van 1894. Ondervraagd over de door een Gentsch blad opgeworpen kwestie betreffende het huwelijk van koning Albert, heeft deze gezegd, dat het ontbreken van het koninklijke besluit, dat het huwelijk goedkeur de, een theoretische inbreuk op de letter der grondwet is, maar niemand zou thans gerechtigd zijn on een zoo formeel aanvaard en goedgekeurd feit weder in dis cussie te brengen. Ernstiger, alhoewel slechts van bijkomend belang, noemt dezelfde briefschrijver de kwestie door den heer Boghaert-Vaché opgeworpen: Moet prins Leopold voortaan hertog van Brabant worden genoemd? Hij schrijft daarover: „In 1840 nam Leopold I een besluit, waarvan een zinsnede beschikt „dat de titel van hertog van Bra bant voortaan zal gedragen worden door den oudsten zoon des konings, bij ontstentenis yan dezen, door oudsten kleinzoon des konings." Die schikking is formeel. Maar sedert 1891, door een besluit van Leopold II, worden de leden der koninklijke familie geheeten „prins of prinses van België" en in zijn leergang van openbaar recht besluit de heer Errara, rector der hoo- geschool van Brussel, dat deze nationale titel de adel lijke, uit de geschiedenis getrokken benamingen, als hertog van Brabant, gragf -jan Vlaanderen en graaf van Henegauw moet vervangen. Volgens de heer Boghaert-Vaché nu heeft de heer Errera het mis en hij bewijst het, met het door den heer Errera ingeroepen koninklijk besluit aan te ha len, waarin gezegd wordt dat de hoedanigheid van prins van België zal vermeld worden, na hun voor naam, en achter vermelding van hun oorspronkelijken titel van hertog of hertogin van Saksen. Daaruit blijkt dat prins Leopold voortaan zal ge noemd worden Leopold, prins van België, hertog van Brabant en dat prins Karei ook den naam zal dragen, die zijn grootvader zoolang gedragen heeft en men hem dus zal noemen Karei, prins van België, graaf van Vlaanderen." In Engeland heeft minister Churchill aan den liberalen candidaat van York een instructiebrief voor de verkiezingen gezonden, waarin hij o. na. zegt dat zonder mededoogen het onvaderlandslievend zaai en van wantrouwen tusschen Engeland en Duitschland aan de kaak gesteld moet worden. In Duitschland heeft de Keizer Woensdag in het koninklijk slot een Cbineesche zending ontvan gen, welke komt om marine-studies te maken. Zij staat onder leiding van prins Tsai ITsiien. De prins heeft tot den keizer een toespraak gehou den, waarin hij sprak over de vriendschappelijke be trekkingen der beide landen, wenschte dat er steeds vrede en eendracht zal mogen heerschen en hoopte, dat de keizer nog vele jaren gelukkig zou mogen re- geeren. De keizer de orde van verleende den Prins den Rooden Adelaar. het grootkruis van AANVARING. Bg de Hembrug beeft gisteren een asnvt ring pl**t« gehad tusschen de „Palln", een Ruisiaeh stoomschip, op reis naar Amsterdam, en een zolderschuit met mahoniehout bevracht van Zsandam. Door de aanvaring viel het grootste gedeelte van het hout van da zolderschuit te water. Door de juist pasieerende sleepboot „Holland" der firma Goedkoop, werd de zolderschuit aan wal gesleept. aantal beschikbare plaatsen was vanochtend uitverkocht. Heden moesten dan ook verscheiden be langstellenden teleurgesteld worden hoe gaarne wij hun ook terwille wilden zijn, het was niet mogelijk hun nog kaarten te verschaffen. Het spreekt wel haast van zelf dat er Maandag avond aan de zaal geen kaarten meer verkrijgbaar zijn en dat zonder toegangskaart niemand kan worden toegelaten. LENTEWEER. Men meldt san da Res.b, uit Wehl: Op 4 Januari bloeiden reeds madeliefje harders- taschje, witte en paarse doovenetel, reigersbek, kruis- kruid, murik, knoldragende boterbloem, hazelaar er. driekleurig viooltje. De vink zong eergiste reeds heeï event j es. FANFARE-KORPSEN. Evenals in vorige jaren kunnen lotelingen der pro vincie Noord-Holland, die in den loop van het jaar 1910 voor volledige oefening zullen worden ingelijfd en een blaasinstrument bespêlen, desgewenscht be stemd worden om werkzaam te zijn bij de Fanfare korpsen van het 9e en 10e Regiment Infanterie, res pectievelijk te Leeuwarden en Haarlem. Zij moeten zich daartoe wenden tot den Provincia len adjudant in Noord-IIolland te Haarlem. ONDER DE SNIJMACHINE. Gisteravond had de bediende in de Landbouw, T. v. d. Werf, het ongeluk een deel van zijn linker wijs vinger met de snijmachine af te snijden. AANBESTEDING. Bij de aanbesteding, door de Gemeente Rotterdam, was o.a. laagste inschrijver de N. V. Hollandsch IJzer- magazijn v. h. M. de Wild te Alkmaar voor: Perceel No. 27 1379.25. Perceel No. 29 744.75. In Frank r ij k wijst de nationalistische afgevaar digde Maurice Barrès in een schrijven aan den minis ter-president er op, dat in Gresy op hevel van den bur gemeester de kerk openbaar verkocht zal worden. Hij vrees, dat men binnenkort iets dergelijks zal zien ge schieden in alle deelen van Frankrijk en vraagt of de minister-president wil toelaten, dat een schat beschaving en geestelijk leven wordt vernield. Hij zal daarom, wanneer de Kamer weder bijeen komt, tot den minister-president de vraag richten, wat de re geering denkt te doen tot bescherming van de archi tectonische en kunstwerken van Frankrijk. In B u 1 g a r ij e werd reeds sedert twee jaren be weerd, dat een aantal hooggeplaatste officieren zich aan belangrijke verduisteringen hadden schuldig ge maakt. De schrijvers lieten het niet bij vage aandui dingen, maar noemden geregeld man en paard. De re geering echter was niet te bewegen een onderzoek in te stellen, daar er volgens haar meening, geen vol doend bewijsmateriaal aanwezig was. Zij moest echter ten slotte deze houding opgeven en diende een aanklacht in tegen den vroegeren schef en diende een aanklacht in tegen den vroegeren chef hoofdofficieren. Dezen werden beschuldigd van mis bruik van gezag, valschheid in geschrifte, het indie nen van onjuiste rapporten, en het goedkeuren van onbruikbare bommen, ontplofbare stoffen en ander oorlogsmaterieei, met de blijkbare bedoeling zich te verrijken. Volgens de stukken zou ook de beruchte Ma cedonische bommenfabrikant Tufektsjief, de hand in deze bedriegerijen hebben gehad. Hij moet n. 1. voor hoogen prijs bommen hebben geleverd, gevuld' met het door hem uitgevonden bombiet, die dan door de offi cieren, met de goedkeuring belast, werden aanvaard als melinietbommen, herkomstig van de Parijsche fir ma „Société anonyme des explosifs." Het proces nu is dezer dagen geëindigd, doordat werkelijk, zooals de regeering reeds vroeger had ver klaard, geen voldoend bewijsmateriaal.aanwezig- was. Maar daarmede is de zaak waarschijnlijk nog niet uit. Vijf commissies hebben zich n.l. in den jongsten tijd beziggehouden met het onderzoek naaf bedriegerijen bij het leger en het is gebleken, dat er verduisteringen op groote schaal hebben plaats gehad bij de intendan ce en andere af deelingen van het militair bestuur. De minister van oorlog heeft nu een nieuw onderzoek ge last, teneinde uit te maken, wie de eigenlijke schuldi gen zijn. September ter gelegenheid van het vijftigjarig be zit van Savoye zijn Zwitserschen collega te bezoe ken. Het is wel zonderling dat, hoewel de betrekkin gen tusschen de beide republieken van Europa goed zijn, de Fransche president nog nooit een ontmoeting met deii Zwitserschen heeft gehad. In Rusland moet alweer een schandaaltje zijn ontdekt. Kolonel v. Giers wordt ten laste gelegd dat hij als intendant in den tijd! van twee jaar ten nadeele van de kroon ongeveer 600.000 gulden verduisterd heeft. Hij is gearresteerd en flink-bewaakt naar Mos kou gebracht. De kolonel is een nauwe bloedverwant van den minister-president Stolypin. Ook zijn er tal van lagere ambtenaren in hechtenis genomen. De schrik moet er langzamerhand bij de ambtenaren wel in komen! Door een toeval heeft men, naar uit Miinchen wordt gemeld, te Eöbau een ontzettend geval van vrijheidsberooving ontdekt. De eigenaar van een ver verij aldaar heeft zijn thans 36 jaar oude dochter vijf tien jaar lang in een kamer gevangen gehouden en haar geheel en al laten vervuilen. De ongelukkige werd naar een ziekenhuis gebracht. Een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. EEN BRUTAALTJE. De Berlijnsche politie heeft een buitenkansje gehad. Zij zocht sinds geruimen tijd een inbreker, die twee jaar geleden voor veertigduizend gulden aan pelswa ren stal. Dinsdag ging de man naar zijn moeder om door dreigementen geld los te krijgen. Zijn zuster haalde echter politiehulp in en een kwartier later was de man geboeid. Toen de agenten de woning binnentraden vonden ze op tafel een revolver en een bijl liggen. De man, een vroegere kellner, had een valschen naam aange nomen, maar bij het binnentreden van het politiebu reap ?ei hij brutaal-weg: „Een gevaarlijke kerel meldt zich gehoorzaam hij L aan." Naar zijn beroep gevraagd zeide hij „lustige inbreker" te zijn. EEN NOODLOTTIGE VERGISSING. In een Londensehe voorstad is een vrouw van een schouwburg-directeur op tragische wijze overleden. Een dokter had haar zelf een drankje gegeven, maar in plaats van opium een drychnine-oplossing. De dok ter trachtte de oorzaak van den dood geheim te hou den, maar de echtgenoot had een andere dokter laten halen, die de politie waarschuwde. EEN ONTSNAPPING UIT DE GEVANGENIS. Uit de gevangenis te Saint-Gilles bij Brussel had in den afgeloopen nacht een sensationeele ontsnapping plaats/meldt de Telegraaf. Zekere Pellaert, die we gens zwendelarij en verduisteringen tot een bedrag van 350.000 francs, tot 12 jaar gevangenisstraf was veroordeeld, is er in geslaagd, twee ijzeren staven van de pel der gevangenis-ziekenkamer, waarheen hij zich had laten overbrengen, door te zagen, De oppasser kwam hedenochtend tot de ontdekking, dat de kamer ledig was. Om te ontvluchten moest Pellaert twee muren van meer dan vijf meter hoogte overklimmen. Hij heeft in zijn kamer een brief ach tergelaten waarin hij den gevangenis-directeur vraagt hem den last, dien zijn vlucht veroorzaakt, niet kwa lijk te nemen. Men denkt, dat Pellaert bij zijn vlucht geholpen is door personen in of buiten de gevangenis, die hem een ladder van touw verschaft hebben. Pellaert was een schurk, die in 't groot stal. Bij zijn verhoor voor de rechtbank was hij naar de laatste mode gekleed. Eens is hij uit het paleis van justitie te Brussel ontsnapt en eerst twee maanden later ge lukte het, hem te Parijs weer in hechtenis te nemen. Te Brussel en te Parijs had Pellaert kantoren geopend om zaken aan de Beurs te doen; door zijn bedriegelij- ke handelingen had hij een groot aantal slachtoffers gemaakt. VAN WINKELJONGEN TOT MILLIONNAIR. Op 84-jarigen leeftijd is Maandag in Oalifornië de millionnair Darius Ogden Mills aan een hartkwaal bezweken. Het fortuin, dat hij nalaat, wordt op 60 millioen dollars geschat. Hij begon als winkeljongen te Nieuw-York en be hoorde onder hen, die in 1849, aangetast door de goud koorts, naar Oalifornië trokken. Hij deed echter niet mee aan goud delven, maar richtte met zijn broer te Sacramento een bank op. Later maakte hij voordeelige zaken met zilvermijnen en hielp de Bank v'an Oalifornië oprichten. Mettertijd werd hij in vele financieele en industrieele ondernemingen betrokken. Te Nieuw-York, waar hij op later leeftijd terugkeer de, stichtte hij kosthuizen voor de armen, de zooge naamde Mills Hotels, en aan de Hoogeschool van Oa lifornië bekostigde hij een stoel voor wijsbegeerte. INVOERRECHTEN, AMSTERDAM, 6 Januari. Naar het Hbld. ver neemt zal weldra, in verhand met de verhooging van den gedistilleerd-accijns, bij Koninklijk besluit ook het invoerrecht worden verhoogd op aether sulfuricus en andere stoffen, genoemd in het Kon. besluit van 17 Mei 1877, „Staatsblad" No. 106, en bestaat mede het voornemen, om den uitvoer van likeuren enz. op anderen voet te regelen, zoodat de vergoeding voor den accijns van de daarin voorhanden suiker niet meer zal worden gegeven in den vorm van teruggaaf van gedistilleerd-accijns. Voorts zou de thans bestaan de onderscheiding in fijne, en andere likeuren verval len. BRAND. AMSTERDAM, 6 Jan. Hedenmorgen ongeveer half acht ontstond brand in het laboratorium van de fabriek voor chemische industrie der firma Spalte- holz en Ameschot aan den Baarsjesweg. Een 15-jarige jongen wilde epn flescji benzine op een verhooging zetten, vermoedelijk is de flesch hem daarbij ontval len, en in stukken gesprongen. De benzine bereikte de nabijstaande kachel, en vloog* in brand, waardoor de kleeren van den jongen ook vlam vatten. Door vlam men omhuld vloog de jongen naar buiten, en sprong in het water van de Kostverlorenvaart, waaruit hij spoedig gered werd. Met zeer ernstige brandwonden overdekt werd hij dadelijk naar het Wilhelminagast- liuis vervoerd. Mr. W. H. K. MOUTHAAN. AMSTERDAM, 6 Jan. In den afgeloopen nacht overleed op 59-jarigen leeftijd de heer Willem Hen drik Karei Mouthaan, een der bekendste advocaten van Amsterdam en Rijks-advocaat voor Noord-Hol land en Utrecht. Van den Nationalen Zuiderzee-bond een vereeni- ging tot bevordering van volkswelvaart door droog legging der Zuiderzee, bekleedde mr. Mouthaan het presidium; van het college van commissarissen der Amsterdamsohe Volksbank was hij vice-voorzitter; van het Zeemans-collegie „Zeemanshoop" secretaris; hij maakte deel van het bestuur van uit. het Zeemanshuis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2