MOEST es VERKOUDHEID A. J. R's KERSTPUDDING. J. Laurman, Notaris t6 Schoorldani, ï|ti Herms. Coster cS& SZSooi^., m* Long Hersteller. VRAAG en AANBOD. twee Onderwijzeressen Thuringsch Technicum Jimsnau. A I> E RTKNTIES. deHederlandexi van 1845 BRAND - - INBRAAK NIEUW! NIEUW! Eene feesttractaiie» Wilt U bij (?e leyering van verzekerd zijn van goede kwaliteit papier en degelijk bisidiwev-'k: bestelt uwe boeken dan bij de N.V, BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ ALGEMEENE BOEKHANDEL ALKMAAR. Daar aan de zaak een eigep blgide^ij is werbopdeiip is zij in staat boeken met bijzondere liniatnnr en model in korten tijd te leveren. l'jf StaatsleeningSE. NEDERLAND. Ned. WerkeL Schuld 77 85 La Het meest moderne, best bekende en succesvolste geneesmiddel ter Wereld tegen W. T. OWBRIDGE, Ltd., Monsters worden gratis en franco toegezonden door den Heer HUISMAN, Javastraat EO—82, Amsterdam. Kennisgeving Telegrafisch Weerbericht VERZEKERING WARM of KOUD te eten. - IN ALLE GOEDE WINKELS VOORRADIG. - 10 CENT. - Faillissement N.V. Stoomconserven- fabriek „Noord-Holland" te Medemblik, in liquidatie. Eenige perceelen bij uitstek vruchtbaar WEI LAND in de gemeente Schoorl, alsdrie per ceelen in den Hargerpolder. geraamd „de Bob- belweid", groot 3 heet. 64 aren 30 centiaren; twee perceelen in den Grootdammerpolder, ge naamd „de Broekweid", groot 1 heet. 47 aren 60 centiaren en twee perceelen aan de Breelaan en in den Groeterpolder, genaamd „de IJzeren- berg" en „de Krulstaart", groot respectievelijk 1 heet. 70 aren 30 centiaren en 1 heet. 76 aren 80 centiaren. G, KAAIj, Sigarenfabriek „de Concurrent" KsoÜuIn 7. Alkmaar. Te?®f 279 - Tu den Raad van Toezicht en Discipline voor de orde der advocaten had mr. Mouthaan als secretaris zitting. De Regeering erkende zijn verdiensten door mr. Mouthaan te benoemen tot officier der Orde van j Oranje-Nassau. Hij was voorts ridder der Militaire Orde van Jezus Christus van Portugal. EEN" INTERNATIONALE RECHTBANK. LONDEN, 6 Januari. De „Daily Telegraph" ont vangt uit Nieuw-York het bericht, dat minister Knox aan de mogendheden een nota heeft gezonden, waarin hij aandringt op een overeenkomst tot instelling van een z. g. hof van arbitrale rechtspraak, met voldoende bevoegdheden om alle geschillen zoowel in tijd van vrede, als in tijd van oorlog te beslechten. Minister Knox wijst er op, dat de Haagsehe Conferentie het Amerikaansche denkbeeld van een internationale prij- zenrechtbank heeft aanvaard en hij stelt voor om dit prijzengerecht te bekleeden met de rechtsbevoegdheden van een internationale arbitrale rechtbank. LONDEN, 6 Januari. De „Times" verneemt uit Nieuw-York dat de heer Knox verklaarde reeds vele gunstige antwoorden op zijn circulaire te hebben ont vangen. HET HU WELIJK VAN DEN BELGISCHEN KONING. BRUSSEL, 6 Januari. Batreffande de quaestie ©ver het huwel k van koning Albert z+jgt feet „Journal de Bruxeiles, dat zoo da koning door feet verzuim bij de afkondiging van de toestemming tot xyn huwvlykzyn resist cp dsn troon zou verleren hebben, dit verzuim hersteld is door drie dvden van hst parlementde toelating tot den eed op de constitutie, de aanneming dsr civiels lyst en de aamsmiisg van de formule voor de afkondiging van wetten. MARKTBERICHTEN. BR. OP LANGEND. 5 Jan. Bloemk. 2a s. ft et, reuzen id. f 2a 3.roode f 2 k 4 gafs f 2. a f 450, witte f 1.— a 2. uien f 1 40 a 1.70. NQORD8CHARWOUDE, 5 Jan. Reodekool le an 2e soort f 3.25 a 4.25, kleinere f 1.— a 2.50, gele le en 2e seodC f 3,75 a 5.25, kleinere f 1.— a 3,50, witte le en 2s soort f 3.— a 4 25, kleinere f 1.— a 2 75, uien f 1.70 a 2. HOORN, 6 Jan. Kleine kaas f 32.—commissie f30,—, middelbare f Fabrieksbaas f31,50. Aangevoerd 28 stapels, wegende 12000 K.G. Handel matig. Aangevoerd 3 paarden f 100 en ossen f —0 a f —0, 0 0 duiven f 0 a 0, 7 gelde- 78 vette id. f 160 a 295, 4 180, 0 vaarzen f a f 0, f 7 a 21, rammen f a 63 vette id. f a 20 lammeren f INGEZONDEN MEDEDEEL1NOEN. SCHAGEN6 Jsn. a 180, 0 stieren stieren f —0 a koeien f 120 a 160 kalfkoeien f 140 a 26 nuchtere kalveren magere schapen f a— 28,120 ov«rh. f 13.20,—, 0 bokken en geiten f 0 a 0, magere var kens f a —,35 vette id. per Kg. 46 a 51 et., 30 biggen f 8 a 13,—, 150 konijnen f 0.50 a 1.50, 200 kippen f 0.60 a 1.75, 0 zwanen, 600 Kg. boter f 1.20 1.40, 1000 kipeieren f 4,50 a 5.—, 0 Eenden dit© f 0. veulens f a 0 eenden a 0itgr*r- ktlvsrra f a AM8TERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWC/RED IET, Yoordam, O 1213, Alkmaar. Koers ven BUITENLAND. Bulgarije Tabaisleenifig Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hops Gonsol 1906 1894 6a Em, Iwang Dombr. 5 Jan. 6 Jan. pCt. S% >i 8 5 5 i t i i 4 4% Finano. en Indostr. ondernemingen es Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 ayp< Noordholiandsch Grondcredieï Nederl. Handelmaatschappij rese. aand, Iv, Barge an Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. s, Westersuiker A'dam Deli r t A'darn Langkat r Idem pief. A'dam Serdaug Bindjey Deli Eatavi* Deli-Maat»chappij Langkat tabak A Medan K. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Eon. Mü. t. expl. r. I'etroleura Moeara Enim Sumatra Palembang Periak Petroleum-Wij. Zuid-Perlak E edjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cv. Steek Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-£jj. Marine Corns». Preferent Marincbonds pCt. 4% Fern Comm. aand. div. Preferent Spoorweglsenmgen. Holi. IJz. Sp.-Mij. ®j. tot expl. var. Staatsspoor sr, Deli spoorweg AMERIK A, Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cart. Aand. div. Erie Comm. K&B.8RB City St ath, Com.,, sj S3 ;s pref. Mis. K. Texas (3. v. Hew-York On ario Norfolk West* 11 C. v.,. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific t it., v, Wabash Comm. Rock Island Con so. POLEN. Warschau Ween n RUSLAND. Wladikawkas IS* p't 4 Premieleeningc jl. NEDERLAND. Stad Amsterc! m S GeKiecute-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 188? 3% HONGARIJE. Theissa 4 OOSTENRIJK. Siaatsiesning IS 0 5 RUSLAND. 18^4 5 98% 105% 49% 91 9£»/i6 88% 89 97% 88 93 V8 101% 93 188% 130 177% '49 591 602 183 242 70% 99% 600 458 39% 251% 75 418 440% 194% ;66% 144 193% 890 24% 89% 89% 73 143 711/ie 24 70% 9% 37% 85 89% 216 122% 122 61% 34% 44 72 4 1B/l6 49% 97% 33%, 137U/US 205% 263/i« 54 129% 87% 110% 104%» 87/16 157% 174 105% 4916/i« 89 97% 87% 95 101% 129% 17 150.10 600 183 2+2 71% 99% 600 458 39 75 418 440 194% 166% 143 192 885% .23% 87 3/i, 88% 72% 145% ?U/l6 23% 70% 9% S7% 122% 120% 49'% 3313/16 433/16 71S/8 4815/18 48% 98% 3 21% 135% 203% 2413/1» 47% 130% 88% HOFLEVERANCIER. Onmisbaar voor Sprekers, Zanoers en alle, die aan Zwakheid der keel lijden. WAARSCHUWING: Elsch beslisi „Owbrtdge" en neem geen andere. Hei is de beste, goedkoopste en veiligsle weg tergeneilng. Vervaardigd door Fabrikanten, The Laboratory, HULL. Gevestigd 1874. Verkrijgbaar tegen 67>tf cents bij alle Apothekers en Drogisten of bij den Agent W. P. HUISMAN, Javastraat 82, Amsterdam. OWBRSDOE's LONQHERSTELLER in o.verkrijgbaar fa Alkma by NIE- ROP SL0TH0U8ER, L+njtaatrsatte IJmuidea bij: H. SANT, Wiliem«pleia, H. SUK, Bloamitr&at te Talmroord bijH. SUK, in drogeryes. VOOR VRIJDAGMIDDAG 4 UUR MOETEN DE VRAAG- EN AANBODADVERTENTIES, BESTEMD VOOR HET NUMMER VAN ZATERDAG, WORDEN BEZORGD. Aan de MEISJESSCHOOL te ALKMAAS (Hiofd M j. J. H. PRUIM) werden gevraagd bevoegd tot hst gevon van onderwijn in da vakken j en k. Asmvangsjaarwedde f 725,die kan stijgen door periodivke verkoogingen tot f 1025,-. Veer het bezit of verkrijgen der hoofdakte f 100 meer, Stukken (adres op zegel) in te send«n aan het Ge meentefeestuur vóór 17 Januari a s. BURGERLIJKE STAND. Alkmaar. GEBOREN 5 Jan. Johan Wilhelmus Petrus, van Wilhelmus Petrus Zonderfeuis en Elisabeth Groot. OVERLEDEN- 6 Jan. Pieter Chriatman Heekmeyer, 2 j**r. Anna Schavemaker, wad. Martinus Schserasan, j Alida Jonker, gehuwd met Johannes Greet, 68 j. Technische hoogere-ïncerwijs-inriekting voor Kiaehine- bouw en electrotechniok, .Afdeelingen veor irtgcBiaurp, technici sn opsicfetsr». Groots fabrieksfftrkplaïfs^n roov practiscfei sntwikkeling van vclsntai.fP. SKsds.- x+.mfincommi >ie. Buitenland^r% worden toegelaten. Prospectus gr&tir. Pr?f. SCHMIDT, Directeur. OUDE NIEDORP. (Dec.) Ondertrouwd: F. O. R. Koelemey on G. Veld. Overleden: Mattkys Urtemeer, echtgenoot van Aaltje Kul, 70 jaar. Simon Groen, echtgenoot van Marytje Kuilbosr, 60 jaar. OBDAM (Dee.) Ondertrouwd: Nicolaas Blokker, wodnr. vso Tiijnlje Besse, te Ak+rslo+t, en M artjs- Kroon, wed van Jacob Lsegwater, alhier. Dirk Leegwater en Trgntjs Leegwater, b.i'fcn alhier. Geboren: Ma'theus Gerardus, z. van Cornells Stoop «d. Johanna van Dim. Overleden: Aria Wit, wednr. van Antje Helder, 75 j%sr. Koers van het geld. Prolongatie 38/8 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken verlaten. Oliewaarden stil. Cul turen iets beter. Mijnen op dezelfde prijzen. Amerika opende verdeeld, het verloop was kalm en het slot flauw. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22} ter kennis der inge zetenen, dat bij hem ingekomen en aan den Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: HET KOHIER DER PERSONEELE BELAS TING No. 19, voor het dienstjaar 1909 jxeeutoir verklaard door den Directeur der directe be lastingen in Noordholland te Amsterdam den 4 Ja nuari 1910; dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de j Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat 5 de termijn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 6 Januari 1910. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn., j G. RIPPING. naar waarnemingen verricht in den morgen van 6 Januari. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meterologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 776.2 te Maastricht. De laagste stand van den barometer 742.7 te Sey- VERW ACHTIN G. (Geldig tot den avond van 7 Januari). Zwakke wind, nevelig tot betrokken. Weinig of geen neerslag. Kouder. Gstrouwd: JAKOB KLERK J«. en CATHARIENA BRANDS, dia, Bfttr.èDg w?de-zijdgebe familie, kooneaherzelyksn dank betnigaa «•oost d* "-ele blpea van belaogstellfeg, by hun huwelijk ondervonden. Ksnnemerstraat, H^rlem, 5 Januari. Hsc'ei o verleid te K«mp o, in Jen ouderdom van 69 jaren, onze geliefde Vadar, Behuwd- en Grcotvader, ds Hoer HERM JAN VAN DOOREN. J, MEERMAN—van Dooren. J. F. MEERMAN. F MüLLER—van Dooren. J. Fh. MüLLER Junr. Joh, VAN DOOREN. Alkmaar, 5 Jan. 1910. Heden overload enza geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej M&AKTJES HONIG, in den ouderdom van ruim twee en zeventig j&ar, Groot-Schermer, Uit aller naam, 5 Januari 1910. J KUIPER. De heer en mMevrauwVERWAAL-VAN Schaardenburg zeggen met wederkeerigen heilwenach hartelys dank voer de vela blijken ven belangstelling ep 1 Januari ontveng«n. Met W^derkeerigan Zegenw nsch b'tuig-n Ds en Mevr. KLOOSTERMAN hua vriendelyken dank voor de ont'angsn wenschen bij de wiaieling des jaars. Met waderkeerigen heüwensch, m«ds namens miju echtgensote, betuig ik myn welgemeenden dank voer de cp 1 Januari ontvangen blijkeü van belangstelling. H. E. VINKE, pred. Alkmaar, 6 J*n. 1910. DEN HAAC (vroeger Zuiphen) Directie HENNY. KAPITAALf 4.000.000 OO RESERVEFONDS ruim JI74.000.00 Bij vonnis der Arrondissements-Reefetbank te Alk maar, van dea 6 Januari 1910, «erd de Nsainlcoze Vonncotichsp STO OM C ONS1R VEN FABRIEK „NOORD-HOLLAND" te Medemblik, in liquidatie, verk aard in staat van faillissement, met benoeming v»n den Ed^lAcfetbaren Heer Mr. H. W VAN TIEN HOVEN, reehter in die Rechtbank, tct R ckter-Com- missaris on vsn d«n an.dergateekende tot Curator. Alkmaar, 6 Januari 1910. Mr. A. M. DE LANGE, Curator. KantoorBreedstr xat A 48. Allen, die iets te vorderen hebben van- verschuldigd syn aan- of feorttr cht«n bezitten, g-teekeud door Me juffrouw ELISABETH MAREES. weduwe van den «seer WILLEM FRANS gewoond hebbende te Schcorl en aldaar overleden 9 December 1.1., worden verzocht daarvan epgave te doen vóór 20 Januari a.v. ten kan tore van den ondergeteekende te Schoorlaam. P. J. LAURMAN, Notaris. Zil op Woensdag 2 Februari 1910, des voormiddag» II uur, «n het koffi<hui« „d-j Roode L-.'euw" te Schootl, publiek verkoopen: Eixfendom van den WelEd. Hesr AUG. MASCH- MEIJER te Bergen en tot K=rattyd II. in huur ge weest bij den Heer A. P. DUIN te Schoor! Avnva+rding bjj betaling vóór of op 16 Maart a.s. Allen, dis iets te orderen hebben van- verschuldigd syu ttS' of borgtochten bezitten, g te^ke:- d door den h%er REIJER BAS, in ls^en Itndraan te Sefaeod en wethouder der gemeente Schoor aldaar overleden 12 November 1909, worden verzocht daarvan opgave te doen vóór 20 Januari a.a. ten kantore ven den ender- geteekende ts Sohoorioam. P. J. LAURMAN, Notaris. VOLKSTELLING. Onwillekeurig schoot ik van de week in een Iaeh, Toen ik van iemand de irgevulde teikavrten z»g, Die had geantwoord op de vraag: wat is uw hoofd beroep? Het roeken van Kaaij'a sigaren, zoo wel in kuis als [op de stoep. Als toelichting had hy onderstaand rijmpje er nog by [vermeld. Maar de teller zegf: niet neodig, dat Kaay's waar fijn [is, wordt overal verteld. Kaaij's tabak en sigaren, neen d»ar sta ja van ver wonderd, Zoo weinig als die maar kollen per pond en per honderd. Tabak, eu goed hoor! voor 25, 40, 50, 60 et. per pond. 'k Was er perplex van, toen ik 't eeist in zyn winkel [stond, Zoo fijn als die sigaren waren en hagelwit van brand. Neen m ar, sy rosken ze niet beter in den süer eer sten [stand. 'k Haal dan ook al jaren myn rook materiaal uit Kool tuin 7. En wil nooit een ander meer roeken in geheel myn [leven. Kantoorboeken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3