WONING-BUREAU Kantoorboeken. De Zoon van hei Volk. N.V. Het Ijandtiouwliuls. - VEE VOEDER WERKTUIGEN - Verkrijgbaar in den Algemeenen Boekhandel N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zoon, MT Het Wetboek voor Iedereen Het Wetboek voor Iedereen f 1,25. Prijs van ELK Gebonden It Linnen Stsmpelband, tiÉsitiiast 1' Kaashandel. GELDBELEGGING. Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao Door inlevering der bonnen en ledige zak jes bevoordeell men zich zonder eenige moeite. Het jarenlange suc- eeswaarborgt de goede kwaliteit dezer arti kelen. Kosthuis. W. Nederkoorn, SchoutensUaat 6 en 7. FEUILLETON. Eckert-, Mayfarths-, Sacks- en Melotte-Ploegeii9 Ballast- en Graanschoppen, Mest- en Slechtvorken, Emmers, Karns, enz. Melkontroomers, Centrifuge voor HLpr- Vraagt Wouterioods' Geconserveerde Groenten, voor „DE BONTE KOE" Alkmaar, Langestraat, Telet. 174. Vlilnnn lUliic'O N.V .Herms. Coster Zoon,Voordam C13. lil jvuüUlüulA Telefoonnummer 3. 3Ft. O O MBOTEIH Twee BOERENKNECHTS, NI. KATER, Nlient 17. Zaad markt 799 Alkmaar. Nielkonderzoek, Thermometers. Tel. no. 3. Voordam C 9, ..O© Bont© 8Coe"y Lanöestr>. SI, Tel©fB 174» k 80 HEIT. „cte Boste K©eiS, Langestraat. Telef.174 NienweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar, van BAKKER GOTERS, De Gouden Bril. Elastieken Kousen naar maat Buikgordels Breukbanden. als Wortel- en Stroosnijders, en Lijnkoek- en Qm&nbrekerr. Vaste, doch lage prijzen, Alles wordt op proef geleverd. de vijfde tot October 1909 bijgewerkte druk van N A U T A M VERZAMELING, van Wetten, die schier een elk telkens in het dagelijksch leven te pas komen, zuodat het bezit dezer verzamelingen voor een ieder het grootste gemak oplevert. en de tweede geheel bijgewerkte druk van NAUTA Het feit, dat van deze Wetboeken binnen enkele jaren niet minder dan 30000 Ex. ver kocht zijn, is wel een bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. (SUPPLEMENT). LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR Jö] S 10 230 uur. Van AMSTERDAM Ö.3© 9.30 2.15 4 J_ö_| unr. Qoedkoope 3-daagsehe retours Alkmaar -Amsterdam v.v., - te kajuit 70 cent. 2e kajuit 45 cent Alleen op Zo»- en feestdagen. Verlichte en verwarmde deksalons Goederenvervoer snel en goedkoop. Prima EDAMMER, GÖXJDSOÏÏE en LEIDSOHE KAAS is N.B. De prijzen der Kaassoorten zijn Eerste kwaliteit Edammer Kaas (ouderwetsch gemaakt) f 1.25 per stuk. Oud of belegen naar verkiezing. Ook wordt ieder Kaasje per halve verkocht zonder verhooging van prijs. De fijnste Leidsche Kaas 40 ct. de 5 ons. Edammer Kaas onder contróle steeds verkrijgbaar. Hoenderpark Eieren, 2 maal per week versch, marktprijs, Yoor de fijnste Keukenboter van 50 cent de 5 .ons is het adres „DE BONTE KOE". AANBEVELEND, If EROSIE ÜW de zoogenaamde Buurtschapsgron- den en Laantjes in deze gemeente. >irr m TE KOOP Een prachtig nieuw gebouwd HEERENHUTS op een der mooiste standen van Alkmaar. Koopprijs 9000. Een HEERENHUIS, riant gebouw, met moeien tuin, staande aan den Bergerwog, bewoond geweest door den WelEd. Heer Leopold. Koopprijs billijk. Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste Standen van Alkmaar. UIT DE HAND TE KOOP: Op een prachtig gelegen punt een BURGERWOON HUIS, verhuurd tegen 3.10 per week en een WO NING met PAKHUIS of WERKPLAATS. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. TE HUUR: Een HEERENHUTS aan den Bergerweg Aanvaar ding direct. Een BURGERWOONHUIS, staande Stationstraat, huurprijs 3.per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Stuartstraat. Huurprijs 2.25 per week. Een BURGER WOONHUIS, staande Nieuwpoorts- laan. Huurprijs 2.25 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Nieuwpoorts- laan. Huurprijs 2.50 per week. Een PERCEEL met VERLOF, staande Tienenwal. Huurprijs 3.50 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Raaksje, huurprijs 1.50 per week. Een riant WINKELHUIS, geheel naar de eischen des tijds ingericht, geschikt voor alle affaires, staande Zaadmarkt. Aanvaarding direct. Een riant BOVENHUIS, staande Stationstraat. Hum prijs 2.90 per week. Een WOONHUIS, Liefdelaan. Huurprijs 1.45 per week. Een WOONHUIS, staande Akerslaan. Huurprijs 1.25 per week. Een net BURGERWOONHUIS, staande Station straat. Huurprijs 3.per week. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een BOVENWONING, staande Doelenstraat. Huurprijs 2.per week. Een WOONHUIS, staande Raaksje. Huurprijs 1.50 per week. Een riant BOVENHUIS, staande Langestr., voor dien van diverse kamers, gas- en waterleiding. Huur prijs 350 per jaar. Aanvaarding 1 Februari. Twee BURGERWOONHUIZEN in de Vanderwou- destraat. Voorzien van gas- en waterleiding. Huur prijs 2.50 per week. Aanvaarding direct. Een riant WINKELHUIS, staande ZEGLIS. Huurprijs 3.25 per week. Aanvaarding direct. Direct te aanvaarden een flink WINKELHUIS met nog zeer veel ruimte, alsmede een vrije steeg naar buiten, plaats, tuintje en een bergplaats., staande Ko ningstraat B no. 8. Huur 4.25 per week. Tevens uit de hand te koop. Een HEERENHUTS op een prachtig punt in de Langestraat waarvan de eigenaar bereid is tot WIN KELHUIS te verbouwen. Een WOONHUIS, le Tuindwarsstraat. Aanvaar ding direct. Huur 2.70. Een BURGERWOONHUIS, staande Eorestustr. Huurprijs 2.60 per week. Gooote keuze. Eigen binderij. Lage prijzen Bijzondere modellen worden binnen den kortst mt gelgken tijd geleverd. Prima materia»!. door BARONESSE ORCZY, Schrijfster van „De Roode Pimpernel". Naar het Engelsch door ED. VAN DEN GHEIJN. 22) HEEFT VOORRADIG: VERDER Aiinfesveiend, 5* V „HET LANBBOUWBUiS J. WONDER P*., Diraotou'*. ELFDE HOOFDSTUK. BOER EN EDELMAN. Vroolijk, vol hoop en verwachting, reed Andras over de eenzame puszta, bij zichzelf het beste plan overleg gend hoe hij den tegenstand van den landheer kon overwinnen, bijaldien deze hardnekkig in zijn dwaas heid bleef volharden. Geen ©ogenblik kwam bij den boer de gedachte op, dat de Heer van Bideshüt maar niet zoo aanstonds in hun waar daglicht de rampen zou inzien, die hem boven het hoofd zweefden, al de zorgen en het verdriet, welke zijn onzinnig bedrijf te weeg bracht onder hen, die grootendeels van hem af hankelijk waren in het verdienen van het dagelijksck brood. Andras had zijn eigen landerijen achter zich gelaten, zijn merrie galoppeerde wakker over de vlak te, wolken van stof opjagend, naarmate haar hoeven den zandigen bodem raakten. Verzengend scheen de zon hem boven het hoofd. De hitte was ontzettend, maar Andras bekommerde zich niet om stof of zonne vuur; zijn oogen bleven gevestigd op de verwijderde rookkolom, die hij met zijn wilskracht hoopte te doen verdwijnen. Omtrent de persoonlijkheid van den land heer bezat hij geen bepaalde gegevens. Toen hij ja ren geleden besloten was den ontzaglijken rijkdom dien zijn vader hem had nagelaten, bij den Heer van Bideshüt tegen geringen intrest te plaatsen, wat het •en zekere verlegenheid, uit langdurige verdrukking alléén verkrijgbaar in Daar zijn tevens HOOGËSTKATEN's GROENTEN te verkrijgen. RÜ sender wordt aanbevolen Wouterloods' UitweeggfOenteö tegen concurrerende prijzen, *ls SPEECIEBOONEN, 8NIJBOONEN ©n DOPERWTEN (zjjn beslist ds fijnste), SPINAZIE ANDIJVJF WORTELEN, WITTE 0APU0IJNER8, PEULEN, STOOF-ASPERGES. Aanbevelend, W DE WAAL, Specialiteit in Comestibles en fijn© Vlessehwarej, Langestr»».! 87,Tslef. 171 M voortgesproten, die hem aanleiding gaf den Jood Ro- senstein als tusschenpersoon te gebruiken; en toen ja ren verliepen en de transactie voortgang had, was het de ingekankerde afkeer van iederen Hongaarschen boer van al wat naar geldleening zweemde, die hem van den aristokratisehen leener verwijderd hield. Hij haakte er naar Kisfalu zijn eigendom te kunnen noe men. Dit was het droombeeld, dat hem steeds ver volgde. Gaarne hadde hij het dubbele, het driedubbele desnoods, van de waarde ervoor gegeven. Maar de Jood Rosenstein, die woekerwinsten 'haalde uit het scharrelen met Andras' geld, hield edelman en boer van elkander afgescheiden; geen dezer beiden wist hoe gaarne de ander de zaak tot een beslag had zien komen. Wij hebben gezien, welke rente Rosensteip eischte van den landheer en wat de woeker-jood uit keerde aan Andras, van wien hij den intrest, in natu- ra door Bideshüt betaald, steeds tegen een prijsje wist af te koopen. Zoo was het schuilevinkje spelen, waar bij Rosenstein voortdurend aan de winnende hand bleef, de beide anderen bedrogen uitkwamen. Andras evenwel geloofde stellig, dat, mocht Bideshüt al her haaldelijk geweigerd hebben Kisfalu aan een boer van de hand te doen, een zeker gevoel van dankbaarheid hem toch zou bezielen jegens den landman, die hem uit de klauwen van den Jood wilde houden, door slechts een nominale rente voor zijn geleend geld te eischen. Op dit gevoel van erkentelijkheid meende Andras zijn verzoek te kunnen gronden; hij was ge noeg bereid nog meer geld weg te geven, zoo hij kon koopen en vernielen wat zooveel leed berokkende aan het dorp en de akkers. Bideshüt lag aan de overzijde der uitgestrekte vlak te en om de heerenhuizinge te kunnen bereiken, moest Andras vele mijlen over de landerijen van den grond eigenaar rijden. Hier was, evenals te Kisfalu, het werk op de akkers gestaakt. Andras werd groepjes vau arbeiders gewaar, die opgewonden redekavelden en dreigende vuisten balden tegen den rookenden schoorsteen aan hun linkerzij. Hij wilde niet stilstaan om met hen te spreken, hoewel velen hem aanriepen. Hij hield den hoofdweg, een laan van populieren, wier slagschduwen, als zoovele dreigende armen, in de rich ting wezen van de fabriek. BI.de was hij dat deze linksaf was gelegen en hij Csillag niet langs het ge vreesde gebouw behoefde te leiden. Hij trachtte zijn goede luim te behouden en keuvel de vroolijk met zijn paard. Een dozijn arbeiders ver sperden hem den weg. „Holavriend Andraswaar gaat dat zoo gauw naar toe?" riepen ze in de verte. Of hij wilde of niet, Andras moest den spoed der merrie intoomen. „Laat me passeeren", zei hij opgeruimd, „ik ben op weg naar Bideshüt." „Ga daar niet heen, Andras, de duivel is er aan het werk." „Om den duivel te verjagen, ga ik er heen." „Dat kun je niet doen. Keer om!" En allen stonden ze in een kring om ruiter en paard, zoodat Andras met geweld tut staan was ge bracht. „Zie je die schoven, Andras?" zei een der mannen, „alles van die tarwe moet binnen één dag gedorscht en tot meel zijn gemalen, zonder dat dorscher of mo lenaar er iets mee hebben te maken." Het was het oude praatje, met bleeke wangen en bevende lippen verteld. Achwie geeft me vleugels om er mee naar Bides hüt te vliegen en dit duivelswerk tegen te gaan voor dat het te laat is! zuchtte Kemény inwendig. „Laat me door, Miska", herhaalde Andras gemoede lijk, „we zullen den duivel en zijn werk onschadelijk maken." „Hoe wil je dat aanleggen, vriend?" „Dat is m ij n geheim, laat me door." „Je kunt niets uitrichten; en als jou een ongeluk overkomt, hebben we niemand die in den winter voor ons zorgt, nu de landheer geen arbeidskrachten ge bruikt en Satan het werk laat doen." „Kom, laat Satan aan mij over", zei Andras onge duldig. „Laat Csillag ook met rust, of ze gaat slaan Ik zeg je dat ik op weg ben om den duivel en zijn werk stop te zetten. Ik geef je mijn woord, dat er geen tarwe in die fabriek zal gemalen worden." MSVROUW! uit de Stoomnxivelfabriek van MATREE8 ZONETr, Beverwijk. Verkrijgbaar in verzegeld© kartonnen doozan ven /2 kilo. Allee «verkoop voor ALKMAAR in Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Te KOOP sea eerste klas ARBEIDERSWONINGEN zoo good ale nieuw, uitmuntend onderkouden en immer verhuurd. Huurprijs f 2,50 h 2,60 per week. Te bedragen latter V 122, bureau van dit blad. VI---' Y, - yY >YaV:'Y' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HEILOO, sullen op den 24 Januari 1910, des voor middags tien uur, in h»t C*fé „da Rustende Jager" van den hier E. VAN DER HOR8T alhier, in het openbaar verhuren: Inlishtingen worden verschaft ter Gemsenti-Sacre- terie, alwaar de conditiën ter inzage liggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. VAN FOREEST. De Wethouder, M. BUTTER. Heiloo, 5 Januari 1910. van TEXEL, kunrende melken en met paarden om- ^aau, bieden zich aan als inwonend KNECHT. Adres bur. Tex. Courant No. 25. Net MEISJE zoekt direct eenvoudig KOSTHUIS - Omtrek van der Woud.str. Brieven onder lett. C 137, bureau van dit blad. Bij exploit van mij deurwaarder d.d. 5 Januari 1910, is aan THEODORUS JOSEPHUS KEIJZER, Stoelecmatter au koopman, etrtg'ia wenende te Helder, thans zond-?r bekende woonplaats in het Kociakrijk, op de door de wat voorgeschreven wijie, ten verzoeke van zijne echtgenoot© PIETERNELL A of PIETERTJE VAN DUIN, zonder beroep, wonende te Helder, be- teekend het verzoek waarmede zij zich heeft gewend tot de Arrondisssments-R chtbank alhier, tot het be komen van verlof tot het kosteloos voeren eener echt scheidingsprocedure, met de daarop gegeven voorloo- pige beschikking en is gertquirearde vorrts bg dit exploit opgeroepen om op Donderdag 24 M»>rtl900 ©n tieD, des voermidoaga te 10l/4 uur te verschijnen in Raadkamer vsn voormel.'e Rechtbank in het Ge rechtsgebouw aan den Geegtersingel alhier, ten einde ©p dat verzoek te worden geheord. Aikma.r, H. J. HAASBROEK, 6 Jtnuari 1910. deurwaarder. „Je woord?" „Ja, mijn woord! Komaan, laat Csillag los! God zij met je allen!" De mannen gingen gehoorzaam op zijmet een vroolijk „Vaartwel!" galoppeerdè Andras de laan af naar het g'roote hek van Bideshüt. De hoeren zagen hem een wijle achterna, sommigen schudden het hoofd doch allen murmelden: „God zij met je, Andras! Bij het groote hek bracht Andras Kemény zijn mer rie tot staan. Nooit had hij de majestueuze acacia- dreven opgereden; een zeker gevoel van eerbied, voort spruitende uit eeuwen van onderdanigheid der boeren aan hun landheer, deed hem afstijgen, om te voet zich naar het kasteel te begeven. Csillag bleef buiten in vrijheid staan, geduldig haren meester afwachtend, even veilig voor dieven als op eigen stal. Niemand, behalve haar meester, zou het gelukken haar te bestij gen. Zij zocht zich een schaduwrijk plekje uit, en wachtte tevreden de terugkomst van haren meester af. Andras volgde de lange welriekende laan; van verre klonken vroolijke geluiden binnen het kasteel hem te gemoet, opgewekte Zigeunermuzielc, kreten van „El- jen!", het gerammel van messen en vorken tegen por selein. De eerbied, welke den boer zoo langen tijd je gens den adel was ingeboezemd, bewoog hem den hoofdingang en de staatsietrap te mijden. Hij richtte zich naar de linkerzijde van het gebouw, vanwaar niet minder luidruchtig schatergelach weerklonk en een heerlijke geur van gebraden vleesch en fijne vruchten tot hem doordrong. Andras stiet de breede dubbele deuren open en be vond zich in de ruime keuken, waarin twee dagen ge leden, de jood Rosenstein gedwongen werd met den ri tus van zijn geloof te breken, ten einde aan een gril te voldoen van een verkwistenden grooten heer. Vroolijk als altijd, maar bovenmate bedrijvig onder hands, klonk het gelach van koks, keukenmeiden en botteliers. Een algemeene uitroep van verbazing, maar ook van werkelijke vreugde, begroette Andras bij zijn binnenkomen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4